mebbis 1

OKUL VE KURUMLARDA ALINMASI GEREKEN  GENEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ

OKUL VE KURUMLARDA ALINMASI GEREKEN  GENEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ

1 – Sınıf ve odalardaki dolapların sabitlenmesi,

2- Okul koridorlarına güvenli yürüyüş yolu belirlenmesi için emniyet şeritlerinin çekilmesi,

3-  Binanın Acil Tahliye Detay Uygulama Planlarının blok başlarına konulması,

4 – Yangın dolaplarına kullanım talimatının konulması, Yangın ihbar sisteminin kurulması,

5- Merdiven korkuluklarına kaymayı önleyici aparatların takılması,

6-Kazan dairesi giriş kapısının yağmur ve kardan korunaklı hale getirilmesi, Kazan dairesinin yanıcı ve yakıcı maddelerden arındırılması, kazan dairesindeki vanaların etiketlendirilmesi, bölümün temiz tutulması, brülör fitillerinin değiştirilmesi, baca ve donanımların temizliklerinin aksatılmadan yapılması, mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılarak tedbirlerin aksatılmadan alınması,

7- Tehlike alanlarına 6 kg’lık KKT yangın söndürme cihazlarının zemin yüksekliğini 90 cm’ yi geçmeyecek şekilde asma halkasına asılmak sureti ile montajının yapılması,

8 – İş Sağlığı ve Güvenliği Tespit ve Öneri Defterinin temin edilerek onaylatılarak kullanılması,

9 – Jeneratör var ise makine dairesi çevresinin temizlenmesi, yanıcı ve parlayıcı maddelerden arındırılması, tehlike işaretleri konularak çevrenin emniyet altına alınması, egzoz tahliye borusunun uzatılarak kapak takılması, ayrıca bölümün duvar ile ayrılması,

10- Konferans ve spor salonlarına acil yön levhalarının konulması, adı geçen bölümlere 2 adet 6 kg kuru kimyevi tozlu (KKT) yangın söndürme cihazlarının uygun yerlere asılması,

11- Acil durum ikaz alarm butonlarının uygun yerlere konulması, çalışır durumda

bulundurulması,

12-Sıva (Mutfak, Banyo ve Lavabo vs.) üstünden geçen elektrik tesisatlarının, enerji yüküne uygun kesitli kablo kullanılarak kanal içine alınması,

13-Çevre düzenlemesinin hijyen koşullarını sağlayarak  çöp ve diğer atıkların ortamdan uzaklaştırılmasını sağlayacak şekilde yapılması,

14- Önemli yerler için (Garaj, Yemekhane, Kazan Dairesi, Arşiv, Çay Ocağı) görevli personelin riayet edeceği, Özel çalışma talimatı hazırlanarak personele tebliğ edilmesi,

15- Çatıda var ise  elektrik tesisatının iptal edilmesi, temiz tutulması, kapının kilit altına alınması ve elektrik iç tesisat yönetmeliği dikkate alınarak yeniden  düzenlenmesi,

16- Yıldırımdan korunma tedbirlerinin mevzuat hükümlerine göre aksatılmadan acilen alınması

17- Acil tahliye merdiveninin (yangın ve diğer tehlikeler için) yapılması, kaçış yollarının mevzuat hükümleri doğrultusunda düzenlenmesi,

18- Yangın algılama ve uyarı sisteminin kurulması,çalışır hale getirilmesi,

19- Bütün katlara yangın önleme söndürme talimatı ile yangın vukuunda hareket tarzı tablosunun konulması,

20- Elektrik tesisatlarının yıllık periyodik kontrol ve bakımlarının yetkili kişilerce yapılması, Elektrik tesisatlarının periyodik kontrol ve bakım evraklarının dosyasında muhafaza edilmesi,

21- Elektrik ana panosunun yer izolasyonu statik elektrik yüküne karşı zeminizolasyonunun yapılması, kullanımının sürekliliğinin kontrol edilmesi, elektrik tesisatının kanal içine alınarak, sınıflardaki elektrik prizlerinin öğrencilerin erişimini engellemek için uygun bir kapak ile kapalı hale getirilmesi, elektrik ek tesisat çekimlerinin iç tesisat yönetmeliğine uygun bir biçimde yapılması,

mebbis 1

22- Elektrik planı veya kolon şemasının ana panoya yakın bir yerde camlı dolap içerisinde muhafaza edilmesi, tali sigorta pano panel kapaklarının takılması, pano üzerine standart tehlike işaretlerinin konulması, Tali elektrik panolarına kaçak akım rölesinin ve panel kapağının takılarak sigortalarının nerelere ait olduğunun detaylandırılması, elektrik tesisatları ara çekimlerinde iç tesisat yönetmeliğine uygun olarak enerji yükü dikkate alınarak antikor kablo kullanılarak tesisatların çekilmesi,

23- İSG kültürü oluşturmak ve çalışanların algı ve dikkatlerini yöneltmek amacıyla etkinliklerin düzenlenmesi,

24- Çalışma ortamlarının sürekli işveren ve işveren vekili tarafından gözetim altında bulundurulması,

25- Çalışanların işe giriş sağlık muayenelerinin yapılması, kayıtların tutulması,

26- Bina giriş merdivenleri dahil tüm merdivenlere kaymayı önleyici standart bantların çekilmesi

27- Kat sahanlıklarına yüksekten düşmeyi önleyici file sistemin yapılması,

28- Asansör var ise kapılarına deprem ve yangında kullanılmaz etiketinin konulması, asansör motor dairesinin yangına sebep olacak maddelerden arındırılması, asansör motor dairesine  YSC (yangın söndürme cihazları) lerin konulması,

29- Koridor ve merdiven başlarına acil aydınlatma kitlerinin konulması,

30-Yangın dolap sisteminin TS EN 671 Standartlarına uygun bir biçimde kullanıma hazır halde bulundurulması,

31-Uygun yerlerde hijyen donanımlı ilkyardım dolabının oluşturulup kullanılması,

32-Risk Kontrol Adımlarının Belirlenmesi

33- Lüzumlu acil irtibat telefon numaralarının yazılı olduğu levhanın asılması,

34- Islak zeminlere “dikkat kaygan zemin” uyarı işaretinin konulması

35- Katlarda tesisat şaftları kapağının kilit altına alınması,

36-Risk değerlendirme ekibinin mevzuat hükümleri doğrultusunda oluşturularak, onayının alınması, görevlilere tebliğ edilmesi,

37- Yıllık baca temizliğinin  ve kalorifer kazanı bakımlarının yetkili servislere  yaptırılarak, tutanak altına alınması ve evrakların dosyasında muhafaza edilmesi

38-Bina içi tüm alanlara Acil Durum Yönlendirme levhalarının ışıklandırılmış her  açıdan görülerek yönlendirilmeye müsait bir biçimde uygun yerlere konulması,

39- İşveren ve vekillerinin yetkilendirilmesi için makam onayına bağlanması, kayıtların tutulması,

41-Özel politika gerektiren grupta yer alanların eğitimlerinin yapılarak belgelendirilmesi,

42- Çalışanlara ortamlardaki tehlikeler hakkında sürekli bilgilendirme yapılması,

43-İlkyardımcı eğitimlerinin yaptırılarak belgelendirilmesi

44-Kişisel koruyucu donanımların bakımı, muhafazası ve kullanımı hakkında görevlilerin eğitilmesi,

45-Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Çalışmalarının Yapılması (Parazit, virüs, bakteri ve diğer biyolojik etkenlerin takibi, izlenmesi ve önleme politikalarının uygulanması, kayıtların tutulması,)

46- Ekranlı araçlarla çalışmada gerekli tedbirlerin alınması ve çalışanlara eğitim verilmesi, (Eğitim verildiğine dair tutanak tutulacak, dosyada muhafaza edilecek.)

47- Elle taşıma işlerinde çalışanlara eğitim verilerek, uygun taşıma araçlarının temin edilmesi, (Elle Taşıma Yönetmeliği)

48-Kullanılan kanserojen ve mutojen maddelerinin tespitinin yapılması, kullanımda

olanlar ile ilgili tedbirlerin alınması,

49- Kimyasalların uygun alanlarda tepkime oluşturmayacak şekilde depolanması,

kullanıcılarının belirlenmesi, bilgi kayıtlarının tutulması,

50-Patlayıcı ve parlayıcı ortamlarda bulunan tehlikelerin tespitinin yapılarak alınacak

önlemlere ilişkin bilgilerin çalışanlarla paylaşılması, Gerekli eğitimlerin tamamlanması,

51- Kurum ramak kala kutusunun konulması

52- İş kazalarının mevzuata uygun biçimde, en geç 3 gün içerisinde  ilgili kuruma bildirilmesi,kayıtların tutulması,

53- Çalışanların meslek hastalıkları hakkında kontrol edildiği, ortamın izlendiği, meslek hastalığı şüphesi ile sağlık kurumuna yapılan sevklerin kayıtlarının tutulması, Hijyen eğitiminin yapılarak belgelendirilmesi,

54- Çalışanların işe giriş sağlık muayenelerinin yapılması, kayıtların tutulması,

55- Çalışanlara, stajyerlere ve diğer çalışanlara uygulanan aşıların takibi, izlenmesi ve kayıtlarının tutulması

56-Pencerelere yüksekten düşmeyi engellemek amacıyla aparat takılması,

57- Okul ve Hizmet  binasının ana giriş kapılarının dışa açılımının sağlanması,

58- Okul ve Hizmet binası bahçesindeki (kale, pota, aydınlatma ihata duvarındaki korkuluklar vs.) direk montajının sağlam yapılması, ara ara kontrol edilmesi,

59-Acil durumlarda görevli çalışanların görev alanları ve genel acil durumlar hakkında

eğitimlerinin yapılarak belgelendirilmesi,

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

sinav ogrenci

Ek-9 Öğrenci Sözleşmesi

Ek-9 öğrenci sözleşmesi ek -9 Öğrenci Sözleşmesini İndirmek İçin Buraya Tıklayınız Ek-9 öğrenci sözleşmesi, Türkiye’de …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir