1.   Türk – İslam Devletleri ticareti geliştirebilmek için ticaret yollarını kontrol altında tutmaya ve yolların güvenliğini sağlamaya büyük önem vermişlerdir. Bu amaçla ticaret yolları üzerinde kervansaraylar ve hanlar inşa etmişler, saldırıya uğrayan kervanların zararını devlet hazinesinden karşılamışlardır.

Buna göre Türk-İslam Devlet yöneticilerinin,

l. laik bir yönetim anlayışı uygulamak,
II. devlet otoritesini güçlü tutmak,
III. ekonomik gelirleri artırmak

amaçlarından hangilerini gerçekleştirmek istedikleri
savunulabilir?

A) Yalnız l       B) Yalnız II        C) Yalnız III
D) l ve II            E) II ve III

2.   Büyük Selçukluların yıkılmasında,

l. Hanedan üyeleri arasındaki taht kavgalarının yaşanması,

II. Merkezi otoritenin zayıflamasından yararlanan atabeylerin bağımsızlıklarını ilan etmeleri,

III. Eski güçlerine kavuşmak isteyen Abbasi halifelerinin  Selçukluların düşmanlarını desteklemeleri,

IV. Batinilerin yıkıcı faaliyetleri,
V. Türkmenlerin küstürülmesi,
gibi nedenler etkili olmuştur.

Bunlardan hangileri toplumsal hayat ile doğrudan ilgili
gelişmelerdir?

A) l ve II                B) II ve III     C) l, II ve III
D) l, III ve IV            E) IV ve V

3.   Tanım ; Federal devlet, içişlerinde geniş bir serbestliğe sahip, dışişlerinde merkeze bağlı yönetim birimlerinden oluşan devlettir.

Durum : Karahanlılar Devleti doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılarak yönetilmiştir.

Buna göre, tanım ve durum bilgileri birlikte incelendi-
ğinde Karahanlılarda,

l. merkeziyetçi yönetim,
II. çok uluslu yapı,
III. gelenekçi devlet anlayışı

durumlarından hangilerinin olumsuz etkilendiği söylenebilir?

A) Yalnız l B) Yalnız II             C) Yalnız III
D) l ve II             E) l, II ve III

4.  Önce Büyük Selçuklu Devleti’nde, daha sonra da Anadolu Selçuklu Devleti’nde İran kültürünün yoğun etkisi görülmüştür.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumu kanıtlayan bir
örnektir?

A) Edebiyat dilinin Farsça olması

B) Toprak mülkiyetinin devlete ait olması

C) Sosyal devlet anlayışının uygulanması

D) Yönetimde belli bir hanedanın egemen olması

E) Türkmen boylarının Bizans sınırındaki uç bölgelere yerleştirilmesi

5.  Büyük Selçuklu Devleti’nde medreselerin masrafları vakıflar tarafından karşılanmış, eğitim programlarına devlet karışmamış ve programlar medrese bünyesinde hazırlanarak uygulanmıştır.

Bu durum medreselerin aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olduğunu kanıtlar?

A) Özerk yapıda olduğu

B) Dini bilimlere ağırlık verdiği

C) Dogmatik düşünceyi savunduğu

D) Eğitim kalitesinin önemsenmediği

E) Çevre uygarlıkların etkisi ile geliştiği

6.  Abbasilerin Mısır valisi ihşit oğlu Mehmet 935 yılında Mısır’daki Türk askeri grubuna dayanarak bağımsızlığını ilan ederek Suriye ve Hicaz’ı ülkesine katmıştır (942). Şii Fatimi Devleti, 969 yılında Mısır ve Suriye’yi ele geçirerek ihşit Devteti’ne son vermiştir.

Bu bilgilere bakılarak Abbasi Devleti ile ilgili,

l. İslamiyet’in yayılması durmuştur.

II. Çok uluslu yapı, siyasi birliğin bozulmasında etkili
olmuştur.

III. Devletler arası ilişkilerde kültürel farklılıklar belirleyici olmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız l         B) Yalnız II              C) Yalnız III
D) II ve III E) l, II ve III

7.   Saltanat kavgalarıyla zayıflayan Eyyübiler Devleti, 1250 yılında Turan Şah’ın, ordusundaki Memlük askerleri tarafından öldürülmesiyle sona ermiştir. Böylece, Turan Şah’ı öldüren komutan Aybek, Mısır’da Memlükler Devleti’ni kurmuştur.

Bu bilgilere bakılarak,

l. Türk dünyasında iç çekişmeler yaşanmıştır.
II. Türk devletlerindeki hakimiyet anlayışı değişmiştir.

III. Askeri sorunlar yeni bir devletin kurulmasıyla sonuçlanmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız l           B) Yalnız II C) Yalnız III
D) l ve II               E) l, II ve III

8.   Büyük Selçuklular döneminde kurulan Anadolu’daki ilk Türk Beylikleri federatif bir yönetim anlayışına sahip olmuşlardır.

Beyliklerin bu özelliği taşımasının nedeni aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Beyliklerin kendi içinde ittifak oluşturması

B) Bizans’ın direnme gücünün yüksek olması

C) Anadolu’daki etnik yapının çeşitlilik göstermesi

D) Türkmenlerin yeni fethedilen bölgelere yerleştirilmesi

E) Selçuklu sultanlarının komutanlara fethettikleri toprakları mülk olarak dağıtması

9.   İran’da kurulan Türk devletlerinde resmi dilin genellikle Farsça olması;

l. Farsça’nın en gelişmiş dil olması,
II. Türklerin ulusal değerlere önem vermesi,
III. Yönetimde İran kökenli devlet adamlarının etkin olması durumlarından hangileriyle açıklanabilir?

A) Yalnız l             B) Yalnız II      C) Yalnız III
D) l ve II             E) l, II ve III

10. Türklerin, 751 yılında Orta Asya hakimiyeti için Çinliler ile Araplar arasında yapılan Talaş Savaşı’nda Arapların yanında yer alarak savaşın Araplar lehine sonuçlanmasını sağlamaları Türklerle Araplar arasında iyi ilişkiler kurulmasına neden olmuştur.

Yalnızca bu bilgilere bakılarak;

l. Çinlilerin hakimiyetlerini genişletmeleri engellenmiştir.
II. Orta Asya, büyük güçlerin mücadele alanı olmuştur.
III. Türkler kitleler halinde İslam dinini kabul etmişlerdir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız l              B) Yalnız II      C) Yalnız III
D) l ve II E) l, II ve III

11. Sultan Melikşah babasından farklı olarak batıda olduğu kadar doğuda da fetihler yapmıştır. Sultan Melikşah’ı önceki Selçuklu sultanlarından ayıran en önemli özelliği; Onun bütün İslam Dünyası’nı nüfuzu altına alma siyasetini takip etmesidir. Melikşah, Selçuklu toprakları üzerinde faaliyet gösteren ayrılıkçı dini bir ekol olan Batinilerle de mücadele etmiştir.

Buna göre Selçuklularla ilgili,

l. Haçlı ordularına karşı İslam dünyasının koruyuculuğu başarıyla gerçekleştirilmiştir.

II. İslam dünyasında siyasi birlik sağlanmak istenmiştir.
III. Batinilik, tehdit olmaktan çıkarılmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız l          B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III              E) l, II ve III

12. İlk Türk İslam Devleti olan Karahanlılarda Türk kültürü korunmuş ve geliştirilmiş, ancak Gaznelilerde Türk kültürünün saray dışında fazla etkili olamadığı görülmüştür.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisi ile
açıklanabilir?

A) Gaznelilerin çok uluslu olması

B) Karahanlıların doğu ve batı olarak ikiye ayrılması

C) Gazne Devleti’nin uzun ömürlü olmaması

D) Gazne hükümdarlarının Türk asıllı olmaması
E) Karahanlıların İslam kültüründen etkilenmesi

13. Büyük Selçuklu Devleti’nde melikleri yetiştirmekle görevli olan Atabeyler devletin güçlü olduğu zamanlarda isyan edemezlerdi. Ancak devletin zayıflamasıyla beraber isyan eden bazı atabeyler, bağımsız devletler kurmuşlardır.

Bu duruma bakılarak, Atabeylerin;

l.  İdari
II. Dini
III. Sosyal

alanlardan hangileriyle ilgili yetkilerinin isyan etmelerini
kolaylaştırdığı savunulabilir?

A) Yalnız l B) Yalnız II             C) Yalnız III
D) l ve III               E) l, II ve III

14. Moğolların Bağdat’ı ele geçirip Abbasi Devleti’ne son vermesinden sonra Abbasi halifeleri Memlükler tarafından Mısır’da himaye edilmiştir.

Buna göre;

l, Memlük yönetimi dini unsurlar ile güçlendirilmiştir.

II, İslam dünyası Haçlı saldırılarına karşı savunmasız
kalmıştır.

III. Memlükler İslam dünyasında siyasi birliği sağlamışlardır.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız l             B) Yalnız II             C) Yalnız III
D) l ve II          E) II ve III

1. Türk devletlerinde hükümdara devlet işlerinde yardımcı olan en önemli kuruma Divan-ı Saltanat adı verilmiştir. Divan’da devlete ait her türlü işler ve sorunlar görüşülür ve onaylanmak üzere hükümdara sunulurdu. Divan’da en önemli görevli büyük vezirdi. Bu Divan’a bağlı olan başka divanlar da vardı.

Bu duruma bakılarak;

l. Vezirler padişah seçiminde etkili olmuştur.
II. Divan-ı Saltanat danışma meclisi gibi çalışmıştır.

III. Üyelerinin sayısının artması merkezi otoriteyi zayıflatmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız l             B) Yalnız II             C) Yalnız III
D) l ve III E) l, II ve III

2.  Türklerde egemenlik anlayışı sık sık taht kavgalarının çıkmasına, devletin kısa sürede parçalanmasına ve yıkılmasına neden olmuştur.

Buna göre;

l. ülkenin hanedan ailesinin ortak malı görülmesi,
II. devletin padişah ve oğullarının malı sayılması,
III. şehzadelerin tahta yaş sırasına göre geçmesi

durumlarından hangileri bu yargıya kanıt olarak göste-
rilebilir?

A) Yalnız l       B) Yalnız II             C) Yalnız III

D) l ve II E) II ve III

3.  İran’da kurulan İlhanlılar Anadolu Selçuklu Devleti ile yaptıkları 1243 Kösedağ Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun büyük bir kısmına egemen olmuşlar, Anadolu şehirlerini tahrip etmişler ve Türk birliğini parçalamışlardır. Bu durum,
Osmanlı Devleti’nin Anadolu’da otoriteyi yeniden sağlamasına kadar sürmüştür.

Bu duruma bakılarak;

l. Anadolu’da ekonomik yapı sarsılmıştır.

II. Kösedağ Savaşı Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılış sürecini hızlandırmıştır.

III. Moğollar zamanla Türkleşmişlerdir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız l             B) Yalnız II             C) Yalnız III
D) l ve II E) II ve III

4.  Türkler, Abbasîler devrinde orduda ve devlet yönetiminde önemli görevler almışlardır. Hıristiyan dünyasına karşı İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlenerek İslamiyet’in Afganistan, Pakistan, Hindistan, Bosna ve Arnavutluk gibi ülkelerde yayılmasını sağlamış ve önemli bilim adamları yetiştirerek İslam kültür ve uygarlığının gelişmesine katkıda bulunmuşlardır.

Buna göre;

l. İslam dünyasının sınırları genişlemiştir.
II. Arapların İslam kültürüne etkisi sona ermiştir.

III. İslamiyet’in farklı etnik gruplar arsında yayılması sağlanmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız l      B) Yalnız II   C) Yalnız lII

D) l ve III E) l, II ve III

5.  Anadolu’ya gönderilen Selçuklu ordusu Erzurum yakınlarındaki Pasinler Ovası’nda Bizans ve Gürcü kuvvetlerinden oluşan bir orduyu yenilgiye uğrattı (1048).

Bu durumun sonucu olarak;

l. Anadolu Türk yurdu olmuştur.

II. Selçuklu sınırları genişlemiştir.
III. Bizans’ın doğu sınırları tehdit altına girmiştir.
yargıların hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız l     B) Yalnız II             C) Yalnız III
D) l ve II          E) II ve III

6.  Karahanlılar Türkçe’nin Arapça ve Farsça karşısında korunmasına büyük çaba sarfettiler. Örneğin Kaşgarlı Mahmut Türkçe’nin Arapça’dan daha aşağı bir dil olmadığını ispatlamak için “Divan-ı Lügat-it  Türk” adlı eseri yazmıştır.

Buna göre Karahanlılar için;

l. Ulusçu bir politika izlemişlerdir.

II. Türkçe’yi resmi dil ilan etmişlerdir.
III. Türk dilinin gelişimine önem vermişlerdir.
yargılarından hangileri söylenebilir?

A) Yalnız l    B) Yalnız II              C) Yalnız III
D) l ve III E) II ve III

7.    Saltanat kavgalarıyla zayıflayan Eyyubi Devleti 1250 yılında Memlükler tarafından sona erdirilmiştir.

Buna göre;

l. Eyyubilerde hanedan yönetimi vardır.
II. Memlüklüler, Eyyubilerden daha önce kurulmuştur.
III. Eyyubiler, Memlüklerin devamıdır.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız l             B) Yalnız II             C) Yalnız III
D) l ve II         E) II ve III

8.   Malazgirt Savaşı’nın sonucunda Türkler Anadolu’ya yerleşmeye başlamış, Anadolu’ya yapılan Türkmen göçleri yoğunlaşmış ve Malazgirt Savaşı Türkiye tarihinin başlangıcı sayılmıştır.

Buna göre;

l. Anadolu’da etnik yapı değişmiştir.

II. Bizans imparatorluğu bütün Anadolu’yu Türklere bırakmıştır.

III. Türkler Anadolu’yu yurt edinme politikası izlemişlerdir.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız l          B) Yalnız II C) Yalnız III
D) l ve II             E) l, II ve III

9.   Sebük Tegin zamanında Gazne Devleti’nin sınırları genişlemeye başladı. Toharistan ve Gür bölgesini ele geçirip,Karahanlılar Devleti ile birleşerek Samanoğulları Devleti’ne son verdiler (999).Bu duruma bakılarak, Karahanlılar ve Gazneliler devletleri için;

l. Siyasi alanda ortak hareket etmişlerdir.
II. Federarif devlet yönetimini uygulamışlardır.
III. Orta Asya’da Türk siyasi birliğini kurmuşlardır.
yargılarından hangileri söylenebilir?

A) Yalnız l B) Yalnız II             C) Yalnız III
D) l ve III             E) l, II ve III

10. Eski Türk anlayışında hükümdarlık yetki ve kudreti Tanrı tarafından bağışlanmaktaydı. Türklerdeki siyasi iktidar kavramı ‘kut’ deyimiyle ifade edilmekteydi. Hükümdarlar devleti idare etme hak ve yetkisini Tanrı’dan alırlardı. Bu bakımdan adeta Tanrı’nın yeryüzündeki temsilcisi gibiydiler.

İslami dönemde de benimsenen bu anlayışın,

l. merkezi otoritenin güçlü tutulması,

II. mutlakiyet yönetiminin uygulanması,
III. hanedan yönetiminin devam ettirilmesi
durumlarından hangilerini kolaylaştırdığı savunulabilir?

A) Yalnız l             B) Yalnız II             C) Yalnız III
D) l ve II         E) l, II ve III

11. Gazneliler ilk yıllarda güçlü bir yönetim kuramadılar. Hükümdarlık Türk komutanların eline geçti. Ancak bir süre sonra saltanat yönetimine geçmişlerdir.

Bu bilgilere bakılarak Gaznelilerle ilgili,

l. Yönetimde Türk geleneklerine uygun hareket edilmiştir.
II. Yönetimde farklı milletlerden olanların etkisi azaltılmıştır.

III. Ülke sınırları içinde çok uluslu yapıya son verilmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız l             B) Yalnız II             C) Yalnız III
D) l ve II          E) II ve III

12. Gazneliler Devleti hükümdarı Sultan Mahmut döneminde Hindistan’a yapılan seferler sonucunda İslamiyet Hindistan’da en yaygın dinlerden biri olmuştur.Yine aynı dönemde Abbasi Devleti, Şiî Büveyhoğulları saldırılarına karşı Gazneliler Devleti tarafından korunmuştur.

Yukarıdaki bilgilere bakılarak Gaznelilerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) İslam dünyasında siyasi birlik sağlanmıştır.

B) İslamiyet’in yeni alanlara yayılması amaçlanmıştır.

C) İslam Dünyası’nın koruyuculuğu üstlenilmiştir.

D) Çok uluslu bir toplum yapısına sahip olunmuştur.
E) İslam dünyasının siyasi ve dini liderliği üstlenilmiştir.

13. Moğol devletlerinin Türkleşmesi’ndeki en önemli etken,Moğolların Türklerin çoğunlukta oldukları bölgelerde kurulmaları, Türk kültür ve uygarlığından etkilenmeleri olmuştur.
Bu nedenle Moğol İmparatorluğu’na “Türk – Moğol imparatorluğu” adı da verilmiştir.

Bu değerlendirmeye bakılarak;

l. Türkler nüfusça Moğollardan daha kalabalık olmuşlardır.

II. Türk kültürü Moğol kültüründen daha üstün özelliklere sahip olmuştur.

III. Moğollar, Türk kültürünün zayıflamasına neden
olmuşlardır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız l             B) Yalnız II             C) Yalnız III
D) l ve III E) II ve III

1.   Türk İslam Devletleri’nden Gaznelller’in yıkılışını etkileyen aşağıdaki etkenlerden hangisi doğrudan etnik yapı ile ilgilidir?

A) İç isyanlar

B) Çok uluslu yapı

C) Sınırların genişlemesi

D) Savaşta alınan yenilgiler

E) Merkezi otoritenin zayıflaması

2.   Türk İslam Devletleri’nden Tolunoğlu ve Akşitler Mısır,Gazneliler Afganistan topraklarında kurulmuştur.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine zemin hazırla-
mamıştır?

A) Hakimiyeti elde tutmanın zorlaşması
B) Veraset yasasında değişiklikler yapılması

C) Türk kültürünü baskın hale getirmenin zorlaşması

D) Ülke içinde Türk nüfus yoğunluğunun sağlanamaması

E) Yöneticiler ve halk arasında tam bir bütünleşme sağlanamaması

3.   Büyük Selçuklu Devleti’nde görülen;

l. Türkmen göçlerinin Anadolu’ya yönlendirilmesi
II. Komutanlara fethettikleri toprakların yönetiminin verilmesi

III. Ülke topraklarının hanedanın ortak malı olması anlayışının uygulanması

uygulamalarından hangileri Anadolu’nun Türkleştiril-
mesini hızlandırmışır?

A) Yalnız l               B) Yalnız II          C) l ve II
D) l ve III                 E) II ve III

4.  Karahanlılar Devleti, Karluk, Yağma, Çiğli boylannın bir araya gelmesi île oluşmuştur.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin görülmesine
neden olduğu savunulabilir?

A) Cumhuriyetçi yapı

B) Mutlakiyetçi yönetim

C) Demokratik yönetim

D) Teokratik yönetim

E) Federatif yönetim

5.  l. İslamiyet’in resmi din olarak benimsenmesi
II. Devletin kolay dağılıp parçalanması
III. Ülke içinde farklı dil ve kültürlerin etkili olması

Gaznelilere ait verilen yukarıdaki özelliklerden hangileri devletin çok uluslu yapısının ortaya çıkardığı sonuçlardan biri değildir?

A) Yalnız l B) Yalnız II               C) Yalnız II
D) l ve III                 E) II ve III

6.  Sultan Melikşah’a da 1087’de Halife tarafından “Doğunun ve
Batının Sultanı” unvanı verilmişti. Selçukluların çok güçlü
olduğu dönemlerde Abbasîler, en zayıf günlerini yaşamaktaydılar.

Bu duruma bakılarak;

l. İslam dünyasında mezhep ayrılığı sona ermiştir.

II. Büyük Selçuklu Devleti’nin İslam dünyasındaki siyasi otoritesi artmıştır.

III. Türkler İslam dünyasının dini liderliğini ele geçirmişlerdir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız l          B) Yalnız II C) Yalnız III
D) l ve II               E) l, II ve III

7.   Türk İslam Devletleri’nin;

l. Haçlı orduları ile savaşmaları
II. Hindistan’da egemenlik kurmaları
III. Birbirleri ile egemenlik mücadelesinde bulunmaları özelliklerinden hangileri İslam Dünyası’na önemli hizmetler sunduklarının birer kanıtıdır?

A) Yalnız l              B) Yalnız II        C) l ve II
D) l ve III                E) II ve III

8.   Memlüklerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, geleneksel Türk veraset anlayışından farklı bir uygulama benimsediklerini kanıtlar?

A) Hukukun dine dayalı olması

B) Taht kavgalannın devleti zayıflatması

C) Halkının büyük çoğunluğunun Türklerden oluşmaması

D) Ülkedeki her komutanın sultan olabilme hakkına sahip olması

E) Hükümdarlarının Abbasi Halifesi’nin koruyuculuğunu üslenmesi

9.   – İkta sistemini uygulama

– Arazilerin boş kalmamasını sağlama

– Göçebeleri yerleşik yaşama özendirme

Türk İslam Devletlerinde görülen bu uygulamalar aşağıdaki alanlardan öncelikle hangisinde gelişimi sağlamaya yöneliktir?

A) Tarım B) Ticaret            C) Savunma
D) Diplomasi         E) Askeri teşkilat

10. Büyük Selçuklu Devleti’nde uygulanan İkta sistemiyle;

l. Tarımsal üretim ve tarımsal nüfus denetim altında tutulmuştur.

II. Göçebe Türkmenlerin yerleşik hayata geçmeleri sağlanmıştır.

III. Devlet otoritesi ülkenin her tarafına yayılmıştır.

İkta sisteminin bu özelliklerinden hangileri toplumsal
düzeni sağlamayla ilgilidir?

A) Yalnız l             B) Yalnız II             C) Yalnız III
D) l ve II         E) l, II ve III

11. Büyük Selçuklular ile yaptıkları Dandanakan Savaşı’ndan sonra siyasal güçlerini kaybeden Gazneliler, egemenlikleri altındaki Gurlular tarafından 1187’de yıkılmışlardır.

Buna göre Gaznelilerin yıkılmasında,

l. merkezi otorite,

II. çok uluslu yapı,

III. doğal sınırlara ulaşılmış olunması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız l             B) Yalnız II             C) Yalnız III
D) l ve II E) l, II ve III

12. Akşitler Devleti, Abbasilerin Mısır valiliğine atadığı Fergana Türklerinden Muhammed bin Toğaç tarafından kurulmuştur (935). Abbasi halifesinin Muhammed’e “El ihşid” unvanı vermesinden dolayı bu devlete ihşidler denilmiştir. Suriye,
Filistin, Lübnan ve Hicaz’a egemen olan ihşidler 969 yılında Şiî Fatımî devleti tarafından yıkılmıştır.

Bu bilgilere göre;

l. Abbasilerin merkezi otoritesi sarsılmıştır.

II. Şiilik siyasal yayılma alanı bulmuştur.
III. Halifelik geçici bir süre Türklere geçmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız l             B) Yalnız II             C) Yalnız III
D) l ve II E) l, II ve III

13. Uygur Devleti yıkıldıktan sonra onlara bağlı olan Yağma Türkleri Kaşgar bölgesini ele geçirerek burada yaşayan Karluk ve Çiğil boylarıyla birlikte Karahanlılar Devleti’ni kurdular (840).

Bu bilgilere göre;

l. Karahanlılar, çok uluslu bir devlet olarak kurulmuşlardır.
II. Karahanlılar göçebe hayatı tamamen terk etmişlerdir.

III. Karahanlılar devleti boylar federasyonu şeklinde kurulmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız l             B) Yalnız II             C) Yalnız III
D) l ve II E) l, II ve III

14. Büyük Selçuklu Devleti’nde aşağıdakilerden hangisi merkezi otoritenin sarsılması sonucunda ortaya çıkmıştır?

A) Atabeyliklerin kurulması

B) Anadolu akınlarının başlaması

C) Bağdat seferinin düzenlenmesi

D) Nizamiye Medreselerinin açılması

E) Tuğrul Bey adına para bastırılması

One thought on “Türk İslam Tarihi Test”
  1. esra ve meryeme katılıyom ayırca eklemek ıstedıgım bır sey var bu sıte cok guzel bıde bu sıteye butun sınıfların yazılı sorularını eklersenız sevınırım hemde cok,yazılılarda yuksek alırım barı yuksekte yeterınce 100 olabılır yanı:))))

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir