Yeni Hafta Sonu Kurs Taslak Yönetmeliği

MEB HAFTA SONU KURSLARI İÇİN TASLAK YÖNERGEYİ YAYINLADI:
Dershaneler kapatıldıktan sonra yetiştirme kursları önem kazanacak. Meb geçtiğimiz günlerde hazırladığı taslak yönergeyi görüşe açtı. Herkes görüşünü mail olarak iletebiliyor. Taslak yönergeden anlaşıldığı üzere kurslar her bir dersten 36-72 saat arasında kurs açılabilecek ve kurslarda görev yapacak öğretmenler Eylül ayının sonuna kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenecek, Kurslar öğretmenler açısından da ek bir gelir kaynağı olacak. İşte o yönerge:
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1-(1)Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî örgün ve yaygın eğitim kurumlarında istekli öğrenci ve kursiyerler için açılacak ortaöğretime ve yükseköğretime hazırlık ve yetiştirme kursları ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2-(1) Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî örgün ve yaygın eğitim kurumlarında istekli öğrenci ve kursiyerler için açılacak ortaöğretime ve yükseköğretime hazırlık ve yetiştirme kursları ile ilgili usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3-(1) Bu Yönerge, 26/07/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, 21/5/2010 tarihli ve 27587 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği ile 7/09/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4-(1)Bu Yönergenin uygulanmasında;
a) Bakan : Millî Eğitim Bakanını,
b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
c) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten, derslerin kesildiği tarihe kadar geçen ve iki yarıyılı kapsayan süreyi
ç) Kurs: Ortaöğretime ve yükseköğretime hazırlık ve yetiştirme amacıyla açılan kursları,
d) Kursiyer : Kursa devam eden örgün öğretim dışındaki kişiyi,
e) Kurs merkezi: Bünyesinde ortaöğretime ve yükseköğretime hazırlık ve yetiştirme kursları açılan okul veya kurumları,
f) Kurs merkezi müdürü: Ortaöğretime ve yükseköğretime hazırlık ve yetiştirme amacıyla kurs açılan okul veya kurumun müdürünü,
g) Millî eğitim müdürlüğü: Ortaöğretime ve yükseköğretime hazırlık ve yetiştirme amacıyla açılan kurslarıbağlı bulunduğu il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünü,
ğ) Millî eğitim müdürü: Ortaöğretime ve yükseköğretime hazırlık ve yetiştirme amacıyla açılan kurslarınbağlı bulunduğu il veya ilçe millî eğitim müdürünü,
h) Okul: Her derece ve türdeki ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarını,
ı) Öğrenci: ilköğretim ve ortaöğretim kurumları ile açık öğretim kurumlarında öğrenim görenleri,
i) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten, sonraki ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi
j) Veli: Öğrenci/kursiyerin anne veya babasını veya yasal olarak sorumluluğunu üstlenen kişiyi,
k) Yarıyıl: Derslerin başladığı tarihten dinlenme tatiline, dinlenme tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen her bir süreyi
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kurs Açma, Kurs Süreleri ve Öğrenci/Kursiyer Sayıları Kurs merkezi ve kurs açma yetkisi
MADDE 5– (1) Kurslar, fizikî kapasitesi ve öğrenci/kursiyer potansiyeli yeterli olan resmî ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlükleri bünyesinde açılır.
(2) Mezunlara yönelik kurslar halk eğitim merkezlerinde açılır. Ancak halk eğitim merkezinin bulunmadığı ve bu merkezlerde kursun açılamadığı hallerde diğer kurs merkezlerinden yararlanılır.
(3) Kurs merkezleri ile kurslarda görevlendirilecek öğretmenler birinci dönemde eylül ayı sonuna kadar, ikinci dönemde ise şubat ayı sonuna kadar millî eğitim müdürlüklerince belirlenir.
(4) Birinci dönem ve yıllık planlanan kurslar en geç ekim ayının ilk gününde, ikinci dönem için planlanan kurslar ise mart ayının ilk gününde başlatılır. Yıllık açılan kurslar ders yılı sonuna kadar devam eder.
(5) Kurslar, millî eğitim müdürlüklerince belirlenen okul veya kurum müdürünün teklifi ve millî eğitim müdürünün onayı ile açılır.
(6) Açılan bir kursa kursun açıldığı haftadan sonra öğrenci kaydı yapılmaz.
Kurslara katılacaklar
MADDE 6-(1) Kurslara;
a) Örgün veya yaygın ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarına devam eden,
b) Örgün veya yaygın ortaöğretim kurumlarından mezun olan
öğrenci ve kursiyerler katılabilir.
(2) Kurslara, o kurs merkezinin bulunduğu okulun öğrencilerinin yanı sıra bünyesinde kurs açılmamış olan diğer okullardan da öğrenci kabul edilir.
Kurs gün ve saatleri
MADDE 7–(1) Örgün eğitim kurumlarında açılacak kurslarda 1 dersten dönemlik açılan kurs süresi 36, yıllık açılan kursun süresi ise 72 saatten az olamaz.
(2) Örgün eğitim kurumlarında açılan kurslar, çalışma günlerinde ders saatleri dışında saat 22:00’ ye kadar yapılabilir. İhtiyaç duyulması halinde cumartesi, pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde de açılabilir. Bir kurs saatinin süresi 40 dakikadır.
(3) Kurs dönemlerine göre programlanan kurs saatleri, kurs merkezinin imkânları ölçüsünde her bir kurs günü 2 saatten az, 8 saatten çok olmamak üzere haftanın değişik günlerine dağıtılabilir.Ancak, bir güne aynı dersten 2 saatten fazla ders konulamaz ve kurslar en geç saat 22.00’de sona erdirilir.
(4) Halk eğitim merkezlerinde kurs saatleri merkez müdürlüğünce belirlenir.
(5) Kursların hangi gün ve saatlerde yapılacağını gösterir program ile program değişiklikleri kurs merkezi müdürlüklerince ilan edilir.
Öğrenci/kursiyer sayısı
MADDE 8-(1) Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısı 10’dan az; bir kursun sınıf mevcudu ise 20’den fazla olamaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurslarda Öğretim, Yönetim, Denetim ve Sorumluluk
Kurs açılacak dersler
MADDE 9– (1) Kurslar, öğrenci/kursiyer ve velilerden gelen istek üzerine kurs merkezlerinde belirlenen dersler için açılır.
(2) Öğrenci/kursiyer ve veliler ders seçimiyle birlikte öğretmen tercihinde de bulunabilirler (Ek-1 Talep Formu).
(3) Kurs programlarının hazırlanmasında; kursun destekleyici ve yetiştirici nitelikte olmasına dikkat edilir.
Öğretmenlerin seçimi ve görevlendirilmesi
MADDE 10 – (1) Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, ders yılı başında kurs merkezi müdürlüğüne başvururlar. Kurs merkezi, başvuru yapan öğretmenler arasından öncelikle; bilgi ve tecrübesi ile branşında temayüz etmiş, çevresi ile iyi ilişkiler kurabilen öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerine hakim, teknolojik araç-gereçleri eğitim ortamında kullanabilen öğretmenlerden seçilir. Kurslarda belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla diğer okullarda görevli öğretmenlerden görevlendirme yapılır. Öğretmen sayısının yetersiz olması halinde ek ders ücreti karşılığı öğretmen görevlendirilebilir.
(2) Kurs merkezlerinde görevlendirilen öğretmenler, kabul edilebilir mazeretleri sebebiyle görevlendirme onaylarının iptalini isteyebilirler. Ancak görevlendirme onayları iptal edilmeden görevlerini bırakamazlar. Görevlendirilmeleri bu şekilde iptal edilenlerin yerine, başvuruda bulunduğu halde görev verilemeyen diğer öğretmenler veya ilk defa müracaat edecek öğretmenler arasından görevlendirme yapılır.
(3) Kurslarda görevlendirilen öğretmenlerin ders saati sayıları, bunların asıl görevlerini aksatmayacakları şekilde kurs merkezi müdürlüğü tarafından belirlenir.
Kurslarda yararlanılacak kaynaklar
MADDE 11 –(1) Kurslarda yararlanılacak temel kaynaklar ders kitaplarıdır.
Öğrenci/kursiyerlerle ilgili işlemler
MADDE 12 – (1)Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin devamları zorunludur. Her kurs döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak altıda birine devam etmeyen öğrencilerin kurs kaydı silinir. Aynı dönemde başka bir kursa devam edemez.
(2) Öğrencilerin kurslara devam ve devamsızlıkları kurs merkezi müdürlüğünce bir deftere işlenir.Sağlık raporuna dayalı hastalıklar, tabii afetler, ana, baba ve kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlıklar, devamsızlık süresinden sayılmaz.
(3) Kurslara devamları süresince kurs disiplinini ve işleyişini bozucu hâl ve hareketleri görülen öğrenciler hakkında, kayıtlı oldukları okulların ilgili mevzuatına göre işlem yapılır.
Kursların yönetimi
MADDE 13– (1) Kurslar, kurs merkezi müdürlüğünce yönetilir.
Kurs merkezi müdürü ve görevleri
MADDE 14– (1)Bünyesinde kurs açılan okulun veya kurumun müdürü kurs merkezi müdürüdür.
(2) Kurs merkezi müdürünün başlıca görevleri şunlardır;
a) Kurslarda görev alan öğretmen ve diğer personel ile kurslara katılan öğrencilere ilişkin devam, devamsızlık, disiplin ve benzeri diğer iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
b) Kursta düzen ve disiplini sağlayıcı gerekli tedbirleri almak,
c) Kurs çalışmalarında genel plân ve programların uygulanmasını sağlamak,
ç) Kurs öğretmenleri tarafından hazırlanan ders plânlarını inceleyip onaylamak,
d) Kurs çalışmalarında yönetici, öğretmen ve diğer personele yapılacak ücret ödemelerine ilişkin tahakkukun hazırlanmasını sağlamak,
e) Kursun işleyişi ile ilgili idari mali ve diğer hususlarla ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak,
f) Bu Yönerge hükümlerine göre kendisi tarafından yürütülmesi gereken diğer görevleri yapmak.
Kurs çalışmalarının ve öğrenci/kursiyer başarısının değerlendirilmesi
MADDE 15 – (1) Kurslara katılan öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri ölçmek amacıyla kurs merkezinde kurs saatleri içinde her ay değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonuçları analiz edilerek, eksikliği görülen konular tamamlanır.
Kursların denetimi
MADDE 16- (1) Kurs merkezlerindeki eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerin denetimi yetkililerce yapılır.
Sorumluluk
MADDE 17- (1) Bu Yönerge hükümleri çerçevesinde kurslarda görev alan her kademedeki personel, görevlerini zamanında ve etkin olarak yerine getirmekle yükümlüdür.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Kurs giderleri
MADDE 18 – (1) Kursta görevli yönetici ve öğretmenlerin ders ve ek ders ücretlerine ilişkin hususlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Toplu Sözleşme ile Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında belirlenir.
(2) Öğretmen dışındaki diğer personel giderleriyle ısınma, temizlik, aydınlatma, kırtasiye ve bu kapsamdaki diğer giderler hizmet alımı yoluyla karşılanır.
(3) Bu yönerge kapsamında açılan kurslara devam eden öğrenci ve kursiyerlerden herhangi bir ücret alınmaz.
Tutulacak defter ve dosyalar
MADDE 19- (1) Kurslarla ilgili olarak kurs merkezlerinde tutulacak defter ve dosyalar şunlardır:
a) Öğrenci/kursiyer yoklama defteri,
b) Kurs ders defteri,
c) Gelen ve giden yazı defteri,
ç) Gelen ve giden yazı dosyası,
d) Kurs ders plânları dosyası,
e) Denetim defteri.
Kayıt tutma ve belgelendirme
MADDE 20- (1) Bu yönerge kapsamında yapılan iş ve işlemler elektronik ortamda da yürütülebilir.
(2) Kursu bitirenlere istemeleri halinde kurs tamamlama belgesi/sertifika verilir.
Yürürlük
MADDE 21–(1) Yönerge onayı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22–(1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

Tasinir yil sonu islemleri

TKYS yıl sonu işlemleri

TKYS YILSONU İŞLEMLERİ Burada anlatacağımız işlem basamakları yönetim raporlarında herhangi fark oluşmamış, muhasebe ile harcama …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir