6.SINIF SOSYAL BİLGİLER SORULARI

1)Olgu ve görüş anlam bakımından birbirlerinden farklıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesidir?

a)Türkiye’nin en güzel sahilleri Akdeniz kıyılarıdır.

b)90 tane kuzeyde ve 90 tane güneyde olmak üzere toplam 180 tane paralel dairesi vardır.

c)Coğrafya dersini çalımaktan çok zevk alıyorum

d)En güzel mevsim ilkbahardır.

2)Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma basamaklarından biri değildir?

a)Araştırmanın tek bir kaynaktan yapılması

b)Problemin belirlenmesi

c)Problem için hipotez üretilmesi

d)Deneyler yapılması

3)Hak ve sorumluluklarını bilen bir vatandaşın alışveriş sırasında karşılaştığı sorunlar için başvurabileceği yerler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

a)Tüketici mahkemeleri

b)Tüketici haklar derneği

c)Belediyeler

d)Tüketici haklar merkezi

4)Sosyal bilgiler dersi, vatanını milletini seven,Türkiye vatandaşı olarak haklarımızı bilen ve

Sorumluluklarımızı yerine getiren bilincine sahip vatandaşlar olarak yetişmemizi sağlar.

Buna göre sosyal bilgiler dersinin faydaları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

a)hak ve sorumlulukların farkına varıp bunları kullanma

b)ülkesinde  ve dünyada meydana gelen olaylara duyarlı olma

c)Türkiye cumhuriyeti’nin temel niteliklerinin bunları hayata geçirme

d)fizik ve biyolojik yönden gelişmemizi sağlar

5)Aşağıdaki kurumlardan hangisi Atatürk tarafından kurulmamıştır?

a)Türk Dil Kurumu

b)Türk Tarih Kurumu

c)Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

d)Ziraat Bankası

6)Dünya üzerindeki herhangi bir yerin, yeraltı zenginliklerine, önemli ticaret yollarına, denizlere, okyanuslara ve boğazlara göre yerinin belirlenmesine özel konum denir.

Buna göre, Türkiye’nin özel konumun sonuçlarından biri değildir?

a)Türkiye üç kıta arasında (Asya, Avrupa, Afrika) doğal bir köprü konumundadır

b)Türkiye önemli boğazlara sahiptir (İstanbul ve Çanakkale)

c)Türkiye yeraltı kaynaklarına sahiptir

d)En doğusu ve en batısı arasında 19 boylam fark vardır

7)Aynı büyülükteki kağıtlara çizilen aşağıdaki haritalardan hangisinde ayrıntı en azdır?

a)Konya b)asya c)ege bölgesi d)aydın

8)Her mevsim yağış isteyen kuraklığa dayanıklı olmayan iklimde yetişen bir bitki yukarıda numaralı alanların  hangisinde yetişir?

a)I                    b)II                 c)III               D)IV

9)Türkiye’nin iklimiyle ilgisi aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Batıdan doğuya gittikçe yükseltinin etkisiyle sıcaklık düşmektedir

b)Kuzey ve güneyde dağların paralel uzanması denizel etkinin iç kısımlara doğru sokulmasını etkilemektedir

c)Kıyılarda iç kısımlara doğru gidildikçe iklim değişmektedir

d)Türkiye’nin batısında dağlar denize paralel uzandığından denize etki iç kısımlara sokulmamaktadır

10)Burada yıl boyunca yaz mevsimi  yaşanır ve yüksek sıcaklıklar görülür. güneş ışınları yıl boyu büyük açı ile alması bunda çok etkilidir. İnsanlar onun için daha ince elbiseler giyer.

Yukarıda sözü edilen iklim hangisidir?

a)Muson iklimi                               b)Ekvator iklimi

c)Kutup iklimi                                d)Çöl iklimi

11)İnsanlar tarih boyunca yerleşim yeri seçiminde birçok faktöre dikkat etmişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi yerleşmeyi etkileyen ekonomik etkenlerdendir?

a)iklimin elverişliliği

b)zengin toprak örtüsü

c)su kaynakları

d)önemli ticaret yolları

12)-Verimli topraklara sahip olan

—Anadolu’dan gelen ticaret yollarının son noktasında bulunan

—Kolonicilik(deniz ticareti)ile uğraşan ilk çağ uygarlığı hangisidir?

a)Lidyalılar                                     b)İyonyalılar

c)Frigyalılar                                    d)Urartular

13)Türklerle Çinliler arasında savaşların ana sebebi………………….hakim olmaktadır.

14)Hun Türklerin destanıdır.MÖ209-174tarihleri arasında hükümdarlık yapan mete olabileceği düşünülmektedir.bütün türk destanlarında olduğu gibi bu destan  da sözlü gelenek ürünüdür.hunlarla ilgili bilgileri bu destan sayesinde öğreniyoruz.

Yukarıda sözü edilen destan hangisidir?

a)oğuz kağan b)alp er tunga c)Ergenekon d)türeyiş

15)Kara Kuvvetleri komutanlığı tarafından temel alınan dünyada ilk defa onlu ordu sistemi kuran hakim …………….’dır.

16)İlk Türk devletleri içerisindeki toplulukların konar-göçer bin hayat sürmelerinin nedeni arasında yer almaz?

a)Orta Asya ‘daki sert karasal iklim

b)Verimli toprakların azlığı

c)Geniş otların bulunması

d)Ekonominin tarıma bağlı olması

17)_Türklerin ilk yazılı eseri

_göktürklrin tarihine ışık tutar

­     _söylev türünde yazılmıştır

_türk tarihini toplumun yaşam biçimini, dünya ya bakış tarzını ortaya koyar.

Sözü edilen kaynak hangisidir?

a)Orhun abideleri

b)divan-ı lügait’t türk

c)şahname

d)kutadgu bilig

18)Türk adını ilk kullanan devlet  …………………’tür.

19)Uygurlara kadar olan eserlerin taşınabilir olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

a)Göçebe bir hayat sürdüklerinden

b)Sanat alanında ilerlediklerini

c)Güçlü devlet kurduklarının

d)Çok tanrılı dine inandıklarının

20)İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’nda aşağıdakilerden hangisi yoktur?

a)Putlara tapma                    b)Falcılık

c)Batıl inanç                         d)Eşitlik

21)İslamiyet kimin zamanında arap yarımadası’na çıkmıştır?

a)hz Muhammet

b)emeviler

c)Abbasiler

d)dört halife

22)Türklerle, Müslümanların ilk karşılaşmaları Emeviler döneminde olmasına rağmen Abbasiler döneminde neden daha yakın ilişkiler kurmasının sebebi ……………politikası uygulanmasıdır.

23)Türkçe’nin Arapçadan ve Farsçada daha zengin bir dil olduğunu ispatlamak için divan-ı lügait’t türk adlı esere yazan Karahanlılar döneminde yaşamış olan düşünür hangisidir?

a)Yusuf Has Hacip

b)Kaşgarlı Mahmut

c)Nizamülk

d) Gazneli Mahmut

24)Ülkemizde bitki örtüsü dağılımı düşünüldüğünde hangi bölgemizde kağıt sanayisinin daha fazla gelişmiş olduğu söylenebilir?

a)Akdeniz                                          b)Karadeniz

c)Güney Anadolu Bölgesi                 d)İç Anadolu Bölgesi

25)Türkiye’de yer altı kaynağı olan maddenler bol miktarda bulunmaktadır. Fakat bazı madenler ihtiyacı karşılamadığı için dışarıdan temin etmekteyiz

Aşağıdakiler hangisi buna örnektir?

a)Linyit         b)Petrol          c)Demir         d)Bor

26)Bir fabrika kurulmasını etkileyen faktörlerden biri de ham maddeye yakınlıktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde buna önem verilmiştir?

a)Erzurum- et fabrikaları

b)Şanlıurfa- kağıt fabrikası

c)Rize- çay fabrikası

d)Konya- un fabrikası

27)Aynı ülkede yaşayan, devletin sunduğu hizmetlerden yararlanan vatandaşlar olarak hepimizin devlete vergi ödemesi gerekir. Bu ödediğimiz vergiler ile devlet bizlere çeşitli olanaklar sağlamaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu olanaklardan değildir?

a)okullar yaptırmak

b)kişilere gelir sağlamak

c) güvenliği sağlamak

d)yol yapmak

28)Aşağıdakilerden hangisi ormanların faydalarından biri değildir?

a)yakacak ve ham madde kaynağınıdır

b)tarla edinmemizi sağlar

c)hava kirliliği ve gürültüyü önler

d)erozyonu önler

29)Nitelikli insan; mesleki bilgi , beceri ve donanıma sahip kimsedir. Alanında iyi eğitim almış uzman bir çalışan hangi kurumda çalışırsa çalışsın kısa sürede başarılı olur.

Buna göre nitelikli insanın sağladığı faydalar arasında yoktur?

a)zamandan tasarruf sağlar.

b) üretim miktarını arttırır

c)daha az zamanda daha fazla üretim yapar.

d)kaynakların kullanımında isrfa gider

30)Bir insanın istediği ve yeteneklerine uygun bir mesleğe sahip olması onun hayatındaki en büyük artılarından biridir.çünkü sevilmeden yapılan mesleğin insan hayatına birçok olumsuz etkisi vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

a)daha kazançlı oluşuna bakmak

b)tamamen ailenin iradesine bırakma

c)başkalarından daha iyi yapabilmek

d)meslekte ilerleme ve kendisine geliştirme şansının belirleme

31)I. Verimli tarım arazileri

II.Sanayi ve ticaretin yoğun olduğu yerler

III.Dönenceler boyunca uzanan çöller

IV.Karaların iç kısımları

Yukarıdakilerden hangileri nüfusun en tenha olduğu yerlerdendir?

a)I ve II            b)II ve III           c)II ve IV         d)III ve IV

32)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ihraç ürünleri arasında yer almaz?

a)Fındık                b)Bor            c)Tekstil ürünleri            d)Makine

33)Türk Cumhuriyetleri ile ekonomik ilişkilerimiz giderek artmaktadır. Çünkü Ulu Önder Atatürk’ün 1993’te değirdiği gibi bu kardeşlerimizle …………… , ……………. ve …………

gibi güçlü tarihi ve kültürel bağlarımız vardır.

34)İnsanoğlu doğaya hükmettiğinden beri birçok çevre sorunu ortaya çıkmıştır.bu yüzden insanoğlu aşına büyük iş açmıştır .bunun çözümü için mutlaka harekete geçmesinin farkındadır.bunun için uluslar arası birlikler kurulmuş, özel günler ilan edilmiş ve konferanslar düzenlenmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?

a)rio çevre kalkınma bildirgesi

b)uluslararası doğal afetler azaltma günü

c)kapalı ortamlarda sigara içme yasağı

d)uluslar arası kalkınma projesi

35)Eski Türklerde devlet işleri toy ya da kurultay adı verilen mecliste görüşülürdü. Kurultay, kağan kağanın eşi (hatun) ve boy beyleri katılırdı.kağan kurultayda alınan tüm kararlar uymak zorunda değildi.Kurultayda alınan karalarda son söz kağana aitti.

Aşağıdakilerden hangisi ski Türklerde yönetim biçimin gösterir?

A)mutlak monarşi

B)olagarşi

c)demokrasi

d)teokrasi

36)aşağıdakilerden hangisi geçmişten günümüze kadar türk devletlerinin yönetim şekilleri içersinde

Yönetimde demokratik uygulamaların olduğunu göstermez?

a)kurultay

b)mutlak monarşi

c)1. meşrutiyet

d)cumhuriyet

37)IFransız insan ve yurttaş hakları bildirgesi

II magna carta

III kanune-i esasi

IV  veda hutbesi

Dünyada görülen demokrasi örneklerini kronolajik sıraya göre dizimi aşağıdakilerden hangisidir?

a)IV,II,I,III b)III,II,I,IV c)II,III,IV,I d)II,III,IV,I

38)Aşağıdakilerden hangisi insanların en temel hakkıdır. Bu hak insan varlığını devam etmesinde temel oluşmaktadır?

a)Kişi dokunulmazlığı               b)Yasama hakkı

c)Sağlık hakkı                           d)Düşünce, kanaat ve ifade özgürlüğü

39)   -Milli bilincin gelişmesini

—Geçmişte yapılan hatalardan ders alınmasını

—Vatan ve millet sevgisinin kazanılmasını sağlar

Yukarıda verilenler sosyal bilim dalı içerisine girer?

a)Tarih             b)Coğrafya               c)Felsefe                 d)Antropoloji

40)Teknolojik gelişmede toplumsal yaşantımızı, yaşam tarzımızı her geçen gün biraz daha gelişmesine değişmesine neden olmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi değişimin ve gelişimin toplumsal yaşantımıza olumsuz etkisinde söz edebiliriz?

a)Çarpık kentleşme

b)İstediğimiz kişiyle istediğimiz anda konuşabilme

c)Kısa sürede rahat ve güvenli bir yolculuk yapma

d)Ülkeler arası siyasi, ticari, ekonomik ilişkilerin gelişmesi

41)Aşağıdakilerden hangisi tıp alanındaki gelişmelere örnek gösterilemez?

a)Günümüzde az sayıda birçok hastalıklar önlenmiştir

b)Böbrek, karaciğer, akciğer, kalp, bağırsak nakilleri organ nakli içindedir

c)18 yaşını doldurmuş bir yetişkin belli şartlar dâhilinde kan verebilir

d)Doku veya organ bağışı için herhangi bir belge doldurulması zorunlu değildir

42)Aşağıdakilerden hangisi korsan yayınlarının zararlarından biri değildir?

a)eser sahiplari emeklerinin karşılığını alamaz

b)yeni buluş ve yaratıcılıklarının ortaya çıkmasının engeller

c)ülkelerin kültür seviyesini ve eserlerin uluslar arası rekabet şansının artırır.

d)korsan yayıcılar vergi vermediği için devler trilyonlarca lira kaybına uğrar

43)Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün bilimsel alanda yaptığı çalışmalardan arasında yer almaz?

a)Yurt dışına öğrenci gönderilmesi

b)Geometri ve matematik kitapların soru terimlerle yazılmasını desteklenmesi

c)Türk tarihi ve dili ile ilgili araştırmaları teşvik etmesi

d)İş bankasının kurulması

CEVAPLAR

1B 2A 3C 4D 5D 6D 7B 8D 9D 10B 11D 12A 13İPEK YOLU 14A 15METE HAN 16 D 17A 18GÖKTÜRK 19A 20D 21D 22EMEVİ 23B 24B 25B 26B 27B 28B 29D 30B 31D 32D 33TAM BAĞIMSIZLIK KARŞILILIK VE DEVLETLERİN EŞİTLİĞİ 34D 35A 36B 37A 38B 39A 40A 41D 42C 43D

3 thoughts on “Seviye belirme sınavı 6.sınıf sosyal bilgiler deneme sınavı”
  1. Sorular çokişime yaradı tesekkürler.Benim de sizlere bir tavsiyem olacak siteye soruların cvp anahtarlarını da koyarsanız daha verimliolur hem böylece yanlışlarımızı da görürüz.Bu tavsiyeyi dikkate alırsanız çok sevinirim hem belki de siteye giriş daha çok olur … :) Bu faydalı soruular için sizlere bir kes daha tesekkür ederimm.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir