Osmanlı Devleti’nin Fetih Politikası Nedir

Osmanlı Devleti’nin Fetih Siyaseti

Osmanlı Devleti’nin Fetih Politikası Nedir . Osmanlılar, gaza ve cihat anlayışına bağlı hareket ederek fetihler gerçekleştirdiler. İslam’ı yaymak veya korumak amacıyla gayrimüslimlere karşı yapılan savaşlara gaza- cihat denir. Bu doğrultuda Anadolu’daki Müslüman Türk beylikleri yerine daha çok Bizans ve Balkanlar’daki Hristiyan devletlerle mücadele ettiler. Bu durum Osmanlıların bulunduğu coğrafi konumun gereği olarak da gerçekleşmiştir. Osmanlı padişahları da bu anlayış doğrultusunda gazi unvanını kullandılar. Osmanlı Devleti’nin Fetih Politikası Nedir

 

* Günümüzde gazi unvanı kimler için kullanılmaktadır?
Savaşta vatanı için yaralanan-sakat kalanlar için, savaştan sağ ve kazanmış olarak dönen kişiye de denilir.

* Günümüzde Balkanlar’da yaşayan milletlerin kültürel özelliklerini korumuş olmalarının sebebi nedir?
Çünkü Osmanlı yönetimi altında gayrimüslim halkın diline, dinine, kültürüne saygı göstermiş, herhangi bir zorlamada bulunmamıştır.

Osmanlı Devleti'nin Fetih Politikası Nedir
Osmanlı Devleti’nin Fetih Politikası Nedir

Osmanlı fetih siyasetinin başarılı olmasında istimâlet politikasının (hoşgörü ve adalet) önemli bir yeri vardır. Gayrimüslim halka din, dil, ırk ayrımı ayrımı yapmadan herkese adil ve eşit davranılmıştır. Osmanlı yönetimi onları Müslüman olmaları için zorlamamış dil, din ve yaşam biçimlerine karışmamıştır. Bir süre vergi alınmamıştır.
hoşgörü = müsamaha= tolerans

* Osmanlılar, İstimalet Politikasını neden uygulamıştır?
Bu politika halkı Osmanlı yönetimine ısındırmış-kabul etmesini sağlamış, isyan etmesinin önüne geçmiştir, Osmanlı Rumeli’de kalıcı olmuştur.

Osmanlı Devleti, yüzyıllar boyunca farklı ırktan ve dinden insanları, birlikte, huzur ve barış içerisinde yönetmiştir. Bunda Osmanlıların uyguladığı millet sisteminin rolü çok fazladır.
Millet günümüzdeki anlamından farklı olarak aynı inanca bağlı toplulukları ifade ederdi. Ör; Müslüman milleti; Türkler, Araplar, Kürtler, Arnavutlar, Boşnaklardır.

Osmanlı toplumu başlıca dört milletten meydana gelmekteydi. Bunlar; Müslümanlar, Ortodokslar, Ermeniler ve Yahudilerdir. Osmanlı Devleti’nin Fetih Politikası Nedir

Osmanlı Devleti'nin Fetih Politikası Nedir
Osmanlı Devleti’nin Fetih Politikası

Osmanlı sınırları içinde yaşayan Sırp, Rum, Bulgar gibi topluluklar Hristiyanlığın Ortodoks mezhebinden oldukları için bir millet kabul edilmişlerdir.
Ortodokslar, Ermeniler ve Yahudiler gayrimüslim milletleri oluştururdu. Bu milletlerin başında Osmanlı padişahına bağlı din lideri (patrik, hahambaşı…) bulunurdu.

Osmanlılar, gayrimüslimlerin sosyal ve kültürel hayatına karışmazdı, bu sayede inanç ve kültürlerini günümüze kadar taşıyabilmişlerdir.
Her cemaate(millete) kendi inanç ve geleneklerine göre okul, hastane ve mahkemeleri yaşatma imkânı verilmişti. Onlardan beklenen kanunlara uymaları ve vergilerini ödemeleriydi. Osmanlı Devleti’nin Fetih Politikası Nedir

İstanbul’un fethini gerektiren nedenler

 • Rumeli ve Anadolu’daki topraklarını birleştirme düşüncesi
 • Rumeli’deki fetihlerde Bizans geride tehdit oluşturması
 • Bizans’ın Papayı, Avrupa Hristiyan devletlerini, Türk beyliklerini Osmanlıya karşı kışkırtması, Osmanlı taht kavgalarına karışması
 • Karadeniz ticaretinin, İpek yolunun ve boğazların kontrol altına alınmak istenmesi
 • Hz. Muhammed’in İstanbul’un Müslümanlarca fethedileceğine dair hadisinin Osmanlıları cezbetmesi
Osmanli Devletinin Fetih Politikasi Nedir 2
Osmanlı Devleti’nin Fetih Politikası Nasıl

İstanbul’un fethi için yapılan hazırlıklar

 • Anadolu Hisarı’nın karşısına Rumeli Hisarı (Boğazkesen) yaptırıldı.. neden?
  İstanbul’a deniz yoluyla gelecek yardımı engellemek
 • 400 parçalık bir donanma kuruldu. neden?
  İstanbul’a deniz yoluyla gelecek yardımı engellemek, İstanbul’u denizden de kuşatmak
 • Dönemin en büyük topları(?) döktürüldü. neden?
  Güçlü-kalın kale surlarını yıkabilmek amacıyla
 • Tekerlekli kuleler yaptırıldı. neden?
  yukarıdan Rum ateşi ve kızgın yağ atılan surlara yaklaşabilmek için icat edilmiştir.
 • Bizanslılar, savunma için surları sağlamlaştırdı, Haliç’i dev zincirlerle kapattı ve Papa ve Avrupa devletlerinden Osmanlı’ya karşı Haçlı ordusu için yardım istedi.

Şehri karadan ve denizden kuşatan II. Mehmet, dâhice bir plan ile 21-22 Nisan gecesi 72 parça gemiyi yağlı kazıklar üzerinde kaydırılarak kalenin en zayıf yeri – zincirlerle kapatılmış olan Haliç’e indirilmesini sağladı. Bu durum karşısında Bizanslıların morali bozulurken Osmanlı ordusu, büyük bir gayretle hücuma geçti. Ordu, 29 Mayıs 1453’te açılan gediklerden şehre girdi, İstanbul fethedildi.

Fatih, şehre girdiğinde Ayasofya içinde bekleyen Bizanslılara canlarına-mallarına zarar verilmeyeceğine söz verdi. Hristiyan Ortodoks halka din ve vicdan özgürlüğü tanıyıp, onları korudu. Şehirden kaçmış halkın geri dönmeleri için onlardan bir süre vergi alınmayacağını duyurdu. Bizans askerlerinden esir düşenler daha sonra serbest bırakıldı. (?)
Başlarına yeni bir patrik yani din görevlisi tayin ederek, himayesine aldı(?).
Buna millet sistemi denilmektedir. Ortodoks patriği Osmanlı himayesine alarak Avrupa Hristiyan birliği parçalanmak istenmiştir.

Başkent hâline getirilen şehirde son dönemlerde nüfus azalmış, şehir harap bir duruma düşmüştü. Fatih Sultan Mehmet İstanbul’da cami, saray, medrese, bedesten, han, hamam gibi yapılar(?) inşa ettirdi. Anadolu’dan Türk nüfusun İstanbul’a göçünü teşvik etti. Neden? Osmanlı Devleti’nin Fetih Politikası Nedir Osmanlı Devleti’nin Fetih Politikası Nedir

Şehri Türkleştirmek İslamlaştırmak için, şehri bayındır hale getirmek için
Fethin sonuçları

 1. İstanbul, Osmanlı İmp.’nun başkenti oldu.
 2. II. Mehmet’e ‘Fatih’ unvanı verildi.
 3. 1000 yıllık Bizans(Doğu Roma) İmp. sona erdi.
 4. Anadolu ve Rumeli topraklarının bütünlüğü sağlanmış, Boğazların kontrolü tamamen Osmanlılara geçti.
 5. İpek yolunun Türklerin eline geçmesi ile, yeni ticaret yolları arayışına giren Avrupalılar, coğrafi keşifleri yapacaktır.
 6. Güçlü topların, kale surlarını yıktığı anlaşılması, Avrupa’da derebeyliklerin yıkılmasına krallıkların güçlenmesini sağladı.
 7. İstanbul’dan ayrılan Bizanslı bilim insanları İtalya’ya giderek Rönesans’ın gelişmesine destek vermişlerdir.
 8. Ortaçağ sona erdi, Yeniçağ başladı.

Osmanlı Devleti’nin Fetih Politikası Nedir

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

birinci dunya savasi

20.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ

Trablusgarp Savaşı Nedenleri Trablusgarp Savaşı’nın çıkmasında; • Sömürgecilik yarışında geç kalan İtalya’nın sanayisi için hammadde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir