KARAR VERME SÜRECİNİN EĞİTİMİ

Karar Verme Sürecinin Öğretimi

Yaşamın her aşamasında irili ufaklı birçok kararlar veririz. Bu kararları­mız yaşamımızın kalitesini belirler. Bu kararlardan bazıları, örneğin meslek se­çimi, yaşamın kilometre taşlarını oluşturacak türden kararlardır. Bu tür kararlar, yaşamımızın ondan sonraki sürecini etkiler. Bu nedenle karar verme bir düşün­me süreci olarak öğrenilmesi gereken en önemli yaşam becerilerinden biridir.

Karar verme süreç olarak problem çözme ve araştırma-incelemeye ben­zemektedir. Ancak karar vermede odak noktası ikilem içinde bulunulan bir du­rumda en uygun seçeneği seçmedir (Baron, 1997). Swartz ve Parks (1994) gü­nümüzde insanların karar vermeyle ilgili önemli sorunlar yaşadığını belirtmek­tedirler. Bu sorunların başında hızlı karar verme alışkanlığı gelmektedir. İnsan­lar seçenekleri düşünmeden, ilk akla gelen seçeneği karar olarak seçme eğili­mindedirler. Karar vermeyle ilgili diğer bir sorun da, kararlan yeterince bilgiye dayalı olmadan verme eğilimidir. İnsanlar vereceği kararla ilgili seçenekleri ve bu seçeneklerin olası doğurgularını hesaba katmamaktadırlar. Kendilerine sunu­lan sınırlı bilgi ve seçeneğe dayalı olarak karar verme eğilimindedirler. Svvartz ve Parks’a (1994) göre karar vermeyle ilgili diğer sorunlardan biri de, verilen kararlar hakkındaki düşüncelerin bir bütünlükten ve netlikten yoksun olmasıdır. İnsanlar bilgi ve seçeneklerin değerlendirilmesine dayalı olarak karar vermedik­leri için, kararlarını çabucak değiştirebilmektedirler.

Karar vermeyle ilgili bu sorunlar, kişilerin bireysel yaşamlarını etkilediği gibi, bundan çok daha öte, toplumsal yaşamı da etkilemektedir. Ülke yönetimiy­le ilgili ekonomik, siyasal, kültürel kararları da insanlar vermektedir. Bu karar­ların doğruluk düzeyi de, elbette bu kararları alanların bilimsel karar verme ko­nusundaki becerilerine bağlıdır. O halde, hem bireysel hem de toplumsal yaşa­mımızı bu denli etkileyen karar verme sürecini sosyal bilgiler öğretiminin bir parçası olarak nasıl öğretebiliriz? Svvartz ve Parks (1994) karar verme becerisi­nin öğretimine rehberlik etmesi amacıyla şu soru listesini oluşturmuşlardır.

Bu konuda karar vermek niçin gereklidir? Bu kararın verilmesini gerektiren neden ve gereksinimler nelerdir?

Olası seçenekler nelerdir? İlk başta göze çarpan seçeneklerin dışında da se­çenekler var mıdır?

Bu seçeneklerin olası doğurguları nelerdir? Her bir seçeneğin uzun vadeli, diğerleri açısından ya da ilk bakışta hesaba katılmayan doğurguları neler olabilir?

Bu doğurguların olma olasılığı nedir? Bu doğurguların olabilmesini destek­leyen kanıt ve bilgiler nelerdir? Bu bilgi ve kanıtlar ne derece güvenilirdir?

Bu seçeneklerin olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?

Bu seçenekler ve doğurguları benim için ve bundan etkilenenler için ne de­rece önemlidir?

Seçenekleri toplanan bilgiler doğrultusunda değerlendirdiğimde hangi seçe­nek en iyi seçenektir?

Bu seçeneği nasıl uygulayabilirim?

Kaynak: hayat bilgisi ve sosyal bilgiler

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

Balkan savaşının nedenleri ve sonuçları

1. ve 2. Balkan Savaşları Kısaca

BALKAN SAVAŞLARI I. Balkan Savaşı: Nedenleri: Fransız İhtilali ile birlikte yayılan milliyetçilik akımının Osmanlı Devleti‘ne …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir