mufredat sosyal bilgiler e1502966584123
yeni müfredat değerlendirmesi

2.Sınıf Yeni Müfredatın Öğretmen Değerlendirmesi

 1. SINIFLAR YENİ MÜFREDAT DEĞERLENDİRMESİ

TÜRKÇE

Türkçe derslerinde program genelinde, öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı düşünme becerisini geliştirmek için okuma ve yazma kazanımlarını ön plana çıkaracak değişiklikler yapılmış. Müfredatın genelinde sadeleştirilen dil bilgisi konuları, günlük iletişimdeki beceriler esas alınarak yeniden düzenlenmiş.
Yeni Türkçe müfredatında birinci sınıftan itibaren gramer ağırlıklı bir eğitim yerine okuma, anlama ve yazma becerilerinin geliştirilmesi için kazanımlar ağırlıklı olarak öğretilecek. Geçmiş yıllarda 2. sınıftan itibaren başlayan dil bilgisi kazanımları, güncellenen programda 5. sınıftan itibaren sözlü iletişim, okuma ve yazma öğrenme alanlarının içerisine yerleştirilmiş. Güncellenen programda ilk dört sınıf seviyesinde dil bilgisi kazanımlarına yer verilmemiş.

yeni ogretim programi degerlendirmesi
Yeni Öğretim Programı Değerlendirilmesi

Dil bilgisi kazanımları, dil ile ilgili kural ve tanımları ezberleten bir anlayışın aksine anlam ve işlevi ön plana çıkaran bir anlayışla yeniden yapılandırılmış. Yazma becerisinde ise ilk sınıflardan itibaren öğrencilerin duygu ve düşüncelerini serbest bir şekilde anlatabilmeleri esas alınmış. Uzmanlar, ilk sınıflardan itibaren öğrencilerin yaratıcılıklarını daha çok kullanabildiklerine dikkati çekerken, bu becerilerin kurallara bağlı kalmak adına üst sınıflarda kaybedilebildiğini, yeni müfredatta ise bu konuda çok önemli köklü bir değişikliğe gidildiğine işaret etmişlerdir.

Müfredatta, bitişik eğik yazı uygulamasının devam ettirilmesiyle Türkçe dersinin öğrencilere kazandırmak istediği zihinsel becerilerin sorgulama, ilişki kurma, sınıflama, analiz ve sentez yapabilme gibi gelişiminin de desteklenmesi sağlanmış. Türkçe’de klasik yöntem de uygulanacak. Yeni müfredat taslağında, çoktan seçmeli sorularla (test) Türkçe dersinin ölçülemeyeceğine de işaret edilerek, puanlama sisteminde çoklu değerlendirme esas alınmış. İlkokullarda birinci ve ikinci sınıfta çoktan Türkçe derslerinde seçmeli testler kullanılmamasını tavsiye eden yeni müfredat taslağında, yorum gerektiren açık uçlu ve klasik sınavlar, izleme testleri, tema sonu değerlendirme testlerinin de puanlama sistemine getirilmesi planlaması yer aldı.

ÖNERİLER:

 • Okuma ,dinleme , konuşma ve yazma becerilerinin yanına tümleşik becerilerin eklenmesi olumlu olmuştur.
 • 12 yıldır uyguladığımız el yazısı uygulamasında yeterince başarı sağlayamadık. Bence bu uygulamanın sürekli olmadığından kaynaklanmaktadır. Bu uygulama ortaokul ve lisede kesintiye uğramadan devam etmelidir.
 • Yeni temalar genel olarak uygundur. Ancak geçmiş müfredatta da yer alan doğal afetler gibi 1,2 ve 3. Sınıf öğrencilerinin dünyalarında olmayan konular işlenirken güçlük çekilmektedir. Bu temalarla ilgili seçilecek metinler öğrencilerin ilgilerine uygun , tekerleme şiir vb olmalı kısa anlaşılır olmalıdır.
 • Dilbilgisi 5. Sınıfa kaydırılmış ancak basit kurallar 1. Sınıftan itibaren verilmelidir.

HAYAT BİLGİSİ

Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı yaparak yaşayarak öğrenmeyi merkeze alan, öğrencilerin temel yaşam becerilerini kazanmalarını esas alan bir anlayışla hazırlanmıştır. Programda öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirerek keşfeden, soran, sorgulayan, üreten ve sorun çözebilen bireyler haline gelmeleri amaçlanmıştır.

Ayrıca öğrencilerin içinde yaşadığı mekâna ve topluma uyumlarını sağlayabilmeleri ve kültürel aktarımı gerçekleştirebilmeleri amacıyla toplumsal değerlerin kazandırılmasına da önem verilmiştir.     Programda dersler arası ilişkilendirme yapılarak içerik Türkçe, Fen Bilimleri, Matematik ile Oyun ve Fizikî Etkinlikler derslerinin ilgili kazanımlarıyla eşleştirilmiştir. Program, okul içi ve okul dışı öğrenme faaliyetlerini önemsemiş, öğrenci merkezli öğretim strateji, yöntem ve tekniklerinin yanısıra sürece dayalı ölçme değerlendirme araç ve yöntemlerinin kullanılmasına fırsat verici tarzda yapılandırılmıştır.

Yeni Hayat Bilgisi programında temel yaşam becerilerine sahip bireyler yetiştirmek amacıyla beceri temelli bir yaklaşımla hazırlanmıştır. .Bu temel becerilerin yanısıra güncel bir konu olan “Değerler Eğitimi” konuların arasına serpiştirilmiştir. Ayrıca Rehberlik çalışmaları da Hayat Bilgisi dersi içine yerleştirilmiştir.
Yeni Hayat Bilgisi programında 3 temadan vazgeçilmiş bunun yerine 6 ünite getirilmiş. Dersin adına uygun olarak öğrenciyi hayata hazırlayıcı yönde eğitim programları geliştirilmiş.

1 Okulumuzda Hayat

2 Evimizde Hayat

3 Sağlıklı Hayat

4 Güvenli Hayat

5 Ülkemizde Hayat

6 Doğada Hayat

ÖNERİLER:

 • Üç temanın 6 üniteye yayılması bütünlük içinde olması açısından verimli olacaktır.
 • Ders kitaplarında bolca boyama , kes- yapıştır vb eğlenceli etkinliklere yer verilmelidir.
 • Okullara , ünitelerle ilgili levha model , maket vb gönderilmelidir.

      MATEMATİK

Matematik Dersi Öğretim Programı; Sayılar ve İşlemler, Geometri, Ölçme, Veri olmak üzere dört öğrenme alanı olarak tasarlanmıştır. Tüm öğrenme alanlarına her sınıf seviyesinde yer verilirken, bazı alt öğrenme alanları belirli bir sınıftan sonra devreye girmektedir.

Yapılan müfredat güncellenmesi incelendiğinde pek bir değişim olmadığı görülmektedir. Sadece kazanım cümleleri daha net hale getirilip 3-4 kazanım derlenmiş. Bu şekilde tüm sınıf düzeylerinde kazanım sayısı azalmış olarak gözüküyor.

ÖNERİLER:

 • Yapılan müfredat güncellenmesi incelendiğinde pek bir değişim olmadığı görülmektedir. Ancak günümüzde kullandığımız ders ve çalışma kitapları etkinlikler açısından çok yetersiz kalmaktadır. Yeni hazırlanacak kitaplarda alıştırma ve örneklere çokça yer verilmelidir.
 • Ders kitaplarında bolca boyama , kes- yapıştır vb eğlenceli etkinliklere yer verilmelidir.
 • Matematiği daha eğlendirici hale getirmeliyiz.
 • Kaynak:egitimhane

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

Türkiye Sınır Kapılarının İsimleri

Dereköy ve Kapıkule Sınır Kapısı : Bulgaristan Sınır Kapıları Cizre, Girmeli, Şenyurt, Akçakale, Ceylanpınar, Karkamış, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir