Vatandalık konusunda soru cevap şeklinde çalışma kağıdı.

TEMEL YURTTAŞLIK BİLGİSİ VE İNSAN HAKLARI
1) Sermayenin tamamı yada bir kısmı devlete ait olan kuruluşlara ne denir?

KİT (Kamu İktisadi Teşebbüsü)

2) ) Belediye yönetimi ile ilgili bilgiler?

a)Belediye başkanı belediye yönetiminin başıdır. b)Belediye meclisi ve belediye encümeni birer yerel yönetim birimleridir   c)Belediye başkanı belediye meclisine başkanlık eder

3)Türkiye Cumhuriyetinin Anayasaları Nelerdir?

1921 Anayasası, 1924 Anayasası, 1961 Anayasası, 1982 Anayasası

4) Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarından hangisi en uzun süre yürürlükte kalmıştır?

1924 Anayasası

5) Cumhurbaşkanı olmadığı zaman yerine kim vekalet eder?

TBMM Başkanı

6) Ölen bir kimsenin mal varlığının kimlere ne kadar verileceği konusu hangi hukuk dalının kapsamına girer?

Medeni Hukuk

7) Ülkemizde uygulanmakta olan Hükümet modeli hangisidir?

Kabine Sistemi

8)Toplum Hayatını düzenleyen yazısız kurallar Nelerdir?

a)Gelenekler b)Görenekler c)Ahlak Kuralları

9) Toplum Hayatı düzenleyen yazılı kurallar nelerdir?

a)Hukuk Kurulları b)Anayasa

10) Millet Vekili olan bir kimse bu görevi süresince TBMM’nin onayı olmadan sorgulanamaz, tutuklanamaz, yargılanamaz, hakkında yargı işlemi yapılamaz, buna Yasama Dokunulmazlığı denir. Millet Vekillerine böyle bir hakkın tanınması neye yöneliktir? Yasama görevi sırasında her türlü etki ve baskı altında kalmalarını engellemeyi amaçlar.

11) Evlenme, Boşanma, miras, gibi konulardaki anlaşmazlıklar sonucu açılan davalara hangi mahkemeler bakar?

Adli Mahkemeler.

12) Adam öldürme, adam yaralama, hırsızlık vb. açılan davalara hangi mahkeme bakar?

Ceza Mahkemeleri.

13) Ülke ve toplum güvenliği açısından bazı özel durumlarda temel hak ve özgürlükler kısmen yada tamamen kısıtlanabilir. Kişi Hak ve Özgürlüklerinden hangisi hiçbir durumda kısıtlanamaz?

Yaşama Hakkı.

14) Kişi hak ve özgürlüklerinden hangileri savaş, olağan üstü hal ilan edilmesi gibi nedenlerle kısıtlanabilir?

a)Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma b)Siyasi faaliyette bulunma c)Yerleşme ve Seyahat özgürlüğü d) Haberleşme özgürlüğü

 

 

 

15) Günümüzde sanatçıların yapmış oldukları kasetler internet ortamında sanatçıdan habersiz olarak çoğaltılıp dağıtılmaktadır. Bu hangi hakkın ihlal edildiğinin göstergesidir?

Telif Hakkı

16) Bir icadın, icadı yapan kişiden habersiz olarak kullanılması, çoğaltılması  hangi hakkın ihlal edildiğini gösterir?

Patent hakkı

17) Devletin temel görevlerinden hangisi toplumda birlik ve dayanışmanın, ülkede çağdaş ve uygar bir görünüm kazanmasına katkı sağlar?

Halkın Eğitim ihtiyacını karşılamak ve modern eğitim kurumları açmaktır.

18) Anayasamızın Dayandığı Temel İlkeler Nelerdir?

a)Atatürk İlkelerine bağlılık b)Milli Egemenlik c)Demokratik ve Laik Devlet d)Temel Hak ve Hürriyetlere dayanmak

19) Sermayesinin tamamı yada bir kısmı devlete ait olan kuruluşlara KİT (Kamu İktisadi Teşebbüs) denir.( Ziraat Bankası,Halk Bankası)


20) Türkiye 2001 yılı başlarında girdiği ekonomik krizden iki yıl sonra çıkmaya başlamıştır. Türkiye’nin ekonomik krizden çıkma yolunda ilerlediğini gösteren kanıtlar nelerdir?

a)Reel faizlerin düşmesi b)Türk Lirasının değer kazanması c)Uluslar arası derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin notunu artırması d)Devlet Borçlanma faizlerinin azalması

1) Bilim ve Kültür alanlarında Milletlerarası işbirliğini geliştirerek Dünya barışana katkıda bulunmayı amaçlayan uluslar arası kuruluşun adı nedir?

UNESCO

22) Ülkemizde yasa çıkartma yetkisi kime aittir?

Halk Tarafından seçilen Millet Vekillerine (TBMM)’ye aittir.

23) TBMM Üyeleri kimlerden oluşur?

Başbakan, Devlet Bakanları, ve Milletvekillerinden oluşur.

24) Çalışan işçilerin haklarının korunması, işverenlerin yapacağı haksızlıkların önlenmesi ve işçi ile işveren arasındaki anlaşmazlıkları çözümü için sendikalar oluşturulmuştur.

25) İl’lerde en yetkili birim amiri kimdir?

Vali

26)İlçelerde en yetkili birim amiri kimdir?

Kaymakam

27) Köyü yöneten kimdir?

Köy Muhtarı

28) Hasta ziyaretinde bulunmak, büyüklere saygı göstermek, bayramlarda akraba ziyareti, toplumu düzenleyen hangi kurallardandır?

Görgü Kuralları

29) Devlet içerisinde yasama, yürütme ve yargı faaliyetlerinin ayrı ayrı organlar tarafından yerine getirilmesine ne denir?

Güçler Ayrılığı İlkesi denir.

30) Hangileri Federal devlettir?

Almanya, ABD, Rusya
<!–[if !supportLineBreakNewLine]–>
<!–[endif]–>

31) Ulus Devlet’e örnek (Basit Devlettir)

Türkiye,Yunanistan,Suriye

32) Tek Kişinin hakimiyetine dayanan devlet şekline ne denir?

Monarşik Devlet

33) Din Kurallarına göre kurulup idare edilen devletler yönetim bakımından nasıl devletlerdir?

Teokratik Devletlerdir.

34)Toplum ilişkilerini düzenleyen kurallardan hangisi herkesi bağlar ve karşılıklı sözleşme esasına dayanır?

Hukuk Kuralları

35) Belediye Başkanlığı Seçimi Kaç Yılda Bir Yapılır?

5 Yılda

36)  Ülkemizde uygulanmakta olan hükümet modeli kabine sistemidir. Bu sisteme ne zaman geçilmiştir?

Cumhuriyetin ilanı ile geçilmiştir.

37) Toplum ilişkilerini düzenleyen kurallardan hangisine uyulmaması durumunda Devlet tarafından cezai yaptırımlar uygulanır?

Hukuk Kuralları

38) Hürriyetler Kamu hürriyeti ve siyasi hürriyetler olmak üzere iki kısma ayrılır. Siyasi hürriyetlere örnek veriniz?

a)Millet Vekili olmak için aday olmak b)Belediye seçimlerinde oy kullanmak c)Siyasi partilerden birine üye olmak d)Belediye Meclisi üyeliği için aday olmak.

39) Hakimiyet Hakkı doğrudan ulusa ait olan devlet şekli hangisidir?

Demokratik devlet.

40) Ülkemizde yapılan seçimler sonunda hangisinin gerçekleşmemesi koalisyon hükümeti kurulmasını gerektirir?

Hiçbir siyasi partinin Mecliste çoğunluğu sağlayamaması

41) Ölen bir kimsenin mal varlığının kimlere ne kadar verileceği konusu hangi hukuk dalının kapsamına girer?

Medeni Hukuk

42) Seçimlerde bütün vatandaşların serbestçe; hiçbir şekilde ırk, cins, düşünce, din ve mezhep ayrımı gözetilmeden oylarını kullanabilmeleri ve yönetime katılabilmeleri neyin gereğidir?

Genel Oy Prensibinin

43) İktidarı oluşturan partiler dışında en gazla Millet Vekiline sahip olan partiye ne ad verilir?

Ana muhalefet Partisi

44) Demokrasi yönetimlerinde birden fazla siyasi partinin bulunması hangisinin gerçekleşmesi açısından önemlidir?

Farklı görüş ve düşüncelerin yönetime katılması

45) Siyasi Partilerin kapatılmasında kesin kararı hangi mahkeme verir?

Anayasa Mahkemesi

46)  Günlük Yaşamımızda uymaya çalıştığımız –Büyüklerin ellerini öpmek –Yemek yerken konuşmamak –Karşılaştığımız kişilere selam vermek gibi davranışlar toplum ilişkilerini düzenleyen kurallardan hangisi ile ilgilidir?

Gelenekler

47) Siyasi Partilerin Gelirleri Nelerdir?

a)Üye aidatları b)Parti rozetlerinin satışlarından elde edilen gelirler c) Hazine yardımı d)Partiye yapılan bağışlar

48)Ülkemizde demokrasi yönetimlerinden hangisi uygulanmaktadır?

Temsili Demokrasi

49) Bir Siyasi partinin  mecliste grup kurabilmesi için en az kaç millet vekiline sahip olması gereklidir?

20 Millet Vekili

50) Meclis çalışmalarında sık sık gündeme gelen “Salt Çoğunluk” ne demektir?

 

51) 1839’da kabul edilen Tanzimat Fermanı’na göre mahkemeler açık olacak, hiç kimse yargılanmadan cezalandırılmayacaktı. Tanzimat Fermanı’nın getirdiği bu yenilik hangi alanda şeffaflaşmayı sağlamaya yöneliktir?

Adalet

52) 1982 Anayasasına göre anayasa maddelerinin değiştirilebilmesi için TBMM üyelerinden en az ne kadarının yazılı teklifi gereklidir?

Üçte birinin yazılı teklifi gereklidir.

53) Yüksek Seçim Kurulunun görevleri nelerdir)

a)İllerden çıkarılacak Millet Vekili sayısının belirlenmesi b)İl ve İlçe seçim kurullarının oluşturulması c)Oy sayım işlerinin takip edilmesi d)Seçim sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

54) İlk Demokrasi yönetimi hangi toplumda görülmüştür?

Yunanlılar
]–>

55) Anayasamıza göre seçimler sonunda en çok oyu alan siyasi parti, Mecliste çoğunluğu da sağlamışsa iktidara gelir. Bu durum demokrasi ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?

Çoğunluk Prensibi

56) Cumhur Başkanını kim seçer?

TBMM
]–>

57) Savaş ilanına kim karar verir?

TBMM

 

58) Bakanlar Kurulunu ve Bakanları kim denetler?

TBMM

59) Kanun koymak, değiştirmek, kaldırmak kimin görevidir?

TBMM

60) Genel Kurmay Başkanını kim atar?

Cumhurbaşkanı

61) Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen sıkı yönetim, seferberlik ve savaş hali durumlarının kaldırılmasına veya devam ettirilmesine karar vermek hangisinin görevidir?

TBMM

62) Hangisinin gerçekleşmemesi durumunda Cumhurbaşkanı tarafından TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar verilir?

Kırk Beş Gün içinde hükümetin kurulamaması

63) Millet Vekili seçilme yaşı en az kaçtır?

30

64) Millet Vekili seçimlerinde aday olabilmek için Eğitim düzeyi en az ne olmalıdır?

İlkokul Mezunu

65) Cumhur Başkanı Seçilebilme yaşı en az kaçtır?

40

66) Başbakanın, TBMM tarafından  “Yüce Divan’a” sevk edilmesi hangisinin gerçekleşmesine neden olur?

Hükümet istifa etmiş sayılır.

67) Anayasamıza göre Başbakan kime karşı sorumludur?

TBMM

68) TBMM Üyeleri üye sayısında çeşitli nedenlerden dolayı azalmalar olur. Bu durumda eksilen millet vekillikleri ile ilgili “ara seçimler” yapılır. Hangisinin gerçekleşmesi ara seçimlerin yapılmasını gerekli hale getirir?

Boşalan üye tam  sayısının %5’ine ulaşması durumunda Ara Seçim yapılır.

69) Adli, idari ve askeri mahkemeler arasında görev ve karar anlaşmazlığının olması durumunda hangi yola başvurulur?

Uyuşmazlık Mahkemelerine başvurulur.

70) İllerin çıkaracakları millet vekili sayısını hangisi belirler?

Yüksek Seçim Kurulu
<!–[if !supportLineBreakNewLine]–>
<!–[endif]–>

71) Anayasalardan hangisi ile ilk kez “güçler ayrılığı” ilkesi kabul edilmiştir?

1961 Anayasası

72) Ülkemizde haksızlığa uğradığını düşünen bir kimse iç hukuk yollarını tükettikten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurabilmektedir. Türkiye bu mahkemenin verdiği kararı uygulamaktadır. Bu durum Neyin göstergesidir?

Ülkemizde Uluslar arası Hukuk Kurallarının da geçerli olduğunun göstergesidir.

 

73) Anayasa Mahkemesi üyeleri kim tarafından seçilir?

Cumhurbaşkanı

74) Cumhurbaşkanı seçilebilmek için en az kaç yaşında olmak gerekir?

40 Yaşında
]–>

75) Anayasamıza göre TMBB üyesi olmayan bir kimsenin Cumhurbaşkanlığına aday olabilmesi için hangisi gereklidir?

TBMM Üye sayısının en az Beşte Biri tarafından aday gösterilebilmesi gereklidir.

76) Anayasamıza göre Cumhurbaşkanının, varsa siyasi partilerle ilişiğinin kesilmesi gerekmektedir. Bu durum Cumhurbaşkanının hangi özelliğindendir?

Bu durum Cumhurbaşkanının tarafsızlığı ile ilgilidir.

77) Adliye Mahkemeleri tarafından verilen karar ve hükümlerin son inceleme yeri neresidir?

Yargıtay

78) Yasaların anayasaya aykırı olup olmadığına hangisi karar verir?

Anayasa Mahkemesi

79) Siyasi Partilerin mali denetimini hangisi yapar ?

Anayasa Mahkemesi

80) Cumhurbaşkanı’nın yurt dışında olduğu durumlarda yerine kim vekalet eder.?

TBMM Başkanı

81) Meslek ilkelerine aykırı davranan hakim ve savcılar haklarında gerekli işlemleri yapmak ve cezai yaptırımlar uygulama görev ve yetkisi kime aittir?

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

82) Cumhurbaşkanı’nı görevi ile ilgili suçlardan dolayı yargılama görevi kime aittir?

Anayasa Mahkemesi

83) 1982 Anayasası’na göre “Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında Mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz” Anayasamızda yer alan bu hüküm neyi gerçekleştirmeye yöneliktir?

Yargı bağımsızlığını

84) 1982 Anayasasına göre doğrudan halkın oylarıyla seçilerek görev başına kimler gelir?  TBMM üyeleri, Belediye Başkanı ve Muhtarlar.

85) 1982 Anayasasına göre hangi bakanların TBMM seçimlerinden önce çekilmeleri ve yerlerine bağımsızların atanması gerekir?

Ulaştırma Bakanı, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı
]–>

86) Ülkemizde yapılan seçimlerde sık sık kullanılan “Genel Oy” kavramı ne demektir?

Her Vatandaşın, millet vekili veya yerel yönetim seçimlerinde, yaş ve sezginlik dışında başka bir nitelik aranmadan oy hakkına sahip olmasına Genel Oy denir.

87) Yargı Yetkisi Türkiye tarafından da kabul edilmiş olan İnsan Hakları Mahkemesi hangi uluslar arası kuruluş içinde yer almaktadır?

Avrupa Konseyi

 

88) 1982 Anayasasına göre bir siyasi partinin Anayasa Mahkemesi tarafından temelli kapatılma nedenleri nelerdir?

a)Yabancı devletlerden veya uluslar arası kuruluşlardan maddi yardım alması b)Tüzük ve programlarının laiklik ilkesine aykırı olması c)Tüzük ve Programlarının eşitlik ilkesine aykırı olması d)Demokratik devlet ilkelerine aykırı eylemlerin odağı haline gelmesi

89) Hangisi “Doğal Yargıç” güvencesinin bir sonucudur?

Hiç kimsenin kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önünde yargılanmaması.

90) 2001 yılının Nisan ayında “5 Yılda 1 Milyar Çocuğa Eğitim” kampanyasını başlatan Sivil Toplum Örgütü hangisidir?

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

91) Birleşmiş Milletler Teşkilatı hangi olaydan sonra kurulmuştur?

II. Dünya Savaşından sonra

92) Türkiye’de yapılan yeniliklerden hangisi doğrudan halkın yönetime olan katılımını artırmıştır?

Kadınlara Seçme ve Seçilme hakkının verilmesi

93) Hangisi Türk tarihinde Batılı anlamda ilk demokratikleşme hareketlerinin başlamasını sağlamıştır?

Tanzimat Fermanın İlan edilmesi

94) Anayasamızın 55. maddesine göre “Devlet, Çalışanları yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır” Anayasamızda yer alan bu madde temel haklardan hangisi ile ilgilidir?

Ekonomik Haklar

95) Toplu İş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlıklar çıkabilmektedir. Bu durumda işçilerin “Greve gitme” kanuni haklarındandır.

96) Anayasamıza göre İlköğretim herkes için zorunlu ve devlet okullarında parasızdır. Bu durum “Eşitlik İlkesinin” bir gereğidir.

97) İnsan Hakları konusunda, “Magna Karta,Amerikan bağımsızlık Savaşı, Fransız İhtilali, Birleşmiş Milletler” yenilikler getirmiştir.

98) Anayasamızda yer alan seçme ve seçilme hakkı, hem hak hem de görev niteliğindedir.

99)  Anayasamızda yer alan Dernek Kurma hangi haklardandır?

Çalışma Hakkı

100)  Az elemanla en iyi bir şekilde vergi toplamak “Vergide Tutumluluk Kuralı” nin gereğidir.

101) Hangisi Kişi dokunulmazlığının gereğidir?

Hiç Kimse zorla çalıştırılamaz, angarya uygulanamaz.

102) “Askerlik yapmak”,  Vatandaşların doğrudan ülke güvenliğine katılmalarını sağlamaya yöneliktir.

 

103) TBMM Üyeleri Kimleri Temsil eder?

Milleti
]–>

104) Bir kişinin milletvekili seçimlerinde oy kullanabilmesi için en az kaç yaşını doldurmuş olması gerekir?

18

105) Devlet Denetleme Kurulu hangisine bağlıdır?

Cumhurbaşkanlığı

106) Cumhurbaşkanı’nın TBMM tarafından kabul edilen ve kendisine gönderilen kanunları kaç gün içinde yayımlaması veya bir daha görüşülmek üzere geri göndermesi gerekir?

15 Günde

107) Bütçe ve Kesin hesap kanun tasarılarını hangisi kabul eder?

TBMM

108) Birleşmiş Milletlerin çocuklara eğitim ve sağlık yardımı sağlamak amacıyla çalışan kuruluşu hangisidir?

UNICEF

109) 1-Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, 2-Çağdaş Yaşamı Destekleme derneği 3-İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı 4-Türk Eğitim Derneği bu sivil toplum kuruluşlarının temel amacı Ne ile ilgilidir?

Eğitim

110) 1-Önemli konularda halkoyuna başvurulmasını öngörme 2-İki Meclisli yasama sistemini benimseme, hangi anayasamızın özelliklerindendir?

1961 Anayasası

111) Anayasamızın Değiştirilemeyecek Hükümleri Nelerdir?

1-Türkiye Devleti Bir Cumhuriyettir. 2-Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. 3-Milli Marşı İstiklal Marşı’dır. 4 Başkenti Ankara’dır.

112) TBMM genel oyla seçilen kaç millet vekilinden oluşur?

550

113) Hangisi Anayasa Mahkemesi’ne üye olmada aday gösterilemez?

Milli Güvenlik Kurulu

114)  TBMM tarafından kabul edilen kanunları kim yayınlar?

Cumhurbaşkanı

115) Hangisi Milli güvenliğin sağlanmasında ve Silahlı Kuvvetler’in yurt savunmasına hazırlanmasından TBMM’ye karşı sorumludur?

Genel Kurmay Başkanı

116) Genel Seçimlerin Gerçekleştirilmesinde uyulan ilkeler nelerdir?

a)Oy kullanırken hiçbir başkanın söz konusu olmaması b) Herkesin, oyunu gizli kullanması c)Herkesin kullandığı oyun eşit ağırlıkta olması c) Oyların sayımının ve dökümanın açık olarak yapılması.

117) Türkiye’de zorunlu eğitim çağındaki tüm kız çocukların ilköğretime erişimini sağlamaya yönelik “Haydi Kızlar Okula”  kampanyası Milli Eğitim Bakanlığı ile hangi kuruluşun işbirliği ile yürütülmektedir?

UNICEF

118) Türkiye’de eğitimi yaygınlaştırmak ve eğitimin kalitesini artırmak üzere hükümetlerin en fazla dış mali kaynak sağladığı uluslar arası kuruluş hangisidir?

Dünya Bankası

119) Cumhur Başkanlığı Seçimleri Kaç Yılda bir Yapılır?

7 Yılda

120) Genel Seçimler Kaç Yılda bir yapılır?

5 Yılda

121) Osmanlı İmparatorluğunda İlk Anayasal Gelişme Hangisidir?

Sened-i İttifak

122)  İlk Osmanlı Anayasası (İlk Türk Anayasası) Hangisidir?

Kanun-u Esasi

123) Kanun-u Esasi Ne zaman kabul edilmiştir?

23 Aralık 1876 yılında bir ferman ile ilan edilmiştir.

124)  1876 Kanun-u Esasi (İlk Türk Anayasası) hangi padişah zamanında ilan edilmiştir?

II. Abdülhamit

125) Türk Anayasa tarihinde ilk yazılı anayasa hangi yıl kabul edilmiştir?

1876

126) Hükümeti Kurma görevi verilmiş olan partiye ne ad verilir?

İktidar Partisi

127) Basın Araçları Nelerdir?

1-Televizyon Kanalları, 2-Radyo 3-Dergi 4 Gazete

128) Yürürlükte olan Anayasamız Hangi yılda kabul edilmiştir?

1982

129) Ülkemizde kimsesiz ve bakıma muhtaç çocukların bakımını hangi kuruluş üstlenmiştir ? Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

130) Yangın söndürme birimi olarak çalışan itfaiye hangi birime bağlıdır?

Belediye

131) İnsan haklarının uluslar arası düzeyde korunmasında Uluslar arası belgeler nelerdir? a)İnsan hakları evrensel bildirisi   b)Çocuk hakları sözleşmesi

132) Ülkemizde milli güvenliği sağlayan kuruluşlar

a)Türk Silâhlı Kuvvetleri    b)Emniyet Örgütü    c)Jandarma

 

 

 

133) 1982 Anayasasına göre yeni bir ilin kurulması hangi kurumun alacağı kararla gerçekleşir?

TBMM

134) Türkiye Cumhuriyeti’nde serbest piyasa kuralları çerçevesinde özel ve kamu kuruluş firmaları arasındaki uyuşmazlıklara bakmak, piyasadaki tekelleşmeleri önlemek hangi kurumun görevidir?

Rekabet Kurumu

135) Üniversitelerin en üst yöneticisi olan rektörler hangi makamca atanır?

Cumhurbaşkanı

136) Dünyanın en gelişmiş ve zengin sekiz ülkesinin oluşturduğu birliğe Ne ad verilir?

G-8 Ülkeleri

137) Doğrudan seçimle iş başına gelen yöneticiler Kimlerdir?

1-Muhtar, 2-Belediye Başkanı, 3-Belediye Meclis Üyeleri 4-İl Özel İdare Meclisi Üyeleri 5-İl Genel Meclisi Üyeleri

138) 1982 Anayasasına göre TBMM’nin görev ve yetkileri nelerdir?

1-Bakanları denetlemek 2-Başbakanı denetlemek 3-Kanunları gerektiğinde değiştirmek 4-Hükümetin sunduğu bütçeyi görüşmek

139) Anayasa değişikliklerinin hangisiyle laiklik ilkesi Anayasada yer almaya başlamıştır? 1924 Anayasasında, 1937’de yapılan değişiklikle,

140) Türkiye Cumhuriyeti’nde halk, yöneticilerini  hangi yolla belirler?

Seçimle

141) Hukuka aykırı olarak bir kişinin malına veya canına karşı yapılan saldırılara karşı kişinin kendini savunmasına hukuken ne ad verilir?

Meşru müdafaa

142) Yönetimin Makamlarından hangisi yaptığı eylemlerden dolayı sorumlu tutulamaz? Cumhurbaşkanı

143) Anayasanın 89. maddesine göre TBMM tarafından hazırlanıp, cumhurbaşkanının onayına sunulan onaylar kaç gün içinde yayımlanmak zorundadır?

Cumhurbaşkanı 15 gün içinde Resmi Gazetede yayımlamak zorundadır

144) Cumhurbaşkanının onayına sunulan yasa hangi gazetede yayımlanır?

Resmi Gazetede

145) Banka Denetleme ve Düzenleme Kurulu Hangi kuruma bağlıdır?

Özerk bir yapıdadır.

146) Cumhurbaşkanlığına bağlı “Devlet Denetleme Kurulu” tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, meslek kuruluşlarında her türlü inceleme araştırma ve denetleme yapabilir. Ancak bazı kuruluşlar Devlet Denetleme Kurulunun görev alanının dışında kalır ve denetleme yapamazlar. Devlet Denetleme Kurulu hangisini denetleyemez?

Yargı Organlarını

 

147) Birleşmiş Milletler Örgütü’nün içinde yer alan eğitim, bilim ve kültür kuruluşunun adı nedir?

UNESCO

148) Yönetim tarzları genel olarak merkezi ve yerel olmak üzere ikiye ayrılır. İl Özel İdareleri hangi gruba girer?

Yerel Yönetim

149) Türkiye’de yaşanan her ekonomik krizin ardından olduğu gibi 21 Şubat 2001 ekonomik krizinde de belli koşullarla Türkiye’ye orta ve uzun vadede kredi sağlayan uluslar arası kuruluş hangisidir?

IMF

150) Uluslar arası para fonunun kısaltması?

IMF

151) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) Özelleştirilmesinin Yararları Nelerdir?

1-Devletin Yükünü azaltmak. 2-Mal ve Hizmetlerin niteliğini artırmak 3-Siyasilerin müdahalesini engellemek.

152)Temel Haklar Nelerdir?
Temel haklar:yaşama,yürütme,yargı organlarını,idare makamlarını diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Çeşitleri: yaşam, sağlık, eğitim, seçme seçilme hakkıdır.

153)Yaşam hakkı niçin gereklidir?Ölüm cezasıyla bağlantısını yazınız?
Yaşam hakkı insanın öldürülmemesini güvence altına alır.Herkes yaşama,maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.Ölüm cezası bir yasaya dayanarak yetkili mahkeme tarafından verilmiş olsa bile yaşam hakkının ihlalidir.Yaşam hakkının mahkemece ölüm cezasına çarptırılmasıdır.

154)Kişi dokunulmazlığı hakkı niçin gereklidir?
Kişi dokunulmazlığı,bireyi devlet görevlilerinden ve başka kişilerden gelen tehdit ve saldırılara karşı korur.yaşam hakkının korunması,can güvenliğinin sağlanması ve vücut bütünlüğüne dokunulmamasını güvence altına alır.

155)Sağlık hakkının güvence altına alınabilmesi için devlete düşen görevleri yazınız?
*Halka temiz ve ucuz içme suyu sağlamak*Çeşitli hastalıklara neden olan çevre kirliliğini önlemek*Ekonomik gücü yeterli olmayan vatandaşlara parasız sağlık hizmeti vermek*Aşı kampanyası gibi sağlık tarama hizmetlerini yaygınlaştırmak.

156)Eğitim hakkı nedir?Eğitim konusunda devletimize düşen görevler nelerdir?
Kişinin bir insan olarak sahip olduğu haklarının bilincine varması eğitimle mümkündür.Buda,eğitim hakkı sayesinde gerçekleşir.*Devlet maddi kaynaklarını öncelikle eğitime ayırmalıdır.*Devletin,eğitim dışında işsizliğin önlenmesi sağlık hakkının ve sosyal güvencenin sağlanması gibi görevleri vardır.

157)Özel yaşamın gizliliği neden gereklidir?
Kişinin özel yaşamı ve aile içindeki yaşamı,devletin,toplumun ve başkalarının karışamayacağı bir alandır.İşte bu yüzden özel yaşamın gizliliği önemlidir.

158)Oy verebilmenin koşullarından 5 tane yazınız?
*18 yaşını doldurmuş olmak*Askeri öğrenci olmamak*Hapishanelerde mahkum olarak bulunuyor olmamak.*Askerliğini er ve erbaş olarak yapmış olmak.

159) Köy Yönetimi Kimlerden Oluşur

Muhtar ve İhtiyar Heyetinden oluşur.

160) Köy öğretmeni ihtiyar heyetinin doğal üyesidir.

161) Köy muhtarının,  köylülerden, gelirlerine göre vergi alarak köy işlerinde kullanılmasına ne denir?

Salya

163) Köylülerin ortaklaşa cami, çeşme, okul yapmalarına nedir?

İMECE

164) En küçük ve en büyük idari birim hangileridir?

En küçük idari birim köy, en büyük idari birim ise il’dir.

165) Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkeleri Nelerdir?

a)Milli egemenlik b) Eşitlik  d) Siyasi partiler

166) TBMM’ deki Milletvekilleri hangi yöntemle meclise girerler?

Seçimle

167)  Yönetim şekillerinden hangisinde dine dayalı kurallar egemendir?

Teokrasi
<!–[if !supportLineBreakNewLine]–>
<!–[endif]–>

168)  “Halk iradesine dayanan yönetim şeklidir” bu kavram hangi yönetim şeklinin özelliklerindendir?

Demokrasi

169)  Demokrasilerde siyasi faaliyetler hangi organın etkinliği ile yürütülür?

Partiler

170)   Ülkemizde kurulan ilk siyasi parti hangisidir?

Cumhuriyet’in ilk partisi, Mustafa Kemal’in 9 Eylül 1923’te kurduğu Cumhuriyet Halk Fırkası oldu.

171) Hangileri sivil toplum örgütüdür?

A)Sendikalar b)Vakıflar  c)Dernekler

172)  Demokrasiye uygun davranışlar Nelerdir?

a) Söz hakkının eşit olması b) İfade özgürlüğü d) Herkesin Oy kullanma hakkının olması

173)  Demokratik anlayışın yerleşmesinde ilk yer alan unsur?

Aile,

174)  kamuoyunun oluşmasında televizyon, Basın, Gazete, Dergi en etkili kitle iletişim araçlarıdır.

175)  Devletin temel amaçları Nelerdir?

a) Bağımsızlığı korumak c) Ülke bütünlüğünü sağlamak  d) Halkın refah ve huzurunu sağlamak

176) Yürütme yetkisi kimlere aittir?

Cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu

177) Vatandaşların sahip olduğu hak ve özgürlükler Nelerdir?

a)Eğitim hakkı  b)Konut Dokunulmazlığı c))Sağlık hakkı d) Seçme ve Seçilme hakkı.

178) Hangisi hem bir vatandaşlık hakkı hem de bir vatandaşın devlete karşı görevlerinden biridir?

Seçme ve Seçilme Hakkı

179) Vatandaşların devlete karşı görevleri Nelerdir?

a)

180) Ülkemizde belediye ve muhtarlık seçimlerine katılmak için en az kaç yaşında olmak gerekir?

30

181) Demokratik ülkelerde oy verme ve oy sayımı işlemi nasıl yapılır?

Oy verme gizli yapılır, oy sayımı ise açık yapılır.

182) Anayasamızın değiştirilemez maddeleri nelerdir?

İlk üç madde Anayasamızın değiştirilemez maddeleridir. Bunlar a) Yönetim şekli Cumhuriyettir
b) Laik, sosyal bir hukuk devletidir c) Resmi dili Türkçe, başkenti Ankara’ dır

183) Kimler seçimlerde oy kullanamaz?

a) Askeri öğrenciler b) Er ve erbaşlar c) Ceza evindeki hükümlüler

184) Milleti meydana getiren öğeler nelerdir?

a) Dil birliği   b) Din birliği  c) Tarih birliği

185) Atatürk’ün Temel  ilkeleri Nelerdir?

a)Cumhuriyetçilik  b) Halkçılık  c)Laiklik d)Devletçilik e)İnkılapçılık f)Milliyetçilik

186) T.C. vatandaşı olan her erkek kaç yaşında askerlik yapmak zorundadır ?

20

187) İş verenin iş yerindeki faaliyeti durdurarak işçileri topluca iş yerinden uzaklaştırmasına ne ad verilir?

Lokavt

 

188) Demokrasinin tanımları?

a)Başkalarının haklarına saygılı kendi haklarına sahip çıkabilen insanların yaşama şeklidir. b)İyi olgun, saygılı ve gönlü sevgi dolu insanların yaşama şeklidir.c)Halkın kendi kendini yönetmesidir.

189) Demokrasinin ilkeleri nelerdir?

a)Milli egemenlik  c)Hürriyet ve eşitlik       d)Siyasi partiler

190) İşçilerin beraberce işi bırakarak iş yerindeki faaliyeti durdurmasına ne ad verilir?

Grev

 

191) Devletin yargı görevini hangi kurum  yerine getirir?

Mahkemeler

 

192) “Toplumu ilgilendiren bir sorun üzerinde halkın benimsediği ortak düşünce kanaattir. ” Bu  tanım  neyi anlatmaktadır?

Kamuoyu’n

193) Cumhurbaşkanını kim seçer?

TBMM


194) Kamuoyu nedir?

Herhangi bir konu hakkında toplumun benimsediği genel düşüncedir.

195) Devleti meydana getiren öğeler nelerdir?

Vatan, ulus, egemenlik

196) Sosyal devlet nedir?

Vatandaşları arasında aşırı gelir farkını ortadan kaldıran devlete denir.

197) Temel haklar ve özgürlükler ilk kez nerede yer almıştır?

İnsan hakları Evrensel Beyannamesinde.

198) Temel haklar ve özgürlükler anayasamızda kaç grupta ve hangi isimlerde yer alırlar? a)Kişiye bağlı haklar, b)sosyal ekonomik haklar , c) siyasal haklar

199) Çocuk hakları beyannamesi ne zaman kabul edildi?

Birleşmiş Milletler tarafından  1959’da

200) Ulaştırma nedir?

İnsanların ,malların ,haberlerin  bir yerden başka bir yere ulaştırılması etkiliğidir.

201) Atatürk; “Her birey istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, istediği dinin gereğini yapmak ya da yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz.” Sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemini belirtmiştir?

İnsan hak ve hürriyetlerinin

202) Askere gitmek için gerekli  şartlar nelerdir?

a) Erkek olmak b) 20 Yaşını doldurmuş olmak    C) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

203) 1982 yılında neden yeni bir anayasaya ihtiyaç hissedilmiştir?

Mevcut anayasanın günün ihtiyaçlarına tam olarak cevap verememesi

204) “Maddi yönden yardımlaşma” her türlü para ve mal yardımına denir.Hangileri Maddi yardımlaşmadır?

a-Depremzedelere çadır yardımı b-Fakirlere erzak yardımı  c-Zekat

205) Dış ticaret yaptığımız ülkeler arasında ilk sırayı hangi ülke alır?

Almanya

206) Anayasa ile ilgili kavramlar nelerdir?

a-)Anayasa devletin temel kanunudur bYasama, yürütme,yargı ile ilgili düzenlemeler yer alır c-)Vatandaşların devlete ve birbirlerine karşı hak ve ödevlerini gösterir

207) Hangisi devletin mali kaynaklarının başında gelir?

Vergi

208) Yurdumuzu iç ve dış tehlikelere karşı savunma görevini hangi kuruluş üstlenmiştir?

Türk Silahlı Kuvvetleri

209) köy yönetimi kimlerdin oluşur?

a) Köy derneği b) Muhtar c) İhtiyar heyeti

210) Cumhurbaşkanın  yurt dışına v.b. nedenlerden dolayı geçici olarak görevinin başında bulunmaması durumunda yerine kim vekalet eder?

TBMM Başkanı

211) Cumhurbaşkanı en fazla kaç kez seçilebilir?

1 kez, Cumhurbaşkanı anayasamıza göre 2 kez secilemez.

212) T.C. Devleti hangi anayasaları kullanmıştır?

a) 1921  b)1924  c) 1961 d) 1982

213) Atatürk’ün “Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir.” sözü demokrasinin hangi temel ilkesini açıklamaktadır?

Milli egemenlik

214)  7 Kasım 1982 Anayasa’sı Türk tarihindeki kaçıncı anayasadır?(Osmanlı dahil)

5. Anayasadır.

215)  Belediyenin görevleri nelerdir?

a)Fiyat tespit eder b)Asayişi sağlar   c)Denetlemeler yapar

216) Birleşmiş Milletler Genel sekreterliği New York ve Cenevre’dedir.
217) Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığını Emniyet Genel Müdürü Yapar.
218) Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığını Personel İşlerinden sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı yapar.
219) İl Disiplin Kurulu Başkanlığını Emniyetten sorumlu Vali yapar.
220) Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığını İçişleri Bakanlığı Müsteşarı yapar.

221) Meclis hükümeti ( Uygulaması 1921 anayasasında yer almıştır )

222) Devlet memurlarının idari yargıya başvurmasında zaman aşımı 60 gündür.
223) Mahalli idareler Genel İdarenin taşra kurulusu değildir.
224) Bucaklar Merkezi idarenin taşra kuruluşu değildir.

225) Temel hak ve hürriyetler kanunla sınırlıdır .
226) Uluslararası antlaşmalar kanundur.
227) Kanun hükmünde kararname çıkartma yetkisi bakanlar kurulunundur.
228) Kamu davası açılıp açılmayacağı hakkında yapılan tahkikata “Hazırlık Tahkikatı” denir.
229) İlk tahkikat Sorgu Hakimi yapar. Son Tahkikatı ilgili mahkeme yapar.
230) Uluslararası Polis Teşkilatının merkezi Fransa’nı başkenti Paris’tir.
231) Personel işleri ile ilgili yönetmelikler Bakanlar Kurulunun kararı ile onaylanır.
232) Görevden uzaklaştırılan memur hakkında 10 iş gününde soruşturma açılır.
233) Belediye meclisinin dağıtılmasına Danıştay karar verir.

234) CUMHURİYETİN TEMEL İLKELERİ ;Atatürk milliyetçiliğine bağlılık. İnsan haklarına saygı. Demokratik devlet. Laik devlet. Sosyal devlet. Hukuk devleti.

 

 

 

235) SÜREKLI BAYRAK ÇEKİLECEK YERLER;
T.B.M.M
Anıtkabir
Gümrük kapıları ve karakolları
Dış Temsilcilikler.

 

236) BAKANLAR KURULU KARARI İLE SILAH TAŞIYANLAR;
Adli görevde bulunanlar.( Hakim, Savcılar ile bu sınıftan sayılanlar.
Vali, Vali Muavini, Kaymakam, ve Bucak Müdürleri.
Köy muhtarları her yerde silah taşıyabilir.
Açık denizlerde sefer yapan gemi kaptanları.


237)HERGÜN ÇEKİLECEK YERLER;

Cumhurbaşkanlığı

Hükümet Konakları
Limanda demirli ve seyir halinde bulunan makineli büyük ve küçük her çesit deniz araçlarıyla devlet işlerinde kullanılan makinesiz deniz araçları seyir halinde bulunan gemiler geceleri bayraklarını çekili tutarlar.
238) 18 AGUSTOS 1991’DE BAĞIMSIZ DEVLET HALİNE GELENLER,

 

KAZAKISTAN Almaata
AZERBEYCAN Bakü
KIRGIZISTAN Bişkek
TACIKISTAN Duşanbe
ÖZBEKISTAN Taşkent
TÜRKMENISTAN Aşkabat
GÜRCISTAN Tiflis
ERMENISTAN Erivan
239)AET ( AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU ) 1957-58’ DE KURULDU
ÜYE ÜLKELER
Fransa, Belçika,Almanya ,Yunanistan ,İngiltere, Portekiz,İtalya ,Danimarka
İspanya, İrlanda,Hollanda, Lüksemburg,
Türkiye tam üyelik için 14 nisan 1987 de başvurdu. Sadece gümrük birliğine üye olduk.01.01.1996

240) BM ( BİRLEŞMİŞ MİLLETLER )
24 Ekim 1945 de kuruldu. Türkiye bu tarihte üye oldu.
Genel sekreterlik Uluslararası adalet divanı
ABD ( New York) , İsviçre( Cenevre ) Hollanda (Lahey)

241) Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı
Avusturya ( Viyana ) ‘ da yapılır.

242) GÜVENLIK KONSEYININ 5 DAİMİ ÜYESI
İngiltere, Fransa, ABD, SSCB, Çin

 

 

 

243) BİRLEŞMİŞ MİLLETLERE BAĞLI KURULUŞLAR
FAD : BM. Gıda ve Tarım Örgütü
UNESCO: BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü ( Paris )
OICED : Avrupa Ekonomi İşbirliği
WHO : Dünya Sağlığı Örgütü
ILO : Uluslararası Çalışma Örgütü
IBRD : Dünya Bankası
IMF : Uluslararası Para Fonu
UNICEF : Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu

244) NATO ( KUZEY ATLANTIK ANLASMASI ÖRGÜTÜ )
Dünya savaşının bitmesiyle 1939-45 birlikte 12 ülke 4 nisan 1949’da Washington da bir antlaşma imzaladılar. Buna göre bu ülkeler birbirlerine yapılacak herhangi bir saldırıyı öteki ülkeye yapılmış sayacaklarını kabul ediyorlardı.
Bu 12 Ülke;
Belçika , İtalya , İngiltere , Kanada , Lüksenburg ABD., Danimarka , Hollanda , Fransa, Norveç , İzlanda, Portekiz
1952’de Yunanistan ve Türkiye 1955’te Almanya Federal Cumhuriyet Topluluğu kabul edildi.
Nato’nun Yönetim Merkezi Belçika’nın Başkenti Brüksel ‘dır.

245) VARŞOVA PAKTI
1955’te Doğu Avrupa da ki Sosyalist Devletler NATO’ya karşı denge oluşturmak için kurmuşlardır. Bu ittifaka katılan ülkeler;
SSCB. , Bulgaristan,Çekoslovakya ,Doğu Almanya ,Macaristan,Polonya,Romanya ve Arnavutluk (1968’de Pakt’an ayrıldı).

246) SINIR KAPILARI;

 

HAKKARİ ESENDERE İRAN
ŞIRNAK HABUR IRAK
MARDİN NUSAYBİN SURİYE
HATAY CİLVEGÖZÜ SURİYE
KİLİS ÖNCÜPINAR SURİYE
GAZİANTEP KARKAMIŞ SURİYE
ARDAHAN TÜRKÖZÜ GÜRCİSTAN
EDİRNE KAPIKULE BULGARİSTAN

EDİRNE İPSALA YUNANİSTAN

ARTVİN SARP GÜRCİSTAN
AĞRI GÜRBULAK İRAN
AKYAKA ERMENİSTAN

VAN KAPIKÖY İRAN

247) 6 ay süresince AB üyesi her ülke, sırayla Konsey Başkanlığı’nı üstlenir. Resmi ve gayri resmi Konsey toplantılarını dönem başkanlığını yürüten üye ülke organize eder. Avrupa Konseyi toplantılarını da söz konusu üye ülkenin başkanı yönetir. Dönem Başkanlığı, yasama ve karar alma sürecinde son derece önemli bir rol oynar.

2002 yılında dönem başkanlığını sırasıyla İspanya ve Danimarka yürüttü. 2003 yılında ise sırasıyla Yunanistan ve İtalya üstlendi. İrlanda, 2004 yılının ilk yarısında dönem başkanlığını yürüttü ve 2004 Yılının ikinci yarısında, dönem başkanlığını Hollanda devraldı. 2005 yılında, dönem başkanlığını ilk altı ay için Lüksemburg üstlendi, ikinci altı ay için de İngiltere.

2006 yılında sırasıyla Avusturya ve Finlandiya; 2007 Almanya ve Portekiz AB dönem başkanlığını yapacak.

248) 1924 Teşkilât-ı Esasîye Kanununun bir “karma sistem” kurduğu söylenmektedir. Bu sisteme de “kuvvetler birliği ve görevler ayrılığı sistemi” ismi verilmektedir. Gerçekten de yukarıda görüldüğü gibi, yasama ve yürütme kuvvetleri teorik olarak birleşmiştir ve bunlar mecliste toplanmıştır (m.5). Ancak, Meclis sahip olduğu yürütme kuvvetini bizzat değil; Cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu marifetiyle kullanabilmektedir. Yani yürütme görevi veya fonksiyonu meclise değil, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuruluna aittir. Özetle, kuvvetler bir, ama görevler veya fonksiyonlar ayrıdır.

248-Millî Güvenlik Kurulu (MGK) Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası‘nın 118. maddesiyle kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti‘nin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulaması ile ilgili kararların alınmasını ve gerekli kurumlar arası eşgüdümün sağlanması konusundaki görüşlerini Bakanlar Kurulu‘na bildirmekle görevlidir.

MGK, gerekli haller dışında iki ayda bir defa cumhurbaşkanı başkanlığında toplanır. Kurulun üyeleri; Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan yardımcıları, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Millî Savunma Bakanı ve Adalet Bakanı’dır. Millî Güvenlik Kurulu sekreteri de toplantılara katılmakta ama oy hakkı bulunmamaktadır.

249 III. Siyasî partilerle ilgili hükümler

A. Parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma<!–[if !supportFootnotes]–>[1]<!–[endif]–>[3]

Madde 68<Değişik: 23/7/1995 – 4121/6. md.>

Vatandaşlar, siyasi parti kurma ve usulüne göre par­tilere girme ve partilerden ayrılma hakkına sahiptir. Parti üyesi olabilmek için onsekiz yaşını doldurmuş ol­mak gerekir.

Siyasi partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçil­mez unsurlarıdır.

Siyasi partiler önceden izin almadan kurulurlar ve Anayasa ve kanun hükümleri içerisinde faaliyetlerini sür­­dürürler.

Siyasi partilerin tüzük ve programları ile eylemleri, Devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti il­kelerine, millet egemenliğine, demokratik ve laik Cum­huriyet ilkelerine aykırı olamaz; sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savun­mayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz; suç işlenmesini teşvik edemez.

Hakimler ve savcılar, Sayıştay dahil yüksek yargı organları mensupları, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri, yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görev­lileri, Silahlı kuvvetler mensupları ile yüksek­öğ­retim ön­cesi öğrencileri siyasi partilere üye olamazlar.

Yüksek öğretim elemanlarının siyasi partilere üye olmaları ancak kanunla düzenlenebilir. Kanun bu ele­manların, siyasi partilerin merkez organları dışında ka­lan parti görevi almalarına cevaz veremez ve parti üyesi yük­sek öğretim elemanlarının yüksek öğretim kurumlarında uyacakları esasları belirler.

Yüksek öğretim öğrencilerinin siyasi partilere üye ola­bilmelerine ilişkin esaslar kanunla düzenlenir.

Siyasi partilere, Devlet, yeterli düzeyde ve hakça mali yardım yapar. Partilere yapılacak yardımın, ala­caklar­ı üye aidatının ve bağışların tabi olduğu esas­lar kanunla düzenlenir.

250- Yüksek Seçim Kurulu, seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten aynı zamanda Yargıtay ve Danıştay’ın kendi içlerinden çıkardıkları 7 asil üyelerden oluşan seçimlerin yargısal denetimini de sağlayan karma egemen üst yargı merciidir.

YSK, özel kanunlara göre yapılacak milletvekili, il genel meclisi üyeliği, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar meclisi üyeliği, ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulmasında yönetim ve denetim ile yargı denetimini sağlar.

YSK teşkilatlanması; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü, İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı, İl Seçim Kurulu, İlçe Seçim Kurulu Başkanlıkları ve Seçmen Kütüğü Büroları şeklindedir.

Yüksek Seçim Kurulu Ankara‘da , her seçim çevresinde bir il seçim kurulu, her ilçede bir ilçe seçim kurulu ve seçim bölgelerinde konulacak her sandık için bir sandık kurulu bulunur.

Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar ve bütün kamu görevlileri her türlü seçim işleri ve seçmen kütükleri yazımında, seçim kurullarının istediği bilgileri ve belgeleri, gecikmeden, süresinde ve doğru olarak göndermeye mecburdur.

Seçmen kütüğünün kurulması, güncelleştirilmesi ve bundan elde edilecek liste, çizelge ve diğer malzemenin gerekli yerlere ulaştırılması ve dağıtılması için Yüksek Seçim Kurulunca alınacak kararlar bütün kamu kuruluşlarını ve görevlilerini bağlar.

Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler.

Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev süresi altı yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

 


 

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

2023 Öğretmen Seminer Konuları ve Süreleri

2023 Öğretmen Seminer Konuları ve Süreleri

1 Tanecik Yorum

  1. brnce çok güzel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir