Ders Notları

Sosyal bilgiler dersine ait bütün sınıfların konu özetlerine bu bölümden ulaşabilirsiniz.

son osmanlı mebusan meclisi

Osmanlı Devleti Yükselme, Duraklama ve Gerileme Dönemlerindeki Önemli Gelişmeler

Osmanlı Devleti Yükselme, Duraklama ve Gerileme Dönemlerindeki Önemli Gelişmeler YÜKSELME DÖNEMİ  Kara Ve Deniz Ticaretini Kontrol Altına Alma; Bu amaçla Karadeniz kıyısındaki liman kentlerine yöneldi. 1460 ta Cenevizlilerin elindeki Amasra’yı aldı. 1461’de Sinop’u alarak Candaroğulları’na son verdi. Aynı yıl Trabzon Rum İmparatorluğu üzerine yürüdü ve Trabzonu karadan ve denizden kuşatarak teslim aldı. Böylece Kuzey Anadolu kıyıları bütünüyle Osmanlı Devleti’nin kontrolüne …

Daha Fazla Oku
usi antlasmasi

Trablusgarp savaşı ve Uşi Antlaşması

Trablusgarp savaşı ve Uşi Antlaşması TARBLUSGARP SAVAŞI ve Uşi Antlaşması (1911-1912):Fransız ihtilali sonrasında giderek daha geniş bir alanda yaygınlaşan milliyetçilik hareketlerinin siyasi alanda iki farklı yansıması olmuştur.Bunlardan birincisi;çok uluslu imparatorlukların parçalanması sonucunda küçük milli devletlerin kurulması şeklinde görülmüştür.Bu durum,Osmanlı devleti ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu gibi devletlerin parçalanmasına neden olmuştur.Diğer yansıması ise birbirinden bağımsız şekilde yaşayan aynı millete ait farklı devletlerin birleşerek büyük …

Daha Fazla Oku
2.beylikler küçük

Türkiye’de Kurulan İlk Türk Beylikleri

TÜRKİYE’DE KURULAN İLK BEYLİKLER Malazgirt zaferinden sonra İkta(Fethedilen yer fethedenindir) sistemiyle komutanlar fetihlere başlamıştır.Büyük Selçuklu Devleti’nin merkezi otoritesinin zayıflaması sonucunda da bu kurulan beylikler bağımsız hareket etmeye başlamışlardır. NOT: İkta sistemi Osmanlı Devleti’nde ki tımar-dirlik dediğimiz toprak verme usulüyle parasız güçlü ordu sistemi birbiriyle örtüşmektedir. 1. Danişmentliler (1080-1178) : Danişment Ahmet Gazi tarafından Sivas’ta kurulmuş,Bizans ve Haçlılara karşı mücadele etmiş,kurulan ilk  …

Daha Fazla Oku
Montro boğazlar sözleşmesi1

Mudanya Ateşkes Antlaşması

Mudanya Ateşkes Antlaşması Batı Anadolu’nun, Yunanlılardan temizlenmesinden sonra Türk kuvvetleri Boğazlar ve İstanbul’a yürüdü, İngiltere, Boğazlar ve İstanbul’u savunmak istediyse de, Fransa, İtalya’dan ve sömürgelerinden gerekli desteği göremedi. Sovyetler Birliği de Türkleri destekleyeceğini açıklayınca, ateşkes görüşmelerini kabul etmek zorunda kaldı. Mudanya’da (Bursa) yapılan ateşkes görüşmelerine İngiltere, Fransa, İtalya ve TBMM katıldı. Yunanistan görüşmelere katılmadı. Konferansta TBMM Hükümeti’ni İsmet Paşa temsil …

Daha Fazla Oku
meb ozur grubu1

Tarihte Toprak Yönetimi

Tarihte Toprak Yönetimi Hititler döneminde; toprak devletin malı idi. Kral, bu toprakları üretim yapılması için (işletmeleri için) komutan ve valilere veriyordu. Buna karşılık, bu komutan ve valiler, orduya asker besliyorlardı. Ortaçağ Avrupası ’nda; Feodalite (Derebeylik) adı verilen bir düzen vardı. İnsanlar eşit değildi. En üst tabakada KRAL, sonra SOYLULAR, en alt kesimde ise SERF’ler bulunurdu. Toprak feodal beyler arasında paylaşılmıştır. …

Daha Fazla Oku
son osmanlı mebusan meclisi

Osmanlı Maliye Teşkilatı

OSMANLI DEVLETİ’NDE MALİYE TEŞKİLATI : Osmanlı maliye teşkilatı ilk kez I.Murat döneminde kurulmuştur.Mali işlere öncelikle bir defterdar bakarken Fatih’ten sonra defterdar sayısı ikiye çıkarılmıştır.Rumeli Defterdarı baş defterdar olup aynı zamanda divan üyesiydi ve bütün mali işlerden sorumlu idi.XVI:yüzyıl ortalarında Rumeli ve Anadolu Defterdarlarına ait kıyılar ve İstanbul mukataaları Şıkk-ı Sani Defterdarı adıyla kurulan yeni bir defterdarlığı bağlandı. Defterdarın Görevleri : …

Daha Fazla Oku
mezopotamya uygarligi2

MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI

MEZOPOTOMYA UYGARLIKLARI MEZOPOTOMYA: Ülkemizde başlayan  Fırat  ve Dicle nehirleri arasında kalan ve en son Basra Körfezi’ne kadar olan yerlere denir  1–SÜMERLER(MÖ 3500)                     Kurulduğu yer: Güney Irak                                                                   Mezopotomya’da kurulan ilk uygarlık. Şehir devletleri (site) halinde yaşamışlardır( Ur-Urug-Nippur-Lagaş-Eridu-Kiş) Tarihte ilk Yazıyı(MÖ.3200- Çivi yazısı) Tarihin başlangıcı sayıldı. Tarihte ilk tekerleği bulan millettir. Bu yüzden arabaları geliştirdiler. Ziggurat denen tapınakları vardı. Bu tapınakları …

Daha Fazla Oku
anadolu uygarliklari

Anadolu Uygarlıkları Özellikleri

ANADOLU UYGARLIKLARI(MEDENİYETLERİ) Hititler: Anadolu uygarlıkları özellikleri Kızılırmak çevresinde kurulmuştur. Başkenti ‘‘Hattuşaş’’dır. Ülke krallar tarafından yönetilirdi. Krallara ‘‘Pankuş’’ adı verilen meclis yönetiminde yardımcı olurdu. ‘‘tavananna ’’ adı verilen kraliçeler kraldan sonra en yetkili kişiydi. Halk hür, yarı hür ve kölelerden oluşurdu. Çok tanrılı dine inanırlardı. Bu nedenle Hititlere ‘‘Bin Tanrı İli’’ Tarım, hayvancılık, madencilik ve ticaretle uğraşmışlardır. Tarım ürünlerini depolarda saklarlardı., Bahar …

Daha Fazla Oku
turkiye nufus yogunlugu haritasi 1

ÜLKEMİZDE NÜFUS

ÜLKEMİZDE NÜFUS SÜRE:12 SAAT KAZANIMLAR 1. Türkiye’de nüfus dağılışının sebep ve sonuçları. 2. Ülkemizde nüfusun özellikleri. 3. Eğitim ve çalışma hakkı. 4. Göçün sebep ve sonuçları. 5. Yerleşme ve seyahat özgürlüğü. BİLİNMESİ GEREKEN KAVRAMLAR: İşsizlik Nüfus: sınırları belli bir alanda, belli bir zaman diliminde yaşayan insan sayısına denir. Yapılan nüfus sayımları ile nüfus miktarı, nüfus artışı, nüfusun ekonomik ve kültürel …

Daha Fazla Oku
anakkale savaşı

Duraklama Döneminde Osmanlı-Avusturya Savaşı ve İlişkileri

Duraklama Döneminde Osmanlı-Avusturya Savaşı ve İlişkileri OSMANLI-AVUSTURYA-SAVAŞLARI(1593–1606) Osmanlı Avusturya ilişkileri Kanuni döneminde başlamıştır. Osmanlı devleti 1533 İstanbul antlaşması ile Avusturya ya üstünlüğünü kabul ettirmiştir. Avusturya’nın en önemli 2 amacı vardır: 1-Osmanlının siyasi üstünlüğünü sona erdirmek III. Mehmet 1596 HAÇOVA MEYDAN SAVAŞI’nı kazanmış 1606 yılına kadar savaşlar devam etmiş ancak Osmanlı devleti içinde Celali İsyanıyla doğuda ise İran saldırılarıyla uğraşmak zorunda …

Daha Fazla Oku