Ortaokul3.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı Test

1-Aşağıdakilerden hangisi iletişimi olumsuz etkileyen tutum ve davranışlara örnek gösterilebilir?

a)Bir konferansta konuşmacının yargılanmadan suçlanmadan dinlenmesi

b)İletişim sırasında göz teması kurulması

c)Bir kişiyle konuşurken başka şeylerle meşgul olunması

d)Beden dilinin kullanılması

 

2-Aşağıdakilerden hangisi büyük kentlerde nüfus artışına bağlı olarak ortaya çıkan sorunlar arasında gösterilemez?

A)Konut ihtiyacının artması

B)Sanayinin gelişmesi

C)Beslenme sorununun artması

D)Çevre kirliliğinin artması

 

3-Sosyal Bilgiler dersinde öğretmen Türk beyleri Anadolu’ya ilk akın yaparken yanlarında ailelerini de getirmişlerdir, demiş ve öğrencilerine bu durumun nedenini sormuştur.
Öğretmenin sorduğu soruya öğrencilerin verdiği cevaplardan hangisi doğrudur?
A) Anadolu’yu yurt edinmeyi amaçlamaları
B) Türk beylerinin birbirleriye savaş halinde olmaları
C) Anadolu halkının Türklere karşı ırkçı yaklaşımları
D) Bizans İmparatorluğunun Avrupa’nın baskısı altında olması

 

4-Lâle Devri‘nde gözümüze çarpan;

-Doğu klasiklerinden Türkçeye çeviriler yapılması

-İstanbul’da çini ve kumaş imalathanelerinin açılması

-İlk defa çiçek aşısının kullanılması

çalışmalarına bakılarak aşağıdaki alanların hangisi-ne yönelik ıslahat yapıldığı söylenemez?

A) Hukuk                 B) Ekonomik

C) Kültürel               D) Sağlık

 

5-1535 yılında Fransızlarla imzalanan dostluk ve ticaret anlaşmasının bir maddesi şu şekildedir.

-Fransız tüccarlar, serbest ticaret, yapacak ve onlara gümrük vergisi indirimi uygulanacak.

Buna göre iki devlet arasında hangi alandaki ilişkilerin gelişmesi beklenir?

A) Kültürel                           B) Ekonomik

C) Siyasal                             D) Askerî

6- Matbaanın icadı aşağıdakilerden hangisini etkilememiştir?

a)Düşüncelerin yayılması

b)Yüz yüze iletişim

c)Toplumlar arası etkileşim

d)Bilginin aktarımı

 

7- Aşağıdakilerden hangisi yazının icadı ile ortaya çıkan durumlardan biri değildir?

a)Medeniyetler arası kültürel alışveriş hızlanmıştır.

b)Bilgini kuşaktan kuşağa aktarılması sağlanmıştır.

c)Ticaret gelirlerinin artması sağlanmıştır.

d)Bilimsel ve teknolojik gelişmeler yaşanmıştır.

 

8- İstanbul’un fethinden sonra Türklerin, doğu ticaret yollarına egemen olmaları Avrupalıların açık denizlere çıkma ihtiyacı hissetmelerine neden oldu.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden ol-muştur?
A)   Fransız İhtilâli’ne
B)   Haçlı seferlerine
C)   Rönesans hareketlerine
D)   Coğrafi keşiflere

 

9- — Coğrafya bilgisinin ilerlemesi
-Pusulanın geliştirilmesi
-Ticaret yollarının Müslümanların eline geçmesi
Yukarıdaki gelişmeler, Yakın çağ başlarında aşağıdakilerden hangisinin meydana gelmesine neden olmuştur?
A)Reform hareketleri
B)Rönesans hareketleri
C)Coğrafi Keşifler
D)Aydınlanma çağı

 

10-Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin ekonomik sebebidir?
a)Pusulanın geliştirilmesi
b)Coğrafi bilginin artması
c)Hristiyanlığı yayma düşüncesi
d)Doğunun zenginliğine ulaşma isteği

 

11- Rönesans hareketlerinin sonucunda Avrupa’da;
•   Deney ve gözleme dayalı pozitif düşünce gelişti
•   Serbest düşünce ortamı oluştu
•   Skolastik düşünce yıkıldı
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucu olarak gösterilemez?
a)Avrupa’da bilimsel çalışmaların hızlanması

b)Kiliseye güvenin sarsılması
c)Sömürgeciliğin başlaması

d)Bilim ve sanata verilen önemin artması

 

12- Reformun sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi  gösterilemez?
a)Papalığa güvenin sarsılması
b)Kilisensin baskısının azalması
c)Bilimsel çalışmalara daha serbest ortamın oluşması

d)Hristiyanlığın yayılması

 

13- Osmanlı Devletinde esnafların kurduğu Ahi

teşkilatı üretilen ürünlerde fiyatları kontrol

etmekteydi. Böylece hem üretici hem de

tüketicinin zarar görmesi engellenmiştir.

Buna göre Ahi Teşkilatının hangi özelliği

üzerinde durulmuştur?

A) Siyasi                               B) Ekonomik

C) Diplomatik                       D) Kültürel

 

14- Osmanlı’da Padişah, vezir, şehzade gibi üst rütbeli kişilere verilen geliri en yüksek araziler hangisidir?

A) Tımar                         B) Zeamet
C)  Has                    D) Lonca

 

 

15- Osmanlı devletinde köylünün toprağı iyi

kullanmaması veya üç yıl arka arkaya boş

bırakması halinde toprağı kullanma hakkı

elinden alınır başkasına verilirdi

Bu uygulamanın temel amacı

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kırsal kesimden göçü engellemek

B) Özel mülkiyet hakkını sınırlandırmak

C) Toprak gelirlerini vergilendirmek

D) Üretimde sürekliliği sağlamak

 

16-   I. Pusula ve gemicilikte yeni gelişmelerin olması.
II. Ticaret yollarının yön değiştirmesi.
III. Sömürge imparatorluklarının kurulması.
Yeni Çağ başlarında Avrupa’da görülen yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?
A) I-III ve II                          B) III-II ve I
C) I-II ve III                          D) II-I ve III

 

17- Vakıflar bazı kişilerin yardımıyla ve devlet tarafından ayrılan gelirler vasıtasıyla, sosyal, mimari, eğitim, sağlık ulaşım gibi birçok alanlarda görevler üstlenerek toplumun ihtiyacını karşılamışlardır.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Vakıflar toplumun ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapan kuruluşlardır.
B) Osmanlı Devleti’nde sosyal yardımlaşma anlayışı gelişmiştir.
C) Vakıflar sayesinde toplumsal birlik ve beraberlik anlayışı güçlendirmiştir.
D) Vakıfların gelirleri için halktan özel bir vergi alınmıştır.

 

18- Ülkemizde yasama yetkisini hangi organ kullanmaktadır?

a) Bakanlar Kurulu             b) Cumhurbaşkanı

c) TBMM                           d)Mahkemeler

 

19-  Yasama+Yürütme+Yargı yetkilerinin farklı organlarda toplanmasına ne denir?

a)güçler birliği                     b) güçler topluluğu

c)koalisyon                          d) güçler ayrılığı

 

20- Türk Milleti kendini yönetecek kişileri yine kendisi seçerek iş başına getirir. Bunun için her beş yılda bir genel ve yerel seçimler yapılmaktadır. Seçimlerde oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getiren halkımız yönetimde söz sahibi olur.

Bu durum devletimizin yönetim yapısıyla ilgili hangi özelliğini belirtmektedir?

A) Sosyal Devlet             B) Demokratik Devlet

C) Hukuk Devleti            D) Laik Devlet

 

21- Osmanlı Devleti’nde devlet meselelerinin görüşüldüğü kurul aşağıdakilerden hangisidir?

a) TBMM                             b) Divan

c) Kurultay                           d) Divanı Hümayun

 

22- Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde Cumhurbaşkanlık yapmamıştır?

a) Cevdet Sunay                  b)Cemal Gürsel

c) Celal Bayar                       d) Cemil Çiçek

 

23- Aşağıdakilerden özelliklerden hangisi

Anayasamızın ilk üç maddesi içerisinde belirtilmemiştir?

a) Bayrağımızın özellikleri

b) Milli Marşımızın İstiklal Marşı olduğu

c) Meclisimizin Ankara’da olduğu

d) Yönetim biçimimiz

 

24- Aşağıdakilerden hangisinde TBMM’nin açılışı ve Cumhuriyetin ilanının gerçekleştiği tarih doğru olarak verilmiştir?

TBMM’nin açılışı                 Cumhuriyetin ilanı

a)   19 Mayıs 1919                               29 Nisan 1923

b)   23 Nisan 1923                                29 Ekim  1920

c)   20 Nisan 1920                23 Ekim 1923

d)   23 Nisan  1920                               29 Ekim 1923

 

25- Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Cephesi’nde kazanılan başarının sonuçları arasında gösterilemez?

a) 1. Dünya Savaşı uzamıştır.

b) Rusya savaştan çekilmek zorunda kalmıştır.

c) Mustafa Kemal’in  Kurtuluş Savaşı’nın lideri olmasını sağladı.

d) Yarım milyon insan ölmüştür.


 

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

Kültür Ve Medeniyetimize Yön Verenler 1.Dönem 1.Yazılı

1- Milli kültür nedir? Kısaca yazınız. Cevap: Milli kültür, Kısaca ‘‘Bir millete ait maddi ve …

1 Tanecik Yorum

  1. çok saolun

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir