Sakarya Savasi ve Sonuclari
Sakarya Savaşı ve Sonuçları

Sakarya Savaşı Sonuçları

Sakarya Savaşı Sonuçları

Sakarya savaşı sonuçları Eskişehir-Kütahya Muharebelerinde beklenenden daha hızlı bir şekilde ilerleyen Yunan ordusu lojistik sıkıntılar başladığı için Sakarya ırmağının batısında geçici olarak durmuş ve bir süre beklemeye başlamıştır.Bu bekleyiş sırasında Yunan ordusunun amacı son saldırıyı yapmak için İzmir limanından gelen lojistik yardımı almak ve Türk ordusunu ağır bir yenilgiye uğratarak Ankara’yı ele geçirmektir. Bu sırada Türk ordusunun toparlanma ihtimalini de göze alan yunan ordusu yaklaşık 100 Km’lik geniş bir alana yayılarak Türk ordusunun gücünü bölmeyi amaçlamıştır. Sakarya savaşı sonuçları

14 Ağustosta yeniden ilerlemeye başlayan Yunan birlikleri Sakarya ırmağının doğusuna geçince Türk ordusuyla karşılaşmışlardır.Sakarya Savaşı ve Sonuçları
Sakarya savaşı bir ölüm kalım savaşı olarak nitelendirilebilir. Çünkü bu savaş kaybedilecek olursa Ankara işgal edilecek TBMM çok zor bir duruma düşecektir.Bu nedenle ordu komutanları Türk askerlerini yüreklendirmeye çalışmışlardır. Türk ordusu ile Yunan ordusu arasındaki güç dengesi Yunan ordusu lehine idi.Bu fark ancak Türk askerinin yiğitlik ve kahramanlığı ile kapatılabilirdi. Mustafa Kemal Paşa durumun önemini komutanlara çektiği telgraflarla anlatılmıştır. Bu muharebelerde Mustafa Kemal Paşanın uyguladığı harp taktiği çok dikkat çekicidir.Bu taktik Yunan generalleri tarafından çözülememiş ve Yunan ordusunun mağlup edilmesinde etkili olmuştur. Mustafa Kemal Paşanın komutanlara çektiği telgraftaki:”hattı müdafaa yoktur.Sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır” şeklindeki emri bu taktiği özetler niteliktedir. Sakarya Savaşı ve Sonuçları
Sakarya Muharebesi 22 gün 22 gece sürmüştür. Düşman saldırısını durdurmayı başaran Türk ordusu 11 Eylülde büyük bir karşı saldırı başlatarak 13 Eylülde yunan cephesinin bozularak dağılmasını sağlamıştır. Böylece Türk ordusu tam bir zafer kazanmıştır. Bu zafer TBMM’nin hem iç politikada hem de dış politikada otoritesini artırmıştır.

Sakarya Savaşının Sonuçları:

Sakarya savaşı sonuçları aşağıdaki gibidir.
• Avrupalı devletler karşısında 1683’teki II.Viyana kuşatmasından beri süregelen geri çekilme Sakarya zaferi ile sona ermiştir.
• Sakarya savaşı Türk ordusu adına Kurtuluş savaşındaki son savunma savaşı olmuştur.Türk ordusu bu savaştan sonra taarruza geçmiştir.
• Sakarya savaşının sonuçlarından Azerbaycan Gürcistan ve Ermenistan devletleriyle 13 Ekim 1921’de Kars antlaşması imzalanmış böylece Kafkas sınırımız kesinlik kazanmıştır.
İtilaf devletleri arasındaki görüş ayrılıkları artmıştır.Bunun sonucu olarak Fransa ile 20 ekim 1921’de Ankara antlaşması imzalanmıştır. Görüş ayrılığının çıkması Sakarya savaşının sonuçlarındandır.
• 22 Ekim 1921’de İngiltere ile “esir değişimi antlaşması” imzalanmıştır.uluslar arası eşitlik ilkesine uygun bir şekilde imzalanan bu antlaşmayla daha önce Malta’ya sürgün edilmiş olan Türk esirleri Anavatan’a dönmeleri sağlanmıştır.2 Ocak 1922’de Ukrayna ile “Dostluk” antlaşması imzalanmıştır.
II.İnönü savaşı sonrasında başlayan İtalyan ordusunun Anadolu’dan çekilmesi Sakarya Muharebesinden sonra tamamlanmıştır.sakarya meydan muharebesi sonuçları
Sakarya Savaşının sonuçları arasında Mustafa kemal Paşaya TBMM tarafından Gazilik unvanı ile “mareşallik” rütbesi verilmesi de vardır
• Yunan ordusu itilaf devletlerinden aldığı desteği kaybetmiştir.
• İtilaf devletleri TBMM’ye barış yapma teklifinde bulunmuşlar fakat TBMM misak-ı milliye uymayan bu teklifi imzalamayı kabul etmemiştir.
Sakarya savaşından sonra yaklaşık bir yıl boyunca yunan ordusuyla büyük bir savaş yapılmamıştır.Türk ordusu bu zaman dilimini çok iyi değerlendirerek tekalif-i Milliye emirlerini bütün yurt çapında uygulayarak ordunun taarruz gücüne kavuşmasını sağlamıştır.
Sakarya savaşının sonuçlarından bir tanesi de Yunan ordusu Sakarya savaşından sonra yeni bir saldırı yapmaktan vazgeçmiştir.Ele geçirmiş olduğu yerleri kaybetmemek amacıyla savunma önlemleri almaya başlamıştır.

Sakarya savaşı sonuçları arasından bir tanesi de Ankara Anlaşmasıdır.
Ankara antlaşması(20 Ekim 1921)
Güneydoğu Anadolu’da Kuvay-ı Milliye güçlerine karşı üstünlük sağlayamayan Fransa Sakarya savaşının Türk ordusu tarafından kazanılması üzerime TBMM ile Ankara antlaşmasını imzalamıştır.
Ankara antlaşmasını bazı maddeleri şunlardır:
• Bu antlaşma ile iki taraf arasındaki silahlı çatışmalar sona erecektir.
• İki tarafta karşılıklı olarak ellerindeki esirleri serbest bırakacaktır.
• Hatay(Antakya) ve İskenderun özerklik verilmesi koşuluyla Fransa yönetimindeki Suriye’ye bırakılacaktır.

Sakarya Savasi ve Sonuclari
Sakarya savaşı sonuçları

Sakarya savaşı sonuçları Antlaşmanın Önemi:

Güney cephesi kapanmıştır.Buradaki birlikler batı cephesine aktarılmıştır.
• Fransa TBMM’yi ve Misak-ı Milliyi tanıyan ilk itilaf devleti olmuştur.
• İtilaf devletleri arasındaki fikir ayrılıkları daha da artmıştır.Bu durum Anadolu’daki direniş gücünü artırmıştır.
• Hatay’ın Fransa yönetimindeki Suriye’ye bırakılmasıyla Misak-ı Milli’den ikinci taviz verilmiştir.
İtilaf Devletlerinin Barış Teklifleri
Türk ordusunun Sakarya Savaşında başarılı olması Yunanistan dışındaki diğer İtilaf devletlerini de tedirgin etmiştir.Türk ordusunun daha da üstün duruma geçmesi İtilaf devletlerinin yapmayı düşündüğü barış antlaşmasını tehlikeye düşürecekti.Bu nedenle İtilaf devletleri Türk ve Yunan Hükümetlerine ateşkes yapmaları teklifinde bulunmuştur.Bu teklif zaten zor durumda olan Yunan hükümeti tarafından hemen kabul edildi.Türk hükümeti ise tam bağımsızlığı sağlamak istediğini belirterek teklifi reddetmiştir.
TBMM’ye sunulan ateşkes önerisinde şu temel esaslar yer almıştı:
• Türk ve Yunan orduları arasındaki silahlı çatışmalar sona erecek ve iki taraf arasında tarafsız bir bölge oluşturulacak
• Türk ve Yunan birlikleri İtilaf devletlerinin kontrolüne verilecek
• Bu tarihten itibaren her iki ordu da asker ve silah alımını durduracak.
Bu maddeler TBMM’nin bağımsızlık düşüncesine aykırı olması ve asıl olarak TBMM’yi engellemesi nedeniyle kabul edilmemiştir.
Buna rağmen İtilaf devletleri 26 Mart 1922’de Paris’te yapılan bir toplantı sonunda TBMM’ye barış teklifi olarak bir metin sunmuşlardır.Fakat Sevr antlaşmasının hafifletilmiş şeklinden başka bir şey olmadığı görüldüğü için bu teklifler de reddedilmiştir.
Yapılan bütün görüşmeler İtilaf devletlerinin TBMM’nin daha da güçlenerek Misak-ı Milli sınırlarına ulaşmasını engellemeyi istediğini açıkça göstermiştir.Bu nedenle görüşmelere son verilerek Yunan ordusuna karşı yapılacak taarruz için hazırlıklara başlanmıştır.
Sebepleri: Yunanlıların Türk ordusunu yok edip Ankara’yı ele geçirmek istemeleri

Sakarya savaşı Sonuçları

 •  Sakarya Savaşı sonuçları olarak bir genelleme yaparsak Türk ordularının 1683 yılındaki II. Viyana yenilgisinden beri süregelen geri çekilişi sona erdi.
 • Sakarya Savaşından sonra Türk ordusunun son savunma savaşı oldu.
 • Sakarya Savaşı ile Türk orduları saldırı gücüne ulaştı.
 • Sakarya Savaşında Yunan ordularının saldırı gücü kırıldı, savunma yapmak zorunda bırakıldı.
 • Sakarya savaşından sonra İtilaf Devletleri TBMM’ye ateşkes ve yeni barış önerileri sundu.
 • Sakarya savaşından sonra Fransa ve İtalya işgal bölgelerinden çekildi.
 • M. Kemal’e “mareşallik” rütbesi ve “gazilik” unvanı verildi.
 • Sakarya savaşının kazanılmasından sonra Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması, Fransa ile Ankara Antlaşması yapıldı. Sakarya savaşı sonuçları

Sakarya Meydan Savaşı’nı Takip Eden Siyasi Olaylar

Sakarya Savasi ve Sonuclari 1
Sakarya-Savasi-ve Sonuclari

Kars Antlaşması (13 Ekim 1921):
TBMM Hükümeti ile Sovyet Rusya’ya bağlı Kafkas Cumhuriyetleri (Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan) arasında imzalandı. Antlaşmaya göre;

 •  Doğu sınırımız kesin olarak çizildi.
 • Moskova Antlaşması Kafkas Cumhuriyetleri tarafından da benimsendi.
 • Ardahan Türkiye’ye bırakıldı.
 •  Batum’un Gürcistan’da kalması kesinleşti (Misak-ı Milli’den ilk taviz).
 • : 13 Ekim 1921’de Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan ile, 2 Ocak 1922’de Ukrayna ile dostluk antlaşmaları imzalandı. Sakarya savaşı sonuçları

Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921)

TBMM Hükümeti ile Fransa arasında imzalandı (Fransa, Güneydoğu Anadolu’da Türk direnişiyle karşılaşmış, insan ve prestij kaybına uğramış, daha fazla zarar görmeden Anadolu’dan çekilmek istemiş, I. ve II. İnönü Savaşları’ndan sonra Türk Hükümeti’nin başarılı olacağını biliyordu, Sakarya Savaşı’yla bu görüşleri pekişmiş, Ankara ile ilk anlaşan olup bazı avantajlar elde etmek istemiş).

Bu antlaşma ile;

 •  Türk-Fransız savaşı hukuki olarak sona erdirilmiş.
 • Fransa işgal ettiği topraklardan İskenderun ve Antakya (Hatay) hariç çekilecek.
 • Türkiye-Suriye sınırı Hatay dışında bugünkü durumunu almıştır.
 • İskenderun ve Antakya’da özel bir yönetim kurulacak. Bölgede yaşayan Türklere geniş haklar verilecek. Hatay’da Türkçe resmi dil olarak kalacak, Türk parası geçerli olacak.
 • Fransa Suriye’den çekilirse Hatay halkının kendi geleceğini kendisinin belirlemesi için halk oylamasına gidilmesine karar verildi.
 • Caber Kalesi Türk bayrağı altında Türkiye’nin mülkü sayılacak.

 

NOT: Günümüzde Suriye sınırları içindeki Caber Kalesi, Türk sınırları dışında Türk bayrağının dalgalandığı, Türk toprağı sayılan tek topraktır. Sakarya savaşı sonuçları

Ankara Antlaşması Önemi:

 • Hatay dışında Suriye sınırı çizildi.
 • İtilaf cephesi parçalandı, İngiltere yalnız kaldı.
 • Fransa TBMM Hükümetini ve Misak-ı Milli’yi tanıdı.
 •  Güney cephesindeki birlikler Batı’ya kaydırıldı.
 •  Hatay ve İskenderun özel bir statüye sahip olsa da (şimdilik kaydıyla) Misak-ı Milli’nin dışında kaldı.

NOT: Misak-ı Milli’yi ve yeni Türk devletini tanıyan ilk İtilaf Devleti Fransa’dır.

Sakarya savaşı sonuçları

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

ortacag donemi

Orta Çağ’da Ekonomi Özet

ORTA  ÇAĞ’DA EKONOMİ A)TARIM Feodalizm (Derebeylik): Batı Roma’nın yıkılmasıyla güvenlik ve geçim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla …

122 Yorumlarınız

 1. lojistike takmış

 2. çok saçma :D cümleler anlamsız

 3. çok güzzzzzzzzzzzel yazzzzzzzzı :d:d:d:d:d

 4. kübra çok doğru mami sende çok doğru söylüyorsun ben bu yazıya dıııııııııııııııııııtttttttttttttttttttttttttt

 5. fffffffffffffffatoş yanlış söylüyor çok kötü ve uzun bunu okuyana hayret

 6. ödevin bu değilse niye yazı yazıyon

 7. sakarya savaşı ve sonuçları

 8. çok güzel bir site tebrikler

 9. hiç kusuru yok bu sitenin bence :D :D: D :D

 10. fatoşşşşşşşş

  aaaaay çok güzel bir yazı ama ödevim bu deyilllllllll

 11. sakarya savaşı ve sonuçları

 12. arkadaşlar cok tşk ama cok uzun bunu daha kısa özetleyen bir site varsa söyleye bilir mi lütfen

 13. Çok saoLL un ama benim işime yaramadı ama çok saOllL un çünkü arkadaşlarıma yaradı…:D

 14. ben proje ödevimi son güne bırakmıştım valla bu site sayesinde proje ödevimi yetiştirdim buradaki herşeyde emegi geçenlerden allah razı olsun

 15. akıf yılmaz

  sağol

 16. arkadaşlar ben aradığımı bulamadım ama yinede teşekkürler.. :D

 17. Metehan DEĞİRMECNİ

  bence süper bir site dün sınavdan 98 aldım buna bakmasaydım 80 nile alamazzdım :D

 18. çok uzun ya ama çok işime yaradı teşekkürler ve başarılar :))))))))

 19. süperrrr

 20. zuhal güner

  tesekkurler çok işime yaradaı :)

 21. ilayda hanlı

  çok güzeldi ama hiçbiryerde sakarya savaşının tarihini bulamıyorum

 22. çok işime yaradı ama biraz uzun

 23. çok güzel

 24. ersin midillioğlu

  bence savaşla ilqili konuya bakarsak çok zor bir savaş şuan ki qençlere bakarsak deqil bu savaşı kurtuluş savaşını bile alamazdık Atatürk’ün deqerini bileli

 25. ÖZGÜR AKBULUT

  ATATÜRK MARAŞAL DEĞİL TÜRKİYE CUMHURİYETİNDE TEK MARAŞAL VARDI ODA FEVZİ ÇAKMAK

 26. ben bu siteyi çok beeeeeeğeeeeeenddddiiiim ama çok uzun

 27. saygılı_kız ;)

  Sevgili arkadaşlar, bu site çok güzel insanları, çok güzel faydalanıyor. Ve bu senin içinde geçerli şekerciğim ellerin kopsa bile çok faydalı bu site yapanın ellerine sağlık çok iyi, bilgiye, sahip luyoruz yapanlara teşekkürlerimi iletiyorum… ve sizin sayenizde SAKARYA SAVAŞI’ nın pikivedisini aldım çok sağolun…

 28. ya herkez uzun ama güzel diyo benim elim koptuuu

 29. Muhammet emin koyuncuoğlu

  çok teşşekür ederim çok faydalı birşey

 30. bencede çok güzel bir site inkilaptan 100 aldım ve de performans ödevimdende 100 aldım teşekkür ederim ellerinize saglı

 31. bence çok güzel hepsini 1.30 dakkada okudum çok uzun bir tazı ama çok güzel bana göre bunu herkez okumalı çünkü çok güzel bilgiler var ve yeni yeni şeyler öğreniyoruz elini sağlık teşekür ederim sizlere

 32. teşşekürler ödevimi bitirebildim..

 33. cok uzun ama güüüüzeell

 34. çok güzel ama çok uzun yazana kadar parmaklarım koptu

 35. çok uzun ama çok güzel…

 36. çooook güzelama uzun

 37. Harika proje ödevim için kullandım yazana kadar parmaklarım kopsada o kadar yazdığıma değdi =)

 38. çok güzel bir site

 39. yasin kahraman

  biraz daha uzun olsa :)

  ))))):::::):))))))))

 40. yasin kahraman

  sagol be çok nömre olmuş sagol

 41. çok güzel olmuş ellerinize sağlık inkilaptan 100 aldım

 42. çok qzeL oLmus ama uzun yaa :/

 43. çok güzel olmuşta çok uzun nasıl yazcam yardım etcek var mı?:d

 44. çok güzel olmuşta çok uzun nasıl yazcam yardım etcek var mı?:d

 45. çok güzel olmuşta çok uzun nasıl yazcam yardım etcek var mı?:d

 46. :) çok güzel ama uzun (:-)

 47. ya çok teşekkür ederim ama gerekli bilgiyi alamadım ama çok sağolun iyiki bu site var

 48. çooooooook teşekkkür ederim inkılaptan beş aldım

 49. çok güzel ama çok uzun yinede teşekkürler çok sağolun

 50. çok güzel fakat gerçekten uzun bu benim gördüğüm en iyi site be başarılarının devamını dilerim :D çok ciddiyim :|

 51. liceli_21_amed

  bencede süper ama cok uzuzn nasıl yazacam şimdi. yardım eden varmı

 52. çok güzel sagolun sakarya savasının nedenide olsaydıı daha iyi olurduu

 53. çok güzel teşekkür ederim ama çok da uzundu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir