1. olguyu görüşten ayıran an büyük fark herkesçe biliniyor ve kabul etiliyor olmasıdır. Buna göre , aşağıda verilen yargılardan hangisi bir olguyu dile getiren cünledir?
A-) yarınlar bugünden güzel olacak
B-Van gölü, Türkiye’ nin en büyük gölüdür.
C-) sinemanın , tiyatrodan daha eğlenceli olduğunu söyleyebiliriz.
D-) bana göre futbol , bir okul oyunudur CEVAP B

2. bilimsel araştırmalarda aşağıdaki aşamalardan hangisi başvurulmaz?
A-) hipotez aşaması
B-) problem aşaması
C-) Deney ( değerlendirme ) aşaması
D-) sonuç aşaması CEVAP D

3.aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersini bir özelliği olmaz.?
A-) bireyi topluma kazandırmayı öğretir.
B-) kalıplaşmış değişmeyen bilgileri öğretir.
C-) üzerinde yaşadığımız toprağın özelliklerin , tarihi geçmişini belirtir.
D-) kültürel alanda bilgilenmemizi kolaylaştırır. CEVAP B

4. Türkiye’de bulunan aşağıdaki kurumlardan hangisinin bir bilim yuvası solduğu söylenebilir?
A-) Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi
B-) Türkiye Zirai Donatım Kurumu
C-) Sosyal Sigortalar Kurumu
D-) Esnaf ve Sanatkarlar Odası CEVAP A

5.Ülkemizde göç olan bir yer için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A-) İş imkanları azdır.
B-)Eğitim olanakları fazladır.
C-)Ulaşım kolaydır.
D-)enerji tüketimi Fazladır. CEVAP A

6.Aşağıda verilen kesir ölçeklerinden hangisi büyük ölçektir?
A-) 1/50.000 B-)1/250.000 C-)1/4.000.000 D-) 1/800.000 CEVAP A

7.Türkiye’de ortalama yükseltin fazla olduğu yerlerde ulaşım ağı pek gelişmemiştir.
O halde ortalama yükseltini azlığından aşağıdaki coğrafi bölgemizden
Hangisinin ulaşım ağı daha gelişmiştir?
A-)Marmara Bölgesi.
B-)Karadeniz Bölgesi.
C-)Akdeniz Bölgesi.
D-)Doğu Anadolu Bölgesi CEVAP A

8. Aşağıda verilen bölgelerimizden hangisi küçük ölçekli harita ile gösterildiğinde
Daha az yer kaplar?
A-)Doğu Anadolu Bölgesi
B-)Akdeniz Bölgesi
C-)Marmara Bölgesi
D-)İç Anadolu Bölgesi CEVAP C

9. Anadolu uygarlıklarından olan Lidyalılar İlk kez parayı kullanmış ve altın
İşlemeciliğine oldukça ilerlemişlerdi.
Lidyalıların bu ilerlemesini sağlayan temel etken aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A-)Nüfuslarının kalabalık olması.
B-)Savaşçı bir toplum olmamalarını.
C-)Yer altı kaynaklarının zengin olması.
D-) Başka ülkelerden altın satın almaları. CEVAP C
10. Ekvator, Dünyamızı iki eşit parçaya bölen en uzun paralel dairesidir.Dünyanın şeklinden dolayı Ekvator’dan kutuplara gidildikçe sıcaklıklar azalır.
Buna göre aşağıdaki il merkezlerinden hangisi ekvatora yakın olduğundan diğerlerinden daha sıcaktır?
A-) İstanbul
B-)Trabzon
C-)Van
D-)Adana CEVAP D

11.Bir yöne turizmle beraber aşağıdaki etkinliklerden hangisinde gelişme görülmez?
A-)Ulaşım B-)Fabrikalaşma C-)Ticaret D-)Haberleşme CEVAP B

12.Aşağıdakilerden hangisi bir sanayi yatırımı yapılırken dikkat edilecek unsurlar arasında yer almaz?
A-)Yeterli maddi göç
B-)Bol hammadde
C-)ulaşım gelişmesi
D-)Turizm Gelişmesi CEVAP D

13. Akdeniz Bölgesi verimli tarım arazilerinin varlığı ,uygun iklim özellikleri ve tam faaliyetlerinin geliştiği bir bölgemiz olmuştur?
Aşağıdakilerden hangisi bölgedeki tarım faaliyetlerine bağlı olarak gelişen bir sanayi kuruluşudur?
A-)Pamuklu Dokuma Sanayi
B-)Demir-Çelik fabrikası
C-)Alüminyum tesisleri
D-) Petro-kimya tesisleri CEVAP A

14.Maket yapmaktan ,bozulan bir şeyi tamir etmekten,elektronik aletler kullanmaktan hoşlanan Koray,aşağıdaki mesleklerden hangisini seçmelidir?
A-)Emniyet Müdürü
B-)Haber Muhabiri
C-)Bilgisayar Mühendisi
D-)Avukat CEVAP C

15.Bir yerde sanayi tesisinin kurulabilmesi ve gelişmesi için bazı koşullara ihtiyaç vardır.
Aşağıdakilerden hangisi sanayinin kurulmasında gerekli olan koşullardan değildir?
A-)Hammadde B-)Sermaye C-)Enerji D-)Kış ılıklığı CEVAP D

16. Bir ülkenin başka bir ülkeye mal ya da hizmetini satmasına……… denir.
Yukarda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?
A-) Tarım B-) Turizm C-)İhracat D-) Ormancılık CEVAP C

17. Atatürk’ün milli dış politikasının temelini aşağıdakilerden hangisi oluşturmamaktadır?
A-) Tam bağımsızlık
B-)Karşıklıklık
C-) Devletin eşitliği
D-) Savaş ortamı CEVAP D

18.Bir ülkenin başka bir ülkenden mal almasına ………. Denir.
Yukarda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?
A-) İhracat B-) Ticaret C-) Sanayi D-)İthalat CEVAP D

19.Türkler,ölülerini “Kurgan“ adı verilen oda şeklindeki mezarlara gömerlerdi.Bu mezarlara ölen kişi günlük eşyalarıyla ,silahlarıyla konulurdu.
Bu bilgiye göre Eski TÜRKLER ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A-)Yerleşik Hayata geçtikleri
B-) ölüye saygı duymadıkları
C-)Ahiret inancına sahip oldukları
D-)ölen kişiden hatıra kalmasını istemedikleri CEVAP C

20. Orta Asya Türk toplumları göçebe yaşam tarzını benimsemişlerdir?
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin Türk toplumlarında görülebileceği Söylenemez?
A-) Çadır B-) Kilim C-) Tapınak D-) kılıç CEVAP C

21.Orta Asya Türk devletlerinde , devlet hanedanının ortak malı kabul edilmiştir.Buna
Göre hanedandaki her erkeğin tahta çıkma hakkı vardır.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine sebep olacağı söylenebilir?
A-) Merkezi otoritenin güçlenmesine
B-)Savaşların kazanılmasında
C-)Devletlerin kolay kurulması
D-)Taht kavgalarının yaşanmasına CEVAP D

22.Türkler,en büyük düşmanları Çin’e karşı Arapları destekledikleri bir Savaşta araplarla
kaynaşmış , islamiyetle tanışmışlardır.

Verilen bilgilerden bahsedilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A-Pasinler Savaşı
B-)Talas Savaşı
C-)Malazgirt savaşı
D-) Dondanakan Savaşı CEVAP B

23.Hz. Muhammed ve ona inananlar ,Mekke ‘de çok şiddetli işkence ve zulümlerle karşılaşmışlardır. Bunun üzerine Mekke’den Medine’ye Hicret Edilmiştir.
Bu Gelişmeye Göre , Hicret’in Amacının Aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
A-)Mekke’nin Fethedilmesi
B-)Putperestliğin yayılması
C-) Daha rahat bir ortama kavuşulması
D-)Ticaretin geliştirilmesi. CEVAP C

24. Hz. Osman , devlette kendi ailesinden olanları önemli görevlere getirmiş. Bu durum peyganberin ailesinden olanların tepkisi çekmiştir.

Bu ailesinden olanların tepkisini hangisi sabep olması beklenebilir?
A-) sınırların kısa zamanda genişlemesine
B-) iç huzursuzlukların yaşanmasına
C-) islamiyetin yayılmasına
D-) fetih ağırlık verilmesine CEVAP B

25.İnsan hakları evrensel niteliklidir çünkü insan hakları her zaman her yerde ve herkes için geçerlidir.çünkü insan hakları her zaman her yerde ve herkes için geçerlidir
Buna göre,insan hakları.kavramıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A-) İnsan birbirine yaklaştırdığı
B-) Tüm insanlık için geçerli olduğu
C-) Kanın üstünlüğü ilkesine dayandığı
D-) İnsanlar tarafından sonradan kazanıldığı CEVAP B

26. Egemen ve mutlak siyasal bir gücün birçok kişinin oluşturduğu bir yürütme organı tarafından denetimsiz olarak yürütüldüğü siyasal düzendir.
Verilen bilgiler aşağıdaki yönetim şekillerinden hangisiyle ilgilidir?
A-)Diktatörlük B-)Meşrutiyet C-) Mutlakiyet D-) Teokrasi CEVAP A

27. Kuruluşun amacı, korunmaya ,bakıma ve yardıma muhtaç çocuklara ,özürlü ve
Yaşlılara hizmet etmek,onları topluma kazandırmaktır?
Verilen bilgilerde aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin görevlerinden bahsedildiği söylenebilir?
A-)Milli Eğitim Bakanlığı
B-) Türk Tarih Kurumu
C-)Türk Hava Kurumu
D-) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu CEVAP D

28.Atatürk, kurtuluş savaşı sırasında irade-i milliye,hakimiyet-i milliye gazetelerinin çıkarılmasına ve Anadolu Ajansının Kurulmasını Sağlamıştır.
Atatürk2ün abu faaliyetlerinin aşağıdakilerden hangisine yönelik olarak gerçekleştirildiği söylenebilir.?
A-)Halkın bilinçlendirilmesine
B-) Ulusal egemenlik anlayışına
C-)insan haklarını sınırlandırmaya
D-) Ekonomik kalkınmaya CEVAP A

29.Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde görülen önemli bulaşıcı hastalıklardan birisidir?
A-) Tansiyon B-) Boğmaca C-) Öksürük D-) Mide Bulantısı CEVAP B

30.ülkemizde özgür çalışmalar yapan insanların haklarını korumak amacıyla ……….. kurulmuştur.
Yukarıdaki Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A-) Türk Kuşu
B-) Türk patent enstitüsü
C-) Belediyeler
D-) Hava Harp Okulu CEVAP B

31. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk kadın savaş pilotudur?
A-)Sabiha Gökçen
B-)Hezarfen Ahmet çelebi
C-) Lagari Hasan Çelebi
D-)Süvari Yüzbaşı Fesa Evrenses CEVAP A

32.Çeşitli yollarla canlı vücuduna giren biyolojik etkenlerle bulaşıcı hastalıklar oluşmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bulaşıcı hastalık etkenlerinden değildir.?
A-)Bakteri
B-)Virüs
C-) Bitkiler
D-)Mantarlar CEVAP C

33.Aşağıdakilerden hangisi bir insanın yaşantısını kolaylaştıran sosyal birimlerden değildir.
A-) Psikoloji B-) Fizik C-) Antropoloji D-) Arkeoloji CEVAP B

34. Aşağıdakilerden hangisi son 25 yılda insan hayatını en fazla etkileyen buluşlardan değildir?
A-)internet
B-)Cep telefonu
C-)Kişisel Bilgisayar
D-)Tekerlek CEVAP C
HAZIRLAYAN :GÜLSEVER KARASU

38 thoughts on “Sosyal bilgiler 6.sınıf sbs sınavı test çöz”
 1. amann herkezin çözebilcek srular ben sevmedim saygılar dentleme şirketi….

 2. gerçekten çok güzel sorular var ama 29. ve 32. soruların sosyalle ne alakası var? ama yinede çok kolaydı doğrusu hepsini çözdüm. teşekkürler google…..

 3. of cewapların yanında olması hiçde güzel değildi bence:(

 4. YA ARKADASLAR BU ISI COK SVIYOM CUNKU CEVAPLARA BAKIYOM CK SARIYO :D

 5. LA BU KADAR UZUN yazdınızda ne kazandınız az yazında bende okuyayım:D :*

 6. bence cevapları yanında olmasaydı altında olsaydı daha iyi olurdu

 7. arkadaşlar gerçekten çok güzel bir site siz de böyle soruları çözerseniz çok başarılı olursunuz kim bilir belki doktorlar,mühendisler,öğretmenler çıkar kim bilir bu arada ben yasemin yürük hepsi 1 grubundan ;)

 8. çok güzel sorular var tşkrler 34sorudan 2 ynlışm çıktı :d:d

 9. bence harika başka sitelere baktığımda garip garip şeyler çıkıo ama sonunda buldum ya ona şükür

 10. bence okadarda güzel değil abrtmayın bana katılan varsa söylesin:(*

 11. selena yazana innmayın yalan söylüo selena degil o mal kendini selenA SANIO ama ben gerçek helloyum bak msela hello (merhaba)demek dimi buda gerrçek :D çok sanslıyım bazışarı bnm deli oldugumu düşüncekler yanlış bunu kim suan düüşünüyorsa o kendisi kesin delidir :…. suan gülüyorsun dimi ve yüzünde halen bir aptalca gülümseme vr hahahahahahha böyle mesela :D .ya bak sen deli çıktın :D haklııym ama deli deli kulakları kupeli

 12. dermişim kazık gibiydi 34 sorusdan 9 dogru vr :P çok güzl dimi

 13. pardon ilk başta azımı bozdum özür dilerim bide 45 almamışım ynlışlık oldu 82 almışım :D

 14. çok ta güzel diil
  ama altına cevap yazmaları çok iyi olmamış belki test bittikten sonra en alta cevaplar yazılabilirdi

 15. bence satren elimizdeydi puan
  kim hepsi 1 grubnaki cemre ile arki olur

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir