word haline hatalı çevrilmiş hali

Bilindiği gibi. ilgi (b) Yönetmeliğin 4/o maddesinde “Yerleştin yeri: Du Yönetmelikle belirlenen her hi/ınel bölgesinde görevin yapıldığı eğitim kurumunun ila bulunduğu il. ilçe vc belde belediyesi idinde kalan mahaller ile köyleri ifade eder.” peklinde tanımlanmıştır

Bu tanımdım hareketle; 6 hı/mct alanının ve bu hizmet nlanlan kapsamına alınacak eğitim kurumları ile zorunlu t alışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarının belirlenmesinde; il merkezlen, ilçeler» beldeler ve köylerin her biri bağımsız bir yerleşim yeri olarak düşünülecektir

Büyükşchır belediye sınırlan içinde kalan ilçelerin her bin (Ankara Çankaya, Bursa Nilüfer, İzmir Konak gibi ilçeler aynı illerin Büyükşchır belediye sınırlan dı>ındakt ilçeleri gibi değerlendirilecek) ılc ilçe teşkilatı bulunmayan it merkezlerinin her bin aynı ildeki diğer ilçeler gibi değerlendi nlcccklır Runlann ilçe merkezi dışında kalan belde vc köyleri de ayn ayn değericndınleccktir.

Buna göre. ilgi (b) Yönetmelikteki Üç Hizmet Bölgesi uygulamasına devanı edilmek vc ilçelenmiz 6 Hi/mct Alanına ayn İm ak suretiyle;

l- Birinci vc İkinci Hizmet Bölgesindeki illerin il merkezleri ile A. B vc C sınıfı ilçe merkezleri zorunlu çalışma yükümlülüğü kupsamı dışında tutulması, bu ıl merkezleri ile ilçe merkezlerine bağlı belde ve köydeki eğitim kurumlarının ise zorunlu hı/mct kapsamına alınması düşünülmekledir. Ancak illcrimizce yapılacak değerlendirme sonucunda bu ilçe sınıflarından bazılannın ilçe merkezlerindeki eğitim kummlannm da zorunlu hizmet kapsamına alınmasının uygun görülmesi durumunda bu durum gerekçelerine de yer verilmek suretiyle Bakanlığımı/ Personel Genel Müdürlüğüne hildinlecck vc Bakanlık tarafından da uygun görülmesi durumundu bu kurumlar zorunlu hizmet kapsamında değerlendirilebileceği.

2-    Bınncı vc İkinci Hizmet Bölgesi illennin D vc E sınıfı ılçclcnnın ilçe merkezlen ılc bu ilçelere bağlı belde vc köylerindeki eğitim kurumlarının tamamı zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamımı alınması.

3-    Üçüncü Hizmet Bölgesine dahil illerin; il vc ilçe merkezleri ile ıl ve ilçelerin belde vc köylcnndckı eğilim kurumlanntn tamamı zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına alınması,

4* İstanbul ilinin coğrafi yapısı ve yerleşim yeri Özelliklerinin diğer illerimi/c göre farklı oluşu, bir başka ifadeyle bu ilimizde İtçe sınıflarının A ve B ilçe sınıfı olaruk belirlenmiş olması dikkute alınarak, bu ilimizdeki hizmet alanları ile zorunlu çalışma yükümlülüğü kupsuıııuıu ulıııucnk eğitim kurumlannın belirlenmesinin valiliğin tasarrufuna bırakılması,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir