1. İLGİLİ MEVZUAT

1)  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik.

2)  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.

3)  Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği.

4)  Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararı

5)  Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi.

6)  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 11/12/2007 tarihli ve 5763 sayılı 2007/87 No’lu Genelgesi.

7)  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 25/07/2007 tarihli ve 3562 sayılı onayı.

2.  İLKELER

a)  Atama yapılacak alanlarda norm kadro açığının bulunması,

b)    Bilim ve Sanat Merkezlerine öğretmen seçimi için yapılan değerlendirmede 70 ve üstü puan alınmış olması,

c)  Atamalarda tercihler ve puan üstünlüğünün esas alınması.

3.  GENEL AÇIKLAMALAR

3.1.  Bu kılavuz;

3.1.1.     Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında hâlen kadrolu öğretmen olarak çalışanlardan Bilim ve Sanat Merkezlerine öğretmen seçimi için yapılan değerlendirmede 70 ve üstü puan alan,

3.1.2.     Çeşitli nedenlerden dolayı Bilim ve Sanat Merkezlerinde görevli iken ayrılan öğretmenlerden bu kılavuzda belirtilen başvuru tarihi itibariyle 3 yıl ve daha az süre ile Bilim ve Sanat Merkezleri dışında görev yapan,

öğretmenlerin Bilim ve Sanat Merkezlerine başvuru ve atama işlemlerini kapsar.

3.2.    Atamalar, başvuruda bulunan öğretmenlerin en son Bakanlık Atama Alanına göre yapılacaktır.

3.3.     Tercihlerine atanamayanların Bilim ve Sanat Merkezlerine atanmak üzere başvuru hakları mülakat sonuçlarının açıklandığı 20/08/2008 tarihinden itibaren 3 yıl geçerli olacaktır.

3.4.    Bu atama döneminde, Bilim ve Sanat Merkezlerine atama yapmak üzere EK-1 Tablo’daki alanlarda başvuru alınacaktır.

3.5.   Ataması gerçekleştirilenler, atama tarihinden sonra oluşan özürlerinden dolayı, Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmenliğinde belirtilen özür durumlarına bağlı olarak, eski görev yerinden ayrılmamış olmak şartıyla iptal isteğinde bulunabileceklerdir.

3.6.   Aylıksız izinli olan öğretmenlerin başvuruları kabul edilecektir.

3.7.    Geçici görevli olanlar ve yurt dışı görevde bulunanlardan, başvuru tarihleri arasında göreve başlayanların başvuruları kabul edilecektir.

3.8.  Eğitim kurumunda idareci (müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı) konumunda olanlar Bilim ve Sanat Merkezlerine atandığı takdirde idarecilik görevi sona erer.

3.9.    Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Hizmetin gereği olarak yapılacak yer değiştirmeler” başlıklı 31’inci maddesinin 3’üncü fıkrasında belirtilen hususlar göz önüne alınarak başvuruda bulunulacaktır.

3.10.    Atama koşullarını taşımadıkları hâlde atanan veya göreve başlayanların bu atamaları iptal edilerek sorumlular hakkında gerekli işlem yapılacaktır.

4. ATAMALARDA ÖNCELİK

Atamalarda aşağıdaki öncelik sırası dikkate alınır;

a)      İlk defa atanacaklar.

b)      Yeniden atanacaklar,

4.1. İlk defa atanacaklar;

Bilim ve Sanat Merkezlerine; öğretmen seçimi için Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmede 70 ve üstü puan alan öğretmenler başvurabilir.

4.2. Yeniden atanacaklar;

a)      Çeşitli nedenlerden dolayı Bilim ve Sanat Merkezlerinde görevli iken ayrılan öğretmenlerden bu kılavuzda belirtilen başvuru tarihi itibariyle 3 yıl ve daha az süre ile Bilim ve Sanat Merkezleri dışında görev yapanlar,

b)      Son yıla ait sicil notu iyi olmak kaydı ile son üç yıllık sicil not ortalaması iyi olanlar, başvurabilir.

A. BAŞVURU VE TERCİHLER

1.  Başvuru;

4.1. ve 4.2. maddelere göre durumları uygun olan öğretmenlerin başvuruları kabul edilecektir.

2.  Başvuru Yerleri ve Süresi

Başvurular, 24 Şubat-01 Mart 2010 tarihleri arasında Bakanlığımızın http://mebbis.meb.gov.tr internet adresindeki Elektronik Başvuru Formu ile alınacaktır. İstekliler, elektronik başvuru formunu doldurduktan sonra görevli oldukları eğitim kurumu müdürlüklerine onaylatacaklardır. Onaylatılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. Kurum müdürlüklerince onaylanan başvurular daha sonra sistem üzerinden İlçe/İl Milli Eğitim Müdürlüklerince onaylanacaktır.

3.  Tercihler

Öğretmenler, Bilim ve Sanat Merkezleri Elektronik Başvuru Formuna yansıtılan kurumlar arasından il içi veya il dışından en fazla 5 (beş) tercihte bulunabileceklerdir. (Kontenjanı 5 (beş)’in altındaki alanlarda sadece kontenjan sayısı kadar tercih yapılabilir).Tercihlerin tümü kontenjan ölçüsünde aynı ilden yapılabileceği gibi farklı illerden istenilen sırada da yapılabilir.

Ayrıca “Tercihlerime atanamadığım takdirde Bakanlığın uygun göreceği herhangi bir Bilim ve Sanat Merkezine atanmak istiyorum/istemiyorum.” seçeneklerinden birini tercih edeceklerdir.

Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamamış olan öğretmenler, zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamındaki il/ilçelerde alanlarında ihtiyaç bulunan Bilim ve Sanat Merkezlerini tercih edeceklerdir.

I. Hizmet Bölgesinde görevli olup eş ve sağlık durumuna bağlı olarak zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenenler, bulundukları ildeki Bilim ve Sanat Merkezlerini tercih edeceklerdir.

Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden I. Hizmet Bölgesinde görevli olup eş ve sağlık durumuna bağlı olarak zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenenler, il dışı tercihte bulunmaları hâlinde I. Hizmet Bölgesinin D ve E sınıfı ilçeleri ile II. ve III. Hizmet Bölgesi illerindeki kurumlarını tercih edeceklerdir.

B- YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER Başvuruda Yapılacak İşlemler

a- Elektronik Başvuru Formuna, http://mebbis.meb.gov.tr adresinden sırasıyla “Personel İşlemleri” daha sonra da “Başvuru İşlemleri” ne veya aynı adresteki başvuru linkine tıklayarak kullanıcı adı ve şifreyle girilebilecektir. b- Elektronik Başvuru Formu doldurulacaktır.

c- Elektronik Başvuru Formunun çıktısı alınacak, onay işlemleri için eğitim kurumu müdürlüğüne gidilecektir,

d- Eğitim kurumu müdürlüğü, başvuruyu inceleyip kılavuzdaki şartlara uygun olanları onaylayacaktır. Onaylama işlemi sonuçlandıktan sonra başvuru formunun iki adet çıktısı alınarak nüshalarıyla birlikte öğretmene imzalatılacaktır. Onaylanan başvuru formunun bir nüshası öğretmene geri verilecek, diğer nüshası iki yıl süreyle muhafaza edilecektir.

e- İlçe ve il millî eğitim müdürlüğünce, başvuru yapan adayın atama isteğine ilişkin bilgilerinin sistemden uygun olup olmadığını kontrol etmek ve adaya ait bilgilerin uygunluğu halinde sistemden elektronik olarak onaylamak.

f-Onay birimlerinin onay işlemini süresi içinde tamamlamalarından sonra başvurular değerlendirmeye alınacaktır. Onaylanmış başvuru formunu yanlış doldurduğunu sonradan beyan ederek yanlışlığın düzeltilmesini, başvuru süresi içinde ve yazılı olarak isteyen öğretmenlerin başvuruları, isteğinin uygunluğu hâlinde reddedilerek yeniden başvuruda bulunmaları sağlanacaktır. g-Başvuru onay işlemleri, internet aracılığıyla öğretmenler tarafından takip edilebilecektir. h-Değerlendirme sonuçları, http://personel.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

C. ATAMALAR

1. Atamaların Yapılması

-İlk defa atanacaklar; Bilim ve Sanat Merkezlerine öğretmen seçimi için Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünce öğretmen seçimi için yapılan değerlendirmede 70 ve üstü puan alanların puan üstünlüğü,

-Yeniden atanacaklar; hizmet puanı üstünlüğü,

esas alınarak tercihleri doğrultusunda ekteki atama takviminde belirtilen tarihler arasında yapılacaktır.

Puan eşitliği durumunda; başvuruların son günü 01/03/2010 tarihi itibarıyla hesaplanacak olan hizmet puanı yüksek olana, bunun da eşit olması hâlinde öğretmenlikte hizmet süresi az olana öncelik verilecektir. Eşitliğin yine bozulmaması durumunda atamalar bilgisayar kurasıyla gerçekleştirilecektir.

  1. Atama Sonuçlarının Duyurulması

Atama sonuçları, http://personel.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

  1. Tebligat, Görevden Ayrılma ve Başlama İşlemleri

Ataması yapılan öğretmenlerin internet aracılığıyla PDF formatında il millî eğitim müdürlüklerine gönderilecek atama kararnameleri en kısa zamanda tebliğ edilerek görevden ayrılma ve başlama işlemleri tamamlanacaktır. Öğretmenlerin ayrılma ve başlama işlemleri MEBBİS Atama Modülü’ne işlenecektir.

EK-1

ATAMA YAPILACAK ALANLAR

ALAN KODU ALANLAR
1119 Bilişim Teknolojileri
1123 Biyoloji
1207 Coğrafya
1371 Felsefe
1386 Fen ve Teknoloji
1390 Fizik
1715 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
1524 İngilizce
1627 Kimya/Kimya Teknolojisi
2353 Matematik
1822 Müzik
1894 Rehber Öğretmen
1925 Görsel Sanatlar/Resim
2403 Sınıf Öğretmenliği
2510 Sosyal Bilgiler
2036 Tarih
1283 Türk Dili ve Edebiyatı
2143 Türkçe

BAŞVURU VE ATAMA TAKVİMİ

Sıra No YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER
1 Başvuruların Kabul Edilmesi ve Onay Süreci 24 Şubat-01 Mart 2010
2 Atamaların Yapılması, Sonuçların İnternet Yoluyla Duyurulması 02 Mart 2010
3 Atama Kararnamelerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi 02 Mart 2010
4 Tebliğ ve İlişik Kesme İşlemlerinin Tamamlanması En Geç 10 Gün İçinde

TEREDDÜT EDİLEN HUSUSLARDA ULAŞILABİLECEK İLETİŞİM ADRESLERİ

İLLER TELEFON E-POSTA ADRESLERİ FAKS : (0 312) 418 03 81
Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Siirt, Tunceli (0312)413 12 37 pgm_atama_yerdeg26@meb.gov.tr
Amasya, Batman, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane (0312) 413 15 54 pgm_atama_yerdeg27@meb.gov.tr
Bingöl, Çankırı, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, (0312)413 12 37 pgm_atama_yerdeg28@meb.gov.tr
İzmir, Karabük, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Malatya, Mardin, Muş, Nevşehir (0312) 413 15 54 pgm_atama_yerdeg29@meb.gov.tr
Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yalova, Zonguldak (0312)413 12 37 pgm_atama_yerdeg30@meb.gov.tr
Adıyaman, Artvin, Bartın, Bayburt, Denizli, Düzce, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Rize, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Yozgat (0312) 413 15 54 pgm_atama_yerdeg51@meb.gov.tr
One thought on “BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNE ÖĞRETMEN BAŞVURU VE ATAMA”
  1. h.berşan uzunoğlu giresun bilim sanata katıldı ve 1. sınavı kazandı
    acaba mülakatı kazandı mıı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir