ANASAYFA / Ders Notları / İnkılap tarihi 1.Ünite Test soruları

İnkılap tarihi 1.Ünite Test soruları

8.Sınıf Ssoyal Bilgiler Soruları

 

1-) I. Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerinden biridir?

 1. a) Almanya b) İtalya
 2. c) Rusya d) Avusturya-Macaristan

 

 

2-) Mustafa Kemal I. Dünya savaşında hangi cephede savaşmamıştır?

 1. a) Kafkas b) Kanal        c) Suriye            d) Çanakkale

 

3-)Mondros Ateş Kes Antlaşması’na Osmanlı Devleti’nin Hicaz, Yemen, Suriye ve Irak’taki kuvvetlerine en yakın antlaşma devletleri kumandanlığına teslim olacaktı. Bu madde, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hangi özelliğine örnektir?

 

A)Osmanlı Devleti’ni güçsüz duruma düşürme

B)Sınırları belli olmayan yörelerin, eski coğrafya adlarını kullanma

 1. C) Osmanlı Devleti’nin hukuki varlığını tanıma
 2. D) Osmanlı Devleti’nin müttefikleriyle bağlantısını kesme

 

4-)Balkan Savaşları sonucunda yapılan antlaşmalarla Edirne ve Kırklareli Türkiye’ye Kavala Bulgaristan’a Yanya, Selanik ve Girit Adası Yunanistan’a verilmiştir.

Bu durumun yol açtığı ve günümüze kadar süre gelen sorun aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ege hava sahası

B)Anadolu’ya yakın olan Yunan Adalarının durumu

C)Ege denizi kıta sahanlığı

D)Batı Trakya’da kalan Türklerin  durumu

 

5-)Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nı hazırlayan sebeplerden değildir?

 

 1. A) Sömürgecilik yarışı. B) Siyasi bloklaşma
 2. C) Hızlı silahlanma D)İtalya’nın Habeşistan’a saldırması

 

6-) Almanya I. Dünya Savaşı niçin Osmanlı Devleti’ni kendi tarafına çekmek istemiştir?

 

 1. Siyasi yalnızlıktan kurtulmak için.
 2. Osmanlı Devleti’nin savaşı kazanacağına inanması.
 3. Halifenin dinsel gücünden yararlanmak.
 4. Rusya’ya yardım ulaştırmak.

 

7-) Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin ilkelerinden değildir?

 1. A) Özgürlük B) Eşitlik
 2. C) Ulusal egemenlik D) Vatan

 

8-)“TBMM içinden seçilen bir cumhurbaşkanının siyasi parti ile ilişiği kesilir ve  Milletvekilliği sona erer.”

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilgilidir?

 

 1. Cumhurbaşkanının tarafsızlığı ile.
 2. Belli bir süre görev yapması ile.
 3. Devletin başı olması ile.
 4. Halkı temsil etmesi ile.

 

9-) Sanayi İnkılabıyla basit aletlerin yerini makineler almış, çok mal üreten fabrikalar  kurulmuş, sanayi ve ticaret gelişmiş, ulaşım imkanları kolaylaşmıştır. Buna bağlı olarak

üretim ve pazarlama ihtiyaçları da artmıştır.

 

Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı ile ilgili değildir?

 

A-Üretimde kalitenin artması

B-İşçi sınıfının ortaya çıkması

C-Sömürgecilik yarışının hızlanması

D-Fransız İhtilali’ne zemin hazırlanması

 

10-) Sanayi devrimi sömürgeciliği hızlandırmıştır. 1. Dünya savaşı da bir sömürge paylaşım savaşıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi arasında neden – sonuç ilişkisi yoktur?

 

                  Neden                         Sonuç

 1. a) Sanayi Devrimi –           Hammadde   ve     Pazar  İhtiyacı

 

 1. b) Hammadde ve Pazar – Sömürgeciliğin

İhtiyacı                                  Yaygınlaşması

 

 1. c) Sömürgeciliğin – Ulusal Devletin

Yaygınlaşması                         Ortaya Çıkması.

 

 1. d) Sömürge arayışı –           Devletlerarasındaki    Bloklaşma

 

 

11-) Birinci Dünya Savaşı’nın en önemli nedeninin aşağıdakilerden hangisinin sonuçlarında aramak gerekir?

 1. Fransız Devrimi’nin
 2. Endüstri Devrimi’nin
 3. Viyana Kongresi’nin
 4. Coğrafi Keşiflerin

 

12-)        1-  31 MART olayı

2-İkinci Meşrutiyetin ilanı

3-Balkan savaşları

Yukarıdaki olayların oluş sırası aşağıdakilerden hangisidir ?

a- 1 – 3 – 2                           b-2 – 1 – 3

c- 2 – 3 – 1                           d-   1 -2 – 3

13-) Rusya’nın I. Dünya Savaşı’ndan çekilmesi ve Doğu Avrupa’daki savaşların durması hangi  antlaşmayla gerçekleşmiştir?

 1. A) Mondros B) Moskova       C) Brest-Litovsk          D)Nöyyi

 

14-)Aşağıdakilerden hangisi Yunan işgalinden hemen önce İzmir’de vatansever gençler tarafından kurulan cemiyettir?

 

 1. A) Milli Kongre Cemiyeti
 2. B) Mavri Mira Cemiyeti
 3. C) İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
 4. D) Redd-i İlhak Cemiyeti

 

15-) Ermeni saldırılarını önleyen Doğu Cephesi komutanı kimdir?

 

a)Fevzi Çakmak               b)Rauf Orbay                       c)Kazım Karabekir            d)Ali Fuat Cebesoy

 

16-) Musul Meselesi Türkiye ile aşağıdaki devletlerden hangisi arasında problem olmuştur?

 

a)Fransa                               b)İtalya   c)İngiltere    d)Yunanistan

 

17-)Birinci Dünya savaşı öncesi birliğini geç tamamlayan devletler aşağıdakilerden   hangisidir?

 

 1. a) İngiltere-Fransa  b)Almanya-Avusturya
 2. c) Almanya-İtalya d) İtalya-Fransa

 

18-)Birinci Dünya Savaşı öncesi Almanya ile Fransa arasındaki sorun aşağıdakilerden  hangisidir?

 

a)Sömürgecilik yarışı                         b)Alsas ve Loren

 1. c) Panslavizm d) Ekonomik rekabet

 

19-)Aşağıdakilerden hangisi zararlı cemiyet değildir?

 

 1. A) Kürt teali B) Kilikyalılar
 2. C) Mavri Mira D) Teali İslam

 

20-)Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya savaşının sebeplerinden biri değildir?

 1. Çarlık Rusyası’nın yıkılması
 2. Ekonomik rekabet
 3. Silahlanma yarışı
 4. Hammadde ve Pazar arayışı

 

21-)Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıda belirtilen hükümlerinden hangisinde Osmanlı Devletinin savunma gücü kırılmıştır?

 1. Toros tünelleri İtilaf Devletleri’nce işgal edilecektir.
 2. İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini tehlikeye düşürecek her hangi bir durum ortaya çıkarsa, her hangi bir önemli noktayı işgal edebilecektir.
 3. Osmanlı ordusu terhis edilecektir.
 4. Bütün ulaşım ve haberleşme araçlarına el konulacaktır.

 

22-)   Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra kurulan ilk milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Trakya Paşaeli Cemiyeti
 2. B) Milli Kongre Cemiyeti
 3. C) Kilikyalılar Cemiyeti          D) Redd-i İlhak Cemiyeti

 

23-)  Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra aşağıdaki İtilaf devletlerinden hangisi ilk  işgali  gerçekleştirmiştir?

 

 1. A) Fransa B) İtalya
 2. C) İngiltere D) Yunanistan

 

24-)Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasına yol açan iki temel neden aşağıdakilerden hangisinde  verilmiştir?

 

 1. a) Fransız ihtilali – Sanayi devrimi
 2. b) Fransız ihtilali – Açlık
 3. c) Sanayi devrimi – Irkçılık
 4. d) Açlık – Irkçılık

 

25-)Birinci Dünya Savaşında ittifak devletleri tarafındayken İtilaf Devletleri tarafına geçen Devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. a) Bulgaristan b) İtalya
 2. c) Yunanistan d) Romanya

 

26-)Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Antep, Urfa ve Maraş’ı işgal eden İngiltere, daha sonra bu yerleri aşağıdakilerden hangisine devretmiştir?

 

a.)Fransa              b.)İtalya                          c.) ABD       d.)Ermenistan

 

27-)I.Dünya Savaşı’nı sonuçlandıran antlaşmalardan hangisi bir öncekini tamamlayıcı ve  tekrarlayıcı niteliktedir?

 

a.)Versay     b.)    Triyanon               c.)Nöyyi                d.)Sevr

28-) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşına girme nedenlerinden biridir?

 1. a) Kaybedilen yerleri geri almak
 2. b) Yeni cepheler açmak
 3. c) Sömürgeler elde etmek
 4. d) İngiliz sömürgelerine giden yolları kapatmak

 

29-) Aşağıdakilerden hangisi Almanların Osmanlıyı 1. Dünya Savaşına sokma nedenlerinden değildir ?

 1. a) Yeni cepheler açmak
 2. b) Ruslarla işbirliği yapmak
 3. c) İngiliz sömürgelerine giden yolları kapatmak
 4. d) Halifelik nüfuzundan yararlanmak

 

30-)Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri Anadolu’nun işgallere uğraması  ihtimaline karşı  kurulmuş olan    bölgesel kurtuluş hareketleridir.

Aşağıdaki milli cemiyetlerden hangisinin bölgesel olmaktan ziyade, ulusal faaliyet gösterdiği söylenebilir?

A)İzmir Reddi İlhak Cemiyeti

 1. B) Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
 2. C) Milli Kongre Cemiyeti
 3. D) Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti

 

 

31-)Mondros Mütarekesi’nden sonra Anadolu’nun büyük bir kısmı işgal edildi. Bu işgallere  karşı halk silahlı direnişe yönelerek vatan topraklarını kendi çabalarıyla koruma yoluna  gitti.

Buna göre halkın direnişe geçmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisiyle gösterilebilir?

 

 1. A) İstanbul Hükümeti’nin işgallere karşı tepkisiz kalması
 2. B) Halkın elinde daha fazla silah bulunması
 3. C) İşgallerin bölgesel olması
 4. D) İstanbul Hükümeti’nin halkı bizzat desteklemesi

 

32- Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşının gidişatını etkileyen olaylardan biridir?

 

a- Çanakkale cephesini Osmanlı’nın kazanması

b- Bulgaristan’ın Osmanlı yanında savaşa girmesi

c- Wilson ilkelerinin yayınlanması

d- Gizli Antlaşmalar

 

33- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin taarruz cephelerinden biridir?

a- Irak Cephesi

b- Hicaz-Yemen Cephesi

c- Kanal Cephesi

d- Galiçya cephesi

34-) Hangisi Kurtuluş Savaşı yıllarında kurulup milli varlığa düşman cemiyetler arasında yer alır?

 1. Milli Kongre Cemiyeti
 2. Kilikyalılar Cemiyeti
 3. Trakya Paşaeli Müdafai HukukCemiyeti
 4. İngiliz Muhipleri( sevenleri) Cemiyeti.

35-)  Almanya, I. Dünya Savaşı’nda Osmanlıdan boğazları kontrol altına alarak Rusya’ya yapılabilecek yardımların engellenmesini istemiştir.

Yukarıdaki bilgi dikkate alındığında Almanya’nın, Osmanlı’nın hangi gücünden     yararlanmayı amaçladığı söylenebilir?

 1. a) Halifelik gücünden
 2. b) İnsan gücünden
 3. c) Jeopolitik konumundan
 4. d) Askeri gücünden

 

36-)Ülkemizde farklı iklimlerin görülmesinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 

A)bakı        B)enlem        C)yerşekilleri       D)nüfusu

 

37-)Sanayi inkılabının yarattığı en önemli siyasi sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

a-Sömürgecilik               b-Milliyetçilik

c-Osmanlıcılık          d-Ümmetçilik

 

38-)19.yüzyılın  ikinci yarısında Avrupa devletlerinin öncelikle hangi ikisinin siyasi çıkar çatışmaları nedeniyle 1.Dünya Savaşı başlamıştır.

a-İngiltere-Almanya                     b-İngiltere-Fransa

c-Fransa-İtalya                              d-İtalya-Almanya

 

39-)Osmanlı Devleti, Almanların da desteğiyle Kanal cephesini açmışlardır. Osmanlı Devletinin  bu  cepheyi açmalarındaki asıl amaç aşağıdakilerden hangisidir?

 1. İngiltere’nin sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek
 2. Süveyş Kanalını ele geçirmek
 3. İngilizleri Mısır’dan çıkarmak
 4. Yeni ticaret yolu açmak

 

40-Birinci Dünya Savaşı sıratında Osmanlı Devleti aşağıdaki cephelerden hangisinde Ruslarla  mücadele etmiştir?

 

a-Çanakkale      b-Kafkasya        c-Irak            d-Suriye

 

41).Arnavutluk aşağıdaki hangi savaş sırasında Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsız olmuştur?

 

A)I.Dünya Savaşı         B)I.Balkan Savaşı

C)II.Balkan Savaşı       D)Trablusgarp Savaşı

 

 

 

42).Rusya,hangi antlaşmayla I.Dünya Savaşı’ndan çekilmiştir?

A)İstanbul        B)Berlin        C)Brest – Litowsk       D)Kars

 

43).Yasama görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A)Cumhurbaşkanı         B)TBMM

C)Başbakan                   D)Bakanlar Kurulu

 

 

44)Aşağıdakilerden hangisi milli varlığa düşman cemiyetlerden değildir?

 1. A) Etniki Eterya Cemiyeti
 2. B) Teali İslam Cemiyeti
 3. C) Wilson Prensibi cemiyeti
 4. D) İngiliz muhipleri cemiyeti

 

45) I.Dünya Savaşı’nın aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?

A)İmparatorlukların dağılmasına

 1. B) Sömürgeciliğin önemini kaybetmesine

C)Rejim değişikliklerine

D)Sınırların değişmesine

 

46-)Osmanlı Devleti’nin Uşi Antlaşmasını imzalamasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)İtalyanların Çanakkale Boğazı’nın girişini abluka altına alması

 1. B) On iki Ada’nın İtalyanlar tarafından işgal edilmesi

C)Balkan Savaşları’nın başlaması

D)Avrupa devletlerinin İtalyanlardan yana tavır alması

 

47-) Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın eksen hareketinin sonuçlarındandır?

A)Yerel saat farklarının oluşması.

B)Sıcaklık kuşaklarının oluşması.

C)Yerden Yükseldikçe görülebilen alan genişler.

D)Yıllık sıcaklık farkları oluşur.

 

48-) Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Cephesinin sonuçlarından biri değildir?

 1. Rusya’da Çarlık Rejiminin yıkılışını hızlandırmıştır
 2. Bulgaristan ,Almanya’nın yanında 1.Dünya Savaşı’na katılmıştır.
 3. Dünya Savaşı’nın süresi uzamıştır.
 4. ABD , 1.Dünya Savaşı’na katılma kararı almıştır.

49-)Mondros Ateşkes Antlaşmasının hangi maddesi ,bir Ermeni Devleti kurulmasına zemin hazırlamaya yöneliktir?

 1. Osmanlı Ordularının tamamen terhis edilmesi
 2. İtilaf Devletlerine gerekli gördükleri yerleri işgal etme hakkının verilmesi
 3. Donanma ve tersanelerin İtilaf Devletlerinin kontrolüne bırakılması
 4. Doğu Anadolu’da karışıklık olduğu taktirde buraların İtilaf Devletlerince işgal edilebilmesi

 

50-)Osmanlı Devletinin I.Dünya Savaşına katılmasının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)Savaşın uzaması

B)Yeni cephelerin açılması

C)İtilaf devletleri ve Rusya arasında irtibatın iyice kopması

D)Almanya’nın savaştan yenik düşmesi

 

51-) Birinci Dünya Savaşının başlıca sebepleri

I-Sömürgecilik

II-Milliyetçilik akımı

III-Silahlanma ve bloklaşma

IV-Birleşmiş Milletler Örgütünün Kurulması.

Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisinin dolaylı da olsa I. Dünya Savaşına neden olduğu söylenemez?

 

 1. A) I ve II           B) II ve III
 2. C) I, II ve III D) I, II ve IV

 

52) Osmanlı devleti Fransız İhtilalinin en çok hangi ilkesinden olumsuz etkilenmiştir?

a-Özgürlük    b-Milliyetçilik    c-Eşitlik    d-Adalet

 

53) Osmanlı devleti 1.Dünya savaşında hangi cephede savaşmamıştır?

a-Kafkasya    b-Çanakkale    c-Trablusgarp    d-Irak

 

54-) Avrupa devletlerinin Osmanlı Devletinden alacaklarını tahsil  etmek için kurdukları teşkilatın adı aşağıdakilerden hangisidir?

A-İttihat ve Terakki Cemiyeti

B-Düyun-u Umumiye

C-Kapitülasyonlar

D-Kanunu esasi

 

55-) Birinci Dünya Savaşının başlamasına sebep olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. Goben ve Breslav adlı savaş gemilerinin Osmanlı Devleti’ne sığınması
 2. Üçlü İttifak’ın kurulması
 3. Almanya’nın Alsas-Loren bölgesini ele geçirmesi
 4. Avusturya-Macaristan veliahdının bir Sırp tarafından öldürülmesi

 

56-)Aşağıdakilerden hangisi Almanya’nın Osmanlı Devleti’nin  I. Dünya Savaşı’na  kendi   yanında girmesini istemesinin nedenlerinden biri değildir?

 1. Yeni cepheler açarak savaşı geniş alana yaymak istemesi
 2. Süveyş kanalını denetim altına alarak İngiltere’nin sömürgelerine ulaşmasını engellemek
 3. Osmanlının eski gücüne kavuşmasını sağlamak
 4. Osmanlı padişahının halifelik nüfusundan faydalanmak istemesi

 

57-)Aşağıdakilerden hangisi   I.Dünya Savaşı’nın nedenlerinden değildir?

A-Sömürgecilik yarışının hız kazanması

B –Milliyetçilik akımının  imparatorlukları yıkmaya başlaması

D-Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarının paylaşılmak istenmesi

E- Rusya’da çarlık rejiminin yıkılıp yerine  Bolşeviklerin gelmesi

 

58-)    Osmanlı Devleti

 1. Balkanlar
 2. Arabistan

III. Kuzey Afrika topraklarını kaybetti.

Yukarıda verilenlerden hangilerinin kaybedilmesinde Fransız İhtilali etkili ile olmuştur?

 1. Yalnız I             B. Yalnız II
 2. Yalnız III D. I ve II

59-Aşağıdakilerden hangisi Zararlı Cemiyetlerden biri değildir?

 1. Mavri Mira
 2. Etnik-i Eterya
 3. Kilikyalılar
 4. Pontus Rum

60-Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşının çıkmasında etkili olan nedenler arasında gösterilemez?

 1. Sanayi İnkılâbı
 2. Reform
 3. Sömürgecilik
 4. Fransız İhtilali

 

61-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu açısından Mondros Ateşkes Antlaşması’nın sonuçlarından sayılmaz?

 1. Osmanlı İmparatorluğu savunmasız kaldı.
 2. Osmanlı İmparatorluğu fiilen sona erdi.
 3. Osmanlı İmparatorluğu Balkan Savaşları sonucunda kaybettiği toprakları geri aldı.
 4. Osmanlı İmparatorluğu sömürge haline geldi.

 

62-)1.Dünya savaşından sonra itilaf devletlerinin, Anadolu’daki hedeflerine ulaşmak amacıyla aşağıdakilerden hangisini destekledikleri söylenebilir?

 1. Temsil Heyetini
 2. Milli varlığa zararlı cemiyetleri
 3. Müdafa-i hukuk cemiyetlerini
 4. Kilikyalılar Cemiyeti’ni

 

63-) Sanayi Devrimi ile birlikte endüstrileşen ülkeler ham madde ve pazar ihtiyacını karşılamak amacıyla aşağıdakilerden hangisine yönelmişlerdir ?

 1. a) Yeni sömürgeler elde etmeye
 2. b) Bağımsızlık savaşlarını desteklemeye

c )  Krallıkları güçlendirmeye

 1. d) İnsan haklarını yasalarla güvence altına almaya

 

64-) Hangisi Milli Cemiyetlerin özelliklerinden değildir ?

 

 1. a) Saltanatı kaldırmak istemeleri
 2. b) İşgallere karşı çıkmaları
 3. c) Bölgesel nitelikte olmaları
 4. d) Milli bilinci canlandırmaları

 

65-)Kurtuluş savaşı yıllarında milli varlığa faydalı cemiyetler başlangıçta dünyaya haklılıklarını basın yayın yoluyla anlatmak isterken daha sonra bölgesel silahlı

mücadeleye girişmişlerdir

Milli cemiyetlerin bu şekilde bir tutum değişikliğine gitmelerinde aşağıdakilerden hangisi                                                          daha çok etkili  olmuştur?

 1. a) Mustafa Kemal in İstanbul’dan ayrılması
 2. b) Yunanlıların İzmir’i işgali

c)Türk Milletinin bilinçlenmemiş olması

d)Doğu Anadolu’da 15, kolordunun terhis olması

 

66-)Mondros ateşkes antlaşması imzalandıktan sonra Anadolu ve Trakya’da başlayan işgal hareketlerine karşı  oluşturulan Kuvai Milliye örgütleri ve müdafaa-i hukuk dernekleri Türk halkının aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisini öncelikle benimsediğinin göstergesidir?

 

 1. a) Milliyetçilik b)Laiklik

c)Cumhuriyetçilik              d)Halkçılık

 

67-)Fransız İhtilali ve sonrasında yayınlanan Fransız İnsan Hakları Bildirisi birçok ülkeyi etkilediği gibi Osmanlı Devleti’ni de etkilemiştir.Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti üzerindeki olumlu etkilerinden biridir?

A)Osmanlı ülkesinde meşrutiyet yönetimine geçilmesi

B)Rusya’nın Balkan milletlerini bağımsızlık için kışkırtması

C)Yunanistan’ın bağımsızlığını ilan etmesi

D)Ekonomisinin bozulması

 

68-). Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşı’na katılma nedenlerinden  biri  değildir?

A)Siyasi bir yalnızlık içinde olması

B)Almanya’nın savaşı kazanacağını düşünmesi

C)İngiltere ve Fransa’nın Çanakkale Boğazı’na saldırması

D)Balkan Savaşlarında kaybedilen yerlerin geri alınabileceği fikri

 

69-)Mustafa Kemal’in 1.Dünya Savaşı’nda Osmanlı ordularını Alman generallerinin yönetmesine karşı çıkması onun hangi özelliği ile ilgilidir?

A)Askerliğine güvenmesine                              B)Alman generallerine güvenmemesine

C)Ulusal bağımsızlığa düşkünlüğüne                D)İleri görüşlülüğüne

 

70-)Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı sonuçlarından değildir?

A)Yönetim değişiklikleri oldu.

B)Avrupa haritası yeniden çizildi.

C)Şehirler yakıldı,yıkıldı.

D)Barışı kurumak için Birleşmiş Milletler Örgütü kuruldu.

 

71-)Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Osmanlı Devleti ile imzalanan barış antlaşmasının adı nedir?

A)Mondros Ateşkes Antlaşması

B)Lozan Barış Antlaşması

C)Sevr Barış Antlaşması

D)Mudanya Ateşkes Anlaşması.

 

72-) I.Dünya savaşı sırasında İtilaf Devletlerinin Rusya’ya askeri yardım ulaştırmak ve  Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak için açtığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. A) Süveyş kanalı cephesi B) Çanakkale Cephesi
 2. C) Kafkas Cephesi D) Irak Cephesi

 

73-) I.Dünya Savaşından önce İtilaf Devletlerinin İtalya’ya vermeyi kararlaştırdığı Ege Bölgesinin hangi olayla Yunanistan’a verilmesi kararlaştırılmıştır?

 1. A) Londra Konferansıyla.
 2. B) Sevr Antlaşmasıyla.
 3. C) Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla.
 4. D) Paris barış Konferansı’yla .

 

74-) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kişisel özelliklerinden değildir?

a-) Bencillik

b-) İleri görüşlülük

c-) Planlı çalışma

d-) Vatanseverlilik

 

75-) Aşağıdakilerden hangisi Kuva-i Milliye birliklerinin özelliklerinden biri değildir?

a-) Gönüllülerden oluşan birliklerdir

b-) Bölgesel direniş birlikleridir

c-) İşgalleri yavaşlatmışlardır

d-) Tek merkezden yönetilen birliklerdir.

 

 

76-Aşağıdakilerden hangi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girme sebebi değildir?

 1. Kaybedilen toprakları yeniden alma arzusu
 2. Cumhuriyet rejimi ilan etmek
 3. Almanların savaşı kazanacağı düşüncesi
 4. Enver Paşa ile İttihat ve Terakki Partisi’nin Alman hayranlığı

 

77-)Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Dünya Savaşı esnasında rejim değişikliğine uğrayarak savaştan çekilmek zorunda kalmıştır?

 1. a) İtalya b)  Almanya       c)  Avusturya       d)  Rusya

 

78-)  M.Kemal Atatürk aşağıdaki savaşlardan hangisinde aktif olarak görev almamıştır?

 1. a) 1.Dünya Savaşı b) Trablusgarb
 2. c) Kurtuluş Savaş d) Balkan Savaşı

 

79-) Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi yararlı cemiyetlerdendir?

 

 1. a) Mavri Mira b) Kilikyalılar
 2. c) Pontus d) İngiliz Muhipler Cemiyeti

 

80-)1. Dünya savaşında Almanya’nın Osmanlı Devletini yanına çekmek istemesinin sebeplerinden biri değildir ?

 

a-) Doğudaki cephe yükünü hafifletmek

b-)Osmanlı devletinin büyük askeri gücünden yararlanmak istemesi

c-) Osmanlı devletinin halifelik gücünden yararlanmak istemesi

d-)İngiltere’nin  sömürgelerine giden yolları kapatabilmek için

 

81-)Mondros Ateşkes antlaşmasının 24. maddesine göre “Altı doğu ilinde bir karışıklık çıkarsa bu iller işgal edilebilecekti.” İtilaf devletleri bu madde ile ne amaçlamıştır ?

a-)Doğuda bir Ermeni devleti kurabilmek .

b-) Doğuda bir Kürt devleti kurabilmek

c-)Doğuyu İngiliz himayesine bırakmak

d-) Doğuyu Fransız himayesine bırakmak

 

82-)    1. Rusya’ya yardım etmek
II. Osmanlı devletini savaş dışı bırakmak
         İtilaf devletleri yukarıdaki politikalarını gerçekleştirmek için aşağıdaki hangi cepheyi  açmışlardır?

 1. A) Kafkasya         B) Çanakkale      C) Kanal D) Irak

 

83-)1909 yılında Meşrutiyet yönetimini yıkmak amacıyla çıkarılan ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir?                                                                                                                                          A) 31 Mart vakası              B) Vaka-i Vakvakiye

C)Bab-ı Ali Baskını            D)Celali İsyanlar

84-Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni yanında savaşa sokma nedenlerinden değildir?

 1. Halifenin nüfuzundan yararlanma.
 2. Savaşı geniş alanlara yaymak .
 3. Osmanlı askerlerinden
 4. Osmanlı teknolojisinden yararlanmak.

 

85-    I.Savaş geniş bir alana yayılmıştır.

II.Savaşın süresi uzamıştır

III.Fransa savaştan çekilmek zorunda kalmıştır

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Osmanlı devletinin 1.dünya savaşına girmesinin getirdiği sonuçlardan biri değildir?

A)I ve II         B)II ve III            C)Yalnız III           D)I ve III

                                                                             

86-)  7.madde İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek durum olduğunda stratejik bir noktayı işgal edebileceklerdi.

      24.Madde Doğu Anadolu’da altı ilde karışıklık çıktığında bu illerin herhangi bir bölümü İtilaf Devletlerince işgal edilebilecekti.

 Mondros Ateşkes Anlaşmasının en önemli iki maddesi sayılan ve yukarıda verilen iki maddenin temel amacı nedir?

A)Rumları ayaklandırmak.

B)Milli Mücadeleyi önlemek.

C)Daha sonra yapacakları işgallere zemin hazırlamak.

D)Boğazları ele geçirmek.

 

87-) I. Dünya Savaşı’nda itilâf devletleri Osmanlı Devleti’ni saf dışı bırakmak ve Rusya’ya yardım etmek için aşağıdakilerden hangisini ele geçirmeyi gerekli görmüşlerdir?

 1. A) İç Anadolu Bölgesini B) Doğu Anadolu Bölgesini
 2. C) İstanbul ve boğazları D) Akdeniz Bölgesi’ni

 

88-).Aşağıdakilerden hangisi 1.Dünya savaşında farklı bir blokta yer almıştır?

a)Osmanlı Devleti                              b)Fransa

c)Bulgaristan                                       d)Avusturya-Macaristan

 

89-)1.Dünya savaşında Kafkas Cephesi aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle kapanmıştır? 

a)Versay                                              b)Sevr

c)Mondoros                                         d)Brest-Litovsk

 

90-)Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra oluşturulan milli cemiyetler;

1.Bölgesel kurtuluşu amaçlamış

2.Manda yönetimine karşı olmuş

3.İşgallere karşı savaşmışlardı

Bunlardan hangisi yada hangileri Mustafa Kemal’in önerdiği kurtuluş çaresi olamaz?

A)Yalnız 1            B)Yalnız 2      C)1ve 2       D)1,2 ve 3

91)   Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?

A)Osmanlı-Sevr

B)Macaristan-Triynon

C)Bulgaristan-Sen Jermen

D)Almanya-Versay

92-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğunun I.Dünya Savaşına girme amaçlarından değildir?

A)Almanya’nın savaşı kazanacağına dair olan inanç

B)Son dönemde kaybedilen toprakları geri almak.

C)Rusya’yı parçalayarak büyük bir devleti kurmak.

D)İngiltere’nin sömürgelerine giden yolu kesmek.

 

93-)            20. yüzyılın başında;

 • Uzak Doğu’da ve Orta Doğu’da Pazar alanlarını genişletmek isteyen İngiltere ve Almanya’nın rekabeti vardı.
 • Almanya ve Fransa, Alsas-Loren bölgesinin kaynaklarına göz dikmişti.
 • Balkanlarda ise Avusturya, Rusya ve Almanya’nın çıkarları çatışmıştı.

Verilen bilgilere dayanarak I. Dünya Savaşı öncesinde aşağıdaki nedenlerden hangisi                temel sorun olarak görülebilir?

 1. Azınlık hakları
 2. Açık denizlerin kullanımı
 3. Hammadde ve Pazar alanları
 4. Milliyetçilik akımı

 

94-  Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra bir taraftan İtilaf Devletleri’nin başlattığı   işgaller, bir taraftan da azınlıkların başlattığı isyanlar ve katliamlar Türk halkının   tepkisine neden olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu tepkilere örnek olamaz?

 1. A) Manda ve himaye fikrini savunanların olması
 2. B) Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin kurulması
 3. C) İşgalleri protesto etmek için mitingler yapılması
 4. D) Kuva-yi Milliye birliklerinin kurulması

95-) Aşağıdaki gelişmelerden hangisi bazı ülkeleri, sömürgeciliğe yöneltmiştir?

a-Sanayi İnkılabı                  b-Rönesans

c-Reform                              d-Fransız İhtilali

 

96-) – Osmanlı toprakları içinde yaşayan Türklere çoğunlukta olduğu bölgelerde kesin egemenlik hakkı tanınmalıdır.

– Türk egemenliğinde yaşayan diğer milletlere de kendi kendini yönetme hakkı verilmelidir

I.Dünya Savaşında ABD Başkanı Wilson’un yayınladığı bu ilkeler, aşağıda verilen hangi akımı destekler niteliktedir?  

a- İslamcılık     b- Osmanlıcılık     c- Batıcılık    d- Milliyetçilik.

 

97-  I. Fransa’nın Almanya’dan Alsas-Loren bölgesini geri almak istemesi

 1. Rusya’nın izlediği Panslavizm politikası

III. Devletler arasında yaşanan ekonomik rekabet

 1. Avusturya Macaristan veliahtının bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi

Yukarıda verilen I. Dünya savaşı sebeplerinden hangileri savaşın başlamasının görünürdeki sebebidir?

a- Yalnız I     b- I ve II     c-  III ve IV     d- Yalnız IV

 

98- Osmanlı Devleti müttefiklerine yardım göndermek amacıyla I. Dünya Savaşında bir çok cephede savaşmıştır

Aşağıdakilerden hangisi bu cephelerden biri değildir?

a- Galiçya     b- Kafkas     c- Makedonya     d- Romanya

 

99- İtilaf devletleri arasında yaşanan görüş ayrılıkları ilk olarak aşağıdaki olaylardan hangisiyle başlamıştır?

a- Wilson İlkeleri                      b- Londra Konferansı

c- Paris Barış Konferansı          d- Amiral Bristol Raporu

100-.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşına katılma nedenlerinden biri değildir?
A) Daha önce kaybettiği toprakları geri almak istemesi
B) İttihat ve Terakki Hükümeti’nin Almanya’nın savaşı kazanacağına inanması
C) Almanya’ya Ortadoğu’da Pazar sağlamak istemesi
D) Osmanlı Devleti’nin Siyasi Yalnızlıktan kurtulmak İstemesi.

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

2 Yorumlarınız

 1. merhaba cevapları nerde acaba

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir