Ana Sayfa / Toplantı Tutanakları / Sosyal bilgiler 1.dönem il zümre toplantı tutanağı

Sosyal bilgiler 1.dönem il zümre toplantı tutanağı

EĞİTİMÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 1.DÖNEM GENİŞLETİLMİŞ ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI

TUTANAĞIDIR

Toplantı Yeri: Yavuz Selim İlköğretim Okulu

Toplantı Tarihi: 06

GÜNDEM

1.Açılış ve Yoklama

2.1739 Sayılı Türk Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen, Türk Milli Eğitiminin

Amaç ve İlkelerinin okunması

2487 sayılı Tebliğler Dergisinde belirlenen Sosyal Bilgiler dersinin genel amaçları

4.2504 Sayılı Tebliğler Dergisinde yer alan Atatürkçülükle ilgili konuların işlenişi

5.Geçen eğitim ve öğretim yılının değerlendirilmesi,

6.Yeni programın değerlendirilmesi

7.Dersin işlenişinde uygulanacak yöntem ve teknikler

8.Ders araç ve gereçlerinin kullanılması

9. Öğretmen, öğrenci, veli işbirliği

10.Ders planlarının hazırlanması

11.Yazılılar, ders içi performans notları, performans görevi ve değerlendirmesi notları, proje çalışmaları

12.Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliğinin sağlanması

13.Öğrenci başarısını arttırıcı tedbirler

14.Dilek ve temenniler

 

15.Kapanış

 

GÖRÜŞMELER

1.Toplantı, Adıyaman Merkez Yavuz Selim İlköğretim Okulu’nda saat 09.30 ‘da aşağıda imzası bulunan Adıyaman ili Sosyal Bilgiler Zümre Başkanlarının katılımları ile başlamıştır.

2. 1739 sayılı Türk Milli Eğitim temel kanununda belirtilen Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları ve

Temel İlkeleri okundu.

Türk Milli Eğitiminin Genel amaçları,

Türk Milletinin bütün fertlerini; Atatürk İnkılap ve İlkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, İnsan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki Temel İlkelere dayanan,Demokratik, Laik ve Sosyal, bir Hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek.

 

Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı, verimli kişiler olarak yetiştirmek.

 

İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek, gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak. Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu arttırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı seçkin bir ortağı yapmaktır.

 

Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri, Genellik ve Eşitlik, Ferdin ve Toplumun ihtiyaçları, Yöneltme, Eğitim Hakkı, Fırsat ve imkan eşitliği, Süreklilik, Atatürk İnkılap ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği, Demokrasi Eğitimi, Laiklik,Bilimsellik, Planlılık, Karma Eğitim, Okul ile Ailenin İşbirliği, Her yerde Eğitim.

3. 2487 sayılı Tebliğler Dergisinde belirtilen, Sosyal Bilgiler Dersinin amaçları vurgulandı.Eğitim ve Öğretim faaliyetlerinin bu amaçlar doğrultusunda, sınıfın seviyesine uygun bir şekilde ve titizlikle yapılmasının, bu amaçlara ulaşabilmek için gerekli ve önemli olduğu kararlaştırıldı.

4. 2504 Sayılı Tebliğler Dergisinde yer alan Atatürkçülükle ilgili konuların işlenmesi konusu üzerinde duruldu. Derslerin işlenişinde Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde, programa uygun olarak ve geniş bir şekilde durulmasının gerekliliği ve önemi belirtildi ve kararlaştırıldı.

 

5.Sosyal Bilgiler Dersi programı okullarımızda geçen sene planlı, programlı ve düzenli bir şekilde yürütülmüş ve sona erdirilmiştir. Ancak, çocuklarımızın başarı çıtasını daha da yükseklere çıkartmamızın gerekli olduğu belirtilmiştir. Başarı çıtasını daha da yükseltebilmemiz için ise, daha titizlikle çalışmalar yapılması gereği üzerinde durulmuştur.

 

Geçen sene 6,7 ve 8. sınıflarda okuyan çocuklarımızla ne gibi çalışmalar yaptığımız, öğretmen arkadaşlar tarafından çeşitli örneklerle anlatılmış ve bu bilgiler karşılıklı olarak paylaşılmıştır. Geçen sene, OKS’ye girecek 8.Sınıflarda okuyan öğrencilerimize ders öğretmenleri veya Sınıf Öğretmenleri olarak, zaman zaman Okul Rehberlik Servisi ve Rehberlik Araştırma Merkezi ile işbirliğine gidilerek başarılarımızı arttırıcı tedbirler üzerinde durulmuş, sınav heyecanı ve endişeleri kontrol altına alınmaya çalışılmıştır. Bu tedbirlerden olarak bazen birebir, bazen de toplu görüşmeler yoluyla öğrencilerimizin eksik yanları tamamlanmaya olumsuz tutumları ve davranışları düzeltilmeye çalışılmıştır. Bu konuda olumlu bir yol alındığı da görülmüştür. Geçen sene 6. ve 7. sınıfta okuyan öğrencilerimize yönelik olarak başarılarını arttırabilecek tedbirler üzerinde durulmuştur. Bazen bire bir görüşmelerle, Genellikle de okullarımızdaki Rehberlik Servisleri ve Okul İdaresi ile yapılan işbirliği ile yıl içinde ortaya çıkan problemlerin giderilmesine çalışılmıştır. Ancak, toplantı gündeminin bir sonraki maddesinde de görüşüleceği gibi 6. Sınıflarda uygulanmasına bu yıl başlanılan yeni programda yer alan konuların, önerilen zaman içinde tamamlanması konusunda sorunlar yaşandığı tespit edilmiştir. Bu yıl ilk defa uygulanacak olan 7. sınıf yeni programı için ise, konuların önerilen ders saatleri içinde tamamlanabilmesi konusunda öğretmen arkadaşların endişeler taşıdığı belirtilmiştir.

6.Geçen yıl uyguladığımız 6. Sınıflar Sosyal Bilgiler Dersi Yeni Programı, Müfredat konularını daha somutlaştırması,

Uygulanan yöntem ve tekniklerin öğrencileri sınıfta daha aktif hale getirmesi,

Çoklu zeka kuramına uygun olması,

Öğrencilerin eksik yanlarını görerek tamamlamasına fırsat vermesi açılarından olumlu bulunmuştur.

Ancak,

Etknliklerin ders saatinde yetişmemesi,

Performans ödevlerinin yapılmasında taşımalı gelen öğrencilerin araştırma yapma konusunda sıkıntılar yaşaması,

Sınıf Mevcutlarımızın öğrencilerimizle birebir ilgilenilmesi açısından fazla olması,

 

Araç ve gereç bakımından bazı okullarımızın yetersiz olması,

 

Açılarından bazı sıkıntılar yaşamakla birlikte, alabildiğimiz bazı tedbirler sayesinde bu sıkıntıların giderilmesine çalışıldığı vurgulanmıştır.

 

Yeni program Öğretmenin, sınıfta öğrenci ile daha çok bire bir ilgilenmesini gerektirmektedir.

 

Ancak sınıf mevcutlarının fazla olmasının, birebir ilgilenmede zaman sıkıntısı yaşanmasına yol açtığı vurgulanmıştır.

 

7.Derslerin İşlenişinde;

 

Öğrenci Merkezli bir yöntem izlenilmesi,

 

Konuların işlenişinde aktif öğrenme stratejileri ile çoklu zeka kuramına yer verilmesi,

 

Konuların akıcı ve anlaşılır olması için güncel olaylarla örneklendirilmesi yolu ile pekiştirilmesi,

 

Ders işlenirken konu bütünlüğünün sağlanması,

 

Öğrencilerin derslere ön hazırlık yaparak gelmelerinin sağlanması,

 

Yöntem ve tekniklerinin uygulanmasının önemi ve gereği vurgulandı.

 

Bu Yöntem ve Tekniklerin uygulanmasının başarı üzerinde olumlu etki sağlayacağı belirtildi.

 

8.Öğrencilerin dersleri daha iyi anlayabilmeleri ve konuların kalıcı olması açısından ders araç ve gereçlerinin kullanılmasının çok gerekli olduğu konusu belirtildi.

 

Ders işlenirken Atlas, Yer küre, Harita, Tepegöz, vb. araç ve gereçlerin kullanılmasının önemi ve gerekliliği üzerinde duruldu.

 

Ayrıca Öğrencilerimize atlas, yerküre, harita, tepegöz, vb araç ve gereçleri doğru, temiz ve zarar vermeden kullanma alışkanlığı kazandırılmasının faydaları üzerinde duruldu.

 

Çocuklarımızın kaynaklara daha kolay ulaşabilmesi için okul kütüphanelerinin zenginleştirilmesi ve daha aktif kullanılması gereği kararlaştırıldı.

 

Bilişim sınıflarının daha aktif kullanılmasının gereği üzerinde duruldu.

 

İmkanı olan okulların öğrencileri müzeye götürmesinin, öğrencilerin ufuklarını açması bakımından faydalı olabileceği vurgulandı

9.Öğrencilerimizin başarılarını daha da arttırabilmek için, Öğretmen–Veli – Öğrenci arasında etkin bir işbirliğinin kaçınılmaz olduğu konusunda görüş birliği içinde olunduğu vurgulandı.

Velilerimizle, zaman zaman öğrencilerimizin eksik ve aksayan yönleri ile veya takdir ettiğimiz yönleri ile ilgili görüşlerimizi paylaşmamızın eğitim ve öğretimin daha başarılı ve verimli geçmesi açısından çok önemli olduğu konusu belirlendi.

Bazı velilerimize, bu konuda daha duyarlı olmalarının çocuklarımızın başarıları üzerinde olumlu etkileri olacağının anlatılmasının faydalı olabileceğivurgulandı.

Problemlerinin çözümünde öğrencilerimize rehberlik ederken, Okulumuz Rehberlik Servisleri,Sınıf Öğretmeni, Okul İdaresi ve Velilerimiz ile işbirliği içinde hareket etmemizin daha faydalı ve motive edici olacağı konusu vurgulandı. Aynı yöntemin Çocuklarımızın takdiri sırasında da izenilebilineceği vurgulandı.

Okulumuza yeni gelen öğrencilerimiz varsa, onların okulumuza daha kısa zamanda uyum sağlamaları konusunda desteklenmeleri gerektiği belirtildi

10.Ders Planlarından,

8. sınıf Ünitelendirilmiş Yıllık Planlarının ve Günlük Planların yönetmeliğe uygun olarak

hzırlanması gerektiği belirtildi.

6. ve 7. sınıflarda ise, Klavuz kitaplardaki şekilde uygulanması belirtildi. Eğitim ve Öğretim yılı içinde karşılaşılacak muhtemel problemler için ise gerekli düzenlemelerin yapılması vurgulandı.

Bu konuda derslere hazırlıklı girilmesinin derse olan olumlu etkileri üzerinde duruldu.

11.Yazılılar, Ders içi Performans, Performans Ödevleri ve Proje Çalışmalarının Yönetmelikte belirtildiği şekilde ve sayıda uygulanması konusunda anlaşıldı. Ayrıca Proje Çalışmaları yapılırken, projenin metin kısmının hazır metin olmaması, öğrencilerimizin yazmalarının daha faydalı olacağı konusunda uzlaşıldı.

12. Çocuklarımızın konuları daha iyi ve kalıcı bir şekilde kavramaları için gerekli durumlarda Diğer zümre Öğretmenlerimiz ile işbirliğine gidilmesinin faydaları üzerinde duruldu. Gerekli durumlarda öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda diğer Zümre Öğretmenleri ile işbirliğine gidilmesi konusunda anlaşıldı.

13. Öğrencilerimizin başarılarını arttırabilmek için öncelikle başarısızlık sebeplerinin tespit edilerek Ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılması, gerektiğinde Okul Rehber Öğretmeni ile işbirliğine gidilmesine karar verildi.ocuklarımızın derslere ön hazırlık yaparak gelmelerinin sağlanması gerektiği vurgulandı.

Derslere aktif olarak katılmalarının sağlanması gerektiği belirlendi.

Zaman zaman ödüllendirmelere gidilmesinin faydalı olacağı üzerinde duruldu.

Dersler işlenirken mümkün olduğu kadar çok ve değişik öğrencilerin derse katılımlarının sağlanmasının başarıyı olumlu etkileyebileceği vurgulandı.

6. ve 7. sınıflar için sene sonunda yapılacak STS ‘de sorulacak soruların yeni müfredat

konuları arasından olmasının beklenildiği belirtildi. Bu yüzden derslerin işlenişinde öğrencilerin karşısına çıkabilecek soruların da dikkate alınmasının sınavlarda başarıyı arttırabileceği vurgulandı. Sınıfların oluşması ve öğretmenlerin tespitinde çeşitlilik olmasının başarıyı etkileyebileceği vurgulandı.

OKS’de Öğrencilerimizin başarılarını arttırabilmek için etkili bir şekilde rehberlik yapılması ve gerekli durumlarda, Okul Rehberlik Servislerimizle işbirliğine gidilmesi gerektiği konusunda anlaşıldı.

 

14.Toplantı Gündemimizin bu maddesi gereğince dilek ve temenniler kısmına geçildi ve başka söz isteyen olmadığı görüldü. Öğretmen aadaşlar iyi dilek ve temennilerini bildirdi.

 

15.Toplantı öğretmen arkadaşların iyi dilek temennileri ile sona erdi.

KARARLAR

1.Eğitim ve Öğretim faaliyetlerinin, Türk Milli Eğitim Temel Kanununda belirlenen ilke ve amaçlardoğrultusunda yapılmasının,2487 sayılı tebliğler dergisinde belirlenen Sosyal Bilgiler Dersi amaçları doğrultusunda yapılmasının ve 2504 Sayılı Tebliğler Dergisinde belirlendiği üzere konuların işlenişinde Atatürkçülük konularına geniş bir şekilde yer verilmesinin önemi konusu kararlaştırılmıştır.

2.Öğrencilerimizin başarı çıtasını daha yükseklere çıkartmamız için gerekli çalışmalarınyapılmasına karar verilmiştir.

 

3.Geçen yıl 6. sınıflarda uygulanan Sosyal Bilgiler yeni müfredat programının,Müfredat konularını daha somutlaştırması

 

Uygulanan yöntem ve tekniklerin öğrencilerimizi sınıfta daha aktif hale getirmesi

 

Çoklu Zeka kuramına uygun olması

 

Öğrencilerin eksik yanlarını görerek, tamamlamasına fırsat vermesi açılarından olumlu bulunduğu kararlaştırılmıştır.

 

Ancak,

 

Etkinliklerin önerilen ders saatinde yetişmemesi,

 

Performans Ödevlerinin yapılmasında taşımalı olarak gelen öğrencilerimizin araştırma yapma konusunda sıkıntılar yaşaması

 

Sınıf mevcutlarımızın öğrencilerimizle bire bir ilgilenilmesi açısından fazla olması

 

Bazı okullarımızın araç ve gereç bakımından yetersiz olması

 

Bakımlarından yer yer sıkıntılar yaşandığı tespit edilmiştir.

4.Derslerin İşlenişinde ;

 

Öğrenci Merkezli bir yöntem izlenilmesi,

 

Konuların işlenişinde aktif öğrenme stratejileri ile çoklu zeka kuramına yer verilmesi,

 

Konuların akıcı ve anlaşılır olması için güncel olaylarla örneklendirilmesi yolu ile pekiştirilmesi,

Ders işlenirken konu bütünlüğünün sağlanması,

Öğrencilerin derslere ön hazırlık yaparak gelmelerinin sağlanması,

Yöntem ve tekniklerinin uygulanması gereği kararlaştırıldı.

5.Öğrencilerin dersleri daha iyi anlayabilmeleri ve konuların kalıcı olması açısından ders araç ve gereçlerinin kullanılmasının çok gerekli olduğu kararlaştırıldı.

Ders işlenirken Atlas, Yer küre, Harita, Tepegöz, vb. araç ve gereçlerin kullanılmasının gerekliliğ

Konusunda anlaşıldı.

Öğrencilerimize atlas, yerküre, harita, tepegöz, vb araç ve gereçleri doğru, temiz ve zarar vermeden kullanma alışkanlığı kazandırılması gerektiği kararlaştırıldı.

6.Çocuklarımızın kaynaklara daha kolay ulaşabilmesi için okul kütüphanelerinin zenginleştirilmesi ve daha aktif kullanılması gereği kararlaştırıldı.

7.Bilişim sınıflarının daha aktif kullanılmasının gereği kararlaştırıldı.

8.Velilerimizle, zaman zaman öğrencilerimizin eksik ve aksayan yönleri ile veya takdir ettiğimiz yönleri ile ilgili görüşlerimizi paylaşmamızın eğitim ve öğretimin daha başarılı ve verimli geçmesi açısından çok önemli olduğu kararlaştırıldı.

9.Problemlerinin çözümünde öğrencilerimize rehberlik ederken, Okulumuz Rehberlik Servisleri,Sınıf Öğretmeni, Okul İdaresi ve Velilerimiz ile işbirliği içinde hareket etmemizin daha faydalı ve motive edici olacağı kararlaştırıldı. Aynı yöntemin Çocuklarımızın takdiri sırasında da izlenilebilineceği konusunda da karar birliği görüldü.

10.Okulumuza yeni gelen öğrencilerimiz varsa, onların okulumuza daha kısa zamanda uyum sağlamaları konusunda desteklenmeleri gerektiği kararlaştırıldı.

11.Ders Planlarından,

8. sınıf Ünitelendirilmiş Yıllık Planlarının ve Günlük Planların yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması kararlaştırıldı.

6. ve 7. sınıflarda ise, Kılavuz kitaplardaki şekilde uygulanması kararlaştırıldı. Eğitim ve Öğretim yılı içinde karşılaşılacak muhtemel problemler için ise gerekli düzenlemelerin yapılması kararlaştırıldı.

12.Yazılılar, Ders içi Performans, Performans Ödevleri ve Proje Çalışmalarının Yönetmelikte belirtildiği şekilde ve sayıda uygulanması kararlaştırıldı. Proje çalışmaları yapılırken, projenin metin kısmının hazır metin olmaması, öğrencilerimizin yazmalarının daha faydalı olacağı kararlaştırıldı.

13. Gerekli durumlarda öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda diğer Zümre Öğretmenleri ile işbirliğine gidilmesi konusunda anlaşıldı

14. Öğrencilerimizin başarılarını arttırabilmek için öncelikle başarısızlık sebeplerinin tespit edilerek ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılması, gerektiğinde Okul Rehber Öğretmeni ile işbirliğine gidilmesine karar verildi.

15.Çocuklarımızın derslere ön hazırlık yaparak gelmelerinin sağlanması kararlaştırıldı.

16.Öğrencilerimizin tamamının derslere aktif olarak katılımlarının sağlanması konusunda tedbirler alınması kararlaştırıldı

TAVSİYELER

1.Sosyal Bilgiler Dersinden yeni programa geçilen 6. ve 7. sınıflarda mevcut 3 saat bulunan ders saatinin arttırılmasının konuların daha verimli işlenilmesi açısından faydalı olacağı vurgulandı.

 

2.8.sınıfların bu yıl son defa OKS‘ye girecekleri bu sınavda çocuklarımızın başarılarını daha da arttırabilmek için konular işlenirken OKS’ de soru olarak sorulması muhtemel konuların da dikkate alınmasının başarıyı olumlu etkileyeceği vurgulandı.

3.6. ve 7. sınıflara bu yıl ilk defa uygulanacak olan Başarı Değerlendirme Sınavında çocuklarımıza sorulacak soruların yeni müfredat konuları kapsamı içinde olmasının beklenildiği vurgulandı.

 

4. 6. ve 7. sınıflarda da derslerin işlenişi sırasında öğrencilerin karşısına çıkabilecek soruların da dikkate alınmasının sınavlarda başarıyı daha arttırabileceği vurgulandı

5.İmkanı olan okullarımızın öğretmenlerinin, öğrencilerimizi müzeye götürmesinin, öğrenciler açısından faydalı olacağı belirtildi.

6.Bazı velilerimize öğrencileri hakkında, sınıf öğretmeni, Okul Rehberlik Servisi ve Okul İdaresi ile sürekli diyalog içinde bulunmasının çocuklarımızın başarıları üzerinde çok olumlu etkileri olacağının anlatılmasının faydalı olacağı belirtildi.

7.Sınıfların oluşması ve öğretmenlerin tespitinde çeşitlilik olmasının başarıyı etkileyebileceği vurgulandı.

8. OKS’de Öğrencilerimizin başarılarını arttırabilmek için etkili bir şekilde rehberlik yapılması ve gerekli durumlarda, Okul Rehberlik Servislerimizle işbirliğine gidilmesi gerektiği belirtildi.

 

9.Dersler işlenirken mümkün olduğu kadar çok ve değişik öğrencilerin derse katılımlarının sağlanmasının başarıyı olumlu etkileyebileceği vurgulandı.

 

10.Öğrencilerimize zaman zaman ödüllendirmelere gidilmesinin öğrencilerimizin derse olan motivasyonlarının artması açısından faydalı olabileceği belirtildi.

Hakkında Veli Kuzu

2 Yorumlar

  1. Toplanıt sosyal bilgiler

  2. sosyal bilgiler test sorularında sanırım açılmıyor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir