Ana Sayfa / Toplantı Tutanakları / Sosyal bilgiler sene başı zümresi

Sosyal bilgiler sene başı zümresi

Zümre Öğretmenler Kurulu

Toplantı No:1

Toplantı Tar.:07.09.2007

Toplantıya Katılanlar:Kamil KILINÇ (Okul Müdür Yard. Kurul Başkanı) Ergin MUTLUER(Sos. Bil. Öğrt)

GÜNDEM MADDELERİ

1-Açılış ve yoklama

2-Türk Milli Eğitiminin amaç ve ilkelerinin Tebliğler Dergisinden okunması

3-Müfredat Programının okunması ve 7.. Sınıfyeni müfredat programının incelenmesi İlköğretim yönetmeliğinin değişen bölümlerin incelenmesi

4-Bir önceki öğretim yılı zümre toplantısında alınan kararların incelenmesi

5-Öğrenci başarılarının değerlendirilmesi

6-Derslerin müfredat programlarının incelenmesi-yıllık ve günlük planlar

7-Ölçme ve değerlendirme

8-Proje ve performans ödevleri

9-Atatürkçülük ile ilgili konuların dağılımı

10-Ders araçlarının tespiti ve faydalanma yolları

11-Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği

12-Dilek ve temenniler

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1-Toplantı zümre başkanı Kamil KILINÇ ’ın iyi bir eğitim–öğretim yılı geçirilmesi dilekleri açılmıştır.yapılan yoklamada zümre öğretmenlerinin hazır bulunduğu belirlenmiştir.

2-1739 Sayılı Türk Milli Eğitim Kanunundan Türk Milli Eğitiminin amaçları okundu.

3-8. Sınıflara yönelik olarak 2490 Sayılı Tebliğler Dergisinden Vatandaşlık 8 Dersinin ve 2368-2090Sayılı Tebliğler Dergisinden İnkılap Tarihi Dersinin Müfredat Programıve bu derslerin amaçları okundu. Programın titizlikle uygulanması ve derslerin sınıfın seviyesine uygun bir şekilde işlenmesi halinde belirlenen amaçlara ulaşabileceği hususunda fikir birliği ortaya çıktı. Bu derslerin öneminden bahsedilerek öğrencilerin motive edilmesi şeklinde ortak bir fikir ortaya çıktı.

6. ve 7. Sınıflarda ise30.06.2005 tarih ve 188 sayılı kararı ile kabul edilen “İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı” uygulanacaktır. E.MUTLUER2006-2007 öğretim yılında uygulamaya başlanan yapılandırıcı eğitim modelinin bu yıl 7. sınıfta ilk kez uygulanacağını belirtti 7. sınıfın yeni müfredatını incelediğini yapılandırıcı eğitim modeline uygun olarak 6. sınıf müfredatının devamı ve bütünleyicisi şeklinde olduğunuöğrenci merkezli ve etkinlik temelli eğitim anlayışını yansıtacak tarzda hazırlandığını söyledi. Ayrıca 22.08.2007 tarih ve333 sayılı kararının incelendiğini ve 7.sınıf müfredatına yansıtılacağını belirtti.

4-E.MUTLUER tarafından 2005-2006 yılı zümre toplantı kararları okunmuş;alınan kararların ve planlamalar doğrultusunda bir eğitim öğretim yılı geçirildiği görüşü dile getirilmiştir.

5-Öğrenci başarısını artırmaya yönelik olarak alınabilecek önlemler konusunda aşağıdaki kararlar alınmıştır

 • Dersi öğrenci merkezli işlemek, bunun içinde doğru etkinliği seçmek veya geliştirmek . Gerekirse sürece öğrencileri de dahil etmek.
 • Derslerde yakından uzağa basitten zora ilkesini uygulamak
 • Konuları mümkün olduğunca somutlaştırmak,
 • Konular arası bağlantı kurarak pekiştirmek,
 • Tüm öğrencileri aktifleştirmek, bu amaçla; grup çalışmalarında grupların oluşumuna pozitif anlamda müdahalede bulunmak, öğrencilerin farklı yeteneklerini ortaya çıkarıcı etkinliklere ve yeteneklerine yer vermek.
 • Derslerde görsel materyallere ağırlık vermek(projektör, bilgisayar /internet,resim ve fotoğraf vb)
 • Ders sonunda konuları kısaca tekrar etmek(8.sınıf)
 • Derslerde oyun ve bulmacalardan istifade etmek,
 • Sınıf içi performansları düzenli ve objektif olarak takip edebilmek için değerlendirme formları kullanımına ağırlık vermek
 • Konu sonlarında zaman zaman konu ile ilgili testler çözmek(8.sınıf)
 • Önceki konuları soru-cevap ile tekrar etmek,
 • Öğrencileri düşünmeye ve yorumlamaya sevk edici tekniklere ağırlık vermek
 • Öğrencilerin derslerde edindikleri kazanımları gündelik yaşamla ilişkilendirebilmelerini veya uygulayabilmelerini sağlayacak tarzda etkinlikler düzenlemek ve ödevler vermek.
 • Öğrenci çalışma kitaplarını düzenli aralıklarla kontrol etmek
 • Başarısız öğrencilerle daha yakından ilgilenmek, şube öğretmenleri ile koordineli hareket etmek
 • Sınıf öğretmeni ve rehber öğretmen ile işbirliği yapmak
 • Ünite sonlarında veya ağırlık verilmesi düşünülen konularda çalışma kağıtları vermek ve bunları portfolyoda istemek
 • Sınavlarda çoktan seçme, boşluk doldurma, eşleştirme doğru-yanlış,açık uçlu soru kısa yanıtlı soru tekniklerinden birkaçının birlikte kullanmak
 • Performans ödevlerini ünite başlarında liste halinde öğrencilere sunarak istekli öğrencilere dağıtmak sırası gelen konuda öğrencilerden sunumları ile dersin işlenmesinde sürece dahil etmek
 • Öğrencilere ait ürünleri sergileyerek motivasyonlarını artırmak
 • Velilerle işbirliği yapmak

.

6-E.MUTLUER vat.ve ins.hakl.için 2490T.C.İnk. için 2090ve 2368sayılı tebliğler dergilerine göre hazırlanacağını ayrıca Atatürkçülük konularınında 2504 sayılı tebliğler dergisine göre dağıtılacağını söylemiştir.

Yıllık ve günlük planların hazırlanmasına ilişkin K.KILINÇ 2511 sayılı t.dergisinde yer alan ünitelendirilmiş yıllık plan örneğine uygun olarak hazırlanması gerektiğini bildirmiştir.Ayrıca yıllık planların Internet ortamından yararlanılarak yapılabileceğini bununla birlikte ;iş takvimi müfredata uygunluk, okul şartları,bölgenin sosyo-ekonomik yapısı,öğrenci seviyeleri,yakından uzağa ilkesi gibi kriterlere dikkat edilmesini istemiştir.yine günlük plana ilişkin planlarda öncelikli olanın iyi bir planlama ve uygulanabilirlik olduğu konusunda birleş ilmiştir. Kamil KILINÇ Etkinliklerin de günlük plan gibi önceden planlanıp etkinliğin yapısına göre gerekli hazırlıkların yapılmasının gereğini belirtmiştir. Etkinliklerin belirlenmesinde fiziki koşullara, öğrenci seviyesine,kapasitelerine, zamana uygunluk ölçütlerinin göz önünde tutulması kararlaştırılmıştır.

E. MUTLUER yöntem ve tekniklere ilişkin olarak önceki zümrelerde alınan kararlar doğrultusunda müfredatın ve koşulların izin verdiği ölçüde anlatım yöntemi azaltılarak ;soru-yanıt,tartışma,beyin fırtınası,ben kimim?neyim?öykü tamamlama,gibi yöntemlerinde uygulanmasına karar verilmiştir.“Yeni müfredatın yapısına uygun öğretim tekniklerinin kullanılarak, öğrencinin ders içindeki aktivitesinin arttırılması gerektiğini belirtti. Her konuya göre; uygun gelecek yöntemler kullanılmalıdır. “Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Tümevarım, Tümdengelim. Özellikle Beyin Fırtınası yönteminin çocukların demokratik yaşamı benimsemelerinde etkili olduğu vurguladı.

Derslerde uygulanacak Etkinliklerin amaca uygun bir şekilde mutlaka yapılması gerektiği, örnek etkinliklerin hem kılavuz kitapta hemde T.T.K.Başkanlığı sitesinde mevcut olduğunu belirtmiştir.

7-Yeni ögretim programlarında benimsenen ölçme ve degerlendirme yaklaşımları baz alınacaktır.Buna göre ölçme ve değerlendirmede aşağıdaki esaslar doğrultusunda hareket edilecektir:

 • Sonucun yanı sıra sürece de odaklanma,
 • Bilginin hatırlanmasından ziyade uygulanmasına, yapılandırılmasına ve öğrencilerin üst
 • düzey becerilerini sergilemelerine önem verme,
 • Yazıya dayalı soyut görevlerden çok, gerçek hayata ilişkin, performansa dayalı
 • görevlere önem verme,
 • Örtülü, belirsiz ölçütlerden ziyade açık ve belirgin ölçütleri tercih etme,
 • Sadece öğretimin sonunda değil, öğretimin her aşamasında sürekli ölçme ve
 • değerlendirme etkinlikleri gerçekleştirme,
 • Not vermenin yanı sıra etkili ve zamanında geri bildirime ağırlık verme,
 • Tek yöntemle ölçme yerine çok yöntemle ölçme yapma,
 • Ne kadar öğrenildiğini tespit etmenin yanı sıra nasıl öğrenildiğini de belirleme,
 • Rekabet yerine is birliğini destekleme.

İlköğretim Yönetmeliğinin değişen bölümleri dikkate alınarak(Resmi Gazetenin 26156 sayı /02.05.2006 tarihli nüshasının 35. maddesi)ölçme ve değerlendirme ;yazılı sınavlar, sınıf içi performans, performans ödevleri ve proje ödevlerinden oluşacaktır.

 

 

 

 

 

 

YAZILI SINAVLAR:

<!–[if !supportLists]–>Ø<!–[endif]–>6.ve 7.sınıf sosyal bilgiler dersleri için her bir dönem 3 yazılı uygulama 8. sınıflar vat. ve ins. Hak.dersleri T.C.İnk.Tar. dersleri için her bir dönem için 2 yazılı uygulama yapılması kararlaştırıldı

<!–[if !supportLists]–>Ø<!–[endif]–>Sınavlarda :açık uçlu sorular,çoktan seçmeli sorular, doğru yanlış türü sorular, eşleştirme soruları, kısa cevaplı sorular sorulacaktır.

SINIF İÇİ PERFORMANS:Sınıf içi performans notları verilirken:Ham bilgiyi ölçmeye yönelik değil anlama,kavrama, ifade etme düzeyleri ,araştırıcı yönleri ,davranışları,sorumluluk alma özelliklerini ölçücü yöntem ve süreç içerisinde verilmesinin gerektiği bildirilmiştir.Ayrıca performansları değerlendirilirken :öğrenci ürün dosyaları,derse hazırlık süreçleri, etkinliklere katılma süreçleri, inceleme araştırma gözlem süreçleri dikkate alınacaktır. Yeri geldiğinde kontrol listeleri ve gözlem formları oluşturulacaktır.

PERFORMANS ÖDEVİ: öğrencinin sahip olduğu bilgi ve becerileri günlük yasamla da

ilişkilendirerek ortaya koymasını gerektiren kısa dönemli çalışmalar. olduğu Performans ödevinin

öğrencilerin bilgi ve becerilerini gerçek yasam durumlarına uygun olarak kullanmalarını

gerektirecek nitelikte olmasına özen gösterilmesi gerektiği belirtilerek performans ödevleri verilirken:

 • Bir konu hakkında yazı yazma (makale, anı vb. )
 • Başka zamanlarla, yerlerle veya kültürlerle ilgili hayalî bir mizansen oluşturma,
 • Aynı grafikleri farklı ölçülerde çizme,
 • Bir tarzdaki grafiği başka tarza dönüştürme,
 • Bir haritadan sonuçlar çıkarma,
 • Bilimsel bir olayı sözel ve görsel olarak betimleme,
 • Bir konuyla ilgili afiş, poster, broşür vb. hazırlama,
 • Mahallelerinin bir haritasını, krokisini çizme vb. alanlarına yönelik olması kararlaştırıldı.

Performans ödevleri verilirken öğrencilerin konuyu belirlemede görüşünün alınması ödev süreci ile planlamanın yapılmasında rehberlik edilmesi gerektiği belirtildi. Performans ödevinin dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirileceği ve değerlendirme ölçütlerinin öğrenciye önceden verileceği belirtilmiştir.

PROJELER: Proje devleri öğrencinin ilgi istek kabiliyetler ve imkanları doğrultusunda verilecektir.proje ödevleri verilirken şu hususlar dikkate alınacaktır:

 • Proje geliştirme süreci uzun, kompleks ve zorlu bir süreç olacağından, bu ödevler,

öğrencilerin yaratıcılık, araştırma, iletişim gibi üst düzey zihinsel becerilerini geliştirmeye yönelik olmalı.

 • Projenin tasarımından ortaya konulmasına kadar geçen süreç, aynı zamanda bilimsel

süreç basamaklarını da içereceğinden, bilimsel süreç becerilerinin gelişmesine yönelikolmalı..

 • Proje çalışması, öğrencilerin grupla çalışma becerisinin geliştirilmesine ağırlık verilmeli.
 • Proje süreci öğrencileri teknolojiyi aktif olarak kullanmaya yönelteceğinden,

öğrencilerin teknolojiyi kullanma becerisi kazanmalarına yönelik olmalı.

 • Proje çalışmasında bilgi öğrenciye doğrudan verilmediği için, öğrenciler proje

konularında yaparak, yasayarak, inceleyerek bilgi kazanmalarına yönelik olmalıdır

Proje ödevleri verilirken öğrencilerin konuyu belirlemede görüşünün alınması ödev süreci ile planlamanın yapılmasında rehberlik edilmesi gerektiği belirtildi. Performans ödevinin dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirileceği ve değerlendirme ölçütlerinin öğrenciye önceden verileceği belirtilmiştir

Yeni müfredata uygun olarak öğrencilere bir “ürün dosyası” (portfolyo) aldırılması, yapılan çalışmaların bu dosyada saklanması ve öğrenci ölçme ve değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulması gerektiği söylendi. Tarih ve Coğrafya Atlasları ile, T.C Anayasası ve Türkçe Sözlüğün öğrenciler tarafından temin edilmesi gerektiği belirtildi

 

 

8-

PERFORMANS ÖDEV KONULARI

performans ödevleri 1. dönem için kasım ayının son haftası verilerekarılık ayının son haftası alınacaktır.2.dönem performans ödev tarihleri ve konuları 2.dönem zümresinde belirlenecektir.

Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Konuları

 • Dünya haritası çizme (kıtalar ve okyanuslar)
 • İklimler ve etkileri konulu afiş-poster hazırlama
 • Türkiye’de görülen iklimler konulu harita
 • Bölgemizin bitki örtüsü konulu poster hazırlama
 • Resim/fotoğraflarla tarih şeridi hazırlama
 • Anadolu’da uygarlıklar konulu harita(uygarlıkları ,uygarlıktan kalan eserlerle temsil etme)
 • Ormanlar yok oluyor konulu afiş/poster hazırlama
 • Bölgemizdeyetiştirilen tarım ürünleri konulu harita ve grafik hazırlama
 • Bölgemizdeçıkartılan madenler konulu harita ve grafik hazırlama
 • Vatandaş olmanın sorumluluğu açısından vergi vermenin önemi konulu karikatür ile bir öykü hazırlama
 • Şanlıurfa Ticaret ve sanayi odasını tanıtma ve tanıtıcı afiş hazırlama
 • Doğal kaynakların tükenmesi ile ilgili olarak pano hazırlama

Sosyal Bilgiler 7. Sınıf Konuları

 • Kimse beni anlamıyor
 • Haberleri karşılaştırma
 • Kitle iletişim özgürlüğü ve özel hayatın gizliliği konulu basın takibi
 • 1950 -2000 yılları arası Şanlıurfa’nın nüfus artışını gösteren tablo hazırlama yorumlama
 • 2000 yılı nüfus sayımına göre Şanlıurfa’nın nüfus yapısını inceleme grafiklerle gösterme
 • Şanlıurfa’ya yapılan göçlerle ilişkili röportaj hazırlama
 • Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde nüfus yoğunluğunun dağılımını gösteren haritayı inceleme ve yorumlama
 • Zaman içinde biz
 • İlimizde Türkiye Selçukluları ve Anadolu Beylikleridöneminden kalan izler
 • Osmanlı Devleti ordu yapısını tablo şeklinde hazırlama
 • Şanlıurfa’da farklı kültürlere ait izler
 • Osmanlı sosyal yaşamı ile ilgili minyatür inceleme ve yorumlama

T.C.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

<!–[if !supportLists]–>·<!–[endif]–>1.. Dünya Savaşında Osmanlı Devletinin savaştığı cepheler ve sonuçları

<!–[if !supportLists]–>·<!–[endif]–>31 Mart vaka’sı

<!–[if !supportLists]–>·<!–[endif]–>Zararlı ve yararlı cemiyetler

<!–[if !supportLists]–>·<!–[endif]–>M. Kemal ATATÜRK’ün hayatı

<!–[if !supportLists]–>·<!–[endif]–>Ermeni Sorunu ve sonucu

<!–[if !supportLists]–>·<!–[endif]–>Kurtuluş savaşında cepheler

<!–[if !supportLists]–>·<!–[endif]–>Erzurum Kongresi hazırlanması, önemi

<!–[if !supportLists]–>·<!–[endif]–>Sivas kongresi hazırlanması ve önemi

<!–[if !supportLists]–>·<!–[endif]–>Urfa’da Kuva-i Milliye hareketleri

<!–[if !supportLists]–>·<!–[endif]–>Urfa’nın kurtuluşu

<!–[if !supportLists]–>·<!–[endif]–>Mudanya’da ateşkes antlaşması

<!–[if !supportLists]–>·<!–[endif]–>Lozan Barış Antlaşması ve Önemi

Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersi 8.Sınıf Konuları

<!–[if !supportLists]–>·<!–[endif]–>Devlet ve çeşitleri

<!–[if !supportLists]–>·<!–[endif]–>TC Devletinin yönetim yapısı

<!–[if !supportLists]–>·<!–[endif]–>Vatandaşlık Hakları

<!–[if !supportLists]–>·<!–[endif]–>Vatandaşlık Görevleri

<!–[if !supportLists]–>·<!–[endif]–>Sosyal ve ekonomik haklar

<!–[if !supportLists]–>·<!–[endif]–>İnsan haklarının korunmasının gerekliliği

<!–[if !supportLists]–>·<!–[endif]–>İnsan Haklarının ulusal düzeyde korunması

<!–[if !supportLists]–>·<!–[endif]–>İnsan Haklarının uluslararası düzeyde korunması

<!–[if !supportLists]–>·<!–[endif]–>İnsan haklarının korunması ile ilgisi olan uluslar arası kuruluşlar

 • İnsan haklarının korunması ile ilgisi olan gönüllü kuruluşlar

PROJE ÖDEV KONULARI

Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Konuları

<!–[if !supportLists]–>§<!–[endif]–>GAP’tan önce ve GAP’tan sonra Şanlıurfa

<!–[if !supportLists]–>§<!–[endif]–>Şanlıurfa’nın iklimi(sıcaklık ,yağış, karlı gün sayısı vb. grafikleri)

<!–[if !supportLists]–>§<!–[endif]–>Küresel ısınma:etkileri ve alınabilecek önlemler

<!–[if !supportLists]–>§<!–[endif]–>Erozyon :etkileri ve alınabilecek önlemler

<!–[if !supportLists]–>§<!–[endif]–>Komnogena uygarlığı

<!–[if !supportLists]–>§<!–[endif]–>Yatırım ve pazarlama projesi hazırlamak(ilimizin coğrafi ve ekonomik özelliklerini dikkate alarak)

<!–[if !supportLists]–>§<!–[endif]–>Şanlıurfa’da sanayi (kendi oluşturduğu grafikler)

<!–[if !supportLists]–>§<!–[endif]–>Şanlıurfa’da kaybolan meslekler /palancılık

Sosyal Bilgiler 7. Sınıf Konuları

 • § Hemşerim memleket neresi
 • § Şehrimizde ayak izleri
 • § Ülkemizi Yönetiyoruz
 • § Dünya mirasları
 • § Şanlıurfa’da Vakıflar
 • § Türklerin kullandığı alfabeler

T.C.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

 • § Atatürk’ün hayatı ile ilgili fotoğraf albümü oluşturma
 • § Urfa’nın kurtuluşu ile ilgili poster ve fotoğraf albümü oluşturma
 • § İzmir İktisat kongresi konulu araştırma
 • § Millet mektepleri konulu araştırma

Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersi 8.Sınıf Konuları

 • § Okul yıllığı oluşturma
 • § İl özel idaresi konulu araştırma
 • § Bir sivil toplum örgütü kurunuz

9-K. KILINÇ sosyal bilgiler ders grubu açısından Atatürkçülük konularının daha önemli ve titizlikle uygulanması gerektiğini bildirmiş;bu bağlamda 2504 sayılı teb. Dergisinin hem yıllık plan hem de günlük plana yansıtılıp işlenmesini istemiştir.

10- Sosyal Bilgiler grubu derslerinde kullanılacak Araç ve gereçler belirlendi.

a- Derslerde eldeki olanakların en iyi şekilde ve eğitimde somuttan soyuta ilkesine uygun olarak kullanımına dikkat edilecektir.

b-Harita dolabının yeniden ve pratik kullanıma elverişli olarak düzenlenmesi kararlaştırıldı.c-Tepegözün kullanımı açısından teknik ve fiziki koşulların sağlanması konusunda okul idaresinden yardım istenmesi

d-Önceki öğretim yılında sıkça kullanılan projektörün bu öğretim yılında da özellikle etkinliklerin çoğaltılması gerektiği durumlarda tanıtım veya slayt gösterilerinde sıkça kullanılacaktır.

e-Bilgisayar sınıfı okul idaresinin planlaması dahilinde ve müfredat konularına uygunluğa dikkat edilerek kullanılacaktır.

f-Sosyal Bilgiler Panosu:Ders ile ilgili duyuruları, sınav sonuçları, yanıt anahtarları, performans ve proje ödev konuları ve puanlama anahtarları, ders ile ilgili belirli gün ve haftalara yönelik çalışmalar ve öğrenci talepleri ile ilgili olarak kullanılacaktır.

 

11-Okuma anlama ,imla hataları ile ilgili olarak Türkçezümresi ile- ölçü ve hesaplamalarda matematik zümresi ile –Laiklik konularında Din kültürü zümresi ile Resmi bayram ve önemli günler ile ilgili kutlamalarda bütün zümrelerle koordinasyon kurulması kararlaştırılmıştır.

12- Toplantı katılanların iyi dilek ve temennileri ile sona ermiştir.

 

 

Kamil KILINÇErgin MUTLUER

Zümre Başkanı-Okul Müdür Başyardımcısı Sosyal Bilgiler Öğretmeni

memocal alıntı

 

Hakkında Sosyal Bilgiler

9 Yorumlar

 1. Yok Yok Yok Nasıl Bulcam Konuyu Lan………. :(

 2. ya guzel de konularla ilgili bilgi lazm bana o nerde bilen gören duyan varmı lağn .d

 3. ben sosyalden konu seçtim aynısı burada da var ama ben bunun araştırmasını nereden bulucam.burada vardır diye bakıyorum yokkk …oofffff nereden bulayım şimdi ben araştırmayı nese yine de emeklerinize sağlık… :'( :'(

 4. Ben burada yazılı olan Ergin Mutluer adlı şahısın kızıyım.7. sınıf öğrencisiyim.Bende ödevimi araştırırken bu siteye tesadüfen denk geldim.Belki arkadaşlarımda denk gelmiştir (lan gördüyseniz selmn alykm :D babam ünlü olmuş :O :P :P ) Benimde bir ”öğrenci” olarak çok işime yaramadı ama öğretmenlerin işine yarayacağını düşünüyorum.
  Sevgili ”gul” adlı üye:
  Beğenmediysen doğru bir dille ifade edebilirdin emeğe saygı lütfen! (çıkışta gel olum çıkışta :D )
  İrem :
  Derdini anladım bende aynı konuda takıldım hiçbir sitede doğru ve işe yarayacak bir bilgi yok.
  Ya konuşmalar 2009da geçmiş ben hala yazıyorum :D :D
  Bunları babama okutmalıyım!
  Teşekkürler Sevgiler Saygılar Kendinize İyi Bakın ! öptüm :D :D

 5. hıc begenmedım kusura bakmayın

 6. ya lütfen bana yardım edin öffffffff strese girdim valla ha kitle iletişim özgürlüğü ve özel hayatın gizliliği konulu basın takibine ulaşamıyorum bana yardım edin tıklıyorum açılmıyorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

 7. ben neden istediğim sonuca ulaşamıyorum.DddDDDddddDDDDD

 8. ben neden istediğim sonuca ulaşamıyorum

 9. hocam gerçekten ellerinize, emeğinize sağlık, teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir