Yaşayan Demokrasi Ünitesi Test Soruları

Yaşayan Demokrasi Testleri

 

1. İlk Türk devletlerinde kurultay adı verilen ve yönetimde etkili olan bir meclis vardı. Bu mecliste siyasi, askeri ve mali konular görüşülür ve karara bağlanırdı. Kurultay hükümdarı ailesi, eş, devletin ileri gelenleri ve boy beylerinin katılımıyla oluşurdu.

   Bu bilgilere göre kurultay ile ilgili olarak

aşağıdaki sorulardan hangisi yanıtlanamaz?

A) Başkanının kim olduğu

B) Görevinin ne olduğu

C) Kimlerden oluştuğu

D) Hangi konularla ilgilendiği

 

2. Türk devletlerinde devleti yönetme hakkının

hükümdara Tanrı tarafından verildiği inanışına ne ad verilirdi?

A) Kengeç           B) Kut     C) Hun    D) Bilge

 

3. İlk Türk Devletlerinde Hakanın başkanlığında toplanan kurultayda ülke sorunları tartışılı ve bir

karara bağlanırdı.

  Öğretmenin verdiği bilgi aşağıdakilerden

hangisini kanıtlar?

A) Ülke sorunlarının çözümünde kurultay üyelerinin katkısının olduğunu

B) İlk Türk devletlerinde halkın yöneticilerini seçtiğini

C) Ülke yönetimiyle ilgili kararları hükümdarın tek başına aldığını

D) İlk Türk devletlerinde halkın inançlarının yönetim üzerinde etkili olduğunu

 

4. İlk Türk devletlerine ait aşağıdaki geleneklerden

hangisi “demokratik” yönetimin özellikleriyle bağdaşabilir?

A) Hükümdarın belli bir ailenin üyesi olması

B) Hükümdarlık yetkisinin kağana Tanrı tarafından verildiğine inanılması

C) Siyasi, ekonomik ve kültürel işlerin kurultayda görüşülüp karara bağlanması

D) Ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı sayılması

5. İlk Türk devletlerinde devlet işleri ve ülke sorunları kurultay adı verilen bir mecliste görüşülür ve karara  bağlanırdı. Kurultaya hükümdarın eşi, ileri gelen devlet adamları ve boy beyleri katılırdı.

Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kurultayda yönetim ile ilgili çalışmaların yapıldığı

B) Hükümdar eşlerinin devlet yönetiminde söz sahibi olduğu

C) Ülke sorunlarının tartışılarak çözülmeye çalışıldığı

D) Halkın seçimlerle ülke yönetimine katıldığı

 

 

 

6. Osmanlı Devleti’nde Kuruluş ve Yükselme dönemlerinde şehzadeler sancaklara yönetici olarak görevlendirilmişlerdir.

 Osmanlılar böyle bir yöntem uygulayarak

aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olabilir?

A) Şehzadelerin yönetim alanında deneyim kazanmalarını

B) Vergilerin daha kolay toplanmasını

C) Komşu ülkelerle iyi ilişkiler kurulmasını

D) Şehzadelerin aralarındaki mücadeleyi önlemeyi

263

7. Osmanlı Devletinde yaptığı işler bakımından

bugünkü Bakanlar Kuruluna benzeyen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Medrese            B) Kapıkulu Ocağı

C) Divan-ı Hümayun D) Lonca Teşkilatı

 

8. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarda devlet işlerinin görüşüldüğü Divan-ı Hümayun’un bir danışma organı olduğunu gösterir?

A) Divan-ı Hümayun’un her gün toplanmaması

B) Divan-ı Hümayun’da önemli konuların görüşülmesi

C) Alınan kararlarda son sözün padişaha ait olması

D) Divan-ı Hümayun’a sorunları olan herkesin başvurabilmesi

 

9. Türklerde devlet işlerinin görüşüldüğü aşağıdaki meclislerden hangisi ulusal egemenlik anlayışıyla oluşturulmuştur?

A) Kurultay                     B) Divan-ı Hümayun

C) Nazırlar Heyeti          D) Büyük Millet Meclisi

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarda padişahın otoritesini sınırlamamıştır?

A) Tanzimat Fermanı        B) Sened-i İttifak

C) Kanun-i Esasi                D) Divan-ı Hümayun

 

11. Aslı: Yöneticiliğin babadan oğla geçmesi

Ali:  Egemenliğin yönetenlere ait olması

Gül: Hakimiyetin millete ait olması

Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği demokratik devlet anlayışıyla bağdaşmaz?

A) Aslı ve Ali B) Aslı ve Gül

C) Ali ve Gül D) Aslı, Ali ve Gül

 

12. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde yasaların

özelliklerinden biri değildir?

A) TBMM tarafından hazırlanması

B) Yazılı olarak halka duyurulması

C) Yaptırımlarının devletin güvencesinde olması

D) Bakanlar Kurulunca onaylandıktan sonra yürürlüğe girmesi

 

13. Aşağıdakilerden hangisi demokratik yönetimlerin

vazgeçilmez unsuru olan “kamuoyunu” en iyi açıklar?

A) Yurttaşların mal, can ve namus güvenliğinin sağlanmasıdır.

B) Vatandaşın temel hak ve özgürlüğünün sağlanmasıdır.

C) Toplumun ülke işleriyle ilgili bilgilendirilmesidir.

D) İnsanların serbestçe oy kullanabilmesidir.

 

14. Yargı, yasaların uygulanması sırasında çıkan uyuşmazlıkları çözme faaliyetidir.

Öğretmenin verdiği bilgiye göre anayasamıza göre yargı görevini aşağıdakilerden hangisi yerine getirir?

A) Bağımsız Mahkemeler

B) Bakanlar Kurulu

C) Türkiye Büyük Millet Meclisi

D) Cumhurbaşkanı

 

15. Sivil toplum, devletin müdahalesi dışında kalmış ve bireylerin kendi kendine yönlendirebildikleri demokratik bir yapıdır. Burada gönüllülük esastır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinden biri değildir?

A) Dernekler                 B) Sendikalar

C) Okul aile birlikleri     D) Türk Silahlı Kuvvetleri

 

16. I. Türkiye Büyük Millet Meclisi

II. Divan-ı Hümayun

III. Kurultay

Yukarıdakilerden hangisinin üyeleri halkın oylarıyla belirlenmiştir?

A) Yalnız I              B) Yalnız II

C) I ve III             D) I, II ve III

 

17. Anayasa, devletin yönetilmesiyle ilgili temel

kuralları kapsar.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi anayasamızda yer almaz?

A) Yurttaşların temel hak ve özgürlükleri

B) Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri

C) İşlenen suçlara uygulanması gereken cezalar

D) Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevleri

 

18. Anayasamız, bakanları seçme ve Cumhurbaşkanına sunma görev ve yetkisini aşağıdakilerden hangisine vermiştir?

A) Millete                   B) Başbakana

C) Meclis Başkanına    D) Ana muhalefet partisi liderine

 

19. Aşağıdakilerden hangisi kamuoyunun oluşmasında etkili olan basın, yayın, sendikalar, dernekler ve vakıflar için kullanılan genel bir addır?

A) Sivil toplum örgütleri

B) Devlet kuruluşları

C) Askeri birlikleri

D) Uluslararası örgütler

20. Okullardaki sosyal faaliyetlerin aşağıdakilerden

hangisine katkı sağladığı söylenemez?

A) Planlı çalışabilme alışkanlığının kazanılmasına

B) Zamanın etkin biçimde kullanılabilmesine

C) Ekonomik olarak kâr elde edilmesine

D) Yeteneklerin geliştirilmesine

 

21. İlk Türk devletlerinde devletin başında çeşitli

unvanlar taşıyan hükümdarlar bulundurdu. Bu unvanlar şanyü, kağan, han, idikut ve hakandı. Hükümdarlar unvanlarını törenlerle alırlardı. Türkler hükümdarlara

Gök – Tanrı tarafından devleti yönetme yetkisi

verildiğine inanırlardı.

Bu bilgiye bakarak İlk Türk devletlerinde yönetimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Türk hükümdarlarının unvanlar kullandığı

B) Türk halkının hükümdarlığı kutsal bildiği

C) Ülke yönetiminde en yetkili kişinin kağan olduğu

D) Ülke topraklarının asıl sahibinin halk olduğu

 

22. İlk Türk devletlerinin kısa ömürlü olmasının nedenlerinden biri de ülkenin kardeşler arasında  paylaşılarak yönetilmesidir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle daha fazla ilgilidir?

A) Din                   B) Ekonomi

C) Egemenlik         D) Bilim

 

23. Anayasamıza göre cumhurbaşkanının

katılmadığı zaman Milli Güvenlik Kuruluna

kim başkanlık eder?

A) Adalet Bakanı

B) Başbakan

C) Genelkurmay Başkanı

D) İçişleri Bakanı

 

24. Canan:Yargıtay

Aslı:    Danıştay

Kerem:Anayasa Mahkemesi

Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin söylediği yüksek mahkemedir?

A) Canan ve Aslı

B) Canan ve Kerem

C) Aslı ve Kerem

D) Canan, Aslı ve Kerem

 

25. I. Cumhurbaşkanı

II. Bakanlar Kurulu

III. Türkiye Büyük Millet Meclisi

Yukarıdakilerden hangileri yürütme organıdır?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

 

1. 23 Nisan 1920’de açılan Türkiye Büyük

Millet Meclisinin hangi özelliği ulusal iradeye dayalı bir meclis olduğunu kanıtlar?

A) Üyelerinin tamamının halk tarafından seçilmiş olması

B) Güçler birliği esasına göre teşkilatlanması

C) Yargı görevini üstlenmiş olması

D) Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında etkin rol oynaması

 

2. I. Yönetim biçiminin cumhuriyet olması

II. Başkentinin Ankara olarak belirlenmesi

III. Milli marşımızın “İstilal Marşı” olması

Yukarıdakilerden hangileri Anayasamızın değiştirilemez maddelerinde yer alan konulardır?

A) I ve II                B) I ve III

C) II ve III             D) I, II ve III

 

3. Yasama, ülkede düzenin sağlanması için kanunların yapılmasıdır.

Anayasamıza göre yasama yetkisi aşağıdakilerden

hangisine aittir?

A) TBMM                        B) Başbakan

C) Bakanlar                     D) Cumhurbaşkanı

 

4. Türkiye Büyük Millet Meclisi halkın genel oyla seçtiği 550 milletvekilinden oluşur. İlköğretimini tamamlayan ve 25 yaşını dolduran her Türk vatandaşı anayasada belirtilen diğer şartları taşıması halinde milletvekili seçilebilir.

Yukarıdaki bilgiye bakarak aşağıdakilerden

hangisi söylenemez?

A) TBMM’nin halkın temsilcilerinden oluştuğu

B) TBMM üyesi olabilmek için belli bir yaş koşulunun olduğu

C) TBMM üyelerinin sadece kendi seçildiği bölgenin halkını temsil ettiği

D) TBMM üyesi olabilmek için Türk vatandaşı olmak gerektiği

 

5. Anayasamıza göre ülkemizin iç ve dış siyasal, sosyal ve ekonomik programlarını tespit etmek ve uygulamak aşağıdakilerden hangisinin görevidir?

A) TBMM                             B) Bakanlar Kurulu

C) Anayasa Mahkemesi         D) Yargıtay

 

6.  İlk Türk devletlerinde ülke aşağıdakilerden

hangisine aittir?

Yukarıdaki soruya verilen cevaplardan hangisi  doğrudur?

A) Halka                             B) Hanedan ailesine

C) Askerlere                       D) Memurlara

 

7. Yürütme, kanunlara uygun olarak ülkenin yönetilmesi anlamına gelir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi anayasamıza

göre yürütme yetkisine sahip değildir?

A) Yargıtay               B) Başbakan

C) Bakanlar               D) Cumhurbaşkanı

 

8.  I. Bakanlar Kurulu

II. Milletvekilleri

III. Vatandaşlar

Yukarıdakilerden hangilerinin TBMM’ye

kanun teklif etme yetkisi vardır?

A) I ve II                      B) I ve III

C) II ve III                   D) I, II ve III

 

9. Türk devletlerinde görülen aşağıdaki uygulamalardan hangisinin Türk hükümdarlarının

egemenlik anlayışlarına dinsel bir nitelik kazandırdığını kanıtlar?

A) Hükümdarlığın babadan oğula geçmesi

B) Ülkenin hanedan ailesinin ortak malı sayılması

C) Hükümdarın halife unvanının kullanılması

D) Tahta geçme hakkının Oğuz soyundan olanlara ait olması

 

10. Demokratik toplumlarda farklı görüşlerin

farklı siyasal partilerde temsil edilmesine ne ad verilir?

A) Ulusal egemenlik              B) Özgürlük

C) Eşitlik                              D) Çoğulculuk

 

11. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal

Atatürk kamuoyunun basın – yayın yoluyla

aydınlatılmasına çok önem vermiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün bu

amaçla yaptığı çalışmalardan biridir?

A) İstanbul’dan Samsun’a hareket etmesi

B) Çeşitli gazeteler çıkarılmasına öncülük etmesi

C) TBMM’ye başkan seçilmesi

D) Çok partili hayata geçilmesi için girişimde bulunması

 

12. I. TBMM’yi gerektiğinde toplantıya çağırmak

II. Kanunları yayımlatmak

III. Kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM’ye göndermek

Yukarıdakilerden hangileri cumhurbaşkanının

görevlerindendir?

A) I ve II                     B) I ve III

C) II ve III                  D) I, II ve III

 

13. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha önceki döneme ait bir kuruluştur?

A) Kurultay         B) Divan-ı hümayun

C) TBMM             D) Nazırlar Heyeti

 

14. Aşağıdaki bilgilerden hangisi sivil toplum

örgütleriyle ilgili değildir?

A) Gönüllülük esasıyla çalışırlar.

B) Çalışanlarının ücretlerini devlet öder.

C) Kâr amacı gütmezler.

D) Toplumun ihtiyaçlarını karşılamayı

amaçlarlar.

 

15. I. Kültür ve Edebiyat Kulübü

II. Yayın ve İletişim Kulübü

III. Yeşilay Kulübü

Okulda yukarıdaki eğitsel kulüplerden

hangileri kurulabilir?

A) I ve II       B) I ve III

C) II ve III    D) I, II ve III

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

ortacag donemi

Orta Çağ’da Ekonomi Özet

ORTA  ÇAĞ’DA EKONOMİ A)TARIM Feodalizm (Derebeylik): Batı Roma’nın yıkılmasıyla güvenlik ve geçim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla …

1 Tanecik Yorum

  1. ben malım

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir