Ana Sayfa / Ders Notları

Ders Notları

Sosyal bilgiler dersine ait bütün sınıfların konu özetlerine bu bölümden ulaşabilirsiniz.

Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri Özet

TÜRKLER’İN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İSLAMİYET’E HİZMETLERİ HZ. Ömer zamanında İran’ın fethi ile Türkler ve Araplar komşu oldular. HZ. Osman zamanında Kafkasya’da Hazarlarla ilk Türk-Arap savaşları başladı. Emeviler döneminde Türgişler, Emevilerin Asya içlerine doğru ilerlemelerini durdurdular. Bu dönemde Emevilerin ırkçı politikaları nedeniyle Türkler Müslüman olmaya pek yanaşmamıştır. Abbasi devleti kurulmadan beş yıl önce Orta Asya’da II. Göktürk Devleti yıkılmış, Uygur Devleti …

Devamını Oku »

İslamiyetin Doğuşu, 4 Halife, Emeviler ve Abbasiler Özet

İSLAM TARİHİ İSLAMİYETTEN ÖNCE ARAP YARIMADASI Arap Yarımadası. Doğuda Basra Körfezi, batıda Kızıldeniz, güneyde Umman Denizi, Kuzeyde Filistin ve Suriye çölleriyle çevrili olan bölgedir. Çöller geniş yer tutuğu için halkın önemli geçim kaynağı ticarettir. Şehirlerde yaşayan ticaretle uğraşan Araplara medeni, çöllerde hayvancılık yapan ve göçebe yaşan Araplara bedevi denirdi. Kabileler kan bağına dayanan ailelerden oluşuyordu. Kadına değer verilmezdi. Kan davası …

Devamını Oku »

Türklerin İslamiyet Öncesi Kültür ve Medeniyeti Özet

İSLAMİYET ÖNCESİ KÜLTÜR VE MEDENİYET A) DEVLET YÖNETİMİ: En küçük sosyal yapı ailedir. Aileler obaları, obalar oymakları, oymaklar Boyları meydana getirirdi. Bütün boyların birleşmesi milleti meydana getirirdi. Bir boyun diğer boyları hakimiyet altına alması ile devlet oluşuyordu. Devlete il yada el deniyordu. Devletin başında han, hakan, kağan, şanyü, idilkut unvanlarıyla anılan hükümdar bulunuyordu. Devlet yönetme yetkisi Gök tanrı tarafından veriliyordu. …

Devamını Oku »

Göktürkler ve Uygurlar

GÖKTÜRKLER  GÖKTÜRK DEVLETİ(552-658) Orta Asya’da Avar hakimiyetine son veren Bumin Kağan tarafından Ötüken merkez olarak kurulur. Türk adını ilk kez bir devlet adı olarak kullanmışlardır. Bumin Kağan ikili teşkilat geleneğine uygun olarak devletin batı tarafını kardeşi İstemi Yabgu’nun idaresine bıraktı. Türkler Göktürkler döneminde ikinci kez bir bayrak altında birleşti.  İpek yolunun hakimiyeti konusunda Sasanilerle arası açılınca Bizans’la Sasanilere karşı ittifak …

Devamını Oku »

Kavimler Göçü ve Asya Hun Devleti

KAVİMLER GÖÇÜ Kuzey Hun Devletinin yıkılmasından sonra Çin hakimiyetine girmek istemeyen Türklerin bir bölümü Aral Gölü’nün kuzeyinde toplanarak Balamir komutasında 375’te Avrupa’ya girdiler. Avrupa’ya gelirken buradaki Alanları, Ostrogot ve Vİzigotları, Frank, Burgont, Angıl, Sakson, Süev ve Gepit gibi birçok barbar kavim Avrupa’nın içlerine doğru göç ettirdi. Hunların sebep olduğu bu göç dalgasına Kavimler Göçü denir. Sonuçları: Çeşitli milletlerin birbirine karışıp …

Devamını Oku »

BÜYÜK HUN (ASYA HUN) DEVLETİ (MÖ. 220 – MS. 216)

BÜYÜK HUN (ASYA HUN) DEVLETİ (MÖ. 220 – MS. 216) Bilinen ilk Türk devletidir. Bilinen ilk hükümdarı Teoman (Bahadır)dır. Ötüken merkez olmak üzere kurulmuştur. En parlak dönemi Mete Han (Duman) dönemidir. Mete Han babası ile yaptığı taht mücadelesini kazanarak tahta geçer. Ülkeyi askeri ve idari yönden teşkilatlandırarak güçlenir. Yüe-çi, Wu-Sun, Tingling gibi yabancı kavimleri ortadan kaldırıp Türk boylarını da bir …

Devamını Oku »

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER OSMANLI DEVLETİ ISLAHAT HAREKETLERİ

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER OSMANLI DEVLETİ ISLAHAT HAREKETLERİ XVII.(17.)yy Osmanlı Devleti için ıslahat(yenilik) hareket-lerinin başlamasının gerekli olduğu anlaşılan dönemdir. 1683’deki II. Viyana Kuşatması’ndan sonra Osmanlı Devleti askeri anlam- larda Avrupa’ya karşı sürekli savaş kaybetmeye başlaması, bunun yanında devlet idaresindeki aksaklıklarda köklü değişikliklerin olmasını gerektirdi. yüzyıl Islahatları: Genç Osman, yeniçeri askerlerinin savaş esnasındaki olumsuz tutumları yüzünden bu ocağı kapata-cağını söylemiştir. Fakat askerler …

Devamını Oku »

Osmanlı Devleti Yükselme, Duraklama ve Gerileme Dönemlerindeki Önemli Gelişmeler

Osmanlı Devleti Yükselme, Duraklama ve Gerileme Dönemlerindeki Önemli Gelişmeler YÜKSELME DÖNEMİ  Kara Ve Deniz Ticaretini Kontrol Altına Alma; Bu amaçla Karadeniz kıyısındaki liman kentlerine yöneldi. 1460 ta Cenevizlilerin elindeki Amasra’yı aldı. 1461’de Sinop’u alarak Candaroğulları’na son verdi. Aynı yıl Trabzon Rum İmparatorluğu üzerine yürüdü ve Trabzonu karadan ve denizden kuşatarak teslim aldı. Böylece Kuzey Anadolu kıyıları bütünüyle Osmanlı Devleti’nin kontrolüne …

Devamını Oku »

Trablusgarp savaşı ve Uşi Antlaşması

Trablusgarp savaşı ve Uşi Antlaşması TARBLUSGARP SAVAŞI ve Uşi Antlaşması (1911-1912):Fransız ihtilali sonrasında giderek daha geniş bir alanda yaygınlaşan milliyetçilik hareketlerinin siyasi alanda iki farklı yansıması olmuştur.Bunlardan birincisi;çok uluslu imparatorlukların parçalanması sonucunda küçük milli devletlerin kurulması şeklinde görülmüştür.Bu durum,Osmanlı devleti ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu gibi devletlerin parçalanmasına neden olmuştur.Diğer yansıması ise birbirinden bağımsız şekilde yaşayan aynı millete ait farklı devletlerin birleşerek büyük …

Devamını Oku »

Türkiye’de Kurulan İlk Türk Beylikleri

TÜRKİYE’DE KURULAN İLK BEYLİKLER Malazgirt zaferinden sonra İkta(Fethedilen yer fethedenindir) sistemiyle komutanlar fetihlere başlamıştır.Büyük Selçuklu Devleti’nin merkezi otoritesinin zayıflaması sonucunda da bu kurulan beylikler bağımsız hareket etmeye başlamışlardır. NOT: İkta sistemi Osmanlı Devleti’nde ki tımar-dirlik dediğimiz toprak verme usulüyle parasız güçlü ordu sistemi birbiriyle örtüşmektedir. 1. Danişmentliler (1080-1178) : Danişment Ahmet Gazi tarafından Sivas’ta kurulmuş,Bizans ve Haçlılara karşı mücadele etmiş,kurulan ilk  …

Devamını Oku »