Sosyal Bilgiler 7.Sınıf 2.Dönem Test Soruları

1-Beyin göçü ;iyi eğitim görmüş,alanında uzman kişilerin başka bir ülkeye göç edip yerleşmesidir.Türkiye’den yurt dışına gitmiş çok sayıda bilim adamı bulunmaktadır.

     Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türk iye’den yurt dışına olan beyin göçlerinin nedenleri arasında gösterilemez?

a)Alınan ücretlerin düşüklüğü

b)Doğal afetlerin etkisi

c)Verimli çalışma ortamının olmaması

d)çalışma alanında yeterli desteği alamaması

 

2-Toplumların gelişiminde Yunanlıların Mısırlılardan ve Hintlilerden;  Avrupa’daki diğer toplumların İslam toplumlarından;  İslam toplularının da Yunanlılardan aldıkları maddi ve manevi değerler rol oynamıştır.

Buna göre,  toplumların gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?

a) Teknolojik gelişmenin

b) Toplumların yönetim şeklinin

c) Toplumlar arasındaki bilgi alışverişinin

d) Kent kültürünün yaygın olmasının

 

3-.”Tanrı ile kul arasına kimse giremez. Kişinin günahları ancak Tanrı tarafından bağışlanır.”

Martin Luther, yukarıda verilen sözüyle aşağıdakilerden hangisine tepki göstermiştir?

a) Hıristiyanlıkta ortaya çıkan yeni mezheplere

b) Katolik kilisesinin baskılarına

c) Almanya’da görülen krallık sistemine

d)Toplumda görülen sınıf farklılığına

 

4-Osmanlılar, Rumeli ve Balkanlarda fethedilen yerlere Anadolu ‘dan getirilen Türk ailelerini yerleştirmişler, onlardan vergi almamışlar ve onların Anadolu’ya geri dönmelerini engellemişlerdir.

Buna göre, Osmanlıların böyle davranmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

a) Balkanlardaki kültürel değerleri kazanmak istemesi

b) Bölgede kalıcı egemenlik kurmak istemesi

c) Anadolu’daki siyasi birliği güçlendirmeye çalışması

d) Göçebe Türkleri belli bir otorite altında toplamaya çalışması

 

5-*Laik eğitimin ortaya çıkması

   *Katolik kilisesinin yeniden düzenlenmesi

*Yeni mezheplerin ortaya çıkması

Yukarıdaki gelişmelere neden olan olay hangisidir?

a) Rönesans                      b) Coğrafi keşifler 

c) Reform                          d)Haçlı seferleri

6- Göktürklerin yaşadıkları bölgelerde yapılan kazılarda çıkarılan paranın ön yüzünde kağan ve hatun’un çizildiği görülmektedir.

   Bu durum Göktürklerde aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

a)Ülkede demokratik bir yönetimin egemen olduğu

b)Kültür ve uygarlıkta ileri gittikleri

c)Devlet yönetiminde kadının söz sahibi olduğu

d)Yönetimde son sözün hatuna ait olduğu

7-. İslam dünyasının en büyük düşünürlerinden biri “ibni Sina”dır.(980–1037) Orta çağ batı dünyasında avicenne adı ile tanınmıştır. İbni Sina birçok konuda eser yazmış felsefe tıp fizik ve matematik konularında yazdığı eserler başvuru kitabı olarak Avrupa üniversitelerinde okutulmuştur.

Verilen bilgilerden ibn i Sina ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin cevabına ulaşılamaz?

a)  İbni Sina kimdir?

b)  Orta çağ Batı dünyasında nasıl tanınmaktadır?

c)  Hangi alanda eserler yazmıştır?

d) Onu örnek alan bilim adamları kimlerdir

8-Kösedağ  Savaşı’ndan sonra Türkiye Selçuklu Devleti gücünü kaybetti.Bu durumdan yararlanan uçlardaki Türkmen beyleri bağımsızlıklarını ilan ettiler.Böylece Anadolu’da irili ufaklı onlarca beylik ortaya çıktı.

      Aşağıdakilerden hangisi bu bilgilerden çıkarılamaz?

a)Anadolu’da siyasi birlik bozulmuştur.

b) Kösedağ  Savaşı  Türkiye Selçuklu Devleti’nin aleyhine olmuştur.

c) Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılması Bizanssın gücünü arttırmıştır.

d) Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılması yeni devletlerin kurulmasına neden olmuştur.

 

9-Osmanlı Devleti’nde Divanda alınan kararlar hükümdarların onayından sonra uygulamaya konulurdu.

Yalnız bu bilgilere göre

I.Divan,danışma meclisi gibi çalışmaktadır.

 

II.Hükümdarın onaylamadığı kararlar uygulanmamıştır.

 

III.Divanda yalnız siyasi sorunlar görüşülmüştür.

  Yargılarından hangisi yada hangilerine ulaşılabilir?

 

a)yanız I                                     b) II ve III

c)yalnız III                                  d) I ve II

 

10-Osmanlı Devleti monarşi ile yönetilirken Halifeliğin Osmanlıya geçmesi ile birlikte teokrasi ile yönetilmeye başlamıştır.

     Halifelik aşağıdaki olaylardan hangisinin ardından Osmanlıya geçmiştir.?

a) Kıbrıs’ın fethi                            b) Suriye’nin alınması

c) İstanbul’un fethi                        d)Mısır’ın alınması

 

11-Yazının icat edilmesinin ,

I.Bilgi birikiminin gelecek nesillere aktarılması

II.Göçebelikten yerleşik düzene geçilmesi

III.ticarette değiş tokuşun yerini paranın alması

Gelişmelerinden hangisi yada hangilerine doğrudan katkı yaptığı söylenebilir?

a)yalnız II                                b) II ve III

c)yalnız I                                  d) I ve II

 

12-Matbaanın bulunuşundan sonra kağıda olan gereksinim hızla arttı .Avrupalıların selülozdan kağıt üretmeyi başarmaları sonucunda kağıt hem bollaştı hem de ucuzladı.

Avrupa’da matbaanın bulunuşu ve kağıdın ucuzlamasının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

a)Kitap sayısının artması

b)Okuma yazma bilenlerin çoğalması

c)Düşünce  ve kültür hayatının gelişmesi

d)Şehirlerde nüfusun artması

 

13-Aşağıdakilerden hangisi Reformun sonuçlarından biri değildir? 

a) Din adamları ve kilise eski itibarını kaybetti

b) Protestanlık mezhebi önemini yitirdi

c) Laik bir eğitim sistemi oluşmaya başladı

d) Mezhep birliği bozuldu

 

14-  **15. ve 16. yy.larda Avrupa da bilim,sanat,edebiyat alanında meydana gelen yenilik hareketlerine …………….

denir.   Yukarıda verilen tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a)Reform                               b) meşrutiyet

c)Demokrasi                          d)Rönesans

 

 

 

15-Orta çağda derebeyler hakim oldukları şehirlerin etraflarını kale ve surlarla çevirirler böylece aylarca düşmanlarına karşı direnebilirlerdi.Yeniçağdan sonra ise kale ve surlar giderek önemini kaybetmiş derebeyliklerde ortadan kalkmıştır.

Bu bilgilere göre kale ve surların önemini kaybetmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

a)Sömürge yarışının başlamasıyla

b)Surları yıkabilecek  ateşli silahların icat edilmesiyle

c)Rönesans hareketlerinin başlamasıyla

d)Derebeylerin sayılarının azalmasıyla

 

16. Avrupa da sanayileşme sürecinin başlaması ile üretim artmış, artan üretim beraberinde hammadde ve Pazar sorununu ortaya çıkarmıştır.

– Avrupa da yaşanan bu gelişmeler aşağıdaki olayların hangisinin ortaya çıkmasına neden olmuştur?

a)Sömürgeciliğin Gelişmesine

b) Fransız İhtilaline

c)Halkın Yönetime Katılmasına

d)Coğrafi keşiflere

 

17- Aşağıda coğrafî keşiflerin bazı sonuçları ve­rilmiştir:

• Baharat ve İpek yolları önemini yitirdi

.• Akdeniz limanları eski önemini yitirdi.

• Atlas Okyanusu kıyısı limanları önem ka­zandı.

Bu sonuçlar aşağıdaki alt başlıklardan hangi­sinin altında toplanabilir?

a)  Coğrafî keşiflerin siyasî sonuçları

b)   Coğrafî keşiflerin ekonomik sonuçları

c)  Coğrafî keşiflerin kültürel sonuçları

d)  Coğrafî keşiflerin denizcilik bilgisine katkı­ları

 

18- Üretimde insan ve hayvan gücünün yerini makinelerin alması sonucunda sanayi inkılabı ortaya çıkmıştır.

Buna göre Sanayi inkılabının ortaya çıkmasında

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan etkili olmuştur?

a)İşçi sınıfının ortaya çıkması

b)Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin hızlanması

c)hammadde ihtiyacının artması

d)İmparatorlukların parçalanması

 

19Osmanlı Devleti ’nin kuruluş dönemindeki Balkan fetihleri sonrasında bu topraklarda yaşayan     gayrimüslim halk Osmanlı idaresini çok çabuk kabullenmiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Adil ve hoşgörüye dayanan bir yönetim uygulamasıyla

B) Fethedilen yerlere çok sayıda Türkmen yerleştirmesiyle

C) Osmanlı Devletinin Müslüman olmasıyla

D) Balkanlarda siyasi birliğin olmamasıyla

 

20- Osmanlı Devleti’nin yükselişi sırasında Ege adaları, Kırım, Suriye, Mısır ve Kıbrıs alındı.

Aşağıdakilerden hangisi bu fetihlerin ortak amacı olarak gösterilemez?

a)Devletin sınırlarını genişletmek

b)Ticaret yolları üzerinde denetim kurmak

c)Devletin gelirlerini arttırmak

d)Anadolu’da Türk birliğini kurmak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21- İpek Yolu’nun Dünya tarihindeki rolü nedir?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22-Tımar sisteminin yararlarından dört tanesini yazınız.(10 puan)

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

NOT:1-20. sorular 4’er 21 ve 22. sorular 10’ar puan olmak üzere toplam 100 puandır

 

 

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

Kültür Ve Medeniyetimize Yön Verenler 1.Dönem 1.Yazılı

1- Milli kültür nedir? Kısaca yazınız. Cevap: Milli kültür, Kısaca ‘‘Bir millete ait maddi ve …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir