Ana Sayfa / Ders Notları (sayfa 3)

Ders Notları

Sosyal bilgiler dersine ait bütün sınıfların konu özetlerine bu bölümden ulaşabilirsiniz.

Göktürkler ve Uygurlar

GÖKTÜRKLER  GÖKTÜRK DEVLETİ(552-658) Orta Asya’da Avar hakimiyetine son veren Bumin Kağan tarafından Ötüken merkez olarak kurulur. Türk adını ilk kez bir devlet adı olarak kullanmışlardır. Bumin Kağan ikili teşkilat geleneğine uygun olarak devletin batı tarafını kardeşi İstemi Yabgu’nun idaresine bıraktı. Türkler Göktürkler döneminde ikinci kez bir bayrak altında birleşti.  İpek yolunun hakimiyeti konusunda Sasanilerle arası açılınca Bizans’la Sasanilere karşı ittifak …

Devamını Oku »

Kavimler Göçü ve Asya Hun Devleti

KAVİMLER GÖÇÜ Kuzey Hun Devletinin yıkılmasından sonra Çin hakimiyetine girmek istemeyen Türklerin bir bölümü Aral Gölü’nün kuzeyinde toplanarak Balamir komutasında 375’te Avrupa’ya girdiler. Avrupa’ya gelirken buradaki Alanları, Ostrogot ve Vİzigotları, Frank, Burgont, Angıl, Sakson, Süev ve Gepit gibi birçok barbar kavim Avrupa’nın içlerine doğru göç ettirdi. Hunların sebep olduğu bu göç dalgasına Kavimler Göçü denir. Sonuçları: Çeşitli milletlerin birbirine karışıp …

Devamını Oku »

BÜYÜK HUN (ASYA HUN) DEVLETİ (MÖ. 220 – MS. 216)

BÜYÜK HUN (ASYA HUN) DEVLETİ (MÖ. 220 – MS. 216) Bilinen ilk Türk devletidir. Bilinen ilk hükümdarı Teoman (Bahadır)dır. Ötüken merkez olmak üzere kurulmuştur. En parlak dönemi Mete Han (Duman) dönemidir. Mete Han babası ile yaptığı taht mücadelesini kazanarak tahta geçer. Ülkeyi askeri ve idari yönden teşkilatlandırarak güçlenir. Yüe-çi, Wu-Sun, Tingling gibi yabancı kavimleri ortadan kaldırıp Türk boylarını da bir …

Devamını Oku »

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER OSMANLI DEVLETİ ISLAHAT HAREKETLERİ

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER OSMANLI DEVLETİ ISLAHAT HAREKETLERİ XVII.(17.)yy Osmanlı Devleti için ıslahat(yenilik) hareket-lerinin başlamasının gerekli olduğu anlaşılan dönemdir. 1683’deki II. Viyana Kuşatması’ndan sonra Osmanlı Devleti askeri anlam- larda Avrupa’ya karşı sürekli savaş kaybetmeye başlaması, bunun yanında devlet idaresindeki aksaklıklarda köklü değişikliklerin olmasını gerektirdi. yüzyıl Islahatları: Genç Osman, yeniçeri askerlerinin savaş esnasındaki olumsuz tutumları yüzünden bu ocağı kapata-cağını söylemiştir. Fakat askerler …

Devamını Oku »

Osmanlı Devleti Yükselme, Duraklama ve Gerileme Dönemlerindeki Önemli Gelişmeler

Osmanlı Devleti Yükselme, Duraklama ve Gerileme Dönemlerindeki Önemli Gelişmeler YÜKSELME DÖNEMİ  Kara Ve Deniz Ticaretini Kontrol Altına Alma; Bu amaçla Karadeniz kıyısındaki liman kentlerine yöneldi. 1460 ta Cenevizlilerin elindeki Amasra’yı aldı. 1461’de Sinop’u alarak Candaroğulları’na son verdi. Aynı yıl Trabzon Rum İmparatorluğu üzerine yürüdü ve Trabzonu karadan ve denizden kuşatarak teslim aldı. Böylece Kuzey Anadolu kıyıları bütünüyle Osmanlı Devleti’nin kontrolüne …

Devamını Oku »

Trablusgarp savaşı ve Uşi Antlaşması

Trablusgarp savaşı ve Uşi Antlaşması TARBLUSGARP SAVAŞI ve Uşi Antlaşması (1911-1912):Fransız ihtilali sonrasında giderek daha geniş bir alanda yaygınlaşan milliyetçilik hareketlerinin siyasi alanda iki farklı yansıması olmuştur.Bunlardan birincisi;çok uluslu imparatorlukların parçalanması sonucunda küçük milli devletlerin kurulması şeklinde görülmüştür.Bu durum,Osmanlı devleti ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu gibi devletlerin parçalanmasına neden olmuştur.Diğer yansıması ise birbirinden bağımsız şekilde yaşayan aynı millete ait farklı devletlerin birleşerek büyük …

Devamını Oku »

Türkiye’de Kurulan İlk Türk Beylikleri

TÜRKİYE’DE KURULAN İLK BEYLİKLER Malazgirt zaferinden sonra İkta(Fethedilen yer fethedenindir) sistemiyle komutanlar fetihlere başlamıştır.Büyük Selçuklu Devleti’nin merkezi otoritesinin zayıflaması sonucunda da bu kurulan beylikler bağımsız hareket etmeye başlamışlardır. NOT: İkta sistemi Osmanlı Devleti’nde ki tımar-dirlik dediğimiz toprak verme usulüyle parasız güçlü ordu sistemi birbiriyle örtüşmektedir. 1. Danişmentliler (1080-1178) : Danişment Ahmet Gazi tarafından Sivas’ta kurulmuş,Bizans ve Haçlılara karşı mücadele etmiş,kurulan ilk  …

Devamını Oku »

Mudanya Ateşkes Antlaşması

Mudanya Ateşkes Antlaşması Batı Anadolu’nun, Yunanlılardan temizlenmesinden sonra Türk kuvvetleri Boğazlar ve İstanbul’a yürüdü, İngiltere, Boğazlar ve İstanbul’u savunmak istediyse de, Fransa, İtalya’dan ve sömürgelerinden gerekli desteği göremedi. Sovyetler Birliği de Türkleri destekleyeceğini açıklayınca, ateşkes görüşmelerini kabul etmek zorunda kaldı. Mudanya’da (Bursa) yapılan ateşkes görüşmelerine İngiltere, Fransa, İtalya ve TBMM katıldı. Yunanistan görüşmelere katılmadı. Konferansta TBMM Hükümeti’ni İsmet Paşa temsil …

Devamını Oku »

Tarihte Toprak Yönetimi

Tarihte Toprak Yönetimi Hititler döneminde; toprak devletin malı idi. Kral, bu toprakları üretim yapılması için (işletmeleri için) komutan ve valilere veriyordu. Buna karşılık, bu komutan ve valiler, orduya asker besliyorlardı. Ortaçağ Avrupası ’nda; Feodalite (Derebeylik) adı verilen bir düzen vardı. İnsanlar eşit değildi. En üst tabakada KRAL, sonra SOYLULAR, en alt kesimde ise SERF’ler bulunurdu. Toprak feodal beyler arasında paylaşılmıştır. …

Devamını Oku »

Osmanlı Maliye Teşkilatı

OSMANLI DEVLETİ’NDE MALİYE TEŞKİLATI : Osmanlı maliye teşkilatı ilk kez I.Murat döneminde kurulmuştur.Mali işlere öncelikle bir defterdar bakarken Fatih’ten sonra defterdar sayısı ikiye çıkarılmıştır.Rumeli Defterdarı baş defterdar olup aynı zamanda divan üyesiydi ve bütün mali işlerden sorumlu idi.XVI:yüzyıl ortalarında Rumeli ve Anadolu Defterdarlarına ait kıyılar ve İstanbul mukataaları Şıkk-ı Sani Defterdarı adıyla kurulan yeni bir defterdarlığı bağlandı. Defterdarın Görevleri : …

Devamını Oku »