MİSAK-I MİLLİ KARARLARI

misaki milliMİSAK-I MİLLİ KARARLARI(MİLLİ YEMİN): (28 Ocak 1920)
1. Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığında işgal altında olmayan Türk vatanının tümü ayrılmaz bir bütündür. [Yorum: Milli sınırlar çizilerek ülke bütünlüğü vurgulanmıştır.] 2. Osmanlı Devletinin yalnızca Arap çoğunluğu bulunan ve Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanması sırasında İtilaf Devletleri ordularının işgalinde olan Arap memleketlerinin durumu, halkın serbestçe verecekleri oya göre tespit edilmesi gereklidir.
3. Batı Trakya’nın durumunun tespitinde halkoyuna başvurulmalıdır. [Yorum: Çoğunluğu Türk olmasına güvenilmiştir.]
4. Kendi istekleriyle ana vatana katılmış olan Kars, Ardahan ve Batum için gerekirse halkın oyuna başvurulmalıdır.[Yorum: Çoğunluğu Türk olmasına güvenilmiştir.]
5. İstanbul ve Marmara denizinin güvenliği sağlandıktan sonra Boğazların dünya ticaretine ve ulaşımına açılması sağlanacaktır.
6. Müslüman olmayan azınlıkların hakları komşu ülkelerdeki Müslüman halkı da aynı haktan yararlanmaları koşuluyla kabul edilecektir.
7. Milli ve ekonomik gelişmemizi mümkün kılmak amacıyla siyasi, adli, mali gelişmemize engel olan kapitülasyonlar kaldırılmalıdır.
MİSAK-I MİLLİ’NİN ÖNEMİ:
Misak-ı Milli, Mustafa Kemal’in fikirlerinin ve Sivas Kongresi kararlarının, Osmanlı parlamentosunca kabul edilmesidir.
 İtilaf Devletleri ile yapılacak barışın esasları dünyaya duyurulmuştur.
 Misak-ı Milli Türk vatanının sınırlarını belirliyordu. Vurgulanan VATANIN PARÇALANMAYACAĞIDIR.
 Ulusal egemenlik ve bağımsızlığın önemli olduğu açıkça ifade ediliyordu. Bu kararlar ile yurdumuzun işgaline açıkça karşı çıkılıyordu.
 Bağımsızlık için her şeyin yapılacağı açıkça belirtiliyordu.
Sivas Kongresinden sonra ilk siyasal zaferdir.
Hap Bilgi: Amasya Görüşmeleri ile Osmanlı Hükümeti Millî Mücadele ve Temsil Heyeti’ni resmen tanımış oldu. Bu tanıma, Anadolu’da kurtuluş hareketi açısından bir zaferdir.
Misak-ı Milli‘yi Mustafa Kemal Paşa’nın sözlerinden öğrenelim
”Misak-ı Milli, barış yapmak için en uygun ve en azından şartlarımızı içeren bir programdır. Barışa erişmek için bir araya getireceğimiz esasları kapsar. Fakat memleket ve milleti kurtarmak için kurtuluşu için yapılacak çalışmalar, ondan sonra başlayacaktır. Barıştan sonraki çalışmalarda başarılı olabilmek, milletin bağımsızlığını korunmuş olmasına bağlıdır Misak-ı Millînin hedefi onun temindir.” (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, s 95.)
MİSAK-I MİLLİSINIRLARIMIZ VE GÜNÜMÜZDEKİ SINIRLARIMIZ
MİSAK-I MİLLİ’NİN SONUÇLARI:
 Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Misak-ı Milliyi kabul
etmesini itilaf devletlerini rahatsız etti. 13 Kasım 1918’de fiilen işgal ettikleri İstanbul’u bu sefer 16 Mart 1920’de resmen işgal ettiler. Milletvekillerinin çoğunu tutukladılar bir kısmını da Malta’ya sürdüler. Karakolları basarak askerlerimizi Şehit ettiler. Mustafa Kemal’in İstanbul’un işgal haberini Manastırlı Hamdi tarafından kendisine çekilen telgrafla aldı. (Mustafa Kemal’in Mebusan Meclisi’nin İstanbul’da toplanmaması uyarısında ne kadar haklı olduğu ortaya çıktı. Bu onun İLERİ GÖRÜŞLÜLÜĞÜ‟nü gösterir.
EGEMENLİK MİLLETİNDİR
KAZANIMLAR: 1. Misak-ı Milli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisi’nin açılışını “ulusal egemenlik”, “tam bağımsızlık” ilkeleri ve vatanın bütünlüğü esası ile ilişkilendirir.
2. Mustafa Kemal’in Millî Mücadeleyi örgütlerken karşılaştığı sorunlara bulduğu çözüm yollarını, onun liderlik yeteneği ile ilişkilendirir.
İLK TBMM’NİN AÇILMASI: (23 NİSAN 1920)
İstanbul resmen işgal edildikten sonra Son Osmanlı Mebusan Meclisi kapatılmıştı. Gelişmeler üzerine Mustafa Kemal, valilere ve komutanlara bir genelge gönderdi. Bu genelgede hemen seçimlerin yapılmasını istedi. “Ankara’da olağanüstü yetkiler sahip” bir meclisin açılacağını bildirdi. Seçimler yapıldı. Kendisi de Ankara Milletvekili seçildi. Meclis 23 Nisan 1920’de törenle açıldı. Mebusan Meclisinin kapatılmasının arkasından Ankara’ya gelenler milletvekilleri de milletvekili kabul edildi. Meclisin açıldığı ilk gün yaşlı sıfatıyla başkanlığı ve ilk konuşmayı Sinop Milletvekili Şerif Bey yaptı. 24 Nisan 1920’de Mustafa Kemal Meclis Başkanlığına seçildi. Aynı gün mecliste şu kararlar alındı.
1-TBMM yasama ve yürütme yetkisine sahiptir. (YORUM: yasama, yürütme, yargı yetkisinin tek bir kurumda toplanması GÜÇLER BİRLİĞİ İLKESİ’dir. Bu ilkenin benimsenmesinin en önemli nedeni olağanüstü koşullarında hızla karar almak ve uygulamaktı.)
2- Meclisten seçilecek bir heyet meclise vekil olarak hükümet işlerini yürütür. Meclisin başkanı hükümetin de başkanıdır. 2 Mayıs 1920’de ise 11 bakandan oluşan ilk hükümet oluşturulmuştur. Meclis hükümeti sistemi ile çalışıldığı için bu hükümete TBMM HÜKÜMETİ adı verilir.
İlk TBMM’de 11 kişiden oluşan Bakanlar Kurulu, ilk hükümet şöyleydi;
Mustafa Kemal
Meclis Başkanı
Cami Bey
İç işleri Bakanı
Bekir Sami Bey
Dış işleri Bakanı
Fevzi Paşa
Milli Savunma Bakanı
Celaleddin Arif Bey
Adalet Bakanı
Mustafa Fehmi Bey
Din işleri ve Vakıflar Bakanı
Dr. Adnan Bey
Sağlık Bakanı
İsmail Fazıl Paşa
Bayındırlık Bakanı
Dr. Rıza Bey
Milli Eğitim Bakanı
Yusuf Kemal Bey
Ekonomi Bakanı
Albay İsmet Bey
Genelkurmay Başkanı
İLK TBMM’NİN ÖZELLİKLERİ:
1- 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasıyla milli
Egemenliğe dayalı yeni TÜRK DEVLETİ kurulmuştur. (Türkiye Devletinin kuruluş tarihi 23 Nisan 1920’dir.
2- Birinci TBMM’nin görevi bağımsızlığı sağlamak ve
devletin otoritesini güçlendirmekti. Bu yüzden öncelik kurtuluşa verilmiştir.
3- İlk TBMM’de milletvekili sayısı 390 kişiydi. Ama
meclis 155 milletvekili ile açıldı. Bunun nedeni bazı milletvekillerinin subay, komutan, vali, müdür, müsteşar olmaları ve devlet işlerini yürütmek için görevlerinin başında olmalarıydı. İlk TBMM’de yaşları, eğitim düzeyleri, meslekleri, geldikleri yerler birbirinden farklıydı. Bu bakımdan tam bir MİLLİ MECLİS kimliğindeydi. Meclisin temeli MİLLİ EGEMENLİK ve TAM BAĞIMSIZLIK ilkelerine dayanıyordu.
(Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere ilk TBMM halkın her kesiminde insanların yer aldığı tam bir MİLLİ MECLİS yapısındaydı.)
Çok Önemli: Son Osmanlı Mebusan Meclisinde kabul edilen MİSAK-I MİLLİ;
*Osmanlı devletinin yapacağı barış antlaşmasının şartlarını belirlemiştir.
*Türk devletinin sınırlarını çizmiştir.

MİSAK-I MİLLİ’NİN SONUÇLARI:
Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Misak-ı Milliyi kabul
etmesini itilaf devletlerini rahatsız etti. 13 Kasım 1918’de fiilen işgal ettikleri İstanbul’u bu sefer 16 Mart 1920’de resmen işgal ettiler. Milletvekillerinin çoğunu tutukladılar bir kısmını da Malta’ya sürdüler. Karakolları basarak askerlerimizi Şehit ettiler. Mustafa Kemal’in İstanbul’un işgal haberini Manastırlı Hamdi tarafından kendisine çekilen telgrafla aldı. (Mustafa Kemal’in Mebusan Meclisi’nin İstanbul’da toplanmaması uyarısında ne kadar haklı olduğu ortaya çıktı. Bu onun İLERİ GÖRÜŞLÜLÜĞÜ‟nü gösterir.

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

2024 Yeni Seçmeli Derslerin Öğretim Programları Yayımlandı

2023 – 2024 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir