TC İNKILAP T.ATATÜRKÇÜLÜK .. İLKLER….İLKLER….İLKLER…İLKLER….İLKLER…

1.Ünite :Bir Kahraman Doğuyor
 • Mustafa Kemal’e ‘’ Kemal’ adı nerde verilmiştir. Selanik Askeri Rüştiyesi ( Ortaokulu)
  •   Mustafa Kemal ülke sorunlarıyla ilk kez hangi okulda ilgilendi. Manastır Askeri İdadi( Lise)
  •   Mustafa Kemal’in tarih sahnesinde görüldüğü olay ve görevi neydi? 31 Mart Olayı – Kurmay başkanı
  •   Mustafa Kemal’in Tarih ve Edebiyattan etkilendiği şehir. Manastır Askeri İdadi( Lise)
  •   Balkan milletlerinin en çok ayaklandığı şehir hangisidir? Selanik
  •   Çok kültürlü,milletli,çok dini inançların yaşandığı kozmopolitlik şehir hangisidir.  Selanik
  •   Mustafa Kemal’in okuduğu askeri okular sırayla hangileridir? Selanik Askeri Rüştiyesi, Manastır Askeri İdadisi,Harp Okulu ve Harp Akademisi’dir.
  •   Mustafa Kemal’in Harp Akademisi’nde çıkarması, arkadaşlarına ülke sorunlarıyla ilgili konuşmalar yapması hangi özelliğini gösterir?  . Liderlik
  •   Mustafa Kemal’in Osmanlı Devleti’nin başkenti olması sebebiyle padişahı ve siyaseti yakından takip ettiği şehir hangisidir?  İstanbul
  •   Mustafa Kemal’in  Askeri ataşe(memur) olarak görev yaptığı yeniçeri kıyafeti giyerek kültürünü tanıttığı,Bulgar parlamentosunun ( meclisi) çalışmalarını ve siyaseti yakından takip ettiği şehir hangisidir?  Sofya
  •   Mustafa Kemal’in ilk görev yeri neresidir? Şam 5.Ordu ..        Şam’da kurduğu dernek .Vatan ve Hürriyet
  •   Selanik, Manastır, İstanbul ve Sofya Atatürk’ün hangi özelliğinin gelişmesine neden olmuştur? Fikir( Düşünce)
  •   Mustafa Kemal’in ilk askeri başarısı nerde ve hangi yıl olmuşturTrablusgarp Savaşı-1911- İtalyanlara karşı
 • Osmanlı D. 1.Dünya Savaşı’nda savaştığı cepheler hangileridir? 1-Taarruz KK:( Kanal, Kafkasya) 2-Savunma-ÇISH: Çanakkale, Irak,SuriyeFilistin, Hicaz- Yemen 3- Yardım cepheleri- ya ile bitenler( Makedonya, Romanya, Galiçya)
  •  Mustafa Kemal’in 1.Dünya Savaşında savaştığı cepheler nelerdir? Çanakkale, Kafkasya, Suriye( ÇKS)
 • Mustafa Kemal’in Trablusgarp Savaşı’nda yerli halkı bir araya getirmesi hangi özelliğidir? Teşkilatçılık
  •   Mustafa Kemal’in bütün dünyaca tanınmasını sağlayan savaş cephesi hangisidir? Çanakkale Cephesi–1915
  •   Mustafa Kemal’in aldığı rütbeler sırayla hangi savaşta verildi? Trablusgarp Savaşı( Binbaşı) , Sofya( Yarbay), Çanakkale( Albay), Kafkas( Doğu) Cephesi ( Tuğgeneral), Sakarya Savaşı( Mareşal)

2. Ünite :Milli Uyanış-İşgallere tepkiler
 • I.Dünya savaşında Osmanlı Devletinin açtığı ilk cephe Kafkas Cephesidir.
  •   I.Dünya Savaşında başarılı olduğumuz ilk ve tek cephe Çanakkale Cephesidir
  •   İşgallere silahla karşı koyma kararı ilk defa İzmir Müdafaa Hukuk Kongresinde verilmiştir.
  •   İzmit’in Yunanlılara verilmesi ilk defa Paris Barış Konferansında kararlaştırılmıştır.(1919)
  •   I.Dünya Savaşından sonra imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla  30 Ekim 1918 Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir.
  •   I. Dünya Savaşından sonra başlayan işgalleri Türk halkının ilk tepkisi direniş cemiyetleri kurmak olmuştur. .
  •   Mondros’tan sonra işgal edilen ilk yer Musul’dur.(İngilizler)
  •   İtilaf devletlerinin Mondros’tan sonra kontrol altına aldıkları ilk yer boğazlar ve Marmara bölgesidir.
  •   Kuvay-ı Milliye hareketi ilk defa Yunan işgaline karşı kurulmuştur.
  •   Manda ve Himaye fikri ilk defa İtilaf Devletleri tarafından Paris konferansından sonra ortaya atıldı.
  •   İşgale karşı kurulan ilk cemiyet Trakya Paşaeli Cemiyetidir.
  •   Milli mücadelenin haklılığını gösteren ilk uluslar arası belge Amiral Bristol Raporudur.
  •   İşgallere karşı ilk direniş Güney Cephesinde Fransızlara karşı yapılmıştır.
  •   Yayınlanan ilk genelge ve ilk milli bilinç  Havza Genelgesidir. (28 Mayıs 1919)
  •   Kurtuluş Savaşının amacı, gerekçesi ve yönetimi ilk defa Amasya Genelgesinde ( 22 Haziran 1919)belirtilmiştir.
  •   Vatanın kurtulması için hep birlikte mücadele edileceği Amasya Genelgesinde ilk kez belirtilmiştir.
  •   Türk milletine milli egemenlik yolunda yapılan ilk çağrı Amasya Genelgesidir.
  •   Rejimin değişeceği yolundaki ilk işaretler Amasya Genelgesinde verilmiştir.
  •   Milli bir heyetin kurulması ilk defa Amasya Genelgesinde kararlaştırılmıştır.(temsil kurulu)
  •   İstanbul hükümetinin halka karşı sorumluluğunu yerine getirmediği ilk defa Amasya Genelgesinde belirtilmiştir
  •   Mustafa Kemal’in yayınladığı ilk ihtilal bildirgesi Amasya Genelgesidir.
  •   İlk düzenlenen kongre Erzurum Kongresidir 24 Temmuz 1919
  •   Mustafa Kemal’in sivil olarak katıldığı ilk kongre Erzurum Kongresi’dir.
  •   Kapitülasyonlara ilk defa Erzurum Kongresinde tepki gösterilmiştir.
  •   Vatanın bütünlüğünü ilgilendiren kararlar ilk defa Erzurum Kongresinde alınmıştır.
  •   Manda ve himayenin ilk kez Erzurum Kongresi’nde reddedildi
  •   Temsil Heyeti  ilk kez Erzurum Kongresinde kurulmuştur.(bölgesel)
  •   Misak-ı milli düşüncesi ve Mili sınırlar ilk defa Erzurum kongresinde ortaya atılmıştır.
  •   Hükümet kurma fikri ilk defa Erzurum kongresinde ortaya çıktı
  •   Vatanın bütününü ilgilendiren kararlar ilk defa Erzurum kongresinde alınmıştır
  •   ilk milli kongre Sivas kongresidir ( 4 Eylül 1919)
  •    Manda ve himayenin kesin olarak reddedilmesi, Sivas Kongresi
   •  Kurtuluş savaşını tek elden yönetmek için yapılan siyasi örgütlenmede ilk büyük adım, Sivas Kongresi  
  •   Tüm cemiyetler hangi kongrede birleşti? Sivas Kongresi/ Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti
  •   Temsil Heyeti ilk kez ne zaman bütün yurdu temsil etti  Sivas Kongresi
  •   Sivas Kongresi’nde çıkan İradeyi Milliye Gazetesi niçin çıkmıştır. Milli mücadeleyi halka duyurmak.
  •   Temsil heyeti Yürütme yetkisini Sivas kongresinden sonra Ali Fuat Paşayı batı cephesi komutanlığına atayarak kullanmıştır
 • İstanbul Hükümeti ve padişah Temsil heyetini ve Milli mücadeleyi ilk olarak Amasya Görüşmesi ( 22 Ekim 1919) ile tanımıştır
  •   Milli mücadeleciler ile İstanbul hükümeti arasındaki sorunlar ilk defa Amasya görüşmesi ile çözülmeye çalışılmıştır
  •   Erzurum ve Sivas kongreleri kararları ilk defa son Osmanlı mebusan meclisinde kabul edilerek resmileşti
  •   Misakı Milli nedir? Son Osmanlı Meclisinde kabul edilen kararlardır. Osmanlı Devleti’nin yapacağı barış antlaşmasının şartlarını ve milli sınırlarımızı anlatır.(28 Ocak 1920)
  •   Misakı Milli’de hangi konulardan taviz verilmeyecekti? Mondros’tan önceki sınır bütünlüğü,boğazlar,azınlıklara verilen ayrıcalıklar,kapitülasyonlar
  •  TBMM’de Güçler Birliği( Yasama, Yürtüme ve Yargı yetkisi) demokrasiye ters olmasına rağmen neden kabul edildi? Kurtuluş Savaşı’nın olması ve hızlı kararlar alıp uygulayabilmek için
  •   ilk meclis 23 nisan 1920 de toplanmıştır
  •   iI. Türkiye büyük millet meclisinin özelliği nedir? Kurucu,olağanüstü yetkilere sahip,çok farklı meslekten oluşan,ihtilal meclisi( padişahı yok saydığı için),partiler yok,demokratik
  •   TBMM kendisine karşı çıkan isyanlar hangi önlemleri aldı? Hıyaneti Vataniye Kanunu ( Yasama yetkisi), İstiklal Mahkemeleri kuruldu( Yargı yetkisi), Anadolu Ajansı (Halkı doğru bilgilendirme), Ankara Müftüsü Rıfat Börekçizade tarafından fetva çıkarıldı, Düzenli ordu kuruldu.
  •    Osmanlı Devleti’nin imzaladığı son antlaşma hangisidir? Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920)
  •   Sevr Antlaşması’nın özelliği nedir) Türk Miletinin yaşama hakkını elinden alan kötü bir antlaşmadır.
3. Ünite : Ya İstiklal Ya Ölüm!
 • Kurtuluş Savaşı’nda hangi cepheler açıldı? Doğu Cephesi( Ermeniler), Güney Cephesi( Fransızlar ve Ermeniler), Batı Cephesi( Yunanlılar)
  •  Doğu Cephesinde çıkan Göç( Tehcir- Sevk ve İskan Kanunu ) neden çıktı. Doğu Anadolu’da Ermenilerin Türklere karşı katliam yapması yüzünden Ermeniler Suriye ve Lübnan’a göç ettirilmesi için çıktı.
 • Kurtuluş Savaşı’nda ilk açılan ve ilk kapanan cephe hangisidir? Doğu Cephesi
  •   Doğu Cephesinde savaşan komutanımız ve ordunun adı nedir? Kazım Karabekir- 15. Kolordu
  •   Doğu Cephesinde sonuç ne oldu? Kazandık ve Ermenilerle Gümrü Barış Antlaşması( 2 ARALIK 1920) imzaladık.
  •   Gümrü Antlaşması’yla hangi iller bize verildi? Kars,Ardahan, Sarıkamış, Iğdır
  •   Gümrü Antlaşmas’nın önemi nedir? TBMM’nin ilk askeri ve siyasi başarısıdır.Sevr reddedildi.TBMM’nin varlığını ve Misakı Miliyi ilk kez bir yabancı devlet Ermenistan tanımış oldu.
  •   Güney Cephesinde savaşan birliğimiz ve komutanlarımız kimlerdi? Kuvayı Milliye Ordusu Komutanlar: Maraşta Sütçü İmam, Urfa’da Ali Saip Ursavaş ve Antep’te Şahin Bey
  •   Güney Cephesinde kahramanlık gösterdiği için unvan alan şehirler nelerdir? Kahraman( Maraş), Şanlı( Urfa) ve Gazi( Antep)
  •   Güney Cephesinde sonuç ne oldu?Kuvayı Milliye ilk kez bir savaş kazandı.
  •   Güney Cephesi hangi antlaşmayla kapandı? Ankara Antlaşması( 20 Ekim 1921) Fransa ile yapıldı.
  •   Güney Cephesinin kapanması neden Ankara Antlaşmasıyla sonradan kapandı? Güney ve Batı Cephesinde aynı anda savaş vardı. Batı Cephesinde Sakarya Savaşını kazandığımız için Fransızlar pes etti ve Güney cephesi kapandı.
 • Kurtuluş Savaşında hangi cephelerde hangi yıllar arasında savaşlar oldu? 1- Doğu Cephesi (1919-1921) 2- Güney Cephesi (1920-1921),3- Batı Cephesi(1919-1922)

Kaynak: Üzeyir Uzer

One thought on “İnkılap Tarihi İlkler”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir