Resmi yazışma kuralları

gCipkPc7
Resmi yazışma kuralları

 

Resmi yazışma kuralları

Resmî yazı, kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak
amacıyla yazılan yazı, resmî belge, resmî bilgi ve elektronik belgeyi ifade eder.
Resmî yazışmalar konusu aday öğretmenin ve özellikle de mesleğe müdür yetkili öğretmen olarak başlayan öğretmenlerimizin
çok dikkat etmeleri gereken konulardan birisidir.
Öğretmenin resmî yazışma kurallarını bilmesi mesleki gelişimine katkı sağlayacaktır.

Resmî Yazışma Kuralları ve Örnekleri

Kamu kurum ve kuruluşlarının hem kendi aralarında hem de özel ve tüzel kişilerle yürüttüğü iletişim resmî yazışmalar yoluyla yapılır. Resmî yazışmalar kâğıt üzerinde olabileceği gibi elektronik ortamda da yapılabilir. Bu yazışmaların
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılması, işlerin doğru ve hızlı
yürütülmesi açısından önemlidir.

Bu bağlamda resmî yazışmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

• Yazı kâğıdının üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Resmî yazı yazarken her defasında
bu ölçülerle uğraşmamak için en başta bu boşluklar varsayılan ölçülere uygun olarak belirlenmelidir.
• Resmî yazışmalarda A4 (210×297 mm) ve A5 (210×148 mm) boyutunda kâğıt kullanılır.
• Bilgisayarla yazılan yazılarda “Times New Roman” yazı tipi ve “12” karakter boyutunun kullanılması esastır.
Rapor, form ve analiz gibi özelliği olan metinlerde farklı yazı tipi ve karakter boyutu kullanılabilir.
• Alt makama yazılan yazılar “Rica ederim.”, üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar “Arz ederim.” biçiminde
bitirilir.
• Başlık, kâğıdın yazı alanının üst kısmına ortalanarak yazılır.
• İlk satıra “T.C.” kısaltması, ikinci satıra kurum ve kuruluşun adı büyük harflerle, üçüncü satıra ise ana kuruluşun
ve birimin adı küçük harflerle ortalanarak yazılır. Başlıkta yer alan bilgiler üç satırı geçemez.
• Düzenlenecek olan resmî yazının hangi kuruma gideceği belli değilse “İlgili Makama” ifadesi kullanılır

Kâğıt kullanılarak hazırlanan resmî yazılar en az iki nüsha olarak düzenlenir.

• İvedilik durumuna göre faksla yapılan yazışmalarda, yazıda belirtilen hususlarda hemen işlem yapılabilir,
ancak bunların beş gün içerisinde resmî yazı ile teyidinin yapılması gerekir.
• Sayı ve evrak kayıt numarası, dosya planına göre verilir. Başlığın son satırından iki aralık aşağıda ve yazı
alanının en solundaki “Sayı” yan başlığından sonra yazılır.
• Evrak kayıt numarası, yazıyı gönderen birimde ve/veya kurumun genel evrak biriminde aldığı numaradır.
Örneğin okul müdürlüğünden ilçe milli eğitim müdürlüğüne personelle ilgili yazılacak bir yazı, 243./ Giden
evrak numarası şeklinde gönderilirken öğrenci işleriyle ilgili bir yazı ise 510 Giden evrak numarası şeklinde
gönderilir.
Tarih; gün, ay ve yıl rakamla, aralarına (/) işareti konularak yazılır.
• Konu, sayının bir aralık altına “Konu” yan başlığından sonra, başlık bölümündeki “T.C.” kısaltması hizasını
geçmeyecek biçimde yazılır. Yazının konusu, anlamlı ve özlü bir şekilde olmalıdır.
• Gönderilen makam, yazının gönderildiği kurum, kuruluş ve kişi ile bunların bulundukları yeri belirtir. Bu bölüm,
konunun son satırından sonra, yazının uzunluğuna göre iki-dört aralık aşağıdan ve kağıdı ortalayacak
biçimde büyük harflerle yazılır. Yazının gönderildiği yerin belirlenmesine ilişkin diğer hususlar parantez içinde
küçük harflerle ikinci satıra yazılır.
• Kuruluş dışına gönderilen yazılarda, gerekiyorsa yazının gideceği yerin adresi küçük harflerle ve başlığın ilk
satırının hizasında, iki aralık bırakılarak ayrıca belirtilir.
• Kişilere yazılan yazılarda, “Sayın” kelimesinden sonra ad küçük, soyadı büyük, unvan ise küçük harflerle
yazılır.

“İlgi” yan başlığı, gönderilen makam bölümünün iki aralık altına ve yazı alanının soluna küçük harflerle yazılır.
• İlgide yer alan bilgiler bir satırı geçerse “İlgi” kelimesinin altı boş bırakılarak ikinci satıra yazılır.
• İlginin birden fazla olması durumunda, a, b, c gibi küçük harfler yanlarına ayraç işareti “) “ konularak kullanılır.
• İlgide, “ tarihli ve sayılı” ibaresi kullanılır.
• İlgide yazının sayısı, kurum veya birimin dosya kodu tam olarak belirtilir. İlgi, tarih sırasına göre yazılır. Yazı
aynı konuda birden fazla makamın yazısına karşılık veya daha önce yazılmış çok sayıda yazıyla ilgili ise
bunların hepsi belirtilir.

Yazının yetkili amir tarafından imzalanarak ilgili birimden sayı verildiği zamanı belirten tarih bölümü, sayı ile
aynı hizada olmak üzere yazı alanının en sağında yer alır.
Metin, “İlgi”den sonra başlayıp “İmza”ya kadar süren kısımdır.
• Metin “İlgi”nin son satırından itibaren iki aralık, “İlgi” yoksa gönderilen yerden sonra üç aralık bırakılarak başlanır.
• Metindeki kelime aralarında ve nokta, virgül, soru işareti gibi yazı unsurlarının arasında bir vuruş boşluk bırakılır.
• Paragraf başlarına yazı alanının 1.25 cm içerisinden başlanır. Paragraf başı yapılmadığı durumlarda paragraflar
arasında bir satır aralığı boşluk bırakılır.
• Metin içinde geçen sayılar rakamla ve/veya yazı ile yazılabilir. Önemli sayılar rakam ile yazıldıktan sonra
parantez içerisinde yazı ile de gösterilebilir.
• Metnin bitiminden itibaren iki-dört aralık boşluk bırakılarak yazıyı imzalayacak olan makam sahibinin adı,
soyadı ve unvanı yazı alanının en sağına yazılır. İmza ad ve soyadın üzerinde bırakılan boşluğa atılır. İmza
bir kişinin adının ve soyadının bitişik eğik yazı ile yazılmasıdır. Bu yüzden imzamızın ad ve soyadımızı içermesi
tavsiye edilir.
• Yazıyı imzalayanın adı küçük, soyadı büyük harflerle yazılır. Unvanlar ad ve soyadın altına küçük harflerle
yazılır. Akademik unvanlar ismin ön tarafına küçük harflerle ve kısaltılarak yazılır.
• Onay gerektiren yazılar ilgili birim tarafından teklif edilir ve yetkili makam tarafından onaylanır.
• Yazı onaya sunulurken imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının ortasına büyük
harflerle “OLUR” yazılır. “OLUR’un altında onay tarihi yer alır.
• Onay tarihinden sonra imza için uygun boşluk bırakılarak onaylayanın adı, soyadı ve altına unvanı yazılır.
• Doğruluğu onaylanan ve belge niteliği taşıyan yazılarda mühür kullanılır. Resmî yazı niteliğindeki bilgi içerikli
yazılarda da kâğıdın üst kısmında kaşe kullanılır. Kaşe kullanılan yazılarda ayrıca mühür kullanılmaz.
Elektronik imza ya da sayısal imza, başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal
bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veridir. Elektronik ortamlarda imza
yerine kullanılabilen yasal kimlik doğrulama sistemidir.
• Elektronik ortamda hazırlanan yazıya onay verecek yetkili kişi resmî yazıyı güvenli elektronik imzası ile imzalar.
• Yazının ekleri imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna konulan “EK/EKLER”
ifadesinin altına yazılır.
• Ek adedi birden fazla ise numaralandırılır. Ek listesi yazı alanına sığmayacak kadar uzunsa ayrı bir sayfada
gösterilir.
• Yazı eklerinin dağıtımdaki bazı yerlere gönderilmediği durumlarda, “Ek konulmadı.” ya da “Ek-…. konulmadı”,
bazı eklerin konulması durumunda ise “Ek-…. konuldu.” ifadesi yazılır.
• Yazının kurum içinde kalan nüshası, yazıyı hazırlayan ve kurum tarafından belirlenen en fazla 5 görevli tarafından
paraf edilir. Paraflar, adres bölümünün hemen üstünde ve yazı alanının solunda yer alır.
• Elektronik ortamda yapılan yazışmalarda paraflar elektronik onay yoluyla alınır.


• Yazıyı paraflayan kişilerin unvanları gerektiğinde kısaltılarak yazılır, (:) işareti konulduktan sonra büyük harfle
adının baş harfi ve soyadı yazılır. El yazısı ile tarih belirtilerek paraflanır.
• Öncelik verilmesi gereken durumlarda yazıya cevap verilmesi gereken tarih metin içinde, yazının ivedi ve
günlü olduğu ise sayfanın sağ üst kısmında büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir. Yazıyı alan bu ivediliğin
gereğini yapmakla yükümlüdür.
• Resmî yazılara uygun sürede cevap verilmemesi durumunda ilgili kurum ve kuruluşlara tekit yazısı yazılır.
• Sayfa numarası, yazı alanının sağ altına toplam sayfa sayısının kaçıncısı olduğunu gösterecek şekilde verilir.
• Bir yazıdan örnek çıkartılması gerekiyorsa örneğinin uygun bir yerine “Aslının aynıdır” ifadesi yazılarak imzalanır
ve mühürlenir.
Resmî yazışmalar gelen/giden evrak defterleri kullanılarak yapılır. Bu defterleri kullanırken, okulda kullanılacak tüm
resmî defterlerde olduğu gibi her sayfasının sağ üst köşesine sayfa numarası verilerek iki sayfanın birleşim noktasının
mühürlenmesine dikkat edilmelidir. Ayrıca defterlerin son sayfaları “iş bu ……… defteri ……….sayfadan ibaret olup
her sayfası numaralandırılmış ve mühürlenmiştir” ifadesi yazılarak okul müdürü/müdür yetkili öğretmen tarafından ad soyad yazılarak imzalanmalıdır.
Bu konu ile ilgili bir başka husus da her defterde evrak kayıt numarasının 1 ile başlaması, 31 Aralık tarihi itibariyle
her iki defterinde “20… yılında …( yazıyla) adet yazı kaydedilmiştir” denilerek okul müdürü/müdür yetkili öğretmen
tarafından ad soyad yazılarak imzalanması, 1 Ocak tarihi itibari ile numaralandırmanın yeniden 1 (bir) ile başlaması
gerekir. Ayrıca imza atarken siyah ya da mavi renk tükenmez kalem kullanılmasında yarar vardır.
Gelen evrak defterine kayıt edilen ve günlü olarak cevaplandırılması istenilen yazıların cevapları giden evrak defterine kayıt edilirken verilen sayı numarası gelen evrak defterinin ilgili bölümüne yazılmalıdır. Bu yazının bulunmasına
ihtiyaç duyulduğunda öğretmene kolaylık sağlayacaktır.
Yazıların gönderilmesinde yazıyı gönderenin iletişim bilgileri zarfın sol üst köşesinde, yazının gideceği yerin iletişim
bilgileri ise zarfın ortasında yer alır. Yazının gizlilik derecesi zarfın üst ve alt ortasına, ivedilik derecesi ise sağ üst köşeye
gelecek biçimde kırmızı renkle belirtilir.
• Çok gizli yazılar çift zarf ile gönderilir. İç zarfa yazı konulur, zarfın kapanma yerlerine hazırlayanın parafları
atılır ve saydam bant ile paraflar örtülecek şekilde zarf kapatılır. İç zarfın üzerine de iletişim bilgileri yazılarak
yazının çok gizli olduğu zarfın üst ve alt ortasına, varsa ivedilik derecesi sağ üst köşeye gelecek biçimde
kırmızı renkte belirtilir.
• İç zarf evrak senedi dış zarfın içine konularak gizlilik derecesi olmayan yazılar gibi kapatılıp üzerine gideceği
yer ve evrak sayısı yazılır. Dış zarfın üzerinde gizlilik derecesi bulunmaz, varsa ivedilik derecesi kırmızı renkli
olarak belirtilir.
• Elektronik ortamdaki yazışmalar kurum ve kuruluşların e-posta adresi üzerinden yapılır.
• Elektronik ortamda yapılan yazışmaların ve gönderilen belgelerin gizli olması durumunda bunlar bir iletinin
ekinde gönderilir ve iletinin konu kısmına gizlilik derecesi yazılır.
“Çok Gizli” gizlilik dereceli yazılarda, dış zarfı açan görevli iç zarf üzerinde yer alan “Çok Gizli” ibaresini gördüğünde
zarfı açmadan yetkili makama sunar. Bu görevli dış zarfın içinde yer alan evrak senedini imzalayarak
bir nüshasını gönderen makama iade eder.

•Kaynak : Merhaba Aday Öğretmenim http://iogm.meb.gov.tr/

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

2024 Yeni Seçmeli Derslerin Öğretim Programları Yayımlandı

2023 – 2024 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık …

2 Yorumlarınız

  1. Sosyal Bilgiler dersi için bu siteden yararlanıyorum. Oldukça eski bir sosyal bilgiler sitesi olduğu kesin arama yaparak istediğim bilgilere ulaşıyorum

  2. Sosyal Bilgiler dersi için bu siteden yararlanıyorum. Oldukça eski bir sosyal bilgiler sitesi olduğu kesin arama yaparak istediğim bilgilere ulaşıyorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir