Anasayfa / Toplantı Tutanakları / 2.Dönem Başı Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

2.Dönem Başı Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM BAŞI ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

2.Dönem Başı Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

2.Dönem Başı Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı GÜNDEM MADDELERİ

Açılış

  1. Açılış konuşmasının ve yoklamanın yapılması
  2. Saygı duruşu ve istiklal marşı
  3. Gündem maddelerinin okunması ve görüşülmesi istenen maddelerin eklenmesi,
  4. 2.Dönem Başı Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silâh arkadaşları ve aziz şehitlerimizin anısına saygı duruşu  ve İstiklâl Marşı’nın tamamlanmasıyla birlikte toplantı başladı. 2.Dönem Başı Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

Açılış konuşması OKUL MÜDÜRÜ ………………..tarafından yapıldı: OKUL MÜDÜRÜ ……………….. “Değerli Öğretmen Arkadaşlarım. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedeflerin eğitim yoluyla gerçekleşebileceği gerçeğini daima diri tutmalıyız. Bugün sınıflarımızda sizlerin bilgi ve deneyimlerinden yararlanmayı bekleyen öğrenciler, yarın ülkemizi daha iyi seviyelere çıkarabilmek için bayrağı hepimizden teslim alacaktır. Unutmayınız ki eğitim, iyi yetişmiş eğitimcilerle yürür. Elinizdeki cevheri gerektiği gibi işleyerek verdiğiniz emeklerin asla boşa gitmeyeceğini düşününüz. Öğretmenlerin, sevgi dolu, sabırlı, hoş görülü ve bilge insan olması beklenirken aynı zamanda yenilikleri takip eden, bilgilerini güncelleyen, öğrenmeye açık birer meşale olması beklenir. Bu görev bilinciyle hareket eden sizler, yetiştireceğiniz öğrencilerin başarısıyla her zaman gurur duyabilirsiniz. Tüm öğretmen arkadaşlarıma, bir dönem boyunca yararlı ve fedakâr çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

OKUL MÜDÜRÜ ………………..tarafından gündem maddeleri okundu, öğretmen arkadaşlara başka bir gündem maddesi eklemek isteyip istemedikleri soruldu. Bütün öğretmen arkadaşlar başka bir gündem maddesi eklemeye gerek olmadığını belirttiler. Yapılan yoklamada idareci ve öğretmenleri hazır bulunduğu görüldü.

(KARAR) : Yapılan yoklamada idareci ve öğretmenlerin hazır bulunduğu görülerek toplantının başlamasına, gündem maddelerinin yeterli olduğuna, başka gündem maddesi eklenmesine gerek olmadığına karar verilmiştir.

Öğretmenlerle ilgili hususların görüşülmesi

Mevzuat değişiklikleri ile Tebliğler dergisi ve resmi yazıların incelenmesi

Yürürlükte olan ilgili mevzuatlar hakkında bilgi verildi. Okulda her türlü iş ve işlemlerin bu mevzuatlara göre yürütüleceği OKUL MÜDÜRÜ ………………..tarafından belirtildi. Mevzuat içeriklerinin incelenmesini, yapılan değişikliklerin takip edilmesinin, güncel mevzuatlara göre hareket edilmesinin yararlı olacağını belirtti.

OKUL MÜDÜRÜ ………………..; güncel mevzuatlara www.meb.gov.tr sitesinden ulaşabileceğini söyledi.

OKUL MÜDÜRÜ ………………..yönetici ve öğretmenlerin resmi gazete, tebliğler dergisi, genelge ve duyurulardan elektronik ortamda yayınlananları bakanlığın web sayfasından takip edilebileceğini, elektronik ortamda yayımlanmayanların ise okunup imzalanacağını ve bu anlamda tüm okul personelinin yazılı emirleri okumakla yükümlü olduklarını belirtti. Ayrıca resmi yazıların öğretmenler odasında masa üstüne bırakılan dosyanın içine konulduğu ve bu dosyada bulunan yazıların öğretmenler tarafından günlük olarak incelenerek imzalanması gerektiğini söyledi.

OKUL MÜDÜRÜ ……………….. “Sayısal ortamdaki bilgi, belge ve dokümanların öğretmenlere elektronik ortamda duyurulacağını, sistemin aktif olmasından sonra fiziksel ortamda imza atmaya gerek kalmayacağını ifade etti.

(KARAR) : Resmi gazete, tebliğler dergisi, genelge ve duyuruların takip edilmesine, resmi yazıların günlük olarak incelenmesine karar verildi.

Rapor, izin, ayakta tedavi işlemleri

MADDE 7- (1) Memurlara hastalık raporlarında gösterilen süreler kadar hastalık izni verilir.

(2) Hastalık izni, memurun görev yaptığı kurum veya kuruluşun izin vermeye yetkili kıldığı birim amirlerince verilir. Yurt dışında verilecek hastalık izinlerinde misyon şefinin onayı zorunludur.

(3) Kamu hizmetlerinde aksamaya yol açılmaması ve bu Yönetmelik ile belirlenen usûl ve esaslara uygunluğunun tespit edilebilmesi için, hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi; örneği gönderilmiş ise, rapor süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunludur. Yıllık iznini yurtdışında geçiren memurların aldıkları hastalık raporları, dış temsilciliklerce onaylanmalarını müteakip en geç izin bitim tarihinde disiplin amirlerine intikal ettirilir.

OKUL MÜDÜRÜ ………………..zorunlu mazeret izinlerinin (evlilik, doğum, ölüm) Okul Müdürü  tarafından; 1 (bir) gün olan mazeret izinlerinin İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından, 1 (bir) günden fazla olan mazeret izinlerinin kaymakam tarafından onaylanacağı belirtti.

(KARAR) : , Hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla okul müdürlüğüne teslim edilmesine karar verildi.

Nöbet görevlerinin görüşülmesi

OKUL MÜDÜRÜ ………………..tarafından İKY’nin “Okul Müdürü   ve öğretmenlerin nöbet görevi” başlıklı maddesi okunarak gerekli açıklamalarda bulundu.

MADDE 44 –

(1) Müdür yardımcıları, okulda kendilerine verilen nöbet görevini yerine getirir, nöbetçi öğretmen ve öğrencileri izler, nöbet raporlarını inceler, varsa sorunları müdür başyardımcısına veya müdüre bildirir.

(2) Bağımsız anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğretmenleri kendi devrelerinde ve etkinlik saatleri dışındaki zamanlarda nöbet tutarlar.

(4) İlköğretim kurumlarında; okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı, gündüzlü,

normal veya ikili eğitim yapma gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenler, normal eğitim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutarlar.

(8) Nöbet görevi, ilk ders başlamadan 30 dakika önce başlar, son ders bitiminden 30 dakika sonra sona erer. Ancak bu süre, okulun özelliğine göre öğretmenler kurulu kararıyla 15 dakikadan az olmamak kaydıyla kısaltılabilir.

(9) Nöbet görevine özürsüz olarak gelmeyen öğretmen hakkında, derse özürsüz olarak gelmeyen öğretmen gibi işlem yapılır.

(10) Nöbetlerde uyulması gereken esaslar öğretmenler kurulunda görüşülerek okul yönetimince nöbetçi öğretmen görev talimatnamesi hazırlanır. Bu talimatname, öğretmenlere yazılı olarak duyurulur.

(KARAR):Nöbet görevinin ilk ders başlamadan 15 dakika önce başlamasına, son ders bitiminden 15 dakika sonra sona ermesine, nöbet talimatnamesine göre görevlerin yerine getirilmesine karar verildi.

Ders defterlerinin işlenmesi

OKUL MÜDÜRÜ ………………..: Derse giren tüm öğretmenlerin ders esnasında ve biriktirme yapmadan MEB Eğitim ve Öğretim Çalışmamalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönergesi doğrultusunda ders defterine uygulanan etkinliğin adı veya etkinliğin ilgili olduğu kazanımın yazılacağını belirtti. Ders defterlerinin doldurulmaması durumunda öğretmenin derse girilmemiş sayılacağını ve ek-ders ödemelerinde bu hususa göre hareket edileceği belirtildi.

(KARAR): Ders defterlerinin biriktirme yapılmadan günübirlik doldurulmasına karar verildi.

 

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

Atama ve hizmet içi eğitim başvuruları ile onayları

OKUL MÜDÜRÜ ………………..İKY 43 (7) maddesi hakkında açıklamalarda bulundu.

İKY 43 (7) Öğretmenler, komisyon üyesi ve gözcü olarak görevlendirildikleri sınav komisyonlarında, okulda yapılan her türlü resmî toplantılar ve mahallî kurtuluş günleri ile millî bayramlarda bulunmak zorundadırlar.

OKUL MÜDÜRÜ ………………..Öğretmenlerin ve personelin kendilerine tebliğ edilen toplantılara zamanında katılmaları gerektiğini ve katılmak istenen hizmet içi eğitim faaliyetleri ile sistem üzerinden yapılacak her türlü başvurularla ilgili okul idaresine zamanında bilgi verilmesi gerektiğini ifade etti.

(KARAR) : Katılmak istenen hizmet içi eğitim faaliyetleri ile sistem üzerinden yapılacak her türlü başvurularla ilgili okul idaresine zamanında bilgi verilmesine karar verildi.

Mebbis bilgileri ve özlük hakları (derece-kademe, ek ders, maaş )

OKUL MÜDÜRÜ ………………..maaş, ücret, ek ders, kademe ve derece ilerleme durumlarının okul idaresi tarafından sürekli takibinin yapıldığını, gözden kaçabilme ihtimaline karşı Mebbis bilgileri ile maaş ve ek ders ödemelerinin kontrol edilerek yanlışlık olması halinde okul idaresine bildirmeleri gerektiğini belirtti.

(KARAR) : Mebbis bilgileri ile özlük haklarının periyodik olarak takip edilmesine, yanlışlık olması halinde okul idaresine bildirilmesine karar verildi.

İdarenin verdiği görevleri

OKUL MÜDÜRÜ ………………..İKY’nin “Öğretmen” başlıklı maddesini okuyarak gerekli açıklamalarda bulundu.

MADDE 43 (4) İlkokullarda Yabancı Dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri, alan öğretmenlerince okutulduğunda sınıf öğretmenleri bu ders saatlerinde yönetimce verilen eğitim ve öğretim görevlerini yapar.

(KARAR) : Branş öğretmenlerinin derse girdiği saatlerin planlamasının ilgili öğretmen/öğretmenler ile işbirliği içerisinde yapılarak eğitim öğretim uygulamalarının etkinliğinin artırılmasına karar verildi.

Denetim ve rehberlik çalışmaları

OKUL MÜDÜRÜ ………………..İKY’nin “Okul Müdürü’nün görev, yetki ve sorumluluğu” başlıklı maddesi üzerinden gerekli açıklamalarda bulundu.

MADDE 39 – (1) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Müdür; okulun öğrenci, her türlü eğitim ve öğretim, yönetim, personel, tahakkuk, taşınır mal, yazışma, eğitici ve sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, taşımalı eğitim, güvenlik, beslenme, bakım, koruma, temizlik, düzen, nöbet, halkla ilişkiler ve benzeri görevler ile Bakanlık ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince verilen görevler ile görev tanımında belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesini sağlar.

OKUL MÜDÜRÜ ……………….. “Öğretme-öğrenme sürecinde hedeflere ulaşılması, planlanan çalışmalar ile gerçekleştirilen faaliyetlerin birbirleriyle uyumluluğunu ve sapmalarını tespit edilip eksikliklerin giderilmesine ışık tutulması, öğretmenlerin karşılaştıkları mesleki problemlerde yardım ve rehberlikte bulunulması amacıyla üst yönetime görüş sunmak denetimin asıl görevi olup, bu görevin yerine getirilmesinde en önemli sorumluluk da okul müdürüne düşmektedir. Bu nedenle dönem içerisinde ders denetimleri yapılacaktır.” Dedi.

(KARAR) : Eğitim-öğretim ile diğer çalışma ve uygulamalarda, kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak, verimliliği artırmak, mevzuata uygunluğu sağlamak, eğitim-öğretim düzeyini yükseltmek amacıyla denetim ve rehberlik çalışmaları yapılmasına karar verildi.

Bayrak törenleri başta olmak üzere her türlü anma ve kutlama törenlerinde uyulacak esasların görüşülmesi

OKUL MÜDÜRÜ ……………….. MEB Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği “Bayrak Töreni” başlıklı maddesini üzerinde açıklamalarda bulundu.

Bayrak töreni (Madde 19 )

(1) Bayrak töreni, Türk Bayrağı ve İstiklâl Marşı’nın anlam ve önemine yaraşır şekilde düzenlenir. Törende Türk Bayrağı ve İstiklâl Marşı’na olan sevgi ve saygıyı güçlendirmek amaçlanır ve gerekli her türlü önlem alınır.

(2) Bayrak töreni; hafta başında ve sonunda, resmî tatil, millî bayram, genel tatil başlangıcında ve sonunda yapılır.

(3) Eğitim kurumunda bayrak direği bulunur. Bayrak, törenden önce indirilir ve törenle göndere çekilir.

(4) Bayrak töreninde yapılan konuşmalar, İstiklâl Marşı’nın söylenmesinden önce bitirilir.

(5) İstiklâl Marşı’nın ilk iki kıtası, törene katılanlar tarafından birlikte, bestesine uygun olarak yüksek sesle söylenir.

(KARAR) : Müzik derslerinde İstiklal Marşı’nı anlam ve önemine yaraşır şekilde söylenmesi konusuna ağırlık verilmesine, törenden önce bayrağın indirilip göndere çekilmesinde yardımcı olacak öğrenci görevlendirilmesine, tören zamanında öğretmenlerin sınıfların başında bulunmak suretiyle İstiklâl Marşı’nın anlam ve önemine yaraşır şekilde okunması konusunda öğrencilere rehberlik etmesine karar verildi.

Personel kılık-kıyafet yönetmeliğinin incelenmesi

OKUL MÜDÜRÜ ………………..; 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik üzerinden çeşitli açıklamalarda bulunmak suretiyle kılık kıyafet konusunda ilgili yönetmelik hükümlerine uyulması gerektiğini belirtti.

Madde 4 – Kurum ve kuruluşlarda görevli memur, sözleşmeli personel, geçici personel ile hizmetliler ve işçilerin giyimlerinde sadelik, temizlik ve hizmete uygunluk esastır.

Madde 5 – 2 nci maddede sözü edilen personelin kılık ve kıyafette uyacakları hususlar:

a.Kadınlar;

Kolsuz ve çok açık yakalı gömlek, bluz veya elbise ile strech, kot ve benzeri pantolonlar

giyilmez. Etek boyu dizden yukarı ve yırtmaçlı olamaz. Terlik tipi (sandalet) ayakkabı

giyilmez.

Erkekler;

Elbiseler temiz, düzgün, ütülü ve sade; ayakkabılar kapalı, temiz ve boyalı giyilir.Sandalet veya atkılı ayakkabı giyilmez. Bina içinde ve görev mahallinde baş daima açık bulundurulur. Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. Saçlar, kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir, temiz bakımlı ve taranmış olur. Hergün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz. Bıyık tabii olarak bırakılır, uzunluğu üst dudak boyunu geçemez. Üstten alınmaz, yanlar üst dudak hizasında olur, alt uçları dudak hizasından kesilir. Kravat takılır, kravatı örtecek şekilde balıkçı yaka veya benzeri süveterler giyilmez. Hizmet gereğine uygun olarak verilmişse tek tip elbise

giyilir.Bina içinde gömleksiz, kravatsız ve çorapsız dolaşılmaz.

OKUL MÜDÜRÜ ………………..: Okul personelinin kılık kıyafet kanunu ile ilgili usül ve esaslara uyması gerektiğini belirtti.

(KARAR) : Personelin yönetmeliğe uygun şekilde giyinmesine, sivil itaatsizlik uygulamasının göz ardı edilmemesine karar verildi.

2020-2021 Eğitim-Öğretim I.Dönemin değerlendirilmesi
Akademik başarı yönünden
Sosyal ve kültürel faaliyetlerin değerlendirilmesi
Rehberlik faaliyetleri yönünden

OKUL MÜDÜRÜ ………………..2018/2019 Eğitim Öğretim yılı ilk döneminin değerlendirilmesi yaparak dönemin genel olarak başarılı geçtiğini, öğrencilerin temizlik, ders başarısı ve diğer benzeri konularda eksikliklerin giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi.

Müdür Yardımcısı……………: 2020 / 2021 Eğitim – Öğretim Yılı I. Dönem sonu itibariyle okulumuzda toplam …… öğrenci okuduğunu, ….. öğrencinin Teşekkür Belgesi, ….. öğrencinin Takdir Belgesi  ve ….. öğrencinin İftihar Belgesi  ile ödüllendirildiğini söyledi.

Fen Bilimleri Öğretmeni ……….:

Türkçe Öğretmeni ……….:

Beden Eğitimi Öğretmeni ……….:

Matematik Öğretmeni ……….:  Genel olarak iyi bir sınıf olduğunu ve sınıfında müfredatın hedef ve davranışlara uygun işlendiğini, sınıfta genel olarak bütün öğrencilerin istenilen hedef ve davranışlara ulaştığını, başarılı bir dönem geçirdiğini belirtti. Matematikte ise sınıfın genelinin istenilen seviyede olunduğunu belirtti.

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni …………..: Sınıflarda ortalamanın üzerinde bir başarı sağladığını, öğrencilerin genel itibariyle derse karşı ilgi ve istekli olduğunu, başarısız olan öğrencilerin genel olarak tüm derslerde başarısız olduklarını söyleyerek, ders işlemede herhangi bir sorunla karşılaşmadığını ifade etti. Başka bir ifadeyle, sınıflarda başarı oranının ortalamanın üstünde olduğunu ancak başarılı öğrenciler dışında diğer öğrencilerin derse karşı ilgisiz olduklarını bunun da başarıyı olumsuz etkilediğini ifade etti. Ayrıca, öğrencilerin çalışma durumlarının genelinde istenen düzeyde olduğunu, çalışma yetersizliği içinde bulunan öğrencilerin ise gerek derslerde, gerekse okul dışında gerekli özen ve ilginin gösterilerek olumsuzlukların en az seviyeye çekilebileceğini ifade etti.

İngilizce Öğretmeni …………….: Öğrencilerin genel durumunun iyi olduğunu, ancak düzenli ders çalışmadıklarından, dersine gereken önemi vermediklerinden ve bazı öğrencilerin sınıf seviyesinin çok altında olmasından dolayı istenilen düzeyin yakalanamadığını belirtti.

Ders işlemleri ile ilgili esasların görüşülmesi
Zümre Öğretmenler Kurulu toplantılarının planlanması

OKUL MÜDÜRÜ ……………….. Zümre Öğretmenler Kuruluyla ilgili Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Zümre Öğretmenler Kurulu” başlıklı maddesi ile Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi “Eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri” başlıklı maddeleri üzerinden gerekli açıklamalarda bulunmuştur.

Zümre Öğretmenler Kurulu

MADDE 35 – (1) Zümre öğretmenler kurulu; okul öncesi eğitim kurumlarında okul öncesi eğitimi öğretmenlerinden, ilkokullarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenleri ve varsa alan öğretmenlerinden, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise aynı alanın öğretmenlerinden oluşur.

(2) Aynı sınıfı okutan bir sınıf öğretmeni veya aynı dersi okutan yalnızca bir alan öğretmeni olması durumunda zümre öğretmenler kurulu toplantısı yapılmaz. Ancak bu öğretmenler kurul kapsamında yapacakları çalışmalara yıllık çalışma programında yer verirler.

(3) Zümre öğretmenler kurulu, öğretmenler kurulunda yapılacak çalışma planına uygun olarak eğitim ve öğretim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır. Toplantılar, zümre öğretmenleri arasından seçimle belirlenen öğretmenin başkanlığında yapılır.

(4) Zümre öğretmenler kurulunda; öğretim programı, ders planlarının düzenlenmesi, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme değerlendirme araçları, öğrenci başarı düzeyi, okulun fiziki mekânlarının ve ders araç gereçlerinin kullanımı gibi hususlar görüşülerek okulun çevre imkânları analiz edilir ve iş birliği oluşturulur.

(5) Ders yılı sonunda yapılan zümre öğretmenler kurulunda; daha önce yapılan zümre öğretmenler kurulu kararlarının izleme-değerlendirme raporu hazırlanır ve okul müdürlüğüne sunulur.

Eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri

MADDE 12 – (1) Eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri; eğitim kurumunda aynı sınıfı okutan veya alanı aynı olan öğretmenlerden oluşur. Ancak ilkokullarda zümreler; aynı sınıfı okutan öğretmenler ile varsa o sınıfta/sınıflarda derse giren alan öğretmenlerinden oluşur. Ayrıca ilkokullarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenlerinden her sınıf seviyesinde sınıf zümre başkanı ve varsa aynı alan öğretmenlerinin her birinin alan zümre başkanı seçilir. İlkokullarda alan öğretmenleri, kendi alanlarındaki ilçe ve il zümre toplantılarına katılır. Meslekî ve teknik eğitim veren eğitim kurumlarında gerektiğinde uzman, usta öğretici, eğitici personel ve teknisyenler de uygun olan alanlarla birlikte zümre öğretmenler kuruluna katılır. Alanında bir öğretmen olması durumunda zümre toplantısı, eğitim kurumu müdürü veya müdürün görevlendireceği Okul Müdür V.   ile yapılır. Kurul, haziran ayında yapılacak toplantıda, eylül ayından itibaren geçerli olmak üzere 2 yıl süreyle kendi aralarından birini başkan seçer. Aynı şekilde yedek başkan belirlenir. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında ise alan/bölüm şefleri alanının zümre başkanı olup bu göreve devam ettiği sürece zümre başkanlığı devam eder. Seçilen başkan eğitim kurumu yönetimine bildirilir ve e-Kurul ve Zümre Modülüne kurul/zümre başkanı yetkilisi olarak işlenmesi sağlanır. Yıl içerisinde zorunlu bir sebeple zümre başkanı değiştiği takdirde yedek başkan zümrenin başkanı olur. Katılımcılardan yeni bir yedek başkan seçilir. Bir önceki zümre başkanı toplantı yaparak mevcut durumu, yapılacak ve yapılmış çalışmaları, gündemleri ve kararları yeni başkana ve katılımcılara aktarır. Seçilen başkan eğitim kurumu yönetimine bildirilir ve e-Kurul ve Zümre Modülüne kurul/zümre başkanı yetkilisi olarak işlenmesi sağlanır.

(2) Zorunlu bir durum olmadığı sürece eğitim ve öğretim yılı içerisinde zümre başkanı değiştirilemez.

(3) Eğitim kurumunda alanında bir öğretmen olanlar, alanları ile ilgili bir üst zümre toplantısına katılırlar.

(4) Zümre toplantıları; ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda yapılır. İhtiyaç duyulması hâlinde eğitim kurumu müdürü/zümre başkanının çağrısı veya üyelerin salt çoğunluğunun yazılı talebi üzerine eğitim kurumu zümre toplantılarında alınan kararların ve varsa yeni gündem maddelerinin görüşülmesi amacıyla aynı esas ve usulle ara zümre toplantıları yapılır. Sene içerisinde yapılan toplantılarda, ders yılı başlamadan önce yapılan ilk toplantıda görüşülen gündem ve alınan kararlar dışında yeni gündemler oluşmuş ise e-Kurul ve Zümre Modülünde sadece onlar için yeni bir toplantı kaydı oluşturulur. Yeni gündem oluşmamış ise alınan kararların oluşma düzeyi değerlendirilerek sonuçları e-Kurul ve Zümre Modülüne işlenir. Ders yılı sonunda yapılan toplantıda ise eğitim ve öğretim yılı boyunca alınan kararlar ve sonuçları değerlendirilerek e-Kurul ve Zümre Modülüne işlenir ve sonucu işlenmemiş karar bırakılmaz.

(5) Zümre toplantıları ders saatleri dışında yapılır.

(6) Zümreler; Millî Eğitim Bakanlığı Zümrelerin Toplantı Takvimi’nde (EK-2) belirtilen zaman dilimleri içinde konuyla ilgili hazırlanacak ve kurul üyelerine toplantı öncesi e-Kurul ve Zümre Modülü üzerinden duyurulacak gündem ile toplanır. Zorunlu durumlar dışında toplantıların tarihi, yeri ve gündemi en az 5 gün önceden ilgililere yazılı olarak gerektiğinde e-posta ve/veya bilişim araçlarıyla da duyurulur.

(7) Ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında, ders yılı sonunda ve eğitim kurumu müdürü/zümre başkanının gerekli gördüğü zamanlar ile kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği doğrultusunda yapılacak olan eğitim kurumu sınıf/alan zümre toplantılarında aşağıda yer verilen maddelerden ilgili görülenler ile zümre başkanının gerekli gördüğü konular, kurul üyelerinin salt çoğunluğunun kararıyla gündeme alınması kararlaştırılan konular eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre gündeme alınır, görüşülerek karara bağlanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Eşitlik hâlinde zümre başkanının katıldığı görüş kabul edilir. Gündem ve alınan kararlar e-Kurul ve Zümre Modülüne işlenir ve kararlar müdürün onayından sonra uygulamaya konulur. Ayrıca, kurul tutanağı, toplantıya katılmayanlar da dâhil ilgili tüm zümre kurulu üyeleri tarafından imzalanır ve eğitim kurumu yönetimince saklanır.

(KARAR) : Toplantılarla ilgili iş ve işlemlerin yönetmelik ve yönerge hükümlerine göre yapılmasına, gündem maddelerinin ve (sistem aktif hale geldiğinde) alınan kararların e-müfredat sistemine zamanında işlenmesi gerektiğine, bu hususta gerekli çalışmaların branş öğretmenleri ve okul idaresiyle işbirliği içinde titizlikle yürütülmesine karar verildi.

Şube Öğretmenler Kurulu toplantılarının planlanması

OKUL MÜDÜRÜ ……………….. Şube Öğretmenler Kuruluyla ilgili Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Şube Öğretmenler Kurulu” başlıklı maddesi ile Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi “Sınıf/şube öğretmenler kurulu” başlıklı maddeleri üzerinden gerekli açıklamalarda bulunmuştur.

Şube Öğretmenler Kurulu

MADDE 36 – (1) Şube öğretmenler kurulu, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında aynı şubede ders okutan öğretmenler ile okul rehber öğretmeninden oluşur. Kurula, gerek görülürse veliler ile öğrenciler arasından seçilen temsilciler de çağrılabilir.

(2) Şube öğretmenler kurulu, okul yönetimince yapılacak planlamaya göre birinci dönemin ikinci ayında, ikinci dönemin birinci veya ikinci haftasında ve yıl sonunda okul müdürü ya da görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube rehber öğretmeninin başkanlığında toplanır. Ayrıca, gerektiğinde şube rehber öğretmeni veya okul rehber öğretmeninin önerisinin okul yönetimince uygun görülmesi hâlinde de toplanabilir.

(3) Şube öğretmenler kurulunda; şubedeki öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık, sosyal ilişkilerinin yanı sıra bu Yönetmeliğin 31 inci maddesi hükmü gereğince, başarıları ile ailenin ekonomik durumu değerlendirilerek alınacak önlemler görüşülür ve alınan kararlar, uygulanmak üzere şube öğretmenler kurulu karar defterine yazılır.

Müdür Yardımcısı ……………….. 25/08/2017 tarihli ve 83203306/10.04-E.12827610 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren “Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi”ne dikkat çekti. Bu yönergeye göre İl Milli Eğitim Müdürleri Kurulu, İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu, Eğitim Kurumu Müdürleri Kurulu,Kademe ve türlerine göre Eğitim Kurumu Müdürleri Kurulu ,Öğretmenler Kurulu,Şube Öğretmenler Kurulu ve Sanat ve Spor Kurulu gibi kurulların ;Okul öncesi eğitim kurumları zümreleri,İlkokullar zümresi, Ortaokullar zümresi, Ortaöğretim kurumları zümreleri gibi zümrelerin olduğunu belirtti.

Yönergeye göre ;

Sınıf/şube öğretmenler kurulu

MADDE 10 -(1) Sınıf/şube öğretmenler kurulunun oluşumu; sınıf öğretmenler kurulu aynı sınıf seviyesinde, şube öğretmenler kurulu ise aynı şubede ders okutan öğretmenler ile rehberlik öğretmenlerinden oluşur. Ancak, okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokullarda sınıf/şube öğretmenler kurulu oluşturulmaz.

(2) Kurullar; ortaokul ve imam hatip ortaokullarında ekim, şubat ve haziran aylan içerisinde, ortaöğretim kurulularında ise kasım ve nisan ayları içerisinde yapılır. İhtiyaç hallerinde ise eğitim kurumu müdürünün, ilgili müdür yardımcısının, rehberlik öğretmeninin ya da sınıf/şube rehber öğretmeninin talebi ve eğitim kurumu müdürünün uygun görmesiyle toplanır. Sınıf/şube öğretmenler kurulu toplantıları ihtiyaca göre ayrı ayrı yapılabileceği gibi birleştirilerek de yapılabilir.

(3) Kurullar; Eğitim Kurullarının Toplantı Takvimi’nde (EK-1) belirtilen zaman dilimleri içinde konuyla ilgili hazırlanacak ve kurul üyelerine toplantı öncesi e-Kurul ve Zümre Modülü üzerinden duyurulacak gündem ile toplanır. Zorunlu durumlar dışında toplantıların tarihi, yeri ve gündemi en az 5 gün önceden ilgililere yazılı olarak gerektiğinde e-posta ve/veya bilişim araçlarıyla da duyurulur.

(4) Kurulun başkanı, eğitim kurumu müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısıdır.

(KARAR) : Toplantılarla ilgili iş ve işlemlerin yönetmelik ve yönerge hükümlerine göre yapılmasına, gündem maddelerinin ve (sistem aktif hale geldiğinde) alınan kararların e-müfredat sistemine zamanında işlenmesi gerektiğine, toplantıların yönetmelik ve yönerge hükümleri doğrultusunda şubat ayı içerisinde yapılmasına karar verildi.

Yıllık ve günlük planlar ile Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının görüşülmesi

OKUL MÜDÜRÜ ………………..; Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönergenin “Plânın Önemi, Gerekliliği, Yararları ve İlkeleri” bölümü üzerinden açıklamalarda bulundu. Eğitim-öğretimin etkin, verimli olabilmesinin plânlamaya gereken önemin verilmesi ve öğretmenlerin sınıflarına hazırlıklı girmeleri ile olanaklı olduğunu, Eğitim-öğretimin verimli olabilmesinin plânlamaya gereken önemin verilmesi ve öğretmenlerin sınıflarına hazırlıklı girmeleri ile olanaklı olduğunu, plan yapmanın eğitim etkinliklerine ve derslere hazırlıklı girmek yasal yönden zorunlu, eğitsel yönden gerekli olduğunu belirtti.Yıllık Ders Planlarının E-MÜFREDAT PROJESİ kapsamında dijital ortamda yapılacağını belirtti. Yıllık planlar hazırlanırken çevre ve okulun şartlarına dikkat edilmesi, kullanılacak araç ve gereçlerin dikkatli belirlenmesine gezi, gözlem gibi faaliyetlerin çevre koşularına uygun olması gerektiğini belirtti.

(KARAR): Yıllık planların dijital ortamda yapılmasına, yıllık planların hazırlanmasında sınıf düzeyinin, öğrenci ihtiyaçlarının ve bölgesel özelliklerinin dikkate alınmasına karar verildi.

Atatürkçülükle ilgili konuların işlenişi ile öğretim programlarının uygulanmasına yönelik hususların görüşülmesi

OKUL MÜDÜRÜ ………………..Tebliğler Dergisinde yer alan Atatürkçülük konularının özellikle Hayat Bilgisi ve Türkçe derslerinde etkin bir şekilde ele alınmasını ve amacına uygun olarak işlenmesinin önemini dile getirdi. Atatürkçülükle ilgili konuların derslere yansıtılmasıyla ilgili tebliğler dergisi incelendi ve Atatürkçülük konuları yıllık planda gösterilerek özenle işlenmesi gerektiği hatırlatıldı.

(KARAR):  Derslerde Atatürkçülük konularına yer verilmesine karar verildi.

Ders kitapları, eğitim aracı ve bireysel öğrenme materyallerinin görüşülmesi

OKUL MÜDÜRÜ ………………..Ders kitaplarının yanında kullanılacak yardımcı materyallerin buyurgan ve ahlaki sınırları zorlayacak şekilde alınmasının teşvik edilmemesi gerektiğini, isteğe bağlı olmak şartıyla öğretmenlerimizin, öğrencilere uygun gördüğü yayınları gönül rahatlığıyla tavsiye edebileceğini belirtti.

(KARAR): Ders araç gereçleri ve öğrenme materyalleri ile ilgili isteklerin okul yönetimine bildirilerek temin yoluna gidilmesine, kapatılan yayınevlerine ait yayınların kesinlikle kullanılmamasına karar verildi.

Konuların işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin görüşülmesi

OKUL MÜDÜRÜ ………………..: Genel olarak öğrencilerin bilgi düzeylerinin normal olduğunu, fakat sahip olunan bilgilerin ifade edilmesi konusunda yetersiz kalınan bu problemin çözümü için iyileştirici çalışmaların yapılmasını, derslerde sürekli öğrencilerin aktif olması gerektiğini, öğretmenin sadece rehberlik yapması gerektiğini, ders işlenirken özellikle görsel materyallere ağırlık verilmesi, bilgisayar ve projeksiyon cihazlarının amaca uygun bir şekilde kullanılması için işbirliği içerisinde olunması gerektiğini belirtti.

OKUL MÜDÜRÜ ………………..Derslerde bilgisayar ve projeksiyonun kullanılmasının öğrenmeyi daha etkili ve kalıcı hâle getireceğini vurgulayarak, sınıflarda bu uygulamanın sık sık yapılmasını önerdi ve “eba.gov.tr” de derslerle ilgili çeşitli etkinliklerin bulunduğunu ve bunların kullanılabileceğini belirtti.

Sınıf Öğretmeni ………………..: Dersler işlenirken özellikle görsel materyallere ağırlık verilmesi, projeksiyon, bilgisayar vb cihazların amaca uygun bir şekilde kullanılması için işbirliği içinde olunması gerektiğini belirtti. Ayrıca gazete, dergi vb. basılı araçların da uygun konularda kullanılabileceğini,. Yeni müfredatın öğrenci merkezli bir yaklaşıma sahip olduğunu, bu nedenle ders işlenirken öğrencilerin derse katılımı ve aktif bir rol almalarının sağlanması gerektiği anlattı.

Sınıf Öğretmeni ……………….: Öğrencileri ne kadar araştırma, inceleme, gezi-gözlem vb. çalışmalarla tanıştırırsak o kadar başarının artmasına katkıda bulunmuş oluruz, dedi.Öğretmenin sınıfta sürekli konuşan ve anlatan bir kişi olmaktan çıkıp öğrencinin aktif olduğu, drama, yaparak ve yaşayarak öğrenme vb. yöntem ve tekniklerin kullanıldığı bir sınıf ortamının sağlanması gerekliğinin önemi üzerinde durdu.

Sınıf Öğretmeni ……………….:: Türkçe derslerinde sesli ve sessiz okumalara ağırlık verilmesine, sözlük ve atasözleri kullanımına daha geniş yer verilerek uygulanmasına, yazılı ifade becerilerinin geliştirilmesine, Türkçe ve diğer derslerde konuların işlenişinde yazılı ve sözlü ifadenin ötesinde yorum yapabilme becerilerinin artırılması çalışmalarının yapılmasına, özellikle matematik dersinde soru-cevap ve problem çözme metotlarının yanında her soruya ait şekil ve grafiklerin çizimin yapılarak derslerin daha akılda kalıcı olmasına çalışılmasına, ayrıca tüm derslerde beyin fırtınası, altı şapka, problem çözme, gösteri, soru-cevap, rol yapma, drama, yaratıcı drama, benzetim, gözlemleme, betimleme, eğitsel oyunlar yöntemlerinin değişik şekillerde sıklıkla uygulanmasının önemini belirtti.

(KARAR): Derslerin işlenmesinde özellikle görsel materyallere ağırlık verilmesine, derslerin bilişim araçları ile desteklenmesine, sesli ve sessiz okumalara ağırlık verilmesine, öğrencilerin derse katılımı ve aktif bir rol almalarının sağlanmasına karar verildi.

2021/2022 Eğitim Öğretim yılı seçmeli derslerin tespitine yönelik işlemler

OKUL MÜDÜRÜ ………………..Ortaokullarda öğrencilerin kendi ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla seçmeli ders uygulaması yürütülmektedir. Seçmeli derslerin amacı, tanıtımı ve seçimine yönelik ve velilerimize bilgilendirme yapılacaktır.

(KARAR):Sınıf/Şube Rehber Öğretmenleri tarafından seçmeli derslerin amacı, tanıtımı ve seçimine yönelik öğrenci ve velilerimize bilgilendirme yapılmasına, veli toplantılarında gündem maddesi olarak eklenmesine karar verildi.

Öğrencileri ilgilendiren hususların görüşülmesi

Ölçme değerlendirme ve sınavlar hakkında genel bilgilerin verilmesi

OKUL MÜDÜRÜ ……………….. İKY’nin” Ölçme ve Değerlendirmenin Genel Esasları” ile “Ölçme ve değerlendirmenin niteliği ve sayısı” maddeleri ile ilgili açıklamalarda bulunarak önemli noktalara dikkat çekti.

OKUL MÜDÜRÜ ……………….. öğrencilerin ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde en az bir proje hazırlaması gerektiğini hatırlattı. Şube Rehber Öğretmenleri tarafından proje dağıtım çizelgesinin hazırlanarak bir örneğinin okul idaresine teslim edilmesi gerektiğini, şubede derse giren öğretmenler ile gerekli koordinasyonun sağlanmasının planlama açısınından gerekli olduğu ifade etti.

MADDE 20 – (1) İlköğretim kurumlarında öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar gözetilir;

a) Ders yılı, ölçme ve değerlendirme bakımından birbirini tamamlayan iki dönemden oluşur.
b) Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde öğretim programlarında belirtilen amaçlar ile kazanımlar esas alınır. Ölçülecek kazanımın özelliğine göre ilgili dersin öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme esaslarına uyulur.
c) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler için; Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi tarafından bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanır ve bu öğrencilerin başarıları, bu programda yer alan amaçlara göre değerlendirilir.

(2) İlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin başarısı; gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre tespit edilir. Karnede “çok iyi”, “iyi” ve “geliştirilmeli” şeklinde gösterilir.

(3) İlkokul 4 üncü sınıfta öğrenci başarısı; sınavlar ile ders etkinliklerine katılım çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir.

(4) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilerin başarısı; sınavlar, ders etkinliklerine katılım ve varsa proje çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir.

MADDE 22 – (1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere;

a) (Değişik:RG-31/1/2018-30318) 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda her dersten bir dönemde iki sınav yapılır. Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı ikiyi, her bir sınav süresi ise bir ders saatini geçemez. Ortak değerlendirme yapılmasına imkân vermek üzere; sınavlar ilgili zümre kararı doğrultusunda okul müdürlüğünce ortak olarak da yapılabilir. Ortak sınavların soruları ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince hazırlanır.
b) Öğretmenlerce yapılan sınavlarda farklı soru tiplerine yer verilir. Soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlığın bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilir.
c) Sınavlardan önce, sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanır ve sınav kâğıtları ile birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir. Sınav soruları, imkânlar ölçüsünde çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır.

ç) Kopya çeken öğrencinin sınavı geçersiz sayılır ve puanla değerlendirilmez. Ancak, dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalama alınırken sınav sayısına dâhil edilir. Ayrıca bu durum, ders öğretmenince okul yönetimine bildirilir.

d) (Ek:RG-31/1/2018-30318) İl veya ilçe bazında ilgili zümre kararıyla ortak sınavlar yapılabilir.
e) (Ek:RG-31/1/2018-30318) Gerektiğinde Bakanlıkça ülke veya bölge bazlı olarak ortak sınavlar yapılabilir.
f) (Ek:RG-31/1/2018-30318) Ortak sınavların uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Yönerge ile belirlenir.

(2) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlatılır. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir. Proje vermeyen öğrencinin proje notu sıfır olarak değerlendirilir.

(3) (Değişik:RG-16/6/2016-29744)(2) Öğrencilere her dönemde her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2 den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilir.

(4) Rehberlik ve sosyal etkinlikler puanla değerlendirilmez.

(KARAR) :Ölçülecek kazanımın özelliğine göre dersin öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme esaslarına uyulmasına, sınavlarda farklı soru tiplerine yer verilmesine ve Şube Rehber Öğretmenleri tarafından proje dağıtım çizelgelerinin hazırlanarak bir örneğinin okul idaresineteslim edilmesine karar verildi.

E-okul uygulamaları (sınav tarihleri, not ve devamsızlık girişleri, öğrenci dosyalarının tutulması)

OKUL MÜDÜRÜ ………………..İKY’nin “Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının duyurulması” başlıklı maddesini üzerinden gerekli açıklamalarda bulundu.

MADDE 25 – (1) (Değişik:RG-31/1/2018-30318) Sınav sonuçları sınavların yapıldığı, projelerin değerlendirilmesi ise teslim edildiği tarihten başlayarak en geç 10 iş günü içinde e-Okul sistemine işlenir ve öğrencilere bildirilir. Sınav kâğıtları, incelenmek üzere öğrencilere dağıtılır ve varsa yapılan ortak hatalar sınıfta açıklandıktan sonra geri alınarak bir eğitim ve öğretim yılı saklanır. Projeler öğretmen tarafından değerlendirildikten sonra öğrenciye iade edilir ve öğrenci tarafından ders yılı sonuna kadar saklanır. Ders etkinliklerine katılım, sınav ve projeye verilen puanlar, e-Okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir.

OKUL MÜDÜRÜ ………………..Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Devam, devamsızlığın izlenmesi ve izin verme” başlıklı ilgili bendini okuyarak gerekli açıklamalarda bulundu.

MADDE 18

Çocukların devamsızlıkları, okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmen, ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında ise okul yönetimi tarafından e-Okul sistemine işlenir ve yöneticiler tarafından takip edilir.

(KARAR) Devamsız öğrencilerin sisteme girilmesinden ilkokulda sınıf öğretmenlerinin sorumlu tutulduğunun bilinmesine, sisteme günübirlik işlenmesi gerektiğine karar verildi.

Öğretmenlerin sorumlu oldukları sınıflarla ilgili olarak e-okul işlemlerinin zamanında ve düzenli bir şekilde kullanımına dikkat etmelerini, öncelikli olarak öğrencilerin adres, iletişim, veli bilgileri, boy, kilo… gibi e-okul ekranlarında istenen bilgileri öğrenciye verilecek formlarla doldurulup gelişim dosyalarına konulmasını ve e-okula kayıtlarının yapılmasını, ilerleyen dönemlerde e-okulda bilgileri eksik olan öğrenciler ekranına ulaşılacağını ve eksik hususların giderilmesi yönünde çalışmalar yapılacağını, sınav tarihlerinin mevzuatta belirtildiği şekliyle öğrencilere de duyurunun yapılmasıyla birlikte e-okula girilmesini ve yine mevzuatta belirtilen süreyi aşmadan sınav sonuçlarının kaydının yapılmasını, öğrencilerin okuduğu kitapların zamanında e-okula işlenmesi gerektiğini söyledi.

OKUL MÜDÜRÜ ……………….. Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin Öğrenci Dosyası başlıklı maddesini okudu.

MADDE 16 – (1) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında e-Okul sisteminde her öğrenci için öğrenci dosyası tutulur.

(2) Okul yönetimi ve ilgili öğretmenler, dosya bilgilerinin sisteme zamanında işlenmesinden ve güncellenmesinden sorumludur.

OKUL MÜDÜRÜ ……………….., dönem başında ve gerektiği zamanlarda öğrenci bilgilerinin güncellenmesine dikkat etmek öğrenci ve öğretmen açısından iyi olacağını ve buna göre e-okul sisteminde öğrenci işlemlerinin zamanında ve eksiksiz yapılması gerektiğini söyledi.

(KARAR) : Sınav tarihlerinin mevzuatta belirtildiği şekliyle öğrencilere duyurunun yapılmasıyla birlikte e-okula girilmesine ve yine mevzuatta belirtilen süreyi aşmadan sınav sonuçlarının sisteme işlenmesine, öğrencilerin okuduğu kitapların zamanında e-okula işlenmesine, öğrenci bilgi girişlerinin sınıf/şube rehber öğretmenler tarafından ivedilikle yapılmasına karar verildi.

Öğrenci devam-devamsızlık, izin, faaliyet, sevk ve rapor durumları

OKUL MÜDÜRÜ ………………..: Sürekli devamsız öğrencilerin olması durumunda bu öğrencilerin devamının sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması gerektiği, belli sürelerde devamsızlık yapan öğrenciler için velileriyle iletişime geçilmesi gerektiği, e-okulda bulunan devamsızlık iş ve işlemlerinin zamanında yapılması gerektiğini belirtti.

Öğrenci devamsızlıkları konusunda özellikle sınıf öğretmenlerinin okul idaresine bilgi vermesini, geçerli mazeretleri olmadan öğrencilerin devamsızlık yapmamaları konusunda uyarılması gerektiği, okula geç kalmayı alışkanlık haline getiren öğrencilerin uyarılması ve gerekli önlemlerin en kısa sürede alınması gerektiği OKUL MÜDÜRÜ ………………..  tarafından söylendi.

İngilizce Öğretmeni ……………: “Öğrenci devamsızlıkları eğitim-öğretimi olumsuz yönde etkilemektedir. Bir derse gelmeyen öğrenci, diğer dersleri ve konuları anlamada zorluk çekmektedir. Çünkü konuların belirli zamanlarda ve sürelerde işlenmesi gerekmektedir. Zaman kısıtlı, konular yüklüdür. Aynı zamanda devamsızlık yapan öğrenci okul ve sınıf kurallarına uymada, derse adepte olmada güçlükler yaşamaktadır.” dedi.

(KARAR) : Sürekli devamsız öğrencilerin olması durumunda bu öğrencilerin devamının sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılmasına, belli sürelerde devamsızlık yapan öğrenciler için velileriyle iletişime geçilmesine, okul devamın sağlanması konusunda öğrencilerin teşvik edilmesine karar verildi.

Başarıyı artırmak için yapılacak çalışmaların görüşülmesi

OKUL MÜDÜRÜ ………………..: Genel olarak öğrencilerin bilgi düzeylerinin normal olduğunu, fakat sahip olunan bilgilerin ifade edilmesi konusunda yetersiz kalınan bu problemin çözümü için iyileştirici çalışmaların yapılmasını, derslerde sürekli öğrencilerin aktif olması gerektiğini, öğretmenin sadece rehberlik yapması gerektiğini, ders işlenirken özellikle görsel materyallere ağırlık verilmesi, bilgisayar, akıllı tahta ve projeksiyon cihazlarının amaca uygun bir şekilde kullanılması için işbirliği içerisinde olunması gerektiğini belirtti.

Türkçe Öğretmeni ………..: Öğrencileri ne kadar araştırma, inceleme, gezi-gözlem vb. çalışmalarla tanıştırırsak o kadar başarının artmasına katkıda bulunmuş oluruz, dedi. Öğretmenin sınıfta sürekli konuşan ve anlatan bir kişi olmaktan çıkıp öğrencinin aktif olduğu, drama, yaparak ve yaşayarak öğrenme vb. yöntem ve tekniklerin kullanıldığı bir sınıf ortamının sağlanması gerekliğinin önemi üzerinde durdu.

Matematik Öğretmeni ………..: Öğrenci başarısının temel şartlarından birinin de okula devam olduğunu, temel eğitimde devamın zorunlu olduğu, okula geç gelmeyi veya izinsiz olarak sınıftan ve okuldan ayrılmayı alışkanlık haline getiren öğrencilerin idareye ve veliye mutlaka bildirilmesi gerektiğini söyledi.

Fen Bilimleri Öğretmeni……………: Öğrencilere evde yazma ödevi mümkün olduğunca verilmemeli, bu tip çalışmalar kontrolsüz olduğundan baştan savma yapılıyor ve öğrenci yazılarını olumsuz etkiliyor. Öğrencilere daha çok okuma, anlatım ve yorumlama çalışmaları yaptırılmalıdır. Derslerimizde anahtar kelimelerle hikâye oluşturma çalışmalarına da yer verirsek hayal güçlerinin geliştirilmesine katkıda bulunuruz. Ayrıca dikte çalışmaları, boş zamanlarında günlük, anı, hikâye, şiir yazma çalışmalarına özendirici ve teşvik edici etkinlikler yaparsak ve bunları iyi değerlendirebilirsek çocuklarımızın gelişimlerine olumlu katkılarımız olur, dedi.

Beden Eğitimi Öğretmeni………………..: Öğrenci başarısızlıklarının nedenleri arasında; derse konsantre olamama, ailelerin ilgisizliği ile televizyon, bilgisayar ve oyuna çok zaman ayırmadan kaynaklandığını söyledi. Başarıyı artırmak için velilerle sık sık görüşülmesini, öğrencilerin derslere ilgilerinin çekilmesi, ders araç ve gereçlerinin zamanında hazırlanmasını ve kullanılmasını, sınıf disiplinin sağlanması ve öğrencilerle yakın ilgi kurulması gerektiğini vurguladı. Velilerle görüşülerek, öğrencilerle birebir ilgilenilerek bu durumun ortadan kalkabileceği, öğrencilerin başarısında öğretmen ve velinin ortak tutum ve davranışta olması, işbirliği içerisinde olunması gerektiğini söyledi.

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni …………….: Öğrencilerin öncelikle sözlü anlatım becerilerinin geliştirilmesi gerektiğini; bunun içinde kendilerini ifade edebilecekleri sözlü anlatım ortamı oluşturulmasının önemi üzerinde durdu. Öğrencilerin güzel ve doğru yazmaya özendirilmesi için ödüllendirme yapılması gerektiğini söyledi.

(KARAR): Öğrencilerin derse aktif katılımlarının sağlanmasına, öğrenciye evde uygun ders çalışma ortamının hazırlanması için veli ile işbirliği içerisinde olunmasına,öğrencinin evde ödev kontrolünün yapılması nın sağlanmasına,verimli ders çalışma alışkanlığının kazandırılmasına, öğrencinin okul dışındaki zamanını etkili bir biçimde kullanması konusunda rehberlik edilmesine, kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasına karar verildi.

Veli toplantılarının planlanması

OKUL MÜDÜRÜ ……………….. öğrencilerimizin kişisel-gelişimsel özellikleri, akademik başarıları, tutum-davranışları, öğretmen ve arkadaş ilişkileri ve aile içi ilişkileri gibi konularda bireysel görüşmeler yapılmasının faydalı olacağını belirtti.

OKUL MÜDÜRÜ ……………….., öğrencilerimizin gelişimsel süreçlerine uygun olarak; velilerimizi bilgilendirmek amacıyla ders başarısı, iletişim, ahlaki gelişim, davranış kalıpları ve eğitim sistemi içinde yer alan konularla bilgilendirme etkinliklerinin yapılmasının faydalı olacağını söyledi. Yapılacak olan veli toplantıları için gündem maddelerini içeren bir dilekçe ile okul idaresine en az 3 gün önceden haber verilmesi gerektiğini, toplantının gerçekleşmesinden sonra toplantıya ait evrakların bir örneğinin okul idaresine teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

(KARAR): Okul-aile ve öğretmenler arasında iş birliğini gerçekleştirmek, velileri öğrencilerin gelişim dönemleri ve akademik durumları hakkında bilgilendirmek, okula sahip çıkmalarını sağlamak ve etkin bir şekilde eğitim hizmetlerine katmak üzere her dönem en az bir kez olmak üzere veli toplantılarının yapılmasına, toplantıya ait evrakların bir örneğinin okul idaresine teslim edilmesine karar verildi.

Öğrenci kıyafetleriyle i OKUL MÜDÜRÜ ………………..lgili uygulanacak ortak esasların tespit edilmesi

OKUL MÜDÜR V. ……………… Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Kılık-kıyafet” başlıklı maddesi ile bu madde de işaret edilen 26/11/2012 tarihli ve 2012/3959 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 27 Kasım 2012 tarih ve 28480 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmeliğin “Temel ilkeler” ve “  Kılık ve kıyafet sınırlamaları” başlıklı maddeler üzerinde açıklamalarda bulundu.

Temel ilkeler

MADDE 3 – (1) 4 üncü maddede yer alan sınırlamalar dışında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde kılık ve kıyafet serbesttir.

(2) (Değişik: 25/07/2013 tarihli ve 28718 sayılı R.G.) Öğrenciler, okul, sınıf ve şubelerde tek tip kıyafet giymeye zorlanamaz. Ancak, okul yönetimi ve okul-aile birliğinin koordinatörlüğünde, 4 üncü maddede yer alan sınırlamalara aykırı olmamak kaydıyla, velilerin yüzde ellisinden fazlasının muvafakati alınarak ilgili eğitim-öğretim yılı için okul kıyafeti veya kıyafetleri belirlenebilir. Bu fıkranın uygulanmasına dair usûl ve esaslar Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yönerge ile belirlenir.

(3) Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, yaş grubu özelliklerine uygun, temiz ve düzenli bir kıyafet giyer.

(4) Öğrenciler, öğrenim gördükleri programın özelliğine göre atölye, işlik ve laboratuarlarda önlük veya tulum, işyerlerinde ise yapılan işin özelliğine uygun kıyafet giyer.

(5) Öğrenciler, beden eğitimi ve spor derslerinde eşofman, diğer spor etkinliklerinde ise etkinliğin özelliğine uygun kıyafet giyer. Ancak öğrenciler tek tip eşofman veya spor kıyafeti giymeye zorlanamaz.

(6) (Mülga: 27/09/2014 tarihli ve 29132 sayılı R.G.)

(7) Sağlık özrü bulunan ve bu durumu belgelendiren öğrencilerin özürlerinin gerektirdiği şekilde giyinmelerine izin verilir.

(8) Özel gün, hafta ve kutlamalarda ders içi ve ders dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere veliye malî yük getirecek özel kıyafet aldırılamaz.

Kılık ve kıyafet sınırlamaları

MADDE 4 – (1) Öğrenciler;

a) Öğrenim gördükleri okulun arması ve rozeti dışında nişan, arma, sembol, rozet ve benzeri takılar takamaz,
b) İnsan sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve mevsim şartlarına uygun olmayan kıyafetler giyemez,
c) Yırtık veya delikli kıyafetler ile şeffaf kıyafetler giyemez,

ç) Vücut hatlarını belli eden şort, tayt gibi kıyafetler ile diz üstü etek, derin yırtmaçlı etek, kısa pantolon, kolsuz tişört ve kolsuz gömlek giyemez,

d) (Değişik: 27/09/2014 tarihli ve 29132 sayılı R.G.) Okullarda yüzü açık bulunur; siyasî sembol içeren simge, şekil ve yazıların yer aldığı fular, bere, şapka, çanta ve benzeri materyalleri kullanamaz; saç boyama, vücuda dövme ve makyaj yapamaz, pirsing takamaz, bıyık ve sakal bırakamaz,
e) (Değişik: 27/09/2014 tarihli ve 29132 sayılı R.G.) Okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokullarda okul içinde baş açık bulunur.

(KARAR): Kılık kıyafet konusunda ilgili yönetmelik hükümlerine uyulmasına, öğrencilerin kılık kıyafet temizliğinin öneminin veli toplantılarında anlatılmasına, Okul Aile Birliğinin koordinatörlüğünde velilerin muvafakati ile belirlenen kıyafetle öğrencilerin okula devamının sağlanmasına karar verildi.

Okul demirbaşları ve ortak kullanım alanları ile okul, sınıf ve çevrenin korunması, bakımı, temiz tutulması ve tasarruf tedbirlerinin görüşülmesi

OKUL MÜDÜRÜ ………………..: Öğretmenlerin sınıf/şube rehber öğretmeni olarak görevlendirildikleri sınıfların tertip ve düzeninden sorumlu olduklarını, sınıfları öğrenci seviye ve yaşlarına göre ve her öğrenciye eşit olmak suretiyle düzeni sağlamaktan sorumlu olduklarını, sınıflarda Atatürk Köşesinin, sınıf demirbaş listesinin, öğrenci etkinlikleri için sınıf panolarının, öğrenci nöbet listelerinin, sınıf oturma planının, sınıf kulüp listesinin bulunması gerektiğini, yönetmelikte belirlenen diğer hususların da temini için bir eksiklik olması durumunda idareye bildirilmesini, sınıflara verilen çöp kutusu, sınıf kitaplığı ve diğer malzemelerin korunması gerektiğini belirtti.

Sınıf Öğretmeni ………….: Okulumuzdaki tüm araç-gereç ve eşyaların titizlikle korunması ve okulumuzdaki tüm öğretmenlerin ve personelin okulun tertip ve düzeninin sağlanmasında aktif rol alması gerektiğini belirtti.

OKUL MÜDÜRÜ ………………..: Öğrencilerin okul eşyalarına; sıra, masa, vb. eşyalara; zarar vermemesi hususunda öğretmenler tarafından görüldüğü anda uyarılması, sınıf duvarlarına kâğıt yapıştırılmaması, fotokopi çekerken israftan kaçınılması gerektiğini belirtti.

Sınıf Öğretmeni ………….: Sınıfların tertip ve düzeni ile ilgili mevzuata göre, öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda oluşturulabileceğini ifade etmiştir. Sınıfın göze hoş gelecek şekilde görsel açıdan düzenli olmasına özen gösterileceği de tarafından ifade edilmiştir.

Sınıf Öğretmeni ……………: Öğrencilerimizin sorumluluk sahibi olabilmesi ve bulunduğu alanı sahiplenmesi açısından sınıf nöbetlerine önem verilmesi gerektiğini belirtti.

(KARAR) : Tüm öğretmenlerin ve personelin okulun tertip ve düzeninin sağlanması ile tüm araç-gereç ve eşyaların titizlikle korunmasında aktif rol almasına,tasarruf tedbirleri ileöğrencilere yönelik farkındalık oluşturma çalışmalarının yapılmasına karar verildi.

Öğrenci sağlığı ve okul güvenliği hususlarının görüşülmesi

OKUL MÜDÜRÜ ………………..Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Öğrenci sağlığı ve okul güvenliği” başlıklı maddesini okuyarak gerekli açıklamalarda bulunmuştur.

MADDE 78 – (1) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında öğrenci sağlığı, beslenme ve güvenlik hizmetleri, aşağıdaki esaslara göre yürütülür:

a) Öğrencilere okul ve çevresinde sağlıklı, güvenli bir eğitim ve öğretim ortamı sağlanması esastır.
b) Okulun temizlik ve düzeninin sağlanması, derslik, laboratuvar, işlik, yemekhane, yatakhane gibi yerlerde ısı, ışık ve havalandırmanın sağlık şartlarına uygun olması için gerekli önlemler alınır.
c) Beslenme programının uygulanması ve öğle yemeklerini okulda yemek zorunda kalan öğrenciler için, imkânlar ölçüsünde bir mutfak ve yemek odası ayrılır.

ç) Öğrencilerin sağlıklı beslenebilmeleri için kullanılacak masalar ve diğer araçlar sağlık şartlarına uygun olarak bulundurulur. Mutfak veya yemek odası bulunmayan okullarda sınıflar, temizlik ve bakımı yapılmak şartıyla bu amaç için kullanılabilir.

d) Okulda, ilk yardım dolabı ile ilk yardım çantası ve bunlara ait araç ve malzeme bulundurulur. İlk yardım dolabında doktor reçetesi ile alınmayan ve doktor tavsiyesine göre kullanılması gereken ilâçlar bulundurulamaz ve öğrencilere kullandırılamaz.

(2) Güvenli okul ortamının sağlanması için her türlü eğitim ve rehberlik faaliyetlerine önem verilir. Çalışanların ve öğrencilerin fiziki ve psikolojik şiddetten korunması için iletişim araçları ile kamera ve alarm sistemlerinden yararlanılarak gerekli tedbirler alınır.

(3) Okullarda kantin, yemekhane ve benzeri yerlerde, 5.2.2013 tarihli ve 28550 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği hükümlerine uyulur.

(4) Sivil savunma ekiplerinin kuruluş ve işleyişi, 9.6.1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu hükümlerine göre yürütülür.

(5) Okul yönetimince, 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre okul binalarının korunmasına ilişkin tedbirler alınır.

OKUL MÜDÜRÜ ……………….., öğrenci, öğretmen ve çalışanların kendilerini fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan özgür, barışçıl ve iyi hissettiği bir okul iklimi oluşturulma yolunda çalışmalar yapılmaktadır. Öğrenci ve öğretmenlerin sevinç ve mutlulukla sınıfına girdiği, kaygı ve endişenin olmadığı ve özgürce eğitimlerini gerçekleştirdikleri bir okul yaşamı oluşturmak birincil gayemizdir.

Okulun fiziki donatıları sürekli gözden geçirilmek suretiyle öğrencilerin kaza ve yaralanma tehlikesine karşı önlemler alınmaya çalışılmaktadır. Okul yönetimi olarak üzerinde en hassas olduğumuz konulardan biridir. Okul ve çevresinde risk analizi yapılmış, riskli yerlere yönelik önlemler alınmış, üst makamlara gereğinin yapılması için talepte bulunulmuştur.

OKUL MÜDÜRÜ ………………..ortamda bulunduğu takdirde kaza/yaralanmalara sebebiyet verecek kesici, delici ve yanıcı maddelerin ortalıklarda bulunmaması gerektiğini, bu konuda tüm personelin bilgilendirilerek gerekli önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti. Ayrıca öğretmen/öğrencilerin yetkili olmadığı (arşiv, depo, çatı, kazan dairesi ) yerlere girmemeleri, yetkisiz olduğu alanlara müdahale etmemesi gerektiğini belirtti. Okul duvar/panolarında asılı bulunan tahliye planı, acil durum numaraları, toplanma merkezi, yangın/deprem anında yapılması gerekenler ile ilgili bilgilerin yeri ve zamanı geldikçe sınıflarda anlatılması ve bu konulara dikkat çekilmesini sözlerine ekledi.

(KARAR) : Tüm öğretmen ve personelin tarafından öğrencilere okul ve çevresinde sağlıklı, güvenli bir eğitim ve öğretim ortamı sağlanması hususunda rehberlik edilmesine karar verildi.

Taşımalı Eğitim ve uygulamaları hakkında görüşülmesi

OKUL MÜDÜRÜ ……………….. 11.09.2014 tarih ve 29116 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği’nin “Taşıma Merkezi Okul/Kurum Müdürünün Görevleri” başlıklı 13. Maddesinin (d) , (e) ve (g) okudu.

MADDE 13 – (1) Taşıma kapsamında öğrencisi bulunan okul/kurum müdürünün öğrenci taşıma uygulamasına ilişkin görevleri şunlardır:

d) Okul/kurumların fiziki imkânları ölçüsünde geliş ve gidiş saatlerinde oluşan boşluklarda öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile kitaplık ve kütüphanelerden yararlandırılmasını sağlamak,
e) Taşınan ilköğretim ve ortaöğretim okul/kurumu öğrencilerinin öğle yemeklerini düzenli şekilde yiyebilmeleri için gerekli tedbirleri almak, yüklenicinin sözleşme hükümlerine uyup uymadığını günlük olarak kontrol etmek ve giderilemeyen aksaklıkları rapor hâlinde millî eğitim müdürlüğüne bildirmek,
g) Servis araçları ile taşınan öğrencilerin, isim listelerine göre kontrol edilmesini sağlamak,

OKUL MÜDÜRÜ ………………..: Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim kapsamında nöbetçi öğretmenlerin görevleri olacağını, bu kapsamdaki görevlerinin nöbet talimatnamesinde yer alacağını belirtti.

(KARAR):Taşımalı okul servis araçları ile okula gelen çocukların iniş ve biniş sırasındaisim listelerine göre yoklamalarının alınmasına, öğrencilerin imza karşılığında teslim alınıp edilmesine,taşıma araçlarının ve şoförlerin araç takip çizelgesine uygun olup olmadığına dikkat edilmesine, öğrencilerinin öğle yemeklerini düzenli şekilde yiyebilmeleri için gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildi.

 

DYK iş ve işlemlerinin görüşülmesi

 

Okul Müdürü …………………. Şubat 2015 tarihli ve 2689 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi hükümlerine göre hazırlanan Destekleme ve Yetiştirme Kursları kılavuza göre işlemlerin yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Mağduriyet yaşanmaması için kurs takvimine göre hareket etmenin faydalı olacağını belirtti.

(KARAR) :DYK ile ilgili iş ve işlemlerin uygulama kılavuzuna göre yapılmasına karar verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlikler Yönetmenliğine göre yapılacak çalışma esaslarının görüşülmesi
Sosyal etkinlikler kurulu toplantılarının planlanması
Sosyal Kulüp çalışmalarının değerlendirilmesi
Belirli gün ve haftalarla ilgili çalışmaların planlanması

OKUL MÜDÜRÜ ………………..: “Görevli öğretmenlerin Belirli Gün ve Haftalarla ilgili çalışmalarını en az bir hafta önceden idarenin bilgisi dâhilinde başlatmaları ve okulun ilgili panolarını çeşitli dokümanlarla işlevsel duruma getirmek gerekir. Belirli Gün ve Haftalarla ilgili çalışmalar yazım denetim kurulu tarafından incelenip imzanmalıdır. Etkinliklerden üç gün önce dokümanlar bir dosya içinde okul idaresine teslim edilecektir.” dedi.

(KARAR) : Belirli Gün ve Haftalarla ilgili çalışmalarının en az bir hafta önceden başlamasına, okulun ilgili panolarının çeşitli dokümanlarla işlevsel hale getirilmesine, ilgili çalışmaların yazım denetim kurulu tarafından incelenmesine, program gününden en az üç gün önce dokümanların bir dosya içinde okul idaresine teslim edilmesine karar verildi.

Yıl içinde yapılacak bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ile gezi ve yarışmaların planlanması

OKUL MÜDÜRÜ ………………..: Yapılması planlanan geziye ait veli izin belgesinin sorumlu öğretmen tarafından gezi öncesi alınması gerektiğini, öğretim programlara ait gezilerin ders saatleri içerisinde, diğer gezilerin hafta sonu veya resmi tatillerde yapılması gerektiğini, gezinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapılmasına ilişkin her türlü tedbirin alınması gerektiğini belirtti.

OKUL MÜDÜRÜ ………………..: Sosyal etkinlikler ve diğer ders faaliyetleri kapsamında öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre kendilerini geliştirmelerine, millî ve manevî değerleri benimsemelerine, mesleğe ve geleceğe hazırlanmalarına, kendilerine güven duyabilmelerine, dili etkili kullanma becerilerinin gelişmesine, bilimsel düşünce ve inceleme alışkanlığı kazanabilmelerine imkân sağlamak, sosyal ilişkilerde anlayışlı ve saygılı olma bilinci geliştirmek amacıyla çeşitli müsabaka ve yarışmalar düzenlenebileceğini söyledi.

(KARAR) : Sosyal etkinlikler ve diğer ders faaliyetleri kapsamında öğrencilerin ilgi ve yetenekleri ile okul şartlarına göre gezi, müsabaka ve yarışmalar düzenlenmesine, öğrencilerin sosyal ilişkilerini geliştirme konusunda teşvik edilmesine karar verildi.

Öğrenci rehberlik hizmetleri yapılacak çalışma esaslarının görüşülmesi
Rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu toplantılarının planlanması

OKUL MÜDÜRÜ ………………..rehberlik hizmetlerinin planlanması ve kurum içindeki iş birliğinin sağlanması amacıyla oluşturulan rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu  ikinci dönem toplantısının en geç şubat ayı sonuna kadar yapılması gerektiğini ifade etti.

(KARAR) : Rehberlik hizmetlerinin planlanması ve kurum içindeki iş birliğinin sağlanması amacıyla yapılacak olan toplantının en geç şubat ayı sonuna kadar yapılmasına karar verildi.

Kaynaştırma Bütünleştirme Yoluyla Eğitim uygulamaları

OKUL MÜDÜRÜ ………………..İKY’nin “Destek eğitim odası açılması” başlıklı maddesi ile Özel eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nin “Bireyselleştirilmiş egitim programı geliştirme birimi” , “Bireyselleştirilmiş egitim programı geliştirme biriminin görevleri” ve “Ögretmenlerin görev ve sorumlulukları” başlıklı maddeleri üzerinden açıklamalarda bulundu.

MADDE 84(1) Kaynaştırma öğrencileri ile özel yetenekli öğrenciler için okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında özel eğitim desteği verilmesi amacıyla okulun fiziki imkânları doğrultusunda destek eğitim odası açılabilir.

MADDE 47 – (1) Özel egitim ihtiyacı olan ögrenciler için okulda BEP hazırlamak amacıyla BEP geliştirme birimi oluşturulur.

(2)       BEP geliştirme birimi Okul Müdür V.  veya görevlendirecegi bir Okul Müdür V.  nın başkanlıgında;

a) Rehberlik ögretmeni,
b) Ögrencinin sınıf ögretmeni,
c) Ögrencinin dersini okutan alan ögretmenleri, ç) Ögrencinin velisi,
d) Ögrenciden oluşur.

(3)       Gerektiginde görüşlerine başvurulmak üzere, özel egitim degerlendirme kurulundan bir üyenin BEP geliştirme birimine katılımı saglanır.

(4)       Mesleki egitim veren özel egitim okullarında egitim ve ögretim hizmetlerini planlamak, izlemek ve degerlendirmek amacıyla BEP geliştirme birimine meslek derslerini okutan bir alan ögretmeni katılır.

(5)       Bu birimin çalışma usul ve esasları okul yönetimince belirlenir. Bireyselleştirilmiş egitim programı geliştirme biriminin görevleri

MADDE 48 – (1) BEP geliştirme biriminin görevleri şunlardır:

a) BEP’in hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve degerlendirilmesi ile ilgili çalışmalarda koordinasyonu saglamak.
b) Ögrencinin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile egitim ihtiyaçları dogrultusunda BEP’inde degişiklik ve düzenlemeler yapmak.
c) Egitim ortamlarının düzenlenmesi, materyal geliştirilmesi ve temini konusunda okul yönetimine ve ögretmenlere önerilerde bulunmak.

ç) Okuldaki diger birim ve kurullarla iş birligi yapmak.

d) Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla egitimlerine devam eden ögrencilerden destek egitim odasında egitim alacak ögrencileri, egitim hizmeti sunulacak dersleri ve haftalık ders saati sayısını belirlemek.
e) Ilkögretim ya da mesleki ve teknik ortaögretim programlarının uygulandıgı özel egitim okullarında ya da bu programların uygulandıgı özel egitim sınıflarında egitimlerini sürdüren ögrencilerden tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla egitime uygun olanları belirlemek ve okul yönetimine bildirmek.
f) Ögretim ve degerlendirmede kullanılacak yöntem ve teknikler ile ögretim materyallerini belirlemek.
g) Özel egitim sınıflarına kayıtlı ögrencilerden yetersizligi olmayan akranlarıyla bir arada egitim alacak ögrencileri belirlemek ve katılacakları dersler ile saatlerini planlamak.
g) Özel egitim ihtiyacı olan ögrencilerden sınavlarda refakat edilmesi gerekenleri belirlemek.
h) Özel egitim programı uygulayan okullardaki ögrencilerden grup egitimine uyum saglayamayanların grup egitimine hazırlanması amacıyla bire bir egitime başlamasına ve bire bir egitimin sona erdirilmesine karar vermek.

ı) Velinin yazılı talebi üzerine, ilkokulda ögrencilerin bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yapmasına karar vermek.

Ögretmenlerin görev ve sorumlulukları

MADDE 57 – (1) Ögretmenler; kendilerine verilen şubenin derslerini, programda belirtilen esaslara göre planlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında okulun egitim, ögretim ve sosyal etkinliklerine katılmak ve bu konularda ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

(2)       Ögretmenler bu görevlerinin yanında aşagıdaki görevleri de yürütürler:

a) BEP’in hazırlanmasında BEP geliştirme birimi ile iş birligi yapar.
b) BEP’i uygular ve degerlendirir.
c) Okuldaki aile egitim çalışmalarına katılır, sınıfındaki ögrencilerinin ailelerine yönelik aile egitim çalışmalarını planlar ve yürütür.

ç) Ögrencilerin egitim performansları dogrultusunda başka bir okula yönlendirilmesinde BEP geliştirme birimiyle iş birligi yapar.

d) Ögrencilerin özel gereksinimlerinden dolayı kullandıgı kişisel cihaz ve aletlerin bakımı ve kontrolüne ilişkin tedbirleri alır.
e) Özel egitim okulları ile özel egitim sınıflarında grup egitimi esastır. Ancak ögrencilerin egitim performansları ve ihtiyaçları dogrultusunda bire bir egitim de yapar.
f) Sınıf ögretmenliginin esas oldugu okullarda, alan ögretmenleri tarafından okutulan teorik ve uygulamalı derslerin işlenişine destek vermek üzere derslere katılır.
g) Bireysel gelişim raporu, egitsel degerlendirme istek formunun düzenlenmesinde diger ögretmenler ile iş birligi yapar.
g) Özel yetenekli ögrencilerin danışman rehber ögretmeni veya ögretmenleriyle iş birligi içinde gelişimini takip eder.

(3)       Görev alanı ile ilgili müdürün verecegi diger görevleri yapar.

OKUL MÜDÜRÜ ………………..7 Temmuz 2018 tarih ve 30471 sayı ile yürürlüğe giren Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ile yapılan değişiklikleri açıkladı.

OKUL MÜDÜRÜ ………………..: “Destek eğitim BEP geliştirme biriminin planlaması doğrultusunda okulun ders saatleri içinde veya dışında ihtiyaç halinde haftasonu da planlanabilir.Evde eğitim hizmeti hafta içi verilebileceği gibi hafta sonları da verilebilir.Eğitim ve öğretim etkinlikleri BİLSEM’lerde öğrencinin örgün eğitim saatleri dışındaki zamanlarda hafta içi veya hafta sonu planlanabilir.İlkokul ve ortaokullardaki destek eğitim odalarında özel yetenekli öğrencilere eğitim vermek üzere üst kademelerde görev yapan alan öğretmenleri de görevlendirilebilir.Okul Müdür V.  ve müdür yardımcıları destek eğitim odalarında görevlendirilmez.Özel eğitim anaokulları, özel eğitim anasınıfları ile özel eğitim sınıflarında görevli özel eğitim öğretmenleri nöbet görevlerini teneffüs ve yemek saatlerinde sınıflarına kayıtlı öğrencilerin gözetimine devam ederek yerine getirirler.” Dedi.

(KARAR): Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler için Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi tarafından bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanmasına, programlarının bireyselleştirilerek uygulanmasına ve bu öğrencilerin başarılarının bu programda yer alan amaçlara göre değerlendirilmesine, özel egitim ihtiyacı olan bireylerin ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri doğrultusunda özel egitim hizmetlerinden yararlandırılmasına, karar verildi.

Ders dışı eğitim ve öğretim faaliyetlerinin görüşülmesi

Egzersiz&kurs çalışmaları

OKUL MÜDÜRÜ ……………….. “Ders Dışı Eğitim Çalışmalarına Dair Esaslar” konulu 2010/49 konulu genelge üzerinden açıklamalar bulundu.

OKUL MÜDÜRÜ ………………..: “Ders dışı eğitim çalışmalarını yürüten öğretmenlere bu çalışmaları karşılığında ödenecek ek ders ücreti, haftada 6 saati ve ilgili okulda bir ders yılında okutulacak toplam ders saati sayısının %6 ‘ini geçemeyeceğinden, hazırlanacak eğitim programlarının bu sınırlılıkta olmasına dikkat edilecektir. Öğrenci sayısının grup oluşturmak için öngörülen asgari sayının altına düşmesi, etkinliklerin amacı dışına çıktığının veya etkinlikten beklenen amaçlara ulaşılmasının mümkün olamayacağının saptanması durumlarında etkinlik derhal durdurulacak ve durdurulduğu tarihten itibaren o etkinlik kapsamında ek ders ücreti ödenmeyecektir.” Dedi.

(KARAR) : Geleneksel, kültürel değerlerin tanıtılması, örf ve adetleri öğrenip yaşatmaları,serbest ve boş zamanlarının verimli bir şekilde değerlendirmek,fazla enerjilerinin atılarak kötü ve zararlı alışkanlıklardan uzak kalmalarının sağlanması amacıyla  egzersiz,kurs vb çalışmalarına ağırlık verilmesine karar verildi.

Proje çalışmaları (Değerler eğitimi, beyaz bayrak, beslenme dostu okul, yerel projeler)

OKUL MÜDÜRÜ ………………..okulda yürütülen projelerin öğretim programlarını desteklediğini, öğrenciye bilişsel, duyuşsal ve psikomotor yönlerden katkı sağladığını belirtti. Projenin ekibinin, bu ekip içinde birlikte çalışacak alt grupların ve bu gruplardaki çalışanların görev ve sorumluluklarını titizlikle yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.

(KARAR): Proje ekiplerinin görev ve sorumluluklarını titizlikle yerine getirilmesi hususunda hassasiyet gösterilmesine karar verildi.

Kapanış.

OKUL MÜDÜRÜ ……………….., eğitim öğretim yılı ikinci döneminin hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı son verdi.

(KARAR) : Toplantının sonlandırılmasına karar verildi.

2.Dönem Başı Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

Okul Müdürü

Hakkında Sosyal Bilgiler

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

SENE SONU ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SENE SONU ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ Açılış Ve Yoklama Saygı duruşu ve ...