inkılap tarihi sayfa 93 cevapları
İnkılap Tarihi Yönetim Temalı Kavramlar Sözlüğü

İnkılap Tarihi Yönetim Temalı Kavramlar Sözlüğü

İnkılap Tarihi Yönetim Temalı Kavramlar Sözlüğü

A- YÖNETİMLE İLGİLİ KAVRAMLAR

İnkılap Tarihi Yönetim Temalı Kavramlar Sözlüğü

İmparatorluk: Birçok milleti egemenliği altında bulunduran çok uluslu devlet. Bütün yetkiler imparatorda toplanır.

Hukuk Devleti: Kişi haklarının yasal güvence altına alındığı ve hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı devlettir.

Ulusal Egemenlik: Devlet yönetiminde ve teşkilatlanmasında sadece halkın söz sahibi olmasıdır.

Ulusal İrade (Milli İrade) :Halk,halkın istek ve görüşleri.

UYARI Ulusal İrade, Millet Meclisinin olduğu ve Ulusal Egemenliğin gerçekleştirildiği yönetimlerde tam anlamıyla gerçekleşir.

Ulusal Bağımsızlık: Bir milletin bağımsız ve hür olarak yaşamasıdır.

Fiilen Sona Erme: Bir devletin topraklarının bir kısmının veya tamamının işgal edilmesidir.

Hukuken Sona Erme: Başkent  ve hükümet gibi bir devletin hukuki varlığını gösteren unsurların işlevsiz hale gelmesi veya ortadan kalkmasıdır.

Monarşi (Mutlakiyet): Bütün yetkilerin ve egemenliğin tek bir kişide (kral, padişah) toplandığı yönetim biçimidir.

Saltanat: Hükümdarlığın veya devlet başkanlığının babadan oğula geçmesine denir.

Oligarşi: Egemenliğin bir gruba ait olduğu yönetim biçimidir.

Aristokrasi: Egemenliğin, zenginlerden ve aydınlardan      oluşan bir gruba ait olduğu yönetim biçimidir.

Teokrasi: Devletin din kurallarına göre yönetildiği yönetim biçimidir.

Teokratik Monarşi: Devletin tek bir kişi tarafından ve  din kurallarına göre yönetildiği yönetim biçimidir.

Feodalite: Egemenliğin soylulara (Toprak ağalarına-lordlara-senyörlere)ait olduğu derebeylik rejimidir.

Özerklik: İç işlerinde serbest dış işlerinde bağlı olmaktır.

Merkezî Yönetim: Yönetme ve denetleme bakımından yetkinin bir yerde toplandığı yönetimdir.

Merkezi Otorite: Devlet yönetimi ve denetimini tek bir yerden yürüten ve bütün yetkileri elinde tutan siyasi otorite.

Siyasi Birlik: Bir ülke veya bölgede yaşayan bütün insan topluluklarının bir yönetim altında toplanmasına siyasi birlik denir.

Meşrutiyet: Egemenliğin hükümdar ve halk arasında paylaşıldığı rejimdir.

inkilap tarihi
İnkılap Tarihi

UYARI

Meşrutiyet’te  hükümdarın yetkilerinin anayasa ile sınırlandırıldığı ve yetkilerinin bir kısmının halkın temsilcisi olan millet meclisine geçtiği görülür.

Demokrasi: Egemenliğin halka ait olduğu yönetim biçimidir. Herkesin seçme ve seçilme hakkına sahip olduğu, çok partili bir sistemin var olduğu ve halka bir çok özgürlüğün verildiği rejimdir.

Cumhuriyet: Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği millet vekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimidir. Kısaca halkın kendi kendini yönettiği yönetim biçimidir.

Anayasa (Kanun-i Esasi):  Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme ve yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, vatandaşların haklarını ve özgürlüklerini belirten ve kanun güvencesi altına alan temel yasadır.

Azınlık: Din veya ırk temeline dayalı devlet yönetimlerinde farklı din veya ırktan olan halka denir. Demokratik yönetimlerde halkın tamamı eşit haklara sahiptir.

Yasama: Kanun yapma anlamına gelir

Yürütme: Kanunları uygulama  ve devleti anayasaya göre yönetme işidir.

Yargı: Yasalara göre mahkemece bir olay veya olgunun oluşumu göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucu verilen karar.

inkılap tarihi sayfa 93 cevapları
İnkılap Tarihi Yönetim Temalı Kavramlar Sözlüğü

YENİLİKLERLE İLGİLİ KAVRAMLAR

İnkılap: Devlet tarafından toplumun gereksinimlerine göre sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel alanlarda yapılan köklü değişiklik ve yenileşmeye inkılap denir.

İhtilal: Bir devletin siyasi, sosyal ve ekonomik yapısını veya yönetim biçimini değiştirmek amacıyla hukuk kurallarına ve kanunlara uymaksızın zor ve kuvvet kullanarak yapılan geniş halk hareketidir.

Islahat (Reform): Toplumun ihtiyaçlarına cevap vermeyen kurum ve uygulamaların daha iyi duruma getirilmesi ve yeniden düzenlenmesidir.

İsyan: Herhangi bir amaçla kurulu düzene veya devlet güçlerine karşı gelme, baş kaldırmadır.

Mehmet ÖZDURAK                 

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

avrupa

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Küresel Bağlantılar Türkiye’de ve Dünyada Barış Uluslararası Kuruluşlar

İçindekiler1 TÜRKİYE’DE ve DÜNYADA BARIŞ ULUSLARARASI KURULUŞLAR1.1 ÜLKEMİZİN İÇİNDE YER ALDIĞI ULUSLARARASI KURULUŞLAR1.1.1 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER1.2 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.