SINIF SBS SORU ÖRNEKLERİ

1.Aşağıda verilenlerden hangisi Hunların yaşam biçimiyle ilgili değildir.

a)Otlaklarda hayvan yetiştirirlerdi.                b)Surlarla çevrili şehirleri vardı.

c)Herkesin kendine ait topragı vardı.              d)Yetiştirdikleri hayvanların çoğu at,sıgır ve koyundu.

2. Uygurlar döneminde kervansaray,han, hamam,çeşitli tarım ürünlerine ve mal edinme,iş sözleşmesi,evlatlık verme gibi çeşitli belgelere rastlanmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz?

a)Savaşçı bir millet olduklarının

b)Yerleşik hayata geçtiklerinin

c)Yazıyı kullandıklarının

d)Çok ileri ve medeni bir toplum olduklarının

3-Hz. Muhammed’in (S.A.V.) vefatından sonra Dört Halife dönemi başladı. İslam tarihinde bu döneme “ Cumhuriyet Dönemi” de denilmiştir.

Cumhuriyet Dönemi olarak adlandırılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a)Devlet teşkilatlarının oluşturulması                 b) Ülke sınırlarının genişlemesi

c)Halifelerin seçimle iş başına gelmesi            d)Kur’an- ı Kerim’in kitap haline  getirilmesi.

4.……………………………….  Karahanlı devleti sınırları içinde yaşadı.Bir insanın yaşamında ihtiyaç duydugu tüm bilgileri…………………………………..yazmıştır.Bu kitap okuyana mutluluk getirsin ona doğru yolu göstersin diye yazılmıştır.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere  aşağıdakilerden  hangileri   getirilmelidir.

a) Kaşgarlı Mahmut -Kutadgu Bilig          b) Yusuf Has Hacip -Divanü Lügat’it Türk

c) Nizamül Mülk -Siyasetname                  d) Yusuf Has Hacip – Kutadgu Bilig

5………………………Hindistan’da kazandığı  zaferler Türkler arasında ve İslam dünyasında büyük yankı uyandırdı.Bu başarılardan dolayı    Abbasi Halifesi,………………………..’a   ………………ünvanını verdi.

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

a)Gazneli-Gazneli Mahmut-Sultan                        b)Gazneli-Kaşgarlı Mahmut-Sultan

c)Karahanlı-Kaşgarlı Mahmut-Sultan                    d)Karahanlı-Gazneli Mahmut-Sultan

6. Aşağıdakilerden hangisi madenlerin işletilmesi ve değerlendirilebilmesi için gerekli olanlardan  biri değildir?

A) Maden rezervinin fazla olması

B) Yeterli sermayenin olması

C) Kalifiye ve teknik elemanın bulunması

D) Maden yatağının her bölgede bulunması

7. Ülkemizde en çok Guleman (Elazığ),Fethiye,Köyceğiz(Muğla) ‘da  çıkartılır.Madeni eşya yapımında ve çeliğin sertleştirilmesinde  kullanılır. Yukarıda özellikleri verilen maden aşağıdakilerden hangisidir?

a)Bakır                       b)Krom               c)Demir                         d)Bor

8.Malatya’da  çay fabrikasını, Rize’de kayısı  fabrikasını kuramazsınız.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni, bu görüşüyle aşağıdakilerden hangisini  vurgulamak istemiştir?

a) Yatırım yaparken, ham maddeye yakınlık dikkate alınmalıdır.

b)  Fabrika kurarken sermayeye ihtiyaç duyulmaktadır.

c)  Kayısı sadece Malatya’da yetiştirilmektedir.

d) Ülkemizde her türlü tarım ürünü yetiştirilmektedir

9. Bir girişimci Türkiye’nin bazı illerinde fabrikalar kurmak istemektedir.

Ürünün fabrikaya taşınması sırasındaki ulaşım masraflarının en az olması istendiğinde girişimcinin seçeceği il ve ürün aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

İl Ürün

a) Trabzon                Zeytinyağı

b) Giresun                Makarna

c) Konya                  Un

d)Gaziantep             Kağıt

10.Nohut ve mercimek yazların sıcak ve kurak geçtiği yerlerde yetişir.Ülkemiz dünya nohut ve mercimek pazarının yaklaşık yüzde ellisini elinde tutmaktadır.

Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a)Türkiye ‘de nohut ve mercimek üretimi diğer ülkelerden fazladır.

b)Türkiye’nin nohut ve mercimek üretimi tüketiminden daha fazladır.

c)Ürettiğimiz nohut ve mercimeğin kalitesi düşüktür.

d)Nohut ve mercimek karasal iklime uyum saglar.

11. Devletin asli görevleri vatandaşların eğitim, sağlık, yol, su, kanalizasyon, elektrik ihtiyalarını karşılamaktır. Bu hizmetlerin vatandaşlara düzenli ve zamanında ulaştırılabilmesi için devletin bir kaynağa ihtiyacı vardır.Devletin vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için her vatandaşın üzerine düşen sorumluluk aşağıdakilerden hangisidir?

a)Askere gitmek           b) Seçimlerde oy kullanmak      c)Yatırım yapmak       d) Vergi vermek

12-Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin faydalarından biri olamaz?

a)Bireyin benliğini oluşturmasına yardım eder.

b)Kalıplaşmış değişmeyen bilgileri öğretir.

c)Ülkemizi ve dünyamızı tanımamıza yardımcı olur.

d)Kültürel alanda bilgilenmemizi sağlar.

13-Türk çocuğu atalarını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” Atatürk bu sözünü gerçekleştirmek ve Türk çocuğuna atalarını tanıtmak amacıyla hangi kurumu kurmuştur?
a) Dil Tarih Coğrafya Fakültesi     b) Türk Dil Kurumu      c-  Türk Tarih Kurumu                                          d) İş Bankasının kurulması


14-
Aynı boyuttaki kağıtlardan birine  Çanakkale,diğerine Dünya haritaları çizilmiştir.

Buna göre haritalar hangi yönleriyle birbirlerinden tamamen farklıdır

a) Ölçekleri     b) Harita İşaretleri    c) Kuş bakışı çizilmeleri    d) Bir kağıda çizilmeleri

15- Aşağıdaki ölçeklerden hangisiyle çizilen Bursa haritası kâğıt üzerinde daha fazla yer kaplar

a)1/ 500.000            b- 1/ 1.000.000           c-1/ 2.500.000                    d-1/ 100.000

16-Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a- Bir olayın sadece bir nedeni olur.

b- Çevremizde meydana gelen olaylar bizi ilgilendirmez.

c- Başımızdan geçen bir olaydan çevremizdeki kişiler de etkilenir.

d- Bir olayın sebepleri ve sonuçları arasında hiçbir ilişki bulunmaz

“İlk kanunları hazırlayan kraldır. Hazırladığı kanunlar ‘göze göz , dişe diş’ kuralına dayanır. Aynı zamanda bu kanunlar dünyadaki ilk anayasa olarak kabul edilir.”

17- Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki karlardan hangisi ile ilgilidir?

A) Kral Midas                        B) Kral Giges                      C) Hammurabi              D) Asur Banipal

“Dünyada ilk kez parayı bulmuş ve kullanmışlardır.Ticaret için “Kral Yolunu” yapmışlardır.

18- Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki Anadolu uygarlıklarından hangisine aittir?

A) İyonyalılar         B) Urartular

C) Frigler               D) Lidyalılar

I.Güneş batarken yürümek çok güzeldir
II. Türkiye’nin en kalabalık kenti İstanbul’dur.

III. Türkiye Asya ve Avrupa kıtalarında yer alır.
IV.Türkiye dünyanın en güzel ülkesidir

19-Yukarıdakilerden hangileri olgudur?
A) I-II      B) II-III   C) I-IV      D) I-III

20-Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da ki yerleşim alanlarının tercihinde etkili olan etkenlerden değildir?

A)Verimli tarım toprakları      B) Uygun iklim özellikler   C) Nüfus yoğunluğu          D) Zengin yer altı kaynakları

“Ziggurat adı verilen tapınaklar yapmışlar, matematikte dört işlemi bulmuşlar, beş gezegeni ve takımyıldızları  bulmuşlar, ilk yazı ve tekerleği icat etmişler ve kullanmışlardır.”

21- Yukarıda özellikleri verilen ilkçağ uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Asurlular             B) Sümerler                                  C) Mısırlılar             D) Frigler

“Taş işçilikleri ile ünlüdürler. Kuruldukları yerde kaleler ve su kanalları inşa etmişlerdir.. Çivi ve hiyeroglif yazısını kullanmışlardır. Başkentleri Tuşpa’dır.”

22- Yukarıda özellikleri verilen ilkçağ Anadolu uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lidyalılar                   B) Urartular                       C) Hititler                    D) İyonyalılar

.“İlk kütüphaneyi Ninova şehrinde kurmuşlardır.Ticaret amacıyla Anadolu’da koloniler kurmuştur. Çivi yazısını Anadolu uygarlıklarına öğretmişlerdir.

23- Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki uygarlıklardan hangisine aittir

A) Asurlular    B) Babiller           C) Sümerler           D) Hititler

24-Atatürk’ün “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.”sözünde demokrasinin hangi ilkesi vurgulanmıştır?

a)Duygu ve düşüncelerimizi özgürce ifade edebilmemiz.

b)Herkesin eşit olması

c)Herkesin  seçme ve seçilme hakkına sahip olması

d)Yasama, yürütme ve yargının farklı organlar tarafından yürütülmesi

25-Mehmet   bir işadamıdır. Her gün işe giderken farklı takım elbise giyer ve kravatını,gömlegini takımına uydurur. Mehmet’in en önem verdiği konulardan biri, giydiği kıyafetleri kendi fabrikasının üretmiş olmasına dikkat etmesidir.

Yukarıdaki değerlendirmeye göre Mehmet, aşağıdaki mesleklerden hangisiyle uğraşmaktadır?

A)Mühendislik   B)Öğretmenlik            C)Tekstil                D)Doktorluk

CEVAPLAR:1-B

2-A

3-C

4-D

5-A

6-D

7-B

8-A

9-C

10-C

11-D

12-B

13-C

14-A

15-D

16-C

17-C

18-D

19-B

20-C

21-B

22-B

23-A

24-C

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir