Yeni çıkan meb yönetici (idareci) atama yönetmeliği yayınlandı

(İadareci atama yönetmeliği, okullara müdür ataması, meb yönetmelik ve muvzuat) Okullara yönetici tama yönetmeliği sonunda geçenlerde Yayınlandı.Memlekette ki okulların bir çoğunda görevlendirme müdürler görev yapıyor durum böğle olunca ayrımcılık olmasıda kesin çünkü bu atamalarda herhangibi kıriyerlere bakılmadan yapılıyordu.Buda öğretmenler arasında huzursuzluk neden olması kaçınılmazdı.Görevi hak etmeyenler bile çok rahatlıkla bir okulda iddareci olabiliyordu.Bir görevlendirme furyası almış gidiyordu.Ha şunu belirtmek isterim ki görevlendirme idareci olup işini laiki ile yapan yöneticilerda az değil.Sözüm onlara değil örneğin bizim idarecilerimiz görevlendirme ama işlerinde oldukça iyiler neyse meb yönetmeliği yayınladı buyrun aşağıda

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

SAYI : B.08.0.PGM.0.23.01.04/4-842/24286 10/03/2004
KONU : Eğitim Kurumları Yönetici Atama Yönetmeliği

GENELGE
2004/23

İLGİ: a) 11/01/2004 tarih ve 25343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.
b) 23/09/1998 tarih ve 23472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin
Yönetmelik.
c) 10/01/2004 tarih ve 25342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin
Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik.
d) Millî Eğitim Bakanlığının 15/01/2004 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.01.04.4-151/5207 (2004/02) sayılı Genelgesi.
e) Millî Eğitim Bakanlığının 22/05/2003 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.14.01/40689-(2003/36) sayılı Genelgesi.

Bilindiği gibi, ilgi (b) Yönetmelik 10/01/2004 tarih ve 25342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ilgi (c) Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmış, ilgi (a) Yönetmelik 11/01/2004 tarih ve 25343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak uygulamada birliğin sağlanması bakımından ilgi (d) Genelge ile, genel bir açıklama yapılıncaya kadar ilgi (a) Yönetmelik doğrultusunda herhangi bir işlem yapılmayacağı belirtilmiştir.

Bu çerçevede ilgi (a) Yönetmeliğin uygulanmasında Yönetmelik hükümleri ile birlikte aşağıdaki açıklamalar da esas alınacaktır.

A- DUYURU VE ATAMA İŞLEMLERİ

1- Yürürlükten kaldırılmış olan ilgi (b) Yönetmelik çerçevesinde ilgi (e) Genelge ile yapılan duyuru üzerine atanmak için başvuruda bulunmuş olmakla birlikte değerlendirme işlemleri, güvenlik soruşturmasının uzaması ve benzeri nedenlerle atamaları 10/01/2004 tarihine kadar sonuçlandırılmamış olan müdür adaylarının atama işlemleri, yürürlükten kaldırılan ilgi (b) Yönetmelik’teki esaslara göre hızla sonuçlandırılacaktır.

2- İlgi (a) Yönetmeliğin ilk defa uygulanıyor olmasına bağlı olarak 12’nci maddesi gereği müdür yardımcılığına ilişkin seçme sınavı için duyuru ve gerekli açıklamalar ayrıca yapılacaktır.

3- Müdür yardımcılığı için ilgi (a) Yönetmeliğin 12’nci maddesi gereği seçme sınavı yapılıncaya kadar boş müdür yardımcılığı kadrolarına; Yönetmeliğin 20’nci maddesi çerçevesinde duyuru yapılarak, daha önce eğitim kurumu müdür yardımcılığı, başyardımcılığı ya da müdürlüğü yapmış olanlardan gerekli şartları taşıyanların Yönetmeliğin 25’inci maddesine göre atamaları yapılabilecektir. Bu kapsamda ilgi (b) Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim kurumu müdürlüğü için gerçekleştirilen değerlendirme sınavını kazanan adayların da istemeleri hâlinde ilgi (a) Yönetmelik hükümleri çerçevesinde müdür yardımcısı olarak atamaları yapılabilecektir. Bu şekilde müdür yardımcısı olarak ataması yapılanlar Yönetmeliğin Geçici 2’nci maddesi kapsamından çıkarılarak, eğitim kurumu müdürlüğüne geçişleri ilgi (a) Yönetmeliğin eğitim kurumu müdürlüğüne atamaya esas hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

4- Boş bulunan müdür başyardımcılığına ilgi (a) Yönetmeliğin 21’inci maddesine göre müdür yardımcısı olarak en az bir yıl görev yapmış olmak kaydıyla hâlen o ilde görev yapanlar arasından kurum müdürünün teklifi, millî eğitim müdürünün uygun görüşü ve valinin onayı ile duyuru yapılmaksızın atama yapılabilecektir. Ancak bu görevden ayrılanlar, hizmet puanı ve norm kadro esaslarına göre durumlarına uygun olan başka eğitim kurumlarına atanacaklardır.

5- Atama yetkisi valiliklerde bulunan eğitim kurumu yöneticiliklerine (müdür, müdür yardımcısı) duyuru, başvuru ve atama işlemleri, yöneticiliğin boşaldığı tarihten itibaren en geç 3 ay içerisinde sonuçlandırılacaktır.

6- Boş kurum müdürlüğü için yapılacak duyuru sonucunda, Yönetmeliğin 7’nci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak kaydıyla;
a) En az bir yıl müdür yardımcısı olarak görev yapmış olanlar, (C) tipi eğitim kurumu müdürlüğüne,
b) En az iki yıl müdür yardımcısı veya en az bir yıl müdür başyardımcılığı ya da (C) tipi kurum müdürlüğü yapmış olanlar; (B) tipi eğitim kurumu müdürlüğüne,
c) En az iki yıl (B) tipi eğitim kurumu müdürlüğü veya toplam 3 yıl müdür başyardımcılığı ve (C) tipi kurum müdürlüğü ya da 4 yıl müdür yardımcılığı veya toplam 5 yıl müdür yardımcılığı, müdür başyardımcılığı ve (C) tipi kurum müdürlüğü yapmış olanlar; (A) tipi kurum müdürlüğü için
başvuruda bulunabileceklerdir.

7- İlgi (a) Yönetmeliğin 18’inci maddesi ile Anadolu lisesi statüsündeki liseler (birden fazla program uygulayanlar dahil), fen liseleri, yatılı ilköğretim bölge okulları ve doğrudan Bakanlığa bağlı eğitim kurumları (yaygın eğitim enstitüsü, hizmetiçi eğitim enstitüleri gibi) dışındaki kurumların müdür atama yetkisi valiliklere devredildiğinden, bu kurumların müdürlüklerine yapılacak atamalara ilişkin iş ve işlemler valiliklerce yürütülecektir.

8- Yönetmeliğin 18’inci maddesi gereği duyurusu ve müdür atama yetkisi Bakanlığa ait olan fen liseleri ile Anadolu statüsündeki liselerin müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılıklarına atama yetkisi diğer eğitim kurumlarında olduğu gibi valiliklerde bulunmaktadır. Bu nedenle, bu kurumların müdür başyardımcılığına atama ile müdür yardımcılıklarına duyuru ve atama işlemleri valiliklerce gerçekleştirilecektir. Söz konusu kurumların öğretmenleri idarî yönetmelikleri gereği seçme yöntemi ile atandıklarından, müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları aynı kurumlarda görevli olanlar veya daha önce bu kurumlarda görev yapmış olanlar arasından atanacaktır. Bu şekilde atanmak üzere aday bulunamaması durumunda; il içindeki diğer eğitim kurumlarında görev yapan adaylar arasından da atama yapılabilecektir. Ancak, bu görevlerinden ayrılanlar, hizmet puanı ve norm kadro esaslarına göre durumlarına uygun olan okullara atanacaklardır.

9- Eğitim kurumu yöneticilerinden Yönetmeliğin 28’inci maddesinin;
– Birinci fıkrasının (a ve b) bentlerinde belirtilen hâllere bağlı olarak yöneticilik görevi sona erenler, yapılacak duyuru üzerine Yönetmeliğin 25’inci maddesine göre yeniden atanmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir.
– Aynı fıkranın (c) bendi kapsamında görev yaptığı eğitim kurumunun herhangi bir nedenle kapatılmasına bağlı olarak yöneticilik görevi sona erenler ile birleştirilen kurumların atanamayan yöneticileri, istekleri de dikkate alınarak aynı veya bir alt tipteki ve branşları itibariyle atanabilecekleri eğitim kurumlarına duyuru yapılmaksızın öncelikle atanacaklardır.

10- Yönetmeliğin 28’inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde yöneticilik normuna esas ölçütlere bağlı olarak yöneticilik kadrolarının tamamı ya da bir kısmı kaldırılan eğitim kurumlarında görevli müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları görevlerine devam edecek, bunlar hakkında Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumlarının Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 18’ inci maddesi hükmü uygulanacaktır.

B- YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATAMA İŞLEMLERİ

1- İlgi (a) Yönetmeliğin 26’ncı maddesinde belirtilen süreleri tamamlamış olmaları kaydıyla, eğitim kurumu müdürleri, atama yetkisi Bakanlığımızda bulunan bir başka eğitim kurumu müdürlüğüne yer değiştirme suretiyle atanmak üzere Temmuz-Ağustos döneminde başvuruda bulunabileceklerdir.

Atama yetkisi valiliklerde bulunan eğitim kurumu müdürleri de duyurular dışında Temmuz-Ağustos döneminde il içinde yer değiştirme suretiyle atanma isteğinde bulunabileceklerdir. Ayrıca, eğitim kurumlarında müdür ve müdür yardımcısı olarak görev yapanlar 26’ncı maddede belirtilen şartlar dahilinde yapılacak duyurular üzerine il içinde yer değiştirme suretiyle atanma isteğinde bulunabileceklerdir.

2- Yönetmeliğin 31’inci maddesine göre kurum tiplerinin yeniden belirlenmesine bağlı olarak yeni kurum tipinin bir alt ya da bir üst tip olarak değişmesi durumunda; eğitim kurumu müdürleri görevlerine devam edecek, ancak kurumu bir alt tip olarak belirlenen eğitim kurumu müdürleri, önceki kurumun tipindeki bir eğitim kurumuna, yapılacak duyuru üzerine yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunabilecektir.

C-DİĞER HUSUSLAR

1- İlgi (a) Yönetmeliğin Geçici 1’inci maddesinde; “ Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte eğitim kurumlarında yönetici olarak görev yapanlar, bu Yönetmelik ile belirlenen esaslara uygun olup olmadığına bakılmaksızın görevlerine devam ederler” denilmektedir. Bu hüküm çerçevesinde eğitim kurumu yöneticiliklerine asaleten atanmış olanlar bu Yönetmelik ile belirlenen esaslara uygun olup olmadığına bakılmaksızın görevlerine devam edecekler, ancak bir başka eğitim kurumuna yer değiştirme isteğinde bulunmaları hâlinde haklarında ilgi (a) Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

2- İlgi (a) Yönetmeliğin Geçici 2’inci maddesi ile yürürlükten kaldırılan ilgi (b) Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen değerlendirme sınavına girerek başarılı olanlardan herhangi bir kurum müdürlüğüne atanamamış adaylar, sertifikalarının geçerlilik süresi ile sınırlı olmak kaydıyla sınav puanları esas alınmak üzere durumlarına uygun tipteki eğitim kurumlarına, yapılacak duyurular üzerine müdür olarak atanmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir.

3- İlgi (a) Yönetmeliğin 19’uncu maddesinde sınav puanlarının eşitliği durumunda uygulanacak hususlar belirtilmiştir. Bu hususlar seçme sınavı puanlarının eşit olması yanında yöneticilerin değerlendirme ve mülâkat puanlarının eşit olması durumunda da dikkate alınacaktır.

4- İlgi (a) Yönetmeliğin 32’nci maddesinde; “Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, diğer yönetmeliklerde yer alan eğitim kurumu yöneticiliğine atamaya ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.” hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm çerçevesinde eğitim kurumu yöneticiliklerine ilgi (a) Yönetmelikte belirlenen şartları taşıyanlar arasından atama yapılacak, idarî yönetmeliklerde yer alan atamaya ilişkin hükümler dikkate alınmayacaktır.

5- İlgi (a) Yönetmeliğin 31’inci maddesi ile eğitim kurumlarının tiplerinin tespitine ilişkin ölçütler yeniden belirlenmiştir. Kurum tipleri, bu ölçütler esas alınarak http://ilsis.meb.gov.tr adresinden Devlet Kurumları Modülünden 31/3/2004 tarihine kadar güncellenecektir. Bu tarihten sonra değişen ya da yeni açılan kurumların kurum tipleri de aynı adresten güncellenecektir. Ancak, daha önceki kurum tiplerine ilişkin bilgiler, gerektiğinde kullanılmak üzere muhafaza edilecektir.

6- Yönetmeliğin 7’nci maddesinin ikinci fıkrasında yönetim kademelerinde geçmiş sayılacak diğer görevler arasında yer alan “şef kadrosunda geçen süreler” ifadesinden kamu kurum ve kuruluşlarında Genel İdare Hizmetleri Sınıfı şef kadrolarında geçen süreler anlaşılacaktır.

7- Kuruluş süreci devam eden eğitim kurumlarında kurucu müdür olarak görevlendirilenlerin bu görevlerinin sona erdirilerek kurum müdürlüğü için duyurunun ne zaman yapılacağı, kuruluş sürecinin tamamlanıp tamamlanmadığı atamaya yetkili makamca değerlendirilerek belirlenecektir.

8- Herhangi bir nedenle boşalan eğitim kurumu müdürlüklerine asaleten atama yapılıncaya kadar; öncelikle eğitim kurumlarının müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları ya da daha önce yöneticilik görevinde bulunmuş olan öğretmenler ile yeterliliği bulunan diğer öğretmenler arasından vekâleten görevlendirme yapılabilecektir.

9- Okul öncesi eğitiminin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürüldüğünden, okul öncesi eğitim kurumlarındaki (anaokulu ve anasınıfı) yönetici ihtiyacı buna paralel olarak artacaktır. Bu nedenle, yapılacak olan müdür yardımcılığı sınavlarına ana okulu ve anasınıflarında görev yapan öğretmenlerin katılmaları teşvik edilecektir.

10- Duyuru ve atama yetkisi Bakanlığımızda bulunan eğitim kurumlarında asıl ya da vekil müdür olarak görev yapmakta olanlara ait ekte gönderilen “Okul Müdürü Bilgi Formu” doldurularak Personel Genel Müdürlüğü Eğitim Kurumları Yönetici Atama Dairesi Başkanlığına gönderilecektir. Ayrıca zaman içinde bilgilerinde herhangi bir değişiklik olanlar en geç bir hafta içerisinde aynı formla Bakanlığımıza bildirilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

bursluluk sinavi

2023 Bursluluk Sınavı Başvurlarını Nasıl Yapabilirim

2023 BURSLULUK SINAVI 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir