6 sınıf sbs deneme sınavı

  1. 1. “Türk çocuğu atalarını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” Atatürk bu sözünü gerçekleştirmek ve Türk çocuğuna atalarını tanıtmak amacıyla hangi kurumu kurmuştur?

A)Türk Tarih Kurumu.              B) Dil Tarih Coğrafya Fakültesi

C)Türk Dil Kurumu                   D)İş Bankasının kurulması

2. Metin, arkadaşları ile konuşurken futbolun basketboldan daha eğlenceli                                 olduğunu ve dünyada en fazla sevilen spor dalı olduğunu söylemiştir.
Buna göre Metin”in bu konuşması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)Bilimsel bir açıklama yapmıştır.          B)Olay anlatmıştır

C)Olgudan bahsetmiştir.                        D) Görüş bildirmiştir.

3. Aşağıdaki ölçeklerden hangisi ile yapılacak bir Türkiye haritası, kağıt üzerinde daha fazla yer kaplar?

A)1/10.000           B)1/250.000                   C)1/500.000                   D)1/1.000.000

4. Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe paralellerin uzunluklarının kısalmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Paraleller arasındaki uzaklıkların birbirine eşit olması

B) Paraleller arasında birer derece bulunması

C) Başlangıcın Ekvator olması

D) Dünya’nın şekli

5. Hunlarda hakan öldüğünde hanedanın bütün erkek üyelerinin tahta geçme hakkı vardı.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine yol açması beklenebilir?
A) Taht kavgalarının yaşanmasına
B)Yerleşik kültürün yayılmasına
C)Sınırların genişlemesine
D) Çin ile olan ilişkilerin artmasına

6. Hunlarla ilgili en eski bilgiler Çinliler tarafından kaleme alınan kaynaklardan elde edilmektedir.
Bu bilgi Hunlarla ilgili olarak aşağıdakiler-den hangisini göstermektedir?

A. Çinlilerle ilişki içinde olduğunu
B. Şehirler kurduğunu
C. Hukuk kurallarına önem verdiğini
D. Çin topraklarına yerleştiğini

7. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklular döneminde Ticaretin gelişmesi için alınan tedbirlerden biridir?
A) Medreselerin kurulması
B)Toprakların gelirlerine göre ayrılması
C) Kervansarayların yapılması
D) Ülkenin kardeşler arasında paylaşılması

8. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklular döneminde Ticaretin gelişmesi için alınan tedbirlerden biridir?
A) Medreselerin kurulması
B)Toprakların gelirlerine göre ayrılması
C) Kervansarayların yapılması
D) Ülkenin kardeşler arasında paylaşılması

9. Marmara Bölgesi ürün çeşitliliği bakımından Türkiye’nin en zengin bölgesidir.Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Toprak yapısı            B) İklim çeşitliliği
C) Yağış miktarı            D) Nem miktarı

10. Yukarıdaki resme göre, Ali Bey bir Türk vatandaşı olarak hangi siyasal hakkını kullanmaktadır?

A)  Dilekçe hakkı

B)  Kamu hizmetlerine girme hakkı

C)  Seçilme hakkı

D) Seçme hakkı

11. Anadolu’da Ankara ve Eskişehir çevresinde uygarlık kurmuş olan Frigyalıların ana geçim kaynağı tarımdı. Tarımı koruyan yasalar yapmaları da bu durumun göstergesidir.

Yaşadıkları bilgiye göre, Frigyalılar daha çok hangi tarım ürününü yetiştirmiş olabilir

A)Buğday                B)Muz                C)Pamuk                      D)Zeytin

12.

Türkiye haritasında numaralarla gösterilen alanların hangisinde tarımdan dolayı mevsimlik göçler yaşanmaktadır?

A) IV                 B) III                   C) II           D) I

13.1876 yılına kadar Osmanlı Devleti padişah tarafından yönetilmiştir.Bu tarihten sonra Osmanlı Devleti’nde bir meclis kurulmuş ve padişah kısa bir süre ülkeyi bu meclis ile birlikte yönetmiştir.

Verilen bilgiye göre,Osmanlı Devleti’nde hangi yönetim şekli görülmüştür?

A)Oligarşi     B)Meşrutiyet        C)Cumhuriyet        D)Teokrasi

14.Ahmet sosyal bilgiler dersinden performans görevi olarak sanayi ve etkileri adlı konuyu almıştır.

Ahmet yaptığı araştırma sonucunda, sanayisi gelişmekte olan bir bölgede aşağıdakilerden hangisinde artış olduğunu gözlemleyemez.

A)   Çevre kirliliğinde

B)    Enerji tüketiminde

C)    Bölge dışına yapılan göçlerde

D)   Ulaşım olanaklarında

15.Türkiye’nin sınır komşularından Gürcistan’da Karadeniz iklimi görülür.

Aşağıdakilerden hangisi Gürcistan ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A)Kışlar ılık, yazlar serindir.

B)Bitki örtüsü bozkırdır.

C)Yıl boyunca yağışlıdır.

D)Çay yetiştirilir.

16.Atatürk’ün Maden Tetkik ve Arama  Genel Müdürlüğü’nü  açtırması aşağıdakilerden hangisine önem verdiğinin göstergesidir?

A)Bilim ve teknolojiye

B)Bağımsızlığa

C)Sanata

D)İnsan ve insanlık sevgisine

17. –Siz bir yatırımcısınız. Bulunduğunuz yerin (Erzurum) kaynaklarını ve özelliklerini de dikkate alarak hangi alanda yatırım yaparsanız kazançlı çıkarsınız?

A)Otomotiv                 C)Turizm             B)Tekstil               D)Hayvancılık

18. Elazığ-Maden, Artvin-Murgul, Kastamonu-Küre’de çıkarılan, elektrik sanayisinin temel hammaddesi olan maden aşağıdakilerden hangisidir?

A)Bakır               B)Mermer               C)Krom                D)Linyit

Aydın’da çay fabrikasını, Rize’de incir fabrikasını kuramazsınız.

19.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni, bu görüşüyle neyi vurgulamak istemiştir?

A)Yatırım yaparken, ham maddeye yakınlık dikkate alınmalıdır.

B) Fabrika kurarken çok paraya ihtiyaç duyulmaktadır.

C) İncir sadece Aydın’da yetiştirilmektedir.

D)Ülkemizde her türlü tarım ürünü yetiştirilmektedir.

Soysal Bilgiler 6.sınıf tüm kazanımlar

Soru-1 Bir ekonomik krizin tek nedeni ekonomik hesaplamaların yanlışlığına

bağlanamaz.Tek sonucunun da  ekonomik yaşamı etkilediği düşünülemez.

Aşağıdakilerden hangisi bu düşünceyi destekleyici içerikte değildir?

A)Bir olayın birden fazla sonucu olabilir.

B)Bir olayın bütün insanlara etkileri aynıdır.

C)Bir olayın birden fazla nedeni olabilir.

D)Yaşadığımız bir olay çevremizdeki insanları da etkileyebilir.

Soru-2’Sıcaklık  bağıl nemle ters orantılıdır.’Bu olay bir olgu cümlesidir.Buna göre ‘Sıcaklığın arttığı her yerde bağıl nem azalır.’ Cümlesi bir genellemedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi olgulardan hareketle oluşturulmuş bir genelleme cümlesidir?

A)Ankara Türkiye’nin başkentidir.

B)Erciyes dağı Türkiye’nin en güzel dağıdır.

C)İstanbul, II.Mehmet tarafından fethedilmiştir.

D)İklim çeşitliliği farkı bitki örtüsünün görülmesine sebep olur.

Soru-3 Yeni bir cep telefonu almayı planlayan buse annesiyle birlikte garantisiz,faturası olmayan telefon satan bir satıcıdan tüm özelliklere sahip bir telefon almıştır.Bir süre geçtikten sonra telefonu kayıt dışı olduğu için kapatılacağını öğrenince çok üzülmüştür.

Bu durumda Buse’nin yapmış olduğu hata aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yeni bir telefon alması

B)Garantisi olmayan,faturasız telefon alması

C)Teknolojik bakımından lüks bir telefon alması

D)Telefonuna fazla para vermesi

Soru-4 Atatürk döneminde Türk Tarihinin araştırmasını ve çağdaş uygarlık  seviyesine çıkarmasını sağlamak amacıyla faaliyetler yapılmıştır.

Bu duruma kanıt olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A)İş Bankası’nın kurulması

B)Türk Dil Kurumunun kurulması

C)Türk Tarih Kurumunun kurulması

D)Ziraat Bankasının kurulması

Soru-5 Türkiye’nin yeryüzü şekilleri dikkate alındığında aşağıdaki Coğrafi  bölgelerimizde  hangisinin haritaya aktarılırken gerçek alan ile harita alanı arasında fark en fazladır?

A)Karadeniz Bölgesi

B)Doğu Anadolu Bölgesi

C)Marmara Bölgesi

D)İç Anadolu Bölgesi

Soru-6 Aşağıdakilerden hangisi Antalyada  yaşayan Ahmet’in  yaşamından bir alıntı olamaz?

A)Bir yıl içinde üç defa ürün alabiliyorum

B)Kışın seracılık yapıyorum

C)Kışın çok soğuk olduğu için soğuğa dayanıklı ürünler yetiştirebiliyoruz

D)Yetiştirdiğim ürünleri etrafımdaki turistik otellere satıyorum

Soru-7

Yukarıdaki bahsedilen yer aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)Kutuplar

B)Çöller

C)Ilıman iklimler

D)Bataklıklar

Soru-8 “İnsanoğlu başlangıçta ağaç kavukları ve mağaralarda yaşamış daha sonra yerleşik hayata geçmişlerdir.”

Buna göre insanoğlunun yerleşme düşüncesine iten ilk ekonomik faaliyet hangisi olmuştur?

A)Tarım

B)Toplayıcılık

C)Hayvancılık

D)Avcılık

Soru-9 Orta Asya Türk toplamında hakan savaşa katıldığında hakanın yerine hatun devletin başında dururdu.

Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?

A)Yerleşik hayata geçildiği

B)Kadınların yönetime katıldığı

C)Kadı erkek eşitliği olmadığı

D)Çin ile yapılan savaşların kazanıldığı

Soru-10 Çin’de başlayarak Orta Asya’yı geçerek Anadolu’ya oradan da Avrupa’ya  ulaşan İpek Yoluna  hakim olma düşüncesi savaşların  sebebini oluşturmuştur?

Buna göre mücadelelerin temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

A)Ekonomik

B)Dini

C)Siyasi

D)Kültürel

Soru-11 Bedir savaşında esir alınan Mekkeli putperestlerin bir kısmı Müslümanlara okuma yazma öğretmeleri karşılığında  serbest bırakılmışlardır.

Bu duruma göre İslamiyet de ön plana çıkan husus aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kültür

B)Ticaret

C)Ekonomi

D)Eğitim

Soru12) “İlk Türk İslam devletleri İslamiyet’in yayılmasını kutsal bir görev olarak kabul etmişlerdir.”

Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisi İslamiyet’i yayma amacı taşıdığı söylenebilir?

A)Gazneliler ile Selçuklular arasında yapılan Dandanakan savaşı

B)Gazneli Mahmut ‘un Hindistan’a yaptığı seferler

C)Çin Seddi’nin inşa edilmesi

D)Selçukluların taht kavgaları

Soru13) “Türkler tarih boyunca tarihi şekillendirecek hükümdarlar yetiştirmişlerdir.”

Buna göre Türk devlet adamlarından hangisinin hükümdarlık yaptığı söylenemez?

A)Yusuf Has Hacip

B)Gazneli Mahmut

C)Satuk Buğra Han

D)Alparslan

14-    I-Cumhuriyet Bayramı

II-Nevruz Bayramı

III-Kurban Bayramı

Türkler tarafından kutlanan yukarıdaki bayramlardan hangisi baharın müjdecisi olarak bilinmektedir?

A)Yalnız I

B)II ve III

C)I , II

D)Yalnız  II

15- Büyük bir şirketin patronusunuz. 2009 yılında yurdumuzun değişik bölgelerinde yatırımlarda bulunacaksınız. Yatırımda bulanacağınız fabrikalar yan tarafta verilmiştir. Ulaşım, hammadde, su,  gibi koşulları dikkate alarak Çay fabrikalarınızı harita üzerinde belirtilmiş yerlerden hangisinde kurmanızın uygun olur?

A)1        B)2        C)3         D)4

16-Devletin vatandaşlarına karşı görevini yerine getirmesi için ekonomik yönden gelişmiş ve mali kaynakları yeterli olmalıdır.Bu sözü söyleyen kişi hangi vatandaşlık sorumluğundan bahsediyor olabilir?

A)Askerlik görevi

B)Oy kullanma

C)Vergi vermek

D)Hukuk kurallarına uymak

17-İnsanların doğal kaynakları bilinçsizce tüketmesi insanları gelecekte bekleyen büyük sorunlardan bir tanesi olarak görülmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilinçsizliğe örnek olamaz?

A)Sakarya Nehrinin kirletilmesi

B)GAP projesi’nin uygulanması

C)Tuz Gölü’nün kurutulması

D)İnsanların yerleşim alanı oluşturmak için ormanların yok etmesi

18-Aşağıdakilerden hangisi ilgi ,istek ve yetenekleri doğrultusunda iyi eğitim almış bir insanın özelliklerinden biri  olamaz?

A)İşini en iyi şekilde yapar

B)Yenilik ve gelişmelere açık olur

C)Daha üretkendir

D)Her zaman subjektiftir.

19-     – Kuzey Kutup Bölgeleri

Dağlarla çevrili alanlar

Denizlerden uzak çöller

Yukarıdaki verilen alanların ortak özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?

A)Nüfus sayısı azdır

B)Bitki Örtüsü zengindir

C)Turizm gelişmiştir

D)Sanayi merkezlerinin fazlaca yoğunlaşmıştır

20-Bir ülkenin başka bir ülkeye mal yada hizmetini satmasına ihracat denir.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ihraç ettiği ürünler arasında gösterilemez?

A)Petrol     B) Pamuk    C) Tekstil    D)Beyaz Eşya

21-Dünyanın kendi etrafında döndüğünü iddia eden  Galileo Katolik kilisesi tarafından cezalandırılmıştır.Galileo demokratik  bir ortamda yaşamış olsaydı bu durumda nasıl karşılanabilirdi?

A)Düşüncesinden dolayı cezalandırılırdı

B)Görüşüne saygı duyulurdu

C)Düşüncesi kesinlikle kabul edilmezdi

D)Kilisenin düşüncesi  kabul edilirdi

22-Hammurabi  Yasalarında,

-Eğer bir kişi başkasının kemiğini kırarsa onun kemiği de kırılırdı

Eğer bir adam ,başka bir adamın gözünü çıkarırsa onunda gözü çıkardı

Yukarıdaki bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A)İnsan haklarına uygun olduğu

B)Günümüzdeki çoğu devletlerin bu yasaları benimsediği

C)Evrensel hukuk sistemine uygun olduğu

D)Cezaların daha çok maddi cezalar içerdiği

23-Demokratik ülkelerde insanlar düşüncelerini karşıdaki insanlara özgürce açıklayabilir.

Yukarıdaki cümle ile demokrasinin   hangi temel özelliği üzerinde durulduğu söylenebilir?

A)Düşünce özgürlüğü

B)Egemenliğin millete ait olması

C)Herkesin eşit olması

D)Evrensel olması

24Atatürk Diyor ki,

‘Dünyada hiçbir milletin kadını  ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım  milletimin kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar emek verdim’ diyemez.

Atatürk yukarıdaki sözüyle Türk kadının hangi özelliğinden bahsetmiştir?

A)Ülke yönetiminden söz sahibi olmasından

B)Türk kadınının milli mücadele dönemindeki katkılarından

C)Kadınların aile hayatındaki katkılarından

D)Kadınların meslek hayatındaki başarılarından

25-Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlere yardımcı olan bilim dalları arasında yer almaz?

A)Sosyoloji      B)Tarih       C)Biyoloji      D)Psikoloji

26-      I-Okulun futbol takımında oynamak.

II-Organları bağışlamak

III-Aşı olmak

Yukarıdaki verilen yargılardan hangileri sosyal katılıma örnek oluşturmaktadır?

A)Yalnız I     B)I ve II     C)II ve III     D)I ve III

27-Korsan ürünlerin üretimi durdurulmalıdır.

Çünkü…………………………………

Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A)Ürünlerde kalite yükselir

B)Devlet vergi alamadığı için maddi kayba uğrar

C)Tüketici hakları ihlal edilmiş olur

D)Bu olay bir emek hırsızlığıdır.

Cevap Anahtarı

1-b      2-d      3-b      4-c       5-b      6-c       7-a       8-a       9-b      10-a     11-d    12-b    13-a

14-d    15-a     16-c     17-b    18-d    19-a     20-a     21-b    22-d    23-a     24-b    25-c     26 -b

27-a

Ertuğrul Kalkan

Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

ortacag donemi

Orta Çağ’da Ekonomi Özet

ORTA  ÇAĞ’DA EKONOMİ A)TARIM Feodalizm (Derebeylik): Batı Roma’nın yıkılmasıyla güvenlik ve geçim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla …

2 Yorumlarınız

  1. süperrt

  2. çok iyisiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir