inkilap kavramlar
İnkılap Tarihi Kavramlar

LGS İnkılap Tarihi Bilinmeyen Kelimeler ve Anlamı

Aşar (Öşür) vergisi:  Osmanlı döneminde köylülerden, ürettikleri tarım ürünleri için 1/10 oranında alınan vergi. “öşür” sözcüğü, Arapça  anlamı “onda bir” demektir.

Ateşemiliter: Bir devletin yabancı ülkelerdeki elçiliklerinde görevli askerî uzman.

Beyanname: Bir kimsenin resmi bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek için verdiği çizelge, bildirge, bildiri

Cemiyet: Dernek

Cephe: Savaşta orduların karşılaştığı hat ya da büyük savaşın her bir bölümü. Örneğin 1. Dünya Savaşı’nın Kafkas Cephesi gibi.

Darülfünun: Üniversite reformu öncesinde İstanbul Üniversitesi’nin eski adı

Diplomasi: Devletler arasındaki anlaşmazlıkları askeri güç kullanmadan görüşmeler yoluyla çözme

Dinamik: Durgun olmayan sürekli değişken olan, hareketli.

Dogma: Sorgulanamayan tartışılamayan bilgi.

Egemen devlet: Bağımsız devlet

Emperyalist: Başka bir devleti sömüren, yayılmacı devlet.

Erkan-ı harbiye: Osmanlı Devleti’nde Genelkurmay Başkanlığının görevini yapan kurumdur.

Etnik grup: Bir devleti oluşturan ana topluluk milletten başka, o devlette yaşayan dil, din vb özellikleriyle o milletten farklı özelliklere sahip küçük topluluklardan her biri.

Evrensel: Bütün insanlığı ilgilendiren

Fetva: Bir sorunun İslam’a uygun olup olmadığı konusunda şeyhülislam ya da müftünün verdiği karar

Fırka: Parti

Gayrimüslim: Müslüman olmayan. Azınlık anlamında da kullanılır.

 Gazi: Savaşa katılmış ve savaştan sağ çıkmış kişi.

Genelge: Tamim. Herhangi bir konuda aydınlatmak, dikkat çekmek üzere ilgililere gönderilen yazı.

Halife: Hz Muhammed’in ölümünden sonra Müslümanların yöneticilerine denir. Halifenin makamına ise hilafet denir.

Hanedan: hükümdar, padişahın geniş ailesi

inkilap kavramlar
İnkılap Tarihi Kavramlar

Harp malulü: Savaşta yaralanmış gazi

Heyet-i Temsiliye: Erzurum Kongresi kararlarını uygulamak üzere Mustafa Kemal’in başkanlığında oluşturulan hükümet gibi çalışan yürütme organıdır.

Hıfzıssıhha: sağlıklı yaşamak için gereken önlemlerin bütünü. Türkiye Cumhuriyetinin ilk sağlık kurumu

Hıyanet-i vataniye: TBMM’ye karşı başlatılan isyanları bastırmak için çıkarılan ve İstiklal mahkemelerinde kullanılan kanun

Himaye: Koruma

Hitabet: Güzel ve etkili konuşma sanatı. Güzel ve etkili konuşanlara da hatip denir.

İdadi: Lise

İktisadi: Mali, ekonomiyle ilgili

İkmal: Eksik olan şeyleri tamamlama, bütünleme.

İlhak: İşgal edilen toprakların işgalci devlet tarafından egemenlik altına alınması

İnkılap: Köklü değişiklik, devrim, ihtilal

İstiklal: Bağımsızlık

İşgal: Bir yeri geçici olarak ele geçirme

İstihkam: Düşman saldırılarını durdurmak için yapılmış siperlerin olduğu yer.

İttifak: Anlaşma, bağlaşma, oybirliği, ortaklık

Jön Türkler: Abdülhamit’e ve onun yönetimine karşı olanlar için kullanılan tabir. Jön Türk olarak isimlendirilenler İttihat Ve Terakki Cemiyeti’ni  kurmuştur.

osmanlı arması
Osmanlı Devleti Arması

Jeopolitik : Bir devletin yönetimi ile o yerin coğrafyası arasındaki ilşki.

Kabotaj kanunu: Türkiye’nin limanları ve sahilleri arasında taşımacılığın sadece Türk gemileri ya da Türk bayrağı taşıyan gemiler tarafından yapılma şartını getiren kanun.

Kalkınma: Bir ülkenin ekonomik yapısının gelişmesi, zenginleşmesi ve çağdaş ülkeler seviyesine ulaşması

Kapitülasyon: Yabancılara verilen ayrıcalık.

Kuvay-ı inzibatiye: Hilafet Ordusu“ olarak da bilinir. Kurtuluş Savaşı`nda İstanbul Hükümeti`nin TBMM Hükümeti`ne karşı kurduğu, yarı resmi askeri örgüt.

Kuvayımilliye: İşgallere tepki olarak halkın ve askerlikten terhis olanlardan oluşan gönüllü birlikler.

Kuvvetler ayrılığı: Yasama (yasa yapma), Yürütme (Yasaları uygulayarak ülkeyi yönetme) ve yargı görevlerinin ayrı organlar tarafından yürütülmesidir.

Liberalizm: Ekonomide devletin müdahalesini kabul etmeyen, Özel girişimciyi destekleyen  sistem

Maarif: Eğitim

Maarif Vekâleti: Eğitim Bakanlığı

Manda: Kendini yönetemeyecek duruma gelen ülke yönetimlerinin, daha güçlü ülkelere ve cemiyetlere verdiği yönetme yetkisidir. Manda kelimesi ile kurulan kullanılan himaye kelimesinin anlamı korumadır.

Mecelle: Mecelle Osmanlı Devleti zamanında, Ahmet Cevdet Paşa Başkanlığındaki bir heyet tarafından, İslam Hukukuna bağlı kalınarak hazırlanan aile hayatının da kapsamlı olarak yer aldığı kanunlar

Meclis-i Mebusan: Mebuslar Meclisi. Osmanlı’da halkın seçtiği vekillerden oluşan meclis

Medeni kanun: Mecelle’nin kaldırılmasıyla İsviçre’den alınarak uyarlanan ve aile hayatını düzenleyen kanun.

Medrese: Daha çok İslami bilgi ve kuralların öğretildiği öğretim kurumu.

Meşrutiyet: Hükümdarlıkla yönetilen bir ülkede hükümdarın başkanlığı altında Meclis (Parlamento) yönetimine dayanan hükümet (yönetim ) biçimi

Milis: Savaş sırasında orduya yardımcı olarak toplanan halk gücü

Milli hakimiyet: Milli egemenlik. Milli irade. Millet yönetimi

Milli Mücadele: Kurtuluş Savaşı

Misak-ı iktisadi: Ekonomik yemin. İzmir İktisat Kongresi’nde alınan ekonomik kararlar belgesi.

Misakımilli: Milli Yemin. Meclisi Mebusan’da kabul edilen milli sınırları hedefleyen belge.

Miting: Bir olaya dikkat çekmek için yapılan açık hava toplantısı.

Monarşi: Yönetme gücünün haktan alınmadığı ve tek kişide olduğu rejim. Padişahlık, imparatorluk, çarlık vb.

Muallim: Öğretmen

Muharebe: Savaş

Musiki: Müzik

Mübadele: Değiş tokuş etmek

Müdafaa: Savunma

Mühimmat: Savaş gereçleri, cephane

Mütareke: Ateşkes antlaşması

Nüfuz: Söz geçirme, güçlü olma

Panslavizm: Rusya’nın tüm Slav kökenli ve Ortodoks milletleri bir bayrak altında toplama politikası

Rejim: Yönetim şekli

Rüştiye: Ota okul

Saltanat: Sultanlık, padişahlık, padişahın makamı

Sanatoryum: Verem hastalarının tedavi gördüğü hastane

Sanayi-i nefise Mektebi: Güzel sanatlar akademisi

Siyasi: Yönetimle ilgili

Strateji: Amaca ulaşmak için izlenen yol

Şeriye ve Evkaf Vekaleti: Din işleri ve vakıflar Bakanlığı

Taarruz: Hücum

Takrir-i sükûn: Şeyh Sait İsyanını bastırmak için çıkarılan kanun.

Tevhid-i tedrisat: Öğretim birliği

Tehcir ( Sevk ve iskan): Zorunlu göç. Doğu Anadolu’da Ruslarla işbirliği yapan Ermenilerin göçü için çıkarılan kanun.

Tekalif-i milliye: Milli yükümlülük. Kütahya-Eskişehir Savaşı’ndan sonra ordunun ihtiyaçlarının halktan karşılanması için emirlerden oluşan kanun.

Tekke, zaviye, Dergah.Tarikatların ibadet ve zikir amacıyla kullandıkları yer

Terhis: Askerliğin sona ermesi

Teşikilat-ı esasiye: TBMM’nin çıkardığı ilk anayasa

Tevhid-i tedrisat: Öğretim birliği

Topyekün: Hep birlikte, hep beraber

Yasama:Devletin Yürütmev e yargının yanı sıra üç temel görevinden biri. Kanun yapma anlamına gelir ve Türkiye Cumhuriyeti’nde bu görev TBMM’ye aittir.

Zaruret: Zorunluluk

Ziraat: Tarım

Zümre: Topluluk

Kaynak: Samet KATİPOĞLU

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

avrupa

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Küresel Bağlantılar Türkiye’de ve Dünyada Barış Uluslararası Kuruluşlar

İçindekiler1 TÜRKİYE’DE ve DÜNYADA BARIŞ ULUSLARARASI KURULUŞLAR1.1 ÜLKEMİZİN İÇİNDE YER ALDIĞI ULUSLARARASI KURULUŞLAR1.1.1 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER1.2 …

1 Tanecik Yorum

  1. Derdine Derman Spiderman

    Hazırlayana Teşekkürler <3

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.