6.Sınıf Sosyal Bilgiler Test Soruları

1) Ekonomiyi etkileyen unsurlardan en önemlisi doğal unsurlardır.

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin eko­nomisini etkileyen doğal unsurlardan birisi olarak gösterilemez?

A) Akarsular

B) Yeraltı kaynakları

C) Teknolojik gelişmeler

D) Denize göre konum

 

2) Yumurta tüketiminin taze olarak yapılması gerektiğinden, beyaz etin daha sağlıklı ve ucuz olmasından dolayı özellikle nüfusun çok ve kalabalık olduğu yerlerde, modern tavuk çiftlikleri yoğunluk kazanmıştır.

Bu bilgilere göre kümes hayvancılığının en çok aşağıdaki bölgelerimizden han­gisinde yapılması beklenir?

A) Ege Bölgesi

B) Marmara Bölgesi

C) Karadeniz Bölgesi

D) Doğu Anadolu Bölgesi

 

3) Tarım ile sanayi arasında ilişki vardır

Adana’daki pamuk üretimi dokuma sa­nayini geliştirmiş­tir

Trakya’daki ayçiçeği üretimi yağ sanayi­ni geliştirmiştir

Güney Marmara’daki ipek bö­cekçiliği, tekstil sanayini geliştir­miştir.

Buna göre aşağıdaki yar­gılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Türkiye’de sanayi sadece tarıma dayanır.

B) Farklı bölgelerde farklı faaliyetler yapılmak­tadır.

C) Güneyde  tekstil  sanayinin   ham   maddesi pamuktur.

D) Marmara’da tekstil sanayinde  ipeğin önemli bir yeri vardır.

 

4) Meslek seçimi, insan hayatının önemli bir dönüm noktasını oluşturur. Bu yüzden, gelecekteki mes­leğimizi seçerken doğru ve isabetli bir karar ver­memiz gerekir.

Aşağıdakilerden hangisi bir bireyin yanlış meslek seçmesine etki eden faktörlerden biri değildir?

A) Okul başarısının yüksek olması

B) Becerilerini ve kişilik özelliklerini bilmemesi

C) Ailesinin ekonomik durumunun kötü olması

D) Meslekler hakkında yeterli bilgisinin olma­ması

 

 

5) Sanayi kollarının hammaddesi olarak genelde sanayi bitkileri ve yer altı kaynakları kullanılmaktadır.

Aşağıdaki  fabrikaların  hangisinin,  ham maddesi diğerlerinden farklıdır?

A) Bitkisel yağ fabrikası

B) Bisküvi fabrikası

C) Sigara fabrikası

D) Çimento fabrikası

 

6) İlgi, istek ve yeteneği doğrultusunda iyi bir eği­tim almış insanlara nitelikli insan denir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi nitelik­li insanlara ait özelliklerden değildir?

A) Mesleğini çok sevmesi

B) Çok zamanda az iş yapması

C) Malzemeden ve enerjiden tasarruf yapması

D) Yenilik ve gelişmelere açık olması

 

7) Türkiye’nin ihraç ettiği bazı tarım ürünleri bakı-mından İspanya, Yunanistan ve İtalya gibi ülkelerle rekabet halinde olması, bu ülkelerle hangi bakımdan benzer özelliklere sahip olduğuna kanıttır?

A) İklimleri                   B) Madenleri

C) Yerşekilleri             D) Nüfus yoğunluğu

 

8) Vergi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Vergiyi yalnızca kurumlar öder.

B) Vergi vermek bir vatandaşlık borcudur.

C) Devletin en önemli gelir kaynaklarından bi­ri vergilerdir.

D) Vergiler yasalarla belirlenir, değiştirilebilir veya kaldırılabilir

 

10) Yenilenebilir enerji kaynakları çevre dostudur.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından hangisi iklim şartlarından en az etkilenir?

A) Güneş enerjisi                   B) Rüzgâr enerjisi

C) Hidroelektrik enerji            D) Jeotermal enerji 

 

11) Fenerbahçeli taraftarlar, kendi sahalarında  Galatasaray’ın Şampiyon olmasından sonra saha içinde ve dışında olaylar çıkarmış ve polise sandalye, taş, sopa fırlatarak bıçak çekmişler, polislerde biber gazı sıkarak bazı taraftarları darp etmiştir.

Yaşanan bu olaylarda polislerin ve diğer vatandaşların hangi hakkı ihlal edilmiştir?

A) Din ve Vicdan Özgürlüğü   B) Özel yaşamın gizliliği

C) Eğitim hakkı                       D) Kişi dokunulmazlığı

 

12) Dünyada nüfus dağılımını etkileyen çeşitli fak­törler vardır. Örneğin, yer şekillerinin sade, ulaşımın kolay, iklim koşullarının elverişli ve sanayinin gelişmiş olduğu alanlarda nüfus yo­ğunluğu fazladır.

Buna göre, Türkiye’deki coğrafi bölgeler­den hangisi bu duruma en iyi örnektir?

A) Güneydoğu Anadolu   B) Doğu Anadolu

C) Marmara                     D) Karadeniz

 

13) Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattının açıl­ması Türkiye’nin aşağıdaki Türk Cumhuriyetle­rinden han-gisiyle olan ticari ilişkisinin gelişme­sini sağlamıştır?

A) Azerbaycan                  B) Kırgızistan

C) Kazakistan                   D) Özbekistan

 

14) Türk Dilinin konuşulduğu ülkeler ve ülkemize komşu ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasında, ekonomik, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında işbirliği yapmak için kurulmuştur

TİKA’nın kuruluş amacı ve çalışmaları göz önü­ne alındığında aşağıdaki devletlerden hangisi bu kurumun kapsamı içinde yer almaz?

A) Arnavutluk                   B) Türkmenistan

C) İspanya                       D) Kırgızistan

15) Doğal afetlerde pek çok insanın ya­şamı olumsuz yönde etkilenmektedir. Ancak bu gibi durumlarda toplumlar daha duyarlı hareket eder ve insanlar arasında bazı duygular gelişir.

Aşağıdakilerden  hangisi  bu duygulara örnek olarak gösterilemez?

A) Bencillik                    B) Yardımlaşma

C) Kardeşlik                  D) Dayanışma

 

16) Aşağıdakilerden hangisi dünyaca ünlü Formula 1  yarışının İstanbul’da yapıl­mış olmasının Türkiye açısından faydala­rından biri arasında yer almaz?

A) Yoğun trafik akışının olması

B) Turizm açısından tanınması

C) Ekonomik gelir sağlaması

D) Farklı ülke insanlarının katılması

 

17) 1215’te Magna Carta’yı imzaladım. Bu belge ile kimseyi yargılamadan cezalandıramayacağım  kimse­den fazla vergi alamayacağım                         Kral John

Bu bilgiler doğrultusunda Magna Carta’nın demokrasi anlayışına katkısı aşağıdakilerden hangisidir?

A Kralın otoritesini artırması

B Tarihteki ilk anayasa olması

C Hukuk üstünlüğünü temel alması

D Ulusal egemenliğin kaynağını oluşturması

 

18) Monarşi, egemenlik kaynağının tek kişinin elinde olduğu yönetim biçimidir. Monarşik yö­netimlerde yönetme yetkisi babadan oğula geçmektedir.

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

Kültür Ve Medeniyetimize Yön Verenler 1.Dönem 1.Yazılı

1- Milli kültür nedir? Kısaca yazınız. Cevap: Milli kültür, Kısaca ‘‘Bir millete ait maddi ve …

1 Tanecik Yorum

  1. iğrenç

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir