SOSYAL DERSİ 7.SINIF 20 BOŞLUK DOLDURMA VE 60 TEST HAZIRLAMA ÖDEVİ 

A)Aşağıdaki boşlukları doldurun.

11 – Donanma – 1453 – Akşemseddin – Şahi top – en uzun – Sadrazam – Türk Siyasi Birliği – 4 – Osmanlı devleti – Ankara savaşı – Osman bey – Fatih Sultan Mehmet        – Kanuni – İstanbul – top – 1. Bayazıt – 1. Selim – Küpe takmış – 2.Murat

 1. Hoşgörü kavramı …………………………………….ile adeta özdeşti.
 2. Osmanlı devletinin kurucusu ………………………………dir.
 3. Türklerin üzerine düzenlenmiş toplam ………………..haçlı seferi vardır.
 4. İstanbul’u 4 kere kuşatıp alamayan padışahımız………………………………………dır.
 5. Osmanlı ‘nın son kuruluş dönemi padışahı ………………………………………dır.
 6. ……………………………………. Yıldırım Bayazıt yapmıştır ve savaşı ……………………dir.
 7. Yıldırım Bayazıt’ın Ankara savaşını kayıp etmesi üzerine Osmanlı’nın girdiği Fetret(Bunalım)dönemi ………….yıl sürmüştür.
 8. Kosova savaşı Osmanlı’nın ilk kez…………………………kullandığı savaştır.
 9. Yıldırım Bayazıt …………………………………………………………..sağlayan ilk padişahtır.
 10. Osmanlı ordusu 2 ’ye ayrılır,bunlar……………………………ve……….……………………dir.
 11. Yükselme döneminin ilk padişahı………………………………………….dir.
 12. ……………………’u fetheden Fatih Sultan Mehmet…………….yılında fethetmiştir.
 13. Yavuz Sultan Selim kendinin ALLAH’IN kölesi olduğunu anlatmak için………………………………………
 14. Sokullu Mehmet Paşa’nın 2.Selim döneminde görevi ……………………………dır.
 15. Kanuni Sultan Süleyman …………………………….tahtta kalan Osmanlı padişahıdır.
 16. Sultan Süleyman’a çok kanun çıkardığı için ………………………ünvanı verilmiş.
 17. Osmanlı padişahlarından babasını tahttan indiren tek padişah……………………dir.
 18. ……………………………..Edirne-Segedin antlaşmasını yapmıştır.
 19. Fatih Sultan Mehmet’in icadı olan………………………Bizans Surlarını yıkmıştır.
 20. Fatih Sultan Mehmet’in hacası ………………………………….dir.

 

B)Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1)Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu’da kurulan beyliklerden biri değildir?

A)Saltuklular               B)Artuklular                   C)Danişmentiler                         D)Osmanlı

2)Aşağıda verilen eserlerden hangisi Anadolu’da Türklerin yaptığı eserler arasında gösterilemez?

A)Yagıbasan Medresesi                                         B)Malabadi Köprüsü

C)Ayasofya                                                               D)Divriği Ulu Cami

3)Aşağıdaki padişahlardan hangisi Osmanlı kurulış döneminde padişahlık yapmamıştır?

A)Orhan Bey                                                   B)1.Murat

C)Kanuni Sultan Süleyman                           D)Yıldırım Bayezit

4)Osman Beyin beyliğinin coğrafi konumu nasıldır ?

A)Selçuklunun ortası            B)Bizans’a yakın               C)Edirne                    D)Konya

5)Osmanlı Devleti aşağıdaki savaşlardan hangisini kaybedince batıdaki ilerleyişi durmuş ve fetret dönemine girmiştir?

A)Ankara Savaşı                                     B)Koyunhisar Savaşı

C)Maltepe Savaşı                                   D)1.Kosova Savaşı

6)  1.İstanbul      2.Edirne      3.Bursa

Yukarıda verilen yerlerden hangileri Osmanlı kuruluş döneminde hakimiyet altına alınmamıştır?

A)Yalnız 1    B)Yalnız 3    C)1 ve 2    D)2 ve 3

7)2.Murat döneminde yapılan aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra Balkanlar’daki Türk hakimiyeti kesinleşmiştir?

A)Varna Savaşı                                           B)Osmanlı-Venedik Savaşı

C)Ankara Savaşı                                         D)2.Kosova Savaşı

8)Aşağıda verilenlerden hangisi Osmanlı Kuruluş Dönemi’ne ait yanlış bir bilgidir?

A)Balkanlar’da hakimiyet genişlemiştir.

B)Ankara savaşı ile birlikte batı yönündeki ilerleyişi bir müddet durmuştur.

C)İskan siyaseti ile yeni fethedilen toprakların Türkleşmesi sağlanmıştır.

D)Avrupa tarzı yenilik yapılmıştır.

9)Osmanlı Devleti’nin Osman Bey Dönemin’de Bizans ile yaptığı ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ankara Savaşı                 B)Koyunhisar Savaşı                  C)Nigbolu Savaşı                            D)Varna Savaşı

 

10)Osmanlı Devleti’nin Rumali’deki ilk toprak parçası aşağıdakilerden hangisidir?

A)Çimpe Kalesi                      B)Bulgaristan                      C)Sırbistan                      D)Edirne

11)Osmanlı Devleti’nin Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama konusunda en çok mücadele ettiği beylik aşağıdakilerden hangisidir?

A)Danişmentileler                                       B)Karamanoğulları

C)Karesioğulları                                           D)Dulkadiroğulları

12)Osmanlı Devleti’nin güçlü bir orduya sahip olması aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamamıştır?

A)Yeni toprakların kazanılması

B)Sınırların korunması 

C)Merkezi otoritenin sağlanması

D)Vergilerin toplanarak devletin mali işlerinin düzenlenmesi

13)Aşağıdakilerden hangisi Kapıkulu Askerlerinin bağlı olduğu birliklerden birisi değildir?

A)Acemi ocağı                                          B)Yeniçeri ocağı

C)Sağ ve sol garipler                              D)Eyalet askerleri

14)Osmanlı Devleti’nde ilk düzenli ordu aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde kurulmuştur?

A)Osman Bey                                          B)Orhan Bey

C)Fatih Sultan Mehmet                        D)Yıldırım Bayezit

15)Osmanlı Devleti’nin savaş esnasında Kırım,Eflak ve Boğdan gibi bağlı beylik ve devletlerden aldığı askeri birlikler aşağıdakilerden hangisidir?

A)Eyalet Askerleri                                  B)Kapıkulu Askerleri

C)Yeniçeri ocağı                                     D)Yardımcı kuvvetler

16)Osmanlı Devleti’nde devletin mali işlerinden sorumlu olan görevli aşağıdakilerden hangisidir?

A)Defterdar   B)Kazasker   C)Kadı   D)Vezir

17)  1.Akdeniz    2.Karadeniz    3.Kızıldeniz

Fatih Sultan Mehmet döneminde yukarıda verilen denizlerden hangileri kesin olarak Türk gölü olmuştur?

A)Yalnız 1  B)Yalnız 2  C)1 ve 2  D)1 ve 3

18)Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Akdeniz’in Türk gölü olmasına ortam hazırlamıştır?

A)Preveze Deniz Savaşı                   B)İstanbul’un Fethi

C)Mısır Seferi                                    D)Kırım’ın Fethi

 

19)Osmanlı Devleti’nin Macaristan’ı hakimiyet altına aldığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A)Mohaç Savaşı                                      B)2.Viyana Kuşatması

C)İnebahtı Deniz Savaşı                              D)Otlukbeli Savaşı

20)Osmanlı Devleti 17. yüzyılda aşağıdaki devletlerden hangisiyle mücadele etmemiştir?

A)Rusya  B)Avusturya  C)İngiltere  D)İran

21)Anadolu’da bulunan beyliklerin bir kısmı kuruluş döneminde Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetine girmiştir.Bunlar arasında Karesioğullarıda bulunur.

Aşağıdakilerden hangisi Karesioğulları’nın Osmanlılara katılmasıyla ortaya çıkan sonuçlardan biri değildir?

A)Anadolu Türk birliğini sağlamaya yönelik ilk adım atıldı.

B)Osmanlı Devleti’nde ilk denizcilik faaliyetleri başladı.

C)Ankara’nın Ahilerden alınmasına zemin hazırladı.

D)Osmanlıların Rumeli’ye geçişi kolaylaştı.

 

22)“Osmanlı Devleti’nin ilk yıllarında siyasi birliği Anadolu’da gerçekleştirmek en önemli amaç olmuştur.”

Aşağıdakilerden hangisi kuruluş döneminde Osmanlı Devleti’nin Anadolu’daki siyasi birliği sağlamaya yönelik çalışmalarından biri değildir?

A)Germiyanoğulları ile akrabalık kurulması,

B)Hamitoğulları’ndan para ile toprak alınması,

C)İskân siyaseti uygulaması,

D)Karamanoğulları ile mücadele etmesi,

 

 •     Aydınoğulları ve Menteşeoğulları’nın Osmanlılara katılması,
 1. Gelibolu’da tersane kurulması,

           III. Hamitoğlulları’ndan toprak satın alınması,

Osmanlılar Kuruluş Dönemi’nde ,yukarıdaki gelişmelerden hangisi aşağıdakiler üzerinde etkili olmamıştır?

A)Osmanlı denizciliğinin gelişmesi,

B)Rumeli’ye geçişin kolaylaşması,

C)Paranın bastırlması,

D)Sınırların sahile ulaşması,

 

24)“1402 yılında Ankara Savaşıyla bir çok olumsuz durum ortaya çıkmıştır.”

Aşağıdakilerden hangisi Ankara savaşının olumsuz sonuçları arasında gösterilemez?

A)Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi geçirdi.

B)Anadolu Türk beylikleri yeniden kuruldu.

C)Osmanlı’da fetret dönemi başladı.

D)Türkler’in Balkanlar’da ki varlığı son buldu.

 

 

 

25)Osmanlı Devleti’ne Karesioğullarının katılmasıyla; Osmanlılarda;

 1. Ünlü denizcilerin Osmanlıların hizmetine girmesi
 2. Osmanlıların Rumeli’ye geçişinin kolaylaşması,
 • Türk Birliğini sağlamaya yönelik ilk adımın atılması,

Gelişmelerinden hangilerinin ortaya çıktığı söylenebilir?

A)Yalnız I                          B)Yalnız II                         C)Yalnız III                       D)I,II ve III

 

26)“Osmanlı Devleti yaklaşık 150 yıl sürdüğü kabul edilen Kuruluş Devrinde çok büyük toprak kazancı olmuştur.”

Osmanlı Devleti’nin Kuruluş sürecinde yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisinin devletin sınırlarının gelişmesinde etkili olduğu söylenemez?

A)Balkanlarda siyasi birliğin olmaması,

B)Bizans İmparatorluğunun zayıflamış olması,

  C)Ankara Savaşı’nın kaybedilmesi,,

D)İngiltere’de demokratik hareketlerin başlaması.

 

27)          Defterdar            Nişancı

Kazasker                                                    Subaşı

                                

                                     DİVAN

“Osmanlılar’da devlete ait önemli konular Divan-ı Hümayunda görüşülür ve karara bağlanırdı.”

Aşağıdakilerden hangisi Divan_ı Hümayun üyeleri arasında yer almaz?

A)Kazasker                             B)Nişancı                              C)Defterdar                            D)Subaşı

İzzettin Keykaus
Alaaddin Keykubat
II.Mesut
II.Kılıçarslan

28)                                                                     

Yukarıda verilenlerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti’ne en parlak dönemi yaşatmıştır?

 1. A)Kılıçarslan B) Alaaddin Keykubat C) II.Mesut                         D) İzzettin Keykaus

29) Akdeniz’de Osmanlı hakimiyetinin oluşmasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A)İnebahtı Deniz Savaşı                                      B)Rodos’un alınması

C)Preveze Deniz Savaşı                                      D)Kırımın alınması

 

30)Aşağıdaki padişahların hangisi ile Karadeniz Türk gölü haline geldi?

 1. A) Fatih Sultan Mehmet  B) Kanuni Sultan Süleyman

C)Osman Bey                                               D) Yavuz Sultan Selim

31)Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti zamanında gayrimüslimlere karşı hoşgörülü bir politika izlendiğine örnek gösterilebilir?

A)Avrupa tarihçilerinin Osmanlı şehirlerini gezmeleri

B)İzmit’te gayrimüslimler için bir mahalle oluşturulmuş olması

C)Osmanlı Devleti’nin Bizans sınırında kurulmuş olması

D)Osmanlı Devleti’nin İslam Dinini Avrupa’da yaymak  istemesi

 

32)Fatih Sultan Mehmet zamanında:

                                   – Cenevizlilerden Amasra,

                                   – İsfendiyaroğullarından Sinop,

                                   – Karamanoğullarından Konya ve Karaman alınmıştır.

Fatih’in bu gelişmelerle ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Dış ülkelerle ilişkileri arttırmak
 2. B) Anadolu’da siyasi birlik sağlamak
 3. C) Denizlerde üstünlük sağlamak
 4. D) Avrupa ülkelerinin doğu ile ticaretini engellemek

 

33)Türkiye Selçukluları,  yaptıkları kervansaraylarda yolcuları her türlü ihtiyacını karşılıyorlardı. Burada yolcular hayvanlarıyla birlikte ücretsiz kalabiliyorlar

Hasta olanlar tedavi ediliyor hatta fakir yolculara gerekli malzemeler veriliyordu 

Bu uygulamanın temel nedeni olarak hangisi söylenebilir?

A)Yerli halkın birlik ve beraberliğini sağlamak

B)Ülke sınırlarını genişletmek

C)Ticari faaliyetleri geliştirmek

 1. D) Haçlılara karşı göç oluşturmak

 

34) “Osmanlı devleti’nde ilk altın parayı fatih sultan Mehmet bastırmıştır.”ifadesi aşağıdakilerden hangisinin doğrudan kanıtıdır?

A)Askeri harcamaların çok fazla olduğunun

B)Ekonomisinin gelişmiş olduğunun

C)Devletin imparatorluk unvanı kazandığının

D)Ekonomik giderlerin fazla olduğunun

 

35)Osmanlı Devletinde görevli Defterdar’ın günümüzdeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Milli Savunma Bakanı                               B)Milli Eğitim Bakanı

C)Maliye Bakanı                                            D)Adalet Bakanı

36)Fetret Devri’ni sona erdiren, Osmanlı Devleti’nin bütünlüğünü yeniden sağlayan padişah aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) I. Murat B) II. Murat
 2. C) I. Mehmet(çelebi Mehmet) D) Fatih Sultan Mehmet

 

37)

1.Osman Bey =Bizans Devleti ile ilk savaş yapıldı.(Koyunhisar savaşı)

2.Orhan Bey=Bizans Devleti ile Palekanon(Maltepe)Savaşı yapıldı.

 1. I.Murat=Haçlılar ile Sırpsandığı Savaşı yapıldı.

4.II.Murat=Timur Devleti ile Ankara Savaşı yapıldı.

Yukarıdaki eşleşmelerde hangi eşleştirme yanlıştır?

A)1.                                B)2.                             C)3.                             D)4.

 

38)Osmanlı Devleti fethettiği yerlere göçmen olarak yaşayan Türk aşiretlerine yerleştirildi,böylece bu bölgelerin Türkleşmesini sağlardı.

Yukarıdaki anlatılan Osmanlı politikasıaşağıdakilerden hangisidir?

A)Tımar Sistemi                    B)İkta Sistemi                  C)İskan Politikası                D)Dirlik sistemi

 

39)İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet hırıstıyanların dinini istediği gib yaşama şansı Türklerin hangi duygusunu ortaya koyar?

A)Acıma                              B)hoşgörü                             C)Korku                                   D)Sevgi

 

40)Türklere Anadolu’nun kapısını açan padişah ve savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A)Fatih Sultan Mehmet-Koyunhisar savaşı                                  B)2.Murat-yassı çemen Savaşı                                                                           C)1.Selim-Çaldıran Savaşı                                                             D)Sultan Alparslan-Malazgirt Savaşı

41)Osman Bey Osmanlı’yı hangi yılda bağımsızlaştırdı?

A)2015                               B)1071                                           C)1281                                       D)1299

42)

Lağamcı                                                      Silah yapım ve tamir işlerine bakar.

Ulufeci                                                               Savaşta lazım olabilecek şeyleri taşır.        

Levent                                                               Deniz askeri.

Cebeci                                                               Mezar kazar.

Yukarıdaki eşleştirmede hangi iki seçenek yanlış eşleştirilmiştir?

A)2 ve 4                      B)1 ve 2                          C)1 ve 3                                D)3 ve 4

 

43)Aşağıdakilerden hangi gayrimüslimlerin Osmanlı Devletindeki hakları arasında gösterilemez?

A)İnançlarını ve kültürlerini rahatça yaşayabilirlerdi.

B)Toprak satın alabilirlerdi.

C)Serbestçe ticaret yapabiliyorlardı.

D)Askeri komuta kademesinde yer alabiliyorlardı.

 

44)Karesioğulları, Aydınoğulları, Saruhanoğulları, Menteşeoğulları beyliklerinin Osmanlı Devletine bağlanması Osmanlıların aşağıdaki alanlardan hangisinde daha fazla güçlenmesini sağlamıştır?

A-Denizcilik                                                                  B-Ticaret

C-Hayvancılık                                                               D-Tarım  

 

45)Malazgirt Savaşından sonra Anadolu’ya gelen Türk komutanları Anadolu’da ilk  Türk devletlerini kurmuşlardır.

Bu devletlerin Türk Tarihi’ne yaptıkları en önemli katkı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Anadolu’nun Türkleşmesini sağladılar
 2. B) Bizans’ı ortadan kaldırdılar
 3. C) Haçlılarla Mücadele ettiler
 4. D) Anadolu Selçuklu Devleti’ni kurdular

 

46) Avrupalılar Haçlı Seferleri sırasında İslam medeniyetini  yakından tanıdılar .Doğu’dan cam, kağıt ,pusula, barut ve matbaayı öğrenerek Avrupa’ya  taşıdılar

Bu  durum Avrupa’da ,

 1. Bilim ve teknik alanlardaki gelişmelerin hızlanması
 2. Kültürel hayatın canlanması
 • Siyasal düzenin değişmesine

Gelişmelerinden hangilerine neden  olmuştur?

 1. A) Yalnız II B) I ve II            C) I ve III           D) I , II ve III 

 

47)Saltuklular,  kervansaray, hamam, mescit ve türbeden oluşan Mama Hatun Külliyesini yaptırmıştır.

Bu eserin,

 1. Dini ve inanç II- Sosyal  yaşam       III. Ticaret

 

Alanlarından hangilerine yönelik hizmet verdiği söylenebilir?

 1. A) Yalnız I B) I ve II             C) II ve III                D) I , II ve III

 

Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u aldıktan sonra fetihlerini hızlandırdı.

1460 da Amasra, 1461 Sinop ve Trabzon, 1475’de Kırım’da Kefe alındı.

48)

 

 

Buna  göre seçeneklerden hangisine ulaşılamaz?

 

 1. A) Osmanlı Devleti Akdeniz’de güçlenmiştir.
 2. B) İstanbul’un savunması güçlendirilmiştir.
 3. C) Karadeniz’de Türk hakimiyeti sağlanmıştır.
 4. D) Karadeniz ticareti tamamı Osmanlı hakimiyetine girmiştir.

 

49)Mısır, Suriye ve Arabistan Yarımadası Müslüman bir devlet olan…………………..elindeydi. Yavuz Sultan  Selim’in başında olduğu ordu  1516’da Mercidabık, 1517’de……………Savaşlarını kazanarak Orta Doğu’da sınırlarını genişletti. Osmanlı, Hindistan’dan gelen ticaret yollarının önemli bir bölümüne sahip oldu.

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yerlere hangi bilgiler yazılmalıdır?

 

A)İran- Malazgirt          B) Bizans- Otlukbeli         C) Memlük-Ridaniye            D)Venedik- Çaldıran 

Sınırlarımız büyüdü, ordumuzu da güçlendirmeliyiz. Savaşlarda esir düşen savaş sırasında ailesini kaybeden Hıristiyan çocuk ve gençlerden yeni bir askeri birlik kurmalıyız. Bu esir çocuklar önce Türk ailelerin yanına verip yetiştirip sonra yeniçeri ocaklarına almalıyız.

50)

 

 

         

 

 1. Murat’ın Hıristiyan çocuk ve gençleri önce Türk ailelerin yanına vermesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. A) Türkçe ve Türk adetlerini  öğretmek               B) Askeri bilgileri savaş taktiklerin öğretmek
 2. C) Okuma yazmak öğretmek                               D) Türk tarihini öğretmek

 

 51)Osmanlı Devleti’nin önemli askeri gücünden biri de kapıkulu askerleridir. Kapıkulu ocaklarına devşirme yoluyla Hristiyan çocuklar alınırdı .Aşağıdaki kapıkulu ocakları için çocuk alınan bazı ülkeler verilmiştir.

Bulgaristan tann
Macaristan
Bosna-Hersek
Yunanistan
Sırbistan
Romanya

 

 

 

Bu ülkelerin ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A)Aynı dili kullanmaları                                          B) Aynı coğrafyada  bulunmaları

 

 1. C) Aynı ekonomik faaliyetleri göstermeleri D) Aynı etnik kökene sahip olmaları
Bizler Osmanlı ordusunun en önemli birlikleri  içerisinde yer alan tımarlı sipahileriz. Bizler devletten doğrudan maaş almayız .Devlet topraklarının vergileri ile geçimimizi sağlarız. Toprakları işleyen köylüden vergiyi biz alırız. Bu vergi oranında orduya asker besleriz. Toprağı işletmememiz halinde tımar elimizden alınır.

52)

 

 

 

 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi tımarlı sipahilerin devlete sağladığı katkılar arasında gösterilemez?

 1. A) Toprağın sürekli işlenmesi sağlanmıştır. B) Vergilerin daha kolay toplanması sağlanmıştır.

C)Ticaretin gelişmesini sağlamıştır.         D)Devlete maddi yük almadan güçlü ordular yetiştirilmiştir.

 

53)

 • Fatih Sultan Mehmet döneminde Karadeniz Türk gölü haline gelmiştir.
 • Yavuz Sultan Selim döneminde Mısır alındı.
 • Çaldıran Savaşı İran Üzerine yapılmıştır.
 • Kanuni dönemi İmparatorluğun en parlak dönemidir.

 

Yukarıda verilen olgulardan kaç tanesi doğrudur.

 1. A) 1                   B) 2                                     C) 3                                D) 4

 

Preveze deniz

Savaşı

Rodos’un

Fethi

Girit’in

Fethi

Mora’nın

Fethi

Kıbrıs’ın

Fethi

54) 

 

Ekinsu, sınıf panosuna asmak için Osmanlı Yükselme Dönemiyle  ilgili  bir karton hazırlamıştır. Kartonda yazılı gelişmelerin ortak sonuçları arasında seçeneklerden hangisi gösterilemez?

 1. A) Akdeniz ticareti Osmanlı kontrolü altına alınmıştır.
 2. B) Doğu Akdeniz bir Türk gölü haline gelmiştir.
 3. C) Akdeniz limanları önemini kaybetmiştir.

D)Osmanlının Akdeniz deki hakimiyeti güçlenmiştir.

Haritada Osmanlı Devleti’nin Yükselme Dönemindeki sınırları verilmiştir. Buna göre haritadaki sınırlara bakarak aşağıdaki yorumlardan hangisi  çıkarılamaz?

55)

 

 

 

 

 1. A) İpek yolunun tamamı Osmanlıların eline geçmiştir. B)Üç kıtada toprakları bulunmaktadır.

C)Karadeniz Türk gölü haline gelmiştir.                                D)Balkanlar hakimiyeti altındadır.

56)  Osmanlı toplumda Müslüman, Hristiyan, Yahudi gibi değişik din ve ırktan insanlar uzun  yıllar  bir arada barış  içinde yaşamışlardır. Bir çok Osmanlı mahallesinde Müslümanlar ile gayrimüslimler  birbirlerine komşu olarak yaşamışlar, sevinçlerini ve üzüntülerini birbirleriyle  paylaşmışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumu daha iyi açıklamaktadır?

 1. A) Osmanlı Devleti’nin geniş sınırlara ulaşması
 2. B) Osmanlı Devleti’nin güçlü bir askeri örgüte sahip olması
 3. C) Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığının uzun sürmesi
 4. D) Osmanlı Devleti’nin adaletli ve hoşgörülü yönetim anlayışına sahip olması

 

57)Türkiye Selçuklular döneminde, Anadolu kentlerinin gelişerek han, hamam, cami, ve kervansaraylarla donatıldığı ve zenginleştirildiği görülür.

Bu eserlerin, aşağıdaki yerleşim yerlerinin hangisinde daha çok yapıldığı söylenebilir?

 1. A) Ticaret yolları üzerinde bulunan kentlerde B) Eski kültür merkezleri ve çevresinde

C)Tarım yapılan bölgelerde                                        D) Sınır boylarına yakın kent merkezlerinde

 

58)Osman  Bey döneminde Karacahisar, Bilecik, Yarhisar ve Yenişehir, Orhan Bey döneminde de İznik, İzmit ve Bursa fethedilmiştir.

Buna göre, Osman ve Orhan Bey döneminde, devlet politikası olarak aşağıdakilerden hangisine önem verilmiştir?

 1. A) Dünya ticaret tollarını ele geçirme B) Anadolu Türk Birliğini kurmaya

C)Ülke topraklarını Bizans  yönünde genişletmeye             D) Osmanlı ordusunu kuvvetlendirmeye

59)Osmanlılar, Rumeli ve Balkanlarda fethedilen yerlere Anadolu’dan getirilen Türk ailelerini yerleştirmişler, onlardan vergi almamışlar ve onların Anadolu’ya geri dönmelerini engellemişlerdir.

Buna göre Osmanlıların böyle davranmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Balkanlarda kültürel değerleri kazanmak istemesi
 2. B) Bölgede kalıcı egemenlik kurmak istemesi

C)Anadolu’daki siyasal birliği  güçlendirmeye çalışması

 1. D) Göçebe Türkleri belli bir otorite altında toplamaya çalışması

60)Fatih Sultan Mehmet;”………..söz konusu rahiplere ve kiliselerine hiç, kimse tarafından engel olunmayıp rahatsızlık verilmeyecektir.” Demiştir.

Bu söz,

I- HOŞGÖRÜ          II- DİNİ SERBESTLİK        III- KÜLTÜREL BİRLİK

İlkelerinden hangilerini sağlamaya yöneliktir?

 1. A) Yalnız I B) I ve II              C) II ve III                D) I, II ve III

     YEDEK

5-    Haçlı Seferlerinde Müslümanları daha yakından tanıyan Haçlılar, İslam ülkelerinden öğrendikleri bilgileri Avrupa’ya taşımıştır.

Bu haçlı Seferlerinin;

I- Kültürel etkileşim             II- Kalıcı barış                III- Çıkar çatışmaları

Sonuçlarından hangilerini yarattığı vurgulanmıştır?

A- I ve  II          B- I , II ve III                C- I ve III                 D- Yalnız I

6-  Kösedağ Savaşı’nda sonra Selçuklu sultanları Moğollar tarafından atanmaya başlamıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olamaz?

 1. A) Moğollarla Selçuklular arasında ittifak( Anlaşma) kurulduğunun

B)Türkiye Selçuklu Devleti’nin zayıfladığının

 1. C) Anadolu’da güç dengesinin değiştiğinin
 2. D) Türkiye Selçuklularının yıkılış sürecine girdiğinin

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

1.D  2.C  3.C  4.B  5.A  6.A  7.D  8.D  9.B  10.A  11.B  12.D  13.D  14.B  15.D  16.A  17.B  18.A  19.A  20.C 28.B 37.D   38.c   39.b  40.D 41.D 42.B 43.D 44.A 45.A

29 C
30 A
31 B
32 B
33 C
34 B
35 C
36 C

Kaynak:eğitimhane

4 thoughts on “SOSYAL DERSİ 7.SINIF 20 BOŞLUK DOLDURMA VE 60 TEST”
 1. birsey dicem bunlar bazıları 7.sınıf deil kpss soruları da var

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir