Proje, performans, ders içi performans, öğrenci ürün dosyası bilgi

Proje – Performans Ödevleri ve Değerlendirme hakkında yeni öğretim programları ile beraber öğretmenlerimizin tereddüde düştüğü konularda açıklama niteliğindeki 2006 / 95 sayılı genelgeden alıntılanmıştır.

Sayı Konu

B.08.0.TTK.0.01.01.0

İlköğretim Kurumlarındaki Ölçme ve Değerlendirme

İlgi: 27.8.2003 tarih ve 25212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

Mayıs 2006 tarih ve 2584 sayılı Tebliğler Dergisİ’nde yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumlan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliksin 71. maddesinde; “Bu yönetmelik 2006-2007 öğretim yılında uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”denilmektedir. Buna göre yönetmelikte yapılan tüm değişiklikler, 7 ve 8. sınıflar da dâhil ilköğretimin tüm sınıflarında uygulanacaktır. Yönetmelikte ölçme ve değerlendirmeye yönelik uygulanması istenilen araç ve yöntemler yalnızca aktif {öğrenci merkezli) öğrenme yöntemlerinin uygulandığı programlarda değil, diğer yaklaşımlara göre hazırlanmış programlarda da uygulanabilecek niteliktedir. Ölçme ve değerlendirme yapmak amacıyla geleneksel ölçme araçlarının (yazılı sınav, çoktan seçmeli, eşleştirmeli, kısa cevaplı testler vb.) yanında proje, öğrenci ürün dosyası, performans ödevi, akran/öz değerlendirme vb. yöntemler de kullanılacaktır.

ğretim programlarının uygulanmasına yönelik gerek illere düzenlenen rehberlik. bilgilendirme ve değerlendirme ziyaretleri esnasındaki gözlemlerden, gerekse Bakanlığımızın erişim sitelerine gönderilen bazı sorulardan, ilgide kayıtlı “Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği”nde; ilköğretim kurumlarında okutulmakta olan derslerin ölçme ve değerlendirmesine ilişkin yapılan değişiklikler hakkında uygulayıcıların tereddüt yaşadığı tespit edilmiştir. Konuya İlişkin tereddütlerin giderilmesi ve uygulamada birliğin sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur

Bu ölçme araç ve yöntemlerinden;

Proje

İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 35, maddesinde, “öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde en az bir proje hazırlar.” denilmektedir. Öğrenciler istedikleri takdirde farklı derslerde ya da aynı derste birden fazla proje hazırlayabilir. Projeler teslim edildikleri yarıyılda değerlendirilir.

Not çizelgesinde projeye ait sütun sayılan üç olarak belirtilmesine rağmen, öğrenciler bir yıl içerisinde istedikleri sayıda proje alabilirler. Aynı dersten birden fazla proje alan öğrencilerin proje notu, projelerden aldıkları puanların aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.

Öğrenciler farklı derslerden proje almışlarsa, aldıkları puanlar o derslerin projeyi teslim ettikleri yarıyıl notuna dâhil edilir.

Öğrencinin proje çalışmasını hangi dersten alacağı, 1-5. sınıflarda sınıf öğretmeninin, 6-8. sınıflarda şube rehber öğretmeninin gözetiminde belirlenir. Projeler ilgili branş ya da smıf öğretmenlerinin gözetiminde gerçekleştirilir,

Proje konuları zümre öğretmenleri tarafından belirlenebileceği gibi öğrenciler de kendi ilgi duydukları alanlara göre bireysel ya da grup olarak proje konusu belirleyebilirler.

Verilen proje konuları öğrencilerin düzeyine uygun ve yerel imkânlara göre yapılabilecek nitelikte olmalıdır.

Grup halinde yapılacak projelerde grupların, öğrencilerin cinsiyet, basan durumu vb. özellikleri bakımından heterojen olmasına dikkat edilmelidir.

Grup çalışmalarında grup üyelerinin görev dağılımı projenin her aşaması için net olarak yapılmalıdır. Görev dağılımı grup üyeleri tarafından yapılarak öğretmenin onayı alınır

Performans Ödeviİlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 35. maddesine göre “Her yarıyılda derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde en az bir performans Ödevi hazırlar.” denilmektedir. Buna göre;

Performans ödevleri, kısa sürelerde yapılabilecek çalışmalardır. Bu tür ödevlerle öğrencilerin derslerde kazandırılması hedeflenen üst düzey becerilerdeki gelişimlerini günlük yaşamla iüşkilendirerek göstermeleri beklenmektedir.

Not çizelgesinde performans ödevlerine ait sütun sayısı üç olarak belirtilmesine rağmen, üçten fazla ya da daha az sayıda performans ödevi verilebilir. Ödev puanlarının aritmetik ortalamaları alınarak ilgili dersin yarıyıl notunun belirlenmesi için ortalamaya dâhil edilir.

Performans ödevlerinin bir sınıftaki her öğrenciye, aynı konu başlığında ve aynı zamanda verilmesi zorunlu değildir.

Performans ödevleri öğrencilerin seviyesine uygun ve öğrenciler tarafından yapılabilecek nitelikte olmalıdır.

Performans ödevleri, öğrencilerin yarıyıl notunu etkilediğinden öğrencinin ödevi yaparken konuya ilişkin kazanımlanm gözlemleyebilmek İçin ödevin belirli aşamaları sınıf ortamında gerçekleştirilir ya da yapmış olduğu çalışmayı öğretmeniyle ve arkadaşlarıyla paylaşması sağlanır.

Ders İçi Performans

Öğrencilerin ders içi performansları değerlendirilirken sınıf içi etkinliklere katılımları, derslere hazırlıklı gelip gelmedikleri, arkadaşlanyla iş birliği içerisinde çalışmaları, sınıf içi tartışmalara katılımları gibi durumlar dikkate alınır.

Öğretmenler, öğrencilerin ders içi performanslarını değerlendirirken gözlem formları, kontrol listeleri ve dereceli puanlama anahtarlarından uygun olan aracı kullanırlar,

Bu araçların, her etkinlik sonunda kullanılması zorunlu değildir. Öğretmen gerekli gördüğü etkinliklerden soma ve ünite / tema sonlarında kullanır.

Ders içi performanslara ilişkin puanlar belirlenirken yukarıda sözü edilen araçlar kullanılarak verilen puanların aritmetik ortalaması alınıp dersin yarıyıl notunun belirlenmesi için ortalamaya dâhil edilir.

Öğrenci Ürün Dosyası

Öğrencilerin gelişimi ve başarıları hakkında bilgi veren bir ya da birkaç ders alanına ilişkin çahşmalann toplandığı dosyadır

Öğrenci ürün dosyaları, 1-5. sınıflarda öğrencilerin farklı derslere İlişkin çalışmalarını içine alan tek bir ürün dosyası olarak hazırlanır.

6-8. sınıflarda öğrenciler tüm dersler yerine ilgi duydukları, başarılarını ve gelişimlerini göstermek istedikleri derslere ait dosya hazırlarlar. Bu ürünleri isterlerse tek dosyada muhafaza ederler.

6 – 8. ssnıflarda Öğrenciler ders yılı başında ürün dosyası hazırlamak istedikleri ders ya da derslerin öğretmeni ile görüşerek ürün dosyası hazırlamak istedikleri dersleri belirler ve kararlarını şube rehber öğretmenine bildirirler.

Öğrenci ürün dosyası, hazırlanmış olan dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilir.

Öğrenci hangi derslerden ürün dosyası hazırlamış ise o derslerin ders içi performans notları belirlenirken ürün dosyası için yapılan değerlendirme öğretmen tarafından dikkate alınır.

Öğrenci Değerlendirmeleri

Öğrenme-öğretme sürecinde öğrenciler belirli ölçütler doğrultusunda kendilerini ve akranlarını değerlendirirler.

Öz değerlendirme ve akran değerlendirme yapmak amacıyla açık uçlu sorular, sözel ifadeler ya da formlar kullanılır.

Öz değerlendirme ve akran değerlendirme çalışmaları öğretmenlerin uygun gördükleri sıklıkta yapılır.

Öz değerlendirme ve akran değerlendirme çalışmalarıyla öğrencilere not verilmez. Sonuçlar öğrencinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla kullanılır.

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

uzaktan egitim sureci

Hibrit Eğitim Süreçlerinin Uzaktan Eğitim Değerlendirilmesi Raporu

Hibrit Eğitim Süreçlerinin, Uzaktan Eğitim Çalışmalarının Değerlendirilmesi Raporu Covid-19 salgını sebebiyle 2020-2021 eğitim-öğretim yılı 24-28 …

4 Yorumlarınız

  1. Sosyal Bilgiler dersi için bu siteden yararlanıyorum. Oldukça eski bir sosyal bilgiler sitesi olduğu kesin arama yaparak istediğim bilgilere ulaşıyorum

  2. böyle şeymi olur amınıza koyyim ben sizin

  3. ders içine 0verilir mi lütfen cevap verin1!!!!!!!!!!

  4. ben hazal neden hiç bişe yazmıyo ama böle yapmayın ödevlerimiz için lazım oluyor hiç bişe yazmamışsınız yazın lütfen biz ödevlerimiz için ttnet aldık yapmayın böle aaa neyse birdaki sefere yazılar görürüm i.n.ş.l.h…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir