Anasayfa / Eğitim Haberleri / 2010 Türk Devletlerinde görevlendirilecek öğretmenlerin seçim sınavı

2010 Türk Devletlerinde görevlendirilecek öğretmenlerin seçim sınavı

Sayı :B.08.0.YEG.0.09.01.00/010-06-02/ 3 -Rj                                 Q 2 ŞU8 2010

Konu :Tiirk Cumhuriyetleri ile Türk

Topluluklarında Görevlendirilecek Öğretmenler

GENELGE 2010/09

İlgi: a)03 Temmuz 2003 günlü ve 25157 sayılı “Resmî Gazete’de” yayımlanan 05/06/2003 gün ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı. bjBakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun 31/12/2009 günlü ve 124 sayılı Kararı.

Türk Cumhuriyetleri ve Türk Topluluklarında Bakanlığımız iş birliğinde açılan öğretim kurumlarının 2010-2011 “eğitim-öğretim yılı” öğretmen ihtiyacı çerçevesinde görevlendirilmek üzere ilgi (a) Karar kapsamında sınavla sınıf ve branş öğretmeni seçilmesi, ilgi (b) Karar ile uygun görülmüştür.

Seçilecek öğretmenlerin branşları, sayıları, sınavlara katılacak ve yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerde aranacak şartlar, başvuru şekli ve zamanı, seçme sınavı, görevlendirme ve yapılacak diğer iş ve işlemlere ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmektedir.

A) SEÇİLECEK ÖĞRETMENLERİN BRANŞLARI VE SAYILARI:

1. Türk Dili ve Edebiyatı 15 9. Bilişim Teknolojileri (Bilgisayar) 3
Dil ve Anlatım/Türk Edebiyatı 10. Sınıf öğretmeni 10
2. Türkçe 8 11. Rehber öğretmen 5
3. İngilizce 8 12. Giyim Üretim Teknolojisi 5
4. Matematik 8 (Giyim/Hazır Giyim/Moda Tasarımı )
5. Fizik 2 13. Elektrik/Elektronik Teknolojisi I 2
6. Biyoloji 3 14. Nakış 2
7. Fen ve Teknoloji (Fen Bilgisi) 2 15. Okul Öncesi 3
8. Müzik 2 16. Motorlu Araçlar Teknolojisi 1

1/9

Atatürk Bulvarı

06648 Bakanlıklar/ANKARA

Tel 418 64 39-413 15 38

Faks: 425 54 01

^ A- S2
DANIŞMA444 0 632
6

vcogm@mct’.j.”..’.r. – fflctvgoi.tr

Sayı :B.08.0. YEG.0.09.01.00/010-06-02/ ^^Lj

Konu :Türk Cumhuriyetleri ile Türk

Topluluklarında Görevlendirilecek Öğretmenler

B) SINAVLARA KATILACAK VE YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

1-           T.C.     vatandaşı olmak,

2-                   Taksirli      suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma. Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

3-           Son      10 yılda haklarında uyarma ve kınama cezaları dışında (affa uğrayanlar hariç) disiplin cezası verilmemiş olmak,

4-                    Askerlik    hizmetini yapmış olmak veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak.

5-        En          az önlisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak,

6-                     Görevini   yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak, (görevlendirme öncesi resmî sağlık kurulu raporu ile belgelendirilecektir.)

7-                      Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip bulunmak,

8-           Son      üç yıl içinde her yıl en az iyi derecede sicil notu almış olmak, (sicil raporları eksik olanların raporları ilgili mevzuatına göre değerlendirilecektir.)

9-           Yurt     dışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak. (“Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği” gereği yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşi araştırması sonucu elde edilecek bilgi ve belgelere göre Bakanlık Değerlendirme Komisyonunca karar verilecektir.)

10-                       Yapılacak        sınavlarda başarılı olmak,

11-                             Başvurunun            bitiş günü olan 05 Mart 2010 tarihi itibarıyla sınava katılacağı branşında en az 5 (beş) yıllık öğretmenlik hizmetini tamamlamış olup, halen Bakanlığımıza bağlı resmî okullarda veya merkez teşkilâtı birimlerinde öğretmen kadrosunda fiilen çalışıyor olmak. (Vekil ve sözleşmeli çalıştırılanlar hariç)

12-             Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel okullarda branş öğretmeni olarak görevli iken. devlet okullarına atananlar için 5 (beş) yıllık öğretmenlik hizmetinin son 3 (üç) yılında Bakanlığımıza bağlı resmî okullarda fiilen öğretmen olarak çalışıyor olmak. Son 3 (üç) yıllık hizmetin hesaplanmasında başvurunun bitiş tarihi olan 05 Mart 2010 tarihinden geriye doğru hesaplanacak 3 (üç) yıllık süre dikkate alınacaktır.

2/9

Sayı :B.08.0.YEG.0.09.0L00/010-06-02/5İ-M                                                                        f; ‘ C

Konu :Türk Cumhuriyetleri ile Türk

Topluluklarında Görevlendirilecek Öğretmenler

13-                 Hizmet     yılı hesaplamalarında onaylı hizmet cetveli esas alınacak, bu cetvelde yer almayan hususlarda sorumluluk başvuru sahibine ve bu belgeyi onaylayanlara ait olacaktır. Aylıksız izin. hastalık izni. istifa şeklindeki hizmete ara verilmesi 5 (beş) yıllık hizmet yılı hesaplamasında dikkate alınmayacak ve askerlikte geçen süreler askerlik hizmeti ne surette yapılmış olursa olsun hizmet yılı hesaplamalarına dahil edilmeyecektir.

14-                                  Görevlendirme    yapılacak ülkelerle imzalanan anlaşmalar gereği bu ülkelerde açılan Anadolu Liselerinde Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinin İngilizce olarak verilmesi gerektiğinden; bu branşlardan başvuracaklar için. bu dersleri İngilizce olarak verebilecek yeterlilikte olmak. (Üniversitelerin hazırlık sınıfında İngilizce öğrenim görenler ile son üç yıl içinde alınmış Bakanlığımız ya da Üniversitelerin açmış olduğu en az 6 (altı) ay süreli İngilizce kursu programını başarı ile tamamladığına dair sertifika sahibi olanlar.)

Matematik. Fizik. Kimya ve Biyoloji branşlarında başvuranlara Mesleki Yeterlilik Sınavında yalnızca İngilizce, diğer branş öğretmenlerine ise İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden kendilerinin tercih ettikleri dilde sorular da sorulacaktır.

15-                Daha         önce yurt dışında görevlendirilmiş olanların ikinci kez başvuruda bulunabilmeleri için. önceki yurt dışı görevlerini başarılı olarak tamamlamış ve yurt içi görevlerine başlamalarından it:baren başvurunun bitiş tarihi olan 05 Mart 2010 tarihine kadar 3 (üç) yıl çalışmış olmak.

C) BAŞVURULARIN YAPILMASI VE BELGELERİN DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA:

Smalarla ilgili hazırlanan ve lıttp: u .meh.mn ,tr ile Genel Müdürlüğümüzün http; y.”” ,n v”i;m.meb.aov.tr WEB sayfasında da yayınlanacak bu Genelgenin (Bl bölümünde belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını elektronik başvuru yöntemiyle 19 Şubat 2010-05 Mart 2010 tarihleri arasında http:/Avw w.meb.tiov.tr internet adresine yapacaklardır. Kurum müdürlükleri (okul. ilçe. il millî eğitim müdürlükleri ile merkez teşkilâtı birimleri) Genelge doğrultusunda ve söz konusu tarihler arasında adayların bilgilerinin doğruluğunu sistemden kontrol ederek elektronik ortamda onaylayacaklardır.

Başvurular, adayın en son atanma kararnamesindeki branşında kadrosunun bulunduğu kurum müdürlüklerine yapılacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek, aday. elektronik ortamda kurum müdürlüklerine yaptığı başvuru ile Genelgedeki bütün hükümleri kabul etmiş sayılacaktır.

Başvuru işlemlerinin doğru, eksiksiz ve Genelgeye uygun olarak yapılması gerekmektedir. Başvuruda ver alan bilgilerin doğruluğundan, kabul ve onayından aday ile onaylayan makamlar birlikte sorumlu olacaklardır.

3/9


Atatürk Bulvarı 06648 Bakanlıklar/ANKARA Tel : 418 64 39-413 15 38 Faks : 425 54 01

eğitime
c
DANIŞMA444 0 632
mmm
W
HATTI
destek

vcogm@iricb.gov.ir. – wwvv.mch.gov.tr


Konu :Türk Cumhuriyetleri ile Türk

Topluluklarında Görevlendirilecek Öğretmenler

20 Mart 2010 tarihinde yapılacak Mesleki Yeterlilik Sınavının sonucu 12 Nisan 2010 tarihinde http:/Avww.meh.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, buna göre temsil yeteneği mülakatına katılmaya hak kazanan adaylara ait aşağıdaki belgeler en geç 26 Nisan 2010 tarihine kadar Bakanlığımız Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğüne elden ya da APS ile ulaştırılacaktır. (Postadaki gecikmelerin sorumluluğu merkezde birim amirlerine taşrada ise İl Millî Eğitim Müdürlüklerine ait olacaktır.)

Bu belgeler:

1- Onaylı         vukuatlı aile nüfus kayıt örneği.

2- Genelge    ekindeki örneğine uygun olarak hazırlanan ve gerekli bölümleri bilgisayar ile doldurulmuş, fotoğraf yapıştırılmış ve okul/kurum müdürünce onaylanmış 4 (dört) adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Ek-1) ile 4 (dört) adet adli sicil belgesi (Bu form doldurulduktan sonra kesinlikle fotokopi olarak çoğaltılmayacak ve formun sayfa düzeni hiçbir şekilde ikiye bölünmeyecektir.)

3-                          Onaylı             Hizmet Cetveli

4-                              GeneIge        ekinde yer alan bilgi formu. (Ek-2) (Aday tarafından doldurulacak kurum müdürlüklerince onaylanacaktır.)

Mülakat sonunda Hizmetiçi Eğitim Seminerine çağrılması uygun görülen adaylara ait aşağıdaki belgeler ise 21 Haziran 2010 – 02 Temmuz 2010 tarihleri arasında yapılacak seminerde Bakanlığımız yetkilisine teslim edilecektir.

Bu belgeler:

-Askerlik durum belgeci Erkek adaylar için .

-Onaviı diploma ya da mezuniyet belgesi örneği.

Sınavlara başvuran adaylar 19 Şubat 2010 – 04 Mart 2010 tarihleri arasında Bakanlığımız Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (EĞİTEK Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Beşevler/ANKARA Şubesi. Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Ankara Şubesinden herhangi birine ”Kurumsal Tahsilat Programı”‘ aracılığıyla 70 TL (yetmiş TL KDV dahil) sınav ücreti yatıracaklardır. EĞİTEK”in banka işlemlerinde herhangi bir sistem değişikliği olması durumunda, yukarıda belirtilen sınav ücreti yatırma tarihinde geçerli olan sistem kullanılacaktır.

Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontunda adayın adı. soyadı. T.C. kimlik numarası, katıldığı sınavın açık adı (Türk Cumhuriyetleri ile Türk Topluluklarında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı) bulunacaktır. Sınav ücreti mutlaka bankaya yatırılacak; mektupla, elden veya başka bir yolla gönderilmeyecektir.

4/9

Sayı :B.08.0.YEG.0.09.01.00/010-06-02/                                                                                 Q .; r

201 o

Konu :Türk Cumhuriyetleri ile Türk

Topluluklarında Görevlendirilecek

Öğretmenler

D)    KURUM MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER:

1-                 Adayın       başvuru formunun çıktısı 19 Şubat 2010 – 05 Mart 2010 tarihleri arasında kurum müdürlükleri tarafından onaylandıktan ve sistemden alınarak aday tarafından incelendikten sonra imzalanması sağlanacaktır.

2-              Sınav           giriş belgesi, http://wtvw.meb.uov.tr internet adresinden fotoğraflı olarak sistemden gelecektir. Ancak çıktının fotoğrafı düzgün değilse adayın son altı ay içinde çekilmiş fotoğrafı yapıştırılıp, mühürlendikten sonra onaylanacaktır.

3-                          İmzalanan      başvuru formunun aslı ve banka dekontunun bir örneği kurum müdürlüklerinde bir yıl süre ile saklanacak, bir örneği de adaya verilecektir.

4-                          a)Başvuıu       işleminin, belirlenen sürede gerçekleştirilmemesi ve/veya başvuru formunun usulüne uygun doldurulup imzalanmaması.

b)Başvuru formunun çeşitli bölümlerine yazılan bilgilerde bir eksiklik, hata ya da çelişkinin olması veya formun kurum müdürlükleri tarafından onaylanmaması.

cjAdayın sınav ücretini belirlenen sürelerde ve belirtilen bankalara yatırmaması, yanlış hesap numarasına yatırması ya da eksik ücret yatırması hallerinde başvurusu geçersiz sayılacaktır.

5-                                    Bakanlığımızca  sınavlardan önce ya da sonra yapılacak inceleme sonucunda Genelgenin (B) bölümündeki şartları taşımadıkları anlaşılan veya teslim edilmesi gereken belgelerinde herhangi bir eksiklik olduğu tespit edilen öğretmenlerle ilgili tüm işlemler iptal edilecek, kendilerine ait başvuru belgeleri iade edilmeyecek ve öğretmen bu yönde bilgilendirilecektir.

6-                  Adayın      başvurusu ve belgelerinin teslimi ile ilgili her türlü sorumluluk adayın kendisine, başvurusunu kabul eden kurum müdürlüklerine ait olacaktır.

E)    MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLÂKATI İLE İLGİLİ BİLGİLER:

Mesleki Yeterlilik Sınavı:

Mesleki Yeterlilik Sınavı ile ilgili tüm iş ve işlemler “http://www.meh.aov.tr” internet adresinden yürütülecektir.

1-Başvuru şartlarını taşıyan adaylar. Ankara ve İstanbul’da 20 Mart 2010 Cumartesi günü saat 10.00’da Bakanlığımız Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce Mesleki Yeterlilik Sınavı’na alınacak, sınav tüm branşlar için 110 (yüzon) dakikalık süre içinde tek oturumda yapılacaktır. Bu sınavda adaylara 40 adet Genel Kültür (Türkçe. Türk Tarihi. Türk Kültür ve Medeniyeti, Atatürk İlke ve İnkılâpları, Türkiye Coğrafyası, Matematik, Vatandaşlık v.b.) 40 adet Öğretmenlik Meslek Bilgisi soruları ile Matematik. Fizik. Kimya ve Biyoloji branşlarından sınava giren adaylara yabancı dil olarak yalnızca İngilizce’den 20 adet. diğer branş öğretmenlerine de İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden tercih ettikleri dilde 20 adet soru sorulacaktır.                                                5/9

Î.6İTi»e Atatürk Bulvarı -> O» 06648 Bakanlıklar/ANKARA  »danisma “” ———-

eğitimi

~Çt. 2 Tel : 418 64 39 – 413 15 38                              Î444 0 632, İ^T|TÎ1

Faks: 425 54 01                                                   * T T ‘ *}MMİ

vcogtn@ineb.gov.tr. – wvvw.mch.gov.tr

Sayı :B.08.0.YEG.0.09.01.00/010-06-02/’5cH^                                                n ^

Konu :Türk Cumhuriyetleri ile Türk

Topluluklarında Görevlendirilecek Öğretmenler

2-                      Adaylar, sınava alınırken “Fotoğraflı Sınava Giriş” belgesi ile özel kimlik belgelerinden birisini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracak, sınava giriş belgesi ile özel kimlik belgesi yanlarında olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır.

3-                            “Fotoğraflı           Sınava Giriş Belgesi” 15 Mart 2010 tarihinde http:/A ww.nu’b.gov.tr

adresinde yayımlanacak, adaylara ayrıca sınav giriş belgesi gönderilmeyecek, adaylar T.C. kimlik numaralarını girerek belgelerini alacaklardır. Bu belgede adayın kimlik bilgileri, sınava katılacağı il, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak, aday, bu bilgilere göre sınava katılacaktır.

4-                      Mesleki   Yeterlilik Sınavı sonuçlan Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce 12 Nisan 2010 tarihinden itibaren Bakanlığımız internet adresinde “vvn’.meb.go .tr” ilân edilecek, adaylara sınav sonuçları ile ilgili ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5-                                    Değerlendirme      sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular değerlendirme dışı bırakılacak ve kalan sorular 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilecektir.

6-                    Mesleki     Yeterlilik Sınavı soruları ve cevap anahtarları 22 Mart 2010 tarihinde Bakanlığımız h 11 p ://vv w w. m eb.aov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

7-                     Adaylar,  yazılı sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarının h t.tp:/Avww.meb.gov.tr internet adresinde yayımından itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise, sonuçların ilânından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde Bakanlığımız Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Beşevler/ANKARA Şubesindeki 5495218-5001 nolu hesabına 10 TL (On TL KDV dahil) itiraz ücreti yatırarak aldıkları banka dekontu ve dilekçe ile EĞİTEK’c yapacaklardır.

Yapılan bu itirazları Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (EGİTEK) değerlendirecek, incelenen sonuçlar 10 (on) gün içerisinde cevaplandırılarak adaylara gönderilecek, süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile T.C. Kimlik numarası, adı-soyadı. imza. adresi ve banka dekontu olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

8-                  Eğitim        Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yapılacak Mesleki Yeterlilik Sınavı sonunda en yüksek puan alan adaydan başlanarak Genelgenin (A) bölümünde belirtilen branşlarda ihtiyaç duyulan öğretmen sayısının, Türk Dili ve Edebiyatı, Sınıf öğretmenliği ile İngilizce branşlarında % 50. diğer branşlarda ise % 80 fazlası mülakata alınacaktır. Başarı sıralama listesinde en son sırada yer alan aday ile eşit puan alan aday ya da adaylar, o branş için belirlenen kontenjan sayısını aşsa dahi tümü başarı sıralama listesine alınacak ve bu listeler Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.

Bildirilen listelerde yer alan adaylar. 24-25-26-27-28 Mayıs 2010 tarihlerinde Temsil Yeteneği Miilâkatına alınacaktır. (Ancak mülâkata katılan aday sayısı fazla olduğu takdirde bu süre Bakanlığımızca uzatılabilecektir.)                                                                                                                                              6/9

Atatürk Bulvarı 06648 Bakanlıklar/ANKARA Tel : 418 6439-413 15 38 Faks : 425 54 0!

eğitime
»A ‘O
c
DANIŞMA444 0 632

HATTİ

jv

ycogm@iricb.gov.İr. – www.mch.gov.tr

Konu :Türk Cumhuriyetleri ile Türk

Topluluklarında Görevlendirilecek

Öğretmenler

Temsil Yeteneği Mülakatı :

1-                     Branşlar  düzeyinde Temsil Yeteneği Mülakatına girmeye hak kazananlara bu sınavın yeri. günü ve saati Bakanlığımızca duyurulacak, ayrıca Genel Müdürlüğümüz WEB sayfasında da (yyYVYv.veoam@gov.tr) yayımlanacaktır.

2-                Temsil         Yeteneği Mülakatı Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca yapılacak ve öğretmenler; aşağıda yer alan konular ve puanlar üzerinden değerlendirileceklerdir:

a) Türkçeyi doğru kullanma becerisi,

algılama ve ifade edebilme yeteneği         : 25 puan,

b) Genel Kültür                                              : 25 puan,

c) Genel görünüm, tutum ve davranış           : 25 puan,

d) Millî şuur ve Atatürkçülük                        : 25 puan.

3-                Temsil         Yeteneği Mülâkatı sonunda branşlar düzeyinde en az 50 ve daha yukarı puan alan öğretmenler içerisinde en yüksek puan alandan en düşük puan alana doğru bir başarı sıralaması yapılacak, görevlendirmeye esas olacak bu sıralama listesi 07 Haziran 2010 – 11 Haziran 2010 tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüz WEB sayfasında (w vv vv. y e ogm @ go v. t r) yayımlanacaktır.

4-                 Başarı        puanlarının eşit olması halinde; sırasıyla ilk defa görevlendirilecek öğretmenlere, lisansüstü veya doktora eğitimini tamamlayanlara, mesleki kıdemi fazla olanlara, son üç yıllık sicil notu yüksek olanlara öncelik verilecektir. (Bu durumda olan öğretmenlerin belgeleri bilâhare istenecektir.)

5-             Smav            sonuçları, sınavın yapıldığı yılı takip eden üçüncü yılın sonuna kadar geçerli olacaktır.

F) YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRME:

1- Yurt  dışında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirildikleri süre içerisinde kurumlarınca aylıklı izinli sayılacaklar, söz konusu öğretmenlerin fiilen görev yapılması esasına bağlı ödemeler hariç, kadrolarına ilişkin aylıkları ile diğer malî haklan kadrolarının bulunduğu kurum veya kuruluş tarafından ödenmeye devam edilecektir.

2- Yurt    dışında görevlendirilmek üzere seçilen öğretmenler, başarı sıralama listesindeki sıra esas alınarak, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca bir yıl süre ile yurt dışında görevlendirilecekler ve kendilerine görevlerini fiilen yapmaları karşılığında göreve başladıkları tarihten itibaren Dışişleri Bakanlığı bütçesinden karşılanmak üzere yurt dışı aylığı da ödenecektir.

7/9


^«.otrim}< Aıaıürk Bulvarı

C|D A N I S M A SäHElaWM jgggjD
Tel : 418 64 39-4-13 15 38 Faks: 425 54 01vcoairi@irieb.gov.İr. – wwvv.meb.gov.tr
^sM
destek

A 06648 Bakanlıklar/ANKARA                                        «danisma

KW ^                            u<»oıııiM<ıııniiınnn                                — v n , j „ f ¡mj^j

S- e TH 418 64 39-41315 38                             1444 0 632: . n .


Sayı :B.08.0.YEG.0.09.01.00/010-06-02/02

Konu :Türk Cumhuriyetleri ile Türk

Topluluklarında Görevlendirilecek Öğretmenler

3- Öğretmenler  için ülkelere göre belirlenen ücretin farklı olması sebebiyle, branşlar düzeyinde en yüksek puan alan adaylar, kendilerinin aksine bir talebi olmaması halinde ihtiyaç çerçevesinde sırasıyla aylık ücreti yüksek olan ülkelerde görevlendirilebileceklerdir. (Puan eşitliği halinde Genelgenin (E) bölümü Temsil Yeteneği Mülakatı başlığının 4’üncii maddesi geçerli olacaktır.)

4- Öğretmenlerin       görev süreleri, başarılı olmaları ve bulundukları ülkenin çalışma koşulları dikkate alınmak kaydıyla her defasında bir yılı geçmemek üzere Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca en fazla 4 (dört) yıl daha uzatılabilecek, toplam görev süresi 5 (beş) yılı geçmeyecektir.

5- Görevlendirilecek         öğretmenlerin yalnızca kendilerinin ilk gidiş ve kesin dönüşlerine ait yol masrafları ve yolda geçen süreye ilişkin gündelikleri 6245 sayılı “Harcırah Kanunu’na” göre ödenecektir.

6- Haklarında     herhangi bir nedenle adlî ve idari soruşturma açılan öğretmenlerin görevlendirilmeleri soruşturma sonucuna kadar ertelenecek ve soruşturma sonucuna göre değerlendirilecektir.

7- Bakanlıklararası          Ortak Kültür Komisyonunca yurt dışında görevlendirilecek öğretmenler “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okııl ve Kurumların Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik” gereği, tahsis edilen boş kadrolara atanacaklar, yurt içi göreve döndüklerindeki görev yerleri, “Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” hükümleri dahilinde belirlenecektir.

8- Komisyonca  verilen mülakat puanına göre başarı sıralama listesine alınan adaylar görevlendirilmeden önce 21 Haziran 2010 – 02 Temmuz 2010 tarihleri arasında Bakanlığımız Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Hizmetiçi Eğitim Seminerine alınacaklar, bu seminere katılmayan veya katılarak sertifika almaya hak kazanamayan öğretmenler yurt dışında görevlendirilmeyecektir.

9- Görevlendirme      sırası geldiği ve tebligatları yapıldığı halde belgeye dayalı hiçbir özrü olmadan (kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri, doğal afet, salgın hastalık veya uzun süreli tedavi gerektiren bir hastalığa maruz kalanların görevlendirmeleri, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde komisyonca en fazla bir yıla kadar ertelenebilecektir.) bu durumlar dışında göreve gitmek istemeyenlerle, erteleme talebinde bulunanların işlemleri iptal edilerek sıralama listesinden çıkarılacaklardır.

10- Göreve    başladıktan sonra Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın yurt içi göreve dönme talebinde bulunan öğretmenlerin istekleri o ders yılı sonuna kadar kabul edilmeyecektir.

8/9

Atatürk Bulvarı 06648 Bakanlıklar/ANKARA Tel : 418 flagyl 250mg 64 39-413 15 38 Faks : 425 54 01

AtĞİTİM e
eğitime
6
DANIŞMA444 0 632
m
%1
HATTI
destek
«t

vcoiiın@ırıeb.gov.tr. – www.mch.eov.tr


Konu :Türk Cumhuriyetleri ile Türk

Topluluklarında Görevlendirilecek Öğretmenler

G) GENEL HÜKÜMLER:

1-                    Başvuru   şartlarını taşımadığı hâlde sınav ücreti yatıran, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen/giremeyen, sınavlara alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan veya sınavda başarısız olan. birden fazla ücret yatıran veya ücret gerektirmediği hâlde ücret yatıranların yatırdıkları ücretler hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.

2-                     Smavlar  ve görevlendirme ile ilgili olarak çağrılacak adaylar, bağlı oldukları makamlarca izinli sayılacaklar, yol ve konaklama giderleri kendileri tarafından karşılanacaktır.

3-                       Başvuran           adaylar, ilk başvurularında belirttikleri adreslerin herhangi bir nedenle sonradan değişmesi hâlinde, bu değişikliği en kısa sürede Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğüne bildireceklerdir. Aksi hâlde, yapılacak tebligatlarda ilk verilen adres esas alınacak, yanlışlık ve gecikmeden doğan her türlü sorumluluk kendilerine ait olacaktır.

4-                         Genelgede        yer alan hükümler ve tereddüt edilen hususlarla ilgili Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğünün (0 312) 413 15 19 – 413 15 38 numaralı telefonlarından. Mesleki Yeterlilik Sınavına ilişkin (elektronik başvuru, ücret yatırma, sınav giriş belgesi, sınava girilecek bina ve salon vb.) tereddüt edilen hususlarla ilgili ise EĞİTEK’in (0 312) 497 40 16 – 497 42 04 numaralı telefonlardan bilgi alınabilecektir.

.tfeiTI«^

5-                           Genelgenin     merkez ve taşra teşkilâtlarında görevli tüm öğretmenlere zamanında duyurulmasının sağlanmasını ve Genelgedeki esaslar doğrultusunda işlemlerin yürütülmesi hususunda gereken hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederim.

EKLER:

1-                     Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu

2-            Bilgi   Formu

3-              Sınav            Zaman-lşlem Çizelgesi

DAĞITIM: Gereği:

A-B Planı                                                                                                                              9/9

Atatürk Bulvarı 06648 Bakanlıklar/ANKARA Tel : 418 64 39-413 15 38 Faks : 425 54 01vcomn®meh.iiov.tr. – www.nicb.aov.tr

Hakkında Sosyal Bilgiler

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

2024 Tüm Dersler MEB Yeni Müfredat – Öğretim Programı

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” Yeni Müfredat Taslağı Kamuoyunun Görüşüne Açıldı Millî Eğitim Bakanlığı, internet sitesi ...