Sosyal bilgiler 5.sınıf haklarımı öğreniyorum

Aşağıdakilerden hangisi ailede ortak karar
sonucu belirlenen kurallardan olamaz?
A) Herkes odasının düzeninden
sorumludur.
B) Yemekten önce ve sonra eller sabunla
yıkanacak.
C) Herkes sorunlarını kendisi çözecek.
D) Ortak kullanım alanları temiz ve düzenli
bırakılacak
Aşağıdakilerden hangisi, aile kurumunun üyeleri
arasında yer almaz?
A) Anne B) Baba
C) Çocuk D) Öğretmen
Aşağıdakilerden hangisi aile bireylerinden
Biri değildir?
A) Arkadaş B) Anne
C) Baba D) Kardeş
“Sınıfça bir aile gibiyiz” ifadesindeki “aile
benzetmesi” ile aşağıdakilerden hangisi
kastedilmiş olabilir?
A) Sınıftaki sevgi, saygı, birlik ve beraberlik
B) Sınıftaki öğrenci sayısının fazlalığı
C) Sınıftaki tüm öğrencilerin çok başarılı oldukları
D) Hepsi
Aşağıdakilerden hangisi evin düzeniyle İlgili
alınmış bir karar olabilir?
A) Sınıf tahtasının silinmesinden nöbetçi
öğrencinin sorumlu olması
B) Çıkarılan kıyafetlerin odada gelişi güzel
bırakılmayıp dolaba konulması
C) Öğretmenin derse erken gelmesi
D) Sınıf temizliğinin ortak yapılması
Toplumun en küçük kurumuna ne ad verilir?
A) Aile ü) Birey
C) Kişi D) Grup
Okul büyük bir ailedir. Ailede olduğu gibi,
okulda da bazı kavramlar geçerlidir.
Aşağıdakilerden hangisi okulda var olan, ailede
bulunmayan bir durumdur?
A. Yazılı kurallar
B. Sevgi ortamı
C. İş birliği
D. Bilgi alışverişi
Aralarında kan bağı olan, akrabalıkları bulunan
kişilerin tümüne verilen ad hangi seçenekte
belirtilmiştir?
A. kurum B. aile
C. yapı D. birim
Demokratik ailelerde çocuklar, düşüncelerini
nasıl bir şekilde ortaya kovmalıdırlar?
A)Bağırarak
B)Sessizce
C)Hiç çekinmeden
D)Sevinçle
Evde uyulacak kurallar nasıl belirlenmelidir?
A. Büyükbabamız tarafından
B. Anne ve babamız tarafından
C. Bütün aile üyelerince ortaklaşa
D. Çocuklar tarafından
Aşağıdakilerden hangisi evimizde uymamız
gereken kurallardan biridir?
A. Odamızı düzenli tutmak.
B. Televizyonun sürekli açık kalmasını sağlamak.
C. Bilgisayarı hep kendimiz kullanmak.
D. Bozulan elektrik düğmelerini onarmak.
Aşağıdakilerden hangisi evde herkesin
uyacağı ortak kurallardan biri olamaz?
A.Banyo ve tuvalet kullanıldıktan sonra temiz
bırakılacak.
B. Yemeklerden önce ve sonra herkes ellerini bol
su ve sabunla yıkayacak.
C. Herkes yatağını toplayıp odasını düzenli
tutacak.
D. Müzik seti. CD çalar ve televizyonun sesi çok
açılacak.
mavera42 1.HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM Test No :1

Ailede konulan kurallara herkesin uyması
durumunda aşağıdakilerden hangisi olur?
A.Herkes mutlu olur.
B. Herkes üzgün olur.
C.Ailenin geliri artar.
D.Anne ve babalar çocukları cezalandırmaz.
I. Birlikten kuvvet doğar.
II.Ana gibi yar. Bağdat gibi diyar olmaz.
III.Bir elin nesi var. iki elin sesi var.
IV.Bugünün işini yarına bırakma.
Yukarıda verilen atasözlerinden hangisi veya
hangileri ailede dayanışma ile ilgilidir?
A. I
B. I. III
C. III
D. I. II. III
‘Ailemizde iş bölümü yapılarak ortak kararlar :
alınmalı ve uygulanmalıdır.”
Aşağıdakilerden hangisi aile içinde aldığımız
ortak kararlardan olamaz?
A) Herkes odasının düzeninden sorumlu
olmalıdır.
B) Sınıf ve okul araç gereçlerine gereken
önem verilmelidir
C) Her sabah yataklar toplanıp oda
havalandırılmalıdır.
D) Yemek saatinde bütün aile masada
olmalıdır.
Aile: anne, baba ve çocuklardan oluşan bir
gruptur. Bu grup içinde herkese görev
düşmekledir. Ailenin mutlu ve huzurlu bir yaşam
sürmesi için herkes üzerine düşen görevi
yapmalıdır.
Bu bilgilerde aileyle ilgili aşağıdakilerden
hangisi üzerinde durulmuştur?
A)Ailede fertlerin görev ve sorumluluklarının
olduğu
B)Aile içinde farklı grupların bulunduğu
C)Bütün ailelerin mutlu bir yaşam sürdüğü
D)Ailenin toplumun temeli olduğu
İçinde yaşadığımız gruplardan biri ailedir,
insanlar birlikte yaşamanın sıcaklığını ve
güzelliğini, sevgi ve Saygıyı ilk olarak aile içinde
hissederler. Ailemizden aldığımız eğitim ve
tecrübeler sayesinde iyi bir insan ve vatandaş
oluruz.
Yukarıdaki metinde aileyle ilgili aşağıdakilerden
hangisinden söz edilmemiştir?
A) Birlikte yaşamanın güzelliklerinden
B) Anne, baba ve çocuklardan oluşmasından
C)iyi bir vatandaş olmamızı sağlamasından
D)Sevgi ve saygıya dayalı bir ortam
Atatürk, Türk kadınını toplum içinde hak ettiği
yeri alması için sosyal ve siyasi alanda
düzenlemeler yapmıştır. Hangisi bunlardan biri
değildir?
A) Medeni Kanun kabul edildi.
B) Kız Teknik Öğretim Müdürlüğü kuruldu.
C) Askerlik yaşı 20 oldu.
D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edildi.
Aşağıdakilerden hangisi Türk kadınının
toplumda hakkettiği yeri alması için Atatürk’ün
hukuki alanda yaptığı düzenlemelerden biridir?
A) Medeni Kanun’un kabul edilmesi
B) Saltanatın Kaldırılması
C) Cumhuriyetin ilanı
D) Hepsi
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde
yapılan yasal düzenlemelerden biri
değildir ?
A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
B) Medeni Kanun
C) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının
verilmesi
D) Zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarılması
Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk inkılaplarından
sonra yurdumuzda günlük yaşamla ilgili
gözlenen olaylardan biri değildir?
A) Okullarda yeni Türk alfabesiyle okuma
yazma öğretilmesi
B) Öğrencilerin mahalle okullarında
eğitilmeleri
C) Uzunlukların metre ile ölçülmesi
D) Dünya milletlerinin kullanıldığı saatin
kullanılması
Test No :1

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün üstlendiği
rollerden biri değildir?
A)Cumhurbaşkanlığı
B)Sporculuk
C)Askerlik
D)Öğrencilik
“Din bir vicdan sorunudur. Herkes,
vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine
saygı gösteririz. Düşünce ve düşünmeye karşı
değiliz. Biz yalnızca din işlerini ulus ve devlet
işlerine karıştırmamaya çalışıyoruz.”
Atatürk, bu sözüyle aşağıdakilerden
hangisini vurgulamak istemiştir?
A. dine saygının, dinin emirlerine uymakla
gerçekleşeceğini
B- din kurallarının bireye ve topluma göre
değişiklik göstermeyeceğini
C- dinin, Tanrı ile kul arasında kurulan bir
bağ olduğunu
D. din, ulus ve devlet kavramlarını kendi
içinde değerlendirmek gerektiğini
Aşağıdakilerden hangisi çocukların rolleri gereği
yapmaları gereken davranışlardan değildir?
A) Okula gitmek.
B) Büyüklerine saygılı olmak.
C) Odasını düzenlemek.
D) Ailesini geçindirmek.
Aşağıdakilerden hangisi okul dışındaki zamanın
olumlu değerlendirilmesine örnek değildir?
A) Tiyatroya gitmek.
B) Kalan zamanı TV seyrederek geçirmek
C) Bale kursuna gitmek.
D) Kitap okumak
Aşağıdakilerden hangisi sağlığımızı korumak
İçin yapılmaması gereken bir davranıştır?
A) Yaşımıza uygun spor yapmak.
B) Dengesiz beslenmek
C) Yeterince uyumak.
D) Dişlerimizi fırçalamak.
Toplumdaki diğer bireyler gibi, çocuklarında
çeşitli hak ve sorumlulukları vardır.
Aşağıdakilerden hangisi çocukların
sorumluluklarından biri değildir?
A. Düzenli olmak
B. Okul kurallarına uymak
C. Bir işte çalışmak
D. Beslenmek
Aşağıdaki davranışlardan hangisi okul
başarımızı olumsuz yönde etkiler?
A. Derslere sistemli çalışmak
B. Okul içi şiddete yönelmemek
C. Öğretmenlere karşı saygılı olmak
D. Seyyar satıcılardan alışveriş yapmak
Aşağıdakilerden hangisi bir öğrencinin
toplumsal rollerinden biri değildir?
A. Baba olmak
B. Çocuk olmak
C. Öğrenci olmak
D. Erkek olmak
Aşağıdakilerden hangisi, öğrencinin yapması
gereken sorumluluklardan biri değildir?
A)Sınıfta söz almadan ve yüksek sesle konuşmak
B)Derslerine iyi çalışmak
C)Ailesine karşı sorumluluklarını bilmek
D)Öğretmenlerine karşı saygılı olmak
“Bulunulan ortama güre gösterilen ya da
üstlenilen davranışların tamamına ‘Rol’ denir”
tanımına dayanarak ilköğretim 5. sınıf
öğrencisi için aşağıdakilerden hangisi uygun bir
rol değildir?
A) Sınıf başkanı seçilmek
B) Okulu temizlemek
C) Okulun öğrencisi olmak
D) Bayram törenlerinde sunuculuk yapmak
Aşağıdakilerden hangisi toplumdaki rollerden
biri değildir?
A) Annelik
B) Mudur yardımcılığı
C) Kişilik
D) Kardeşlik
Test No :2

Bir bireyin sahip olabileceği rollere ilişkin olarak
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A)Bireyler sahip oldukları rollere ilişkin görevlerini
yapmak zorundadır.
B)İçinde bulunduğumuz gruplar değiştikçe
rollerimiz de değişir.
C)Toplumda bütün insanların rolleri aynıdır.
D)Bireylerin sahip olabilecekleri rolleri, içinde
bulundukları gruplar belirler.
Aşağıda verilen seçeneklerdeki kurum ve rol
eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A)tiyatro kulübü-gitarist
B)futbol takımı-kaleci
C)müzik grubu-solist
D)aile-baba
-Hastaları iyileştirmeye çalışır.
– Toplumdaki insanların sağlık gereksinimlerini
karşılamada sorumluluk üstlenir.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki rol; lorden
hangisine aittir?
A) öğretmen
B)avukat
C)müzisyen
D)doktor
Bir grup ya da kurumda üye olan bireylerin
görevlerine rol denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi rol değildir?
A) Başkanlık
B)Başkan yardımcılığı
C)Öğretmenlik
D)Okul
Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından
değildir?
A) Eğitim B) Askerlik
C) Barınma D) Sağlık
Çocukların temel hak ve özgürlükleri
aşağıdakilerden hangisinde yer alır?
A) Brüksel Toplantısı
B) Lozan Antlaşması
C) Çocuk Hakları Sözleşmesi
D) İnsan Hakları Bildirgesi
Devlet aşağıdaki haklardan hangisini çocuklara
vermemiştir?
A) Eğitim öğretim hakkı
B) Çalışma hakkı
C) Güvenlik hakkı
D) Sağlık Hakkı
Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından biri
değildir?
A) Eğitim B) Ailenin geçimi
C) Sağlık D) Barınma
Birleşmiş Milletler’in çocuklara yardım etmek
için kurduğu kurum hangisidir?
A) NATO B) IMF
C) UNİCEF D) WTO
Yeni doğan bir bebeğin doğar doğmaz ilk elde
edeceği hak, aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Eğitimden yararlanma
B) Düşüncelerini özgürce ifade edebilme
C) Annesinin yanında olma
D) Yaşama
Zorunlu temel eğitim hangi öğretim yılında 5
yıldan 8 yıla çıkarılmıştır?
A) 1995-1996
B) 1996-1997
C) 1997-1998
D) 1998-1999
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Çocukların kendilerine güvenlerinin
artası için çalıştırılmaları gerekir.
B) Yaşama hakkı çocukların en temel
hakkıdır.
C) Çocukların sağlığı, toplum ve devlet
güvencesindedir
D) İlköğretim tüm çocuklar için parasız ve
zorunludur.
Çocuklarla İlgili aşağıda verilen ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Çocuk hakları yasa ve yönetmeliklerle
belirlenmiştir.
B) Çocuk haklarından fakır çocuklar
yararlanamaz.
C) Çocukların eğitimini eksiksiz olarak tamamlayabilmeleri
için devlet gerekli
önlemleri alır.
D) Çocuklar insanlık dışı yöntemlerle cezalandırılmaz.
Test No :2

Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından biri
değildir?
A) Beslenme B) Giyinme
C) Eğitim D) Kavga etme
ilköğretim çağındaki bir öğrenci
aşağıdakilerden hangisinin üyesi olamaz?
A)Ailenin
B)Okulun
C)Öğrenci kulüplerinin
D)Siyasî partilerin
Birleşmiş Milletler tarafından kabul
edilmiş olan “Çocuk Hakları Sözleşmesi” ülkemiz
tarafından da kabul edilmiştir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisini
göstermektedir?
A)Ülkemizde çocuk haklarının korunmasına
önem verildiğini
B)Çocukların her istediklerini yapabileceklerini
C)Birleşmiş Milletlerin ülkemiz tarafından
kurulduğunu
D)Çocukların kendi haklarını koruyabildiklerini
Okula kayıt yaptıran her öğrencinin bir kısım
hakları vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu haklardan biri
olamaz?
A)Okul kütüphanesinden yararlanmak
B)Eğitim öğretim imkânlarından yararlanmak
C)Okula istediği zaman gelmek
D)Okul bahçesinden yararlanmak
Çocukların evde, okulda ve toplum
yaşamında bir kısım sorumlulukları olduğu gibi bir
kısım hakları da vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu haklardan biri
olamaz?
A)Eğitim görme
B)Okula gitmeme
C)Yaşama
D)Sağlıklı bir yaşam sürme
Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının
özelliklerinden biri değildir?
A) insan hakları bütün insanlar için geçerlidir.
B) insan hakları doğuştan kazanılır.
C)Yaşama hakkı en temel haktır.
D)insan haklarının neler olduğuna devlet karar
verir.
Aşağıdakilerden hangisi sınıfın üyelerinden
değildir?
A) Öğretmen B) Öğrenci
C) Okul müdürü D) Sınıf başkanı
Aşağıdaki çocuklardan hangisi haklarını
kullanmaktadır?
A) Ayakkabı boyayan Fırat
B) Mendil satan Ali
C) Müzik dinleyen Sema
D) Annesine yardım eden Belgin
Hak ve sorumluluk hakkında aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A) Birbirinin zıddıdır.
B) Birbirini tamamlar.
C) Hak daha önemlidir.
D) Sorumluluk haktan daha önce gelir.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi Çocuk
Haklarından biri olamaz?
A) Yaşamak benim en temel hakkımdır.
B) Zorla bir işte çalıştırılamam.
C) İlköğretim herkes için parasızdır. Kız ve erkek
her çocuk için zorunludur
D) İstediğim her şeyi sınırsız yapabilirim.
Seçenekteki ülkelerden hangisinde Çocuk
Hakleri ihlalleri en fazla olabilir?
A) Amerika B) Almanya
C) Fransa D) Vietnam
Grup çalışmalarında başarılı olmak için ………
yapılmalıdır.
Cümlesinde notalı yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
A) işbirliği B) sorumsuzluk
C) kurum D) rol
Aşağıdakilerden hangisi bir grup oluşturmaz?
A) Futbol takımı B) Kızılay Kulübü
C) Okul korosu D) Sokaktaki insanlar
Test No :3

İzci grubuna mensup bireyin sorumlulukları
arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Alınan kararlara uymak
B) Üzerine düşen görevleri yapmamak
C) İzci kamplarına katılmamak
D) İzci arkadaşlarına kötü davranmak
Ali, okulda bir satranç grubuna üyedir.
Derslerden sonra arkadaşlarıyla birlikte
satranç oynamaktadırlar. Ayrıca Ali izcilik
kulübüne de üyedir. İzcilik kamplarında
bazı sorumluluklar da almaktadır. Mahallede
ise basketbol takımının pivotudur.
1s., 2s. ve 3s. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.
1s. Ali kaç grubun üyesidir?
A) 2 B)3 C)5 D) 6
2s. Aşağıdakilerden hangisi Ali’nin üye olduğu
grup değildir?
A) Satranç grubu
B) Oyun grubu
C) Mahalle basketbol takımı
D) İzcilik Kulübü
3s. Aşağıdakilerden hangisi, Ali’nin izcilik
kulübündeki sorumluluklarından biridir?
A) İzcilik kampından izinsiz ayrılmak
B) İzcilik kampına katılmak
C) İzcilik kulübünün kurallarına uymamak
D) İzcilik kamplarındaki görevleri yerine
getirmemek
Bir gruba dahil olan bireylerin, neleri
yapabileceklerini gösterir.
Yukarıda aşağıdakilerden hangisinin tanımı
verilmiştir?
A) Aile B) Grup
C) Sorumluluk D) Hak
Aşağıdakilerden hangisi bir grup oluşturmaz?
A) Basketbol Takımı
B) Satranç Kulübü
C) Sokakta gezinen insanlar
D) Çevre Kulübü
“Bu toplum savaşlarda büyük kayıplar
vermiştir’1 ifadesinde “toplum’ sözcüğü ile
kimler kastedilmektedir?
A) Ortak yasalara ya da törelere göre
örgütlenerek yaşayan kadınların tümü.
B) Ortak yasalara ya da törelere göre
örgütlenerek yaşayan erkeklerin tümü.
C) Ortak yasalara ya da törelere göre
örgütlenerek yaşayan insanların tümü.
D) Eşit gelir düzeyine sahip insanların tümü.
“Bir elin nesi var iki elin sesi var’
atasözündekl el sözcükleri ile vurgulanmak
istenen ne olabilir?
A) Çalışmanın önemi
B) iş birliğinin önemi
C) Sorumluluk almak gerektiği
U) Tek kişinin başarılı olduğu
Aşağıdakilerden hangisinde bir takım
çalışmasına ihtiyaç duyulabilir?
A) İşin tek basına yapılamayacak kadar fazla
olması durumunda
B) işin kısa sürede bitmesi istenmesi durumunda
C) işin bitirilmesinde farklı becerilere ihtiyaç
duyulması durumunda
D) Hepsi
Aşağıdakilerden hangisi iyi bir takım
çalışması örneğidir?
A) Sınıf tahtasının silinmesi
B) Sınıfın kirletilmesi
C) Okul gazetesinin çıkarılması
D) Yatarken dişlerin fırçalanması
Takım çalışmalarında başarılı olmak İçin,
karşılıklı güven neden önemlidir?
A) Üyelerden biri görevini aksatırsa başarıya
ulaşılamaz.
B) Karşılıklı güven yetenekli olduğumuzu
gösterir.
C) Başarılı olmak için güven yeterlidir.
D) Güvendiğimiz üyeler bizim işlerimizi de
yaparlar.
Test No :3

Aşağıdakilerden hangisi bir takım çalışması
örneği olamaz?
A) Yoksul öğrenciler için yardım
düzenlenmesi
B) 23 Nisan için sınıf olarak bir gösteri
hazırlanması
C) Bayrağın göndere çekilmesi
D) Oyuna daha fazla zaman ayırabilmek
için işlerin paylaşılması
Takım çalışmasında işlerin paylaşılması
aşağıdakilerden hangisine göre yapılmaz?
A) Kişinin bilgisine
B) Kişinin becerisine
C) Kişinin yeteneğine
D) Kişinin isteğine
Bir işi gerçekleştirebilmek İçin birlikte hareket
etmeye ne ad verilir?
A) Takım çalışması B) İş birliği
C) Rol D) Yetki
Takım çalışmasının başarıya ulaşması için
en önemli etken, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Takımı oluşturan kişilerin yetenekleri
B) Takımı oluşturan kişilerin sorumluluklarını
yerine getirme istekleri
C) Takımı oluşturan kişilerin istedikleri gibi hareket
edebilmeleri
D) Takımı oluşturan kişilerin potansiyelleri
Aşağıdakilerin hangisi işbirliğine örnektir?
A) Köylülerin, köy yolunu beraber yapmaları
B) Öğrencilerin sınıf tahtasını sırayla silmesi
C) Öğretmenin sınav kâğıtlarını başka bir
öğretmene okutması
D) Şehrin su ihtiyacının belediye tarafından
karşılanması
Aşağıdakilerden hangisi takım çalışmasına
örnek olamaz?
A) Bir lokantada müşterilere hizmet verilmesi
B) Okul gazetesinin çıkarılması
C) Bir otelde işlerin paylaşılması
D) Bir ev hanımının akşam yemeği hazırlaması
Bir gruba üye olan kişinin aşağıdakilerden
hangisini yapması doğru değildir?
A) Üstlendiği görevi yerine getirmek
B) Grup toplantılarına katılmak
C) Sorumluluk almaktan kaçınmak
D) Grubun aldığı kararlara uymak
Aşağıdakilerden hangisi “grup” için
söylenemez?
A. Aynı amaç için toplanmışlardır.
B. Grup üyeleri aynı özellikte olmalıdır.
C. Sınıf bir gruptur.
D. Grup içinde herkesin belli görevleri
vardır.
Aşağıdakilerden hangisi gruba örnek
verilebilir?
A. Türk Halk Dansları Topluluğu
B. Sınıf başkanı
C. T.B.M.M. Başkanı
D. Apartman görevlisi
İnsanlardan bir araya gelmiş toplulukların grup
oluşturmasının ön şartı nedir?
A. Sadece hayır işleri yapmaları
B. Erkeklerden oluşması
C. Ortak amaçlarının olması
D. Farklı milletlerden olmamaları
Aşağıdakilerden hangisi İnsanlar arasındaki
ortak yönlerin başında gelir?
A. Mutlaka bir grupta yer alması
B. Aynı mesleğe sahip olması
C. Aynı dili konuşması
D. Farklı amaçları olmaması
“Ali kendi semtinin futbol kulübüne üye oldu.”
Yukarıdaki cümlede hangi sebep yer
almaktadır?
A. İnsanların ihtiyaçlarının ortak olması
B. Herkesin kendi semtini sevmesi
C. Futbolun çok sevilmesi
D. Üyelik ücretlerinin az olması
Ahmet, 35 kişilik sınıfın başkanı, aynı zamanda, 6
kişilik ailesinin en küçük bireyidir. Mahallesinde
futbol takımının vazgeçilmez oyuncusudur.
Bu bilgilere göre Ahmet kaç gruba üyedir?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Test No :4

Aşağıdakilerden hangisi grup olarak
değerlendirilemez?
A. Aile bireyleri
B. Müzik kulübü
C. Halk oyunları ekibi
D. Sokakta karşılaşan insanlar
Aşağıdakilerden hangisinde grup-rol
İlişkisi bulunmamaktadır?
A. Sınıf – öğrenci
B. Folklor ekibi – oyuncu
C. Aile – çocuk
D. Futbol takımı – seyirci
Takım çalışmaları birden çok kişinin bilgi,
yetenek ve potansiyellerinden yararlanılarak
yapılır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlış bir
ifadedir?
A. Takım çalışmasına önce aileden başlanır.
B. Bu çalışma yakın çevreden başlarsa
işler zorlaşır.
C. Ailemiz, mahallemiz gibi yakın çevre
takım çalışmasının uygulama
alanlarındandır.
D. Bireylerin tek başlarına yapamayacakları
işlerde çok etkili sonuçlar verir.
Aşağıdakilerden hangisini yaparken iş
birliğine gereksinim duymayız?
A. İzci kampında çadır kurmak
B. Sınavda soruları yanıtlamak
C. Sahada futbol oynamak
D. Masa tenisi oynamak
Takım çalışmasının temeli, özü aşağıdakilerden
hangisidir?
A. Güven duygusu
B. Çalışkanlık
c İş bitiricilik
D. Sorumluluk
Aşağıdakilerden hangisi meslek, davranış,
durum gibi yönlerden birbirine benzeyen
insanlar tarafından oluşturulur?
A. grup B. takım
C. kurum D. rol
Yukarıdaki grafikte Hüseyin’in ait olduğu
grupları görüyoruz.
Her bir gülen yüz bir kişiyi gösterdiğine göre
en kalabalık grup aşağıdakilerden
hangisidir?
A) aile B) okul
Cl oyun D) okuma
Işıl, Savaş ve Sevgi Gülden öğretmen
tarafından 23 Nisan çalışmaları içinde şiir
grubuna seçilmiştir. Çalışmalar 15 gün sürmüş
nihayet 23 Nisan gününe gelinmiştir. Törende
şiir okuma grubuna sıra geldiğinde, Sevgi’nin
okula gelmediği anlaşılmış ve şiir grubu
çalışmasını sergileyememiştir.
1s ve 2s. sorular parçaya göre yanıtlayınız.
1s. Yukarıdaki parçaya göre şiir grubunda
sorumluluk almış kişiler aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sevgi, Savaş, Işıl
B) Gülden, Savaş
Cl Işıl, Gülden, Savaş
D) Sevgi
2s. Şiir okuma grubunda sorumluluğunu yerine
getirmeyen kişi kimdir?
A) Sevgi
B) Savaş
C) Işıl
0) Gülden Öğretmen
Annesine bulaşık yıkarken yardım edeceğini
söyleyen Güneş, bulaşık yıkandığı sırada
içeride çizgi film seyrelmeyi tercih etmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Annesi bulaşığı tek başına yıkayabilir
B) Bulaşık her zaman yıkanabilir
C) Güneş bulaşık yıkamayı sevmiyor
D) Güneş üzerine düşen görevi yerine
getirmemiştir
Test No :4

Yılmaz ailesi dört kişiden oluşuyor Anne ve
baba öğretmendir Baba evin elektrik, su ve
telefon faturalarını yatırır Anne evin temizliğini
ve yemeklerini yapar Üçüncü sınıfta okuyan
Taylan ödevlerini bitirdikten sonra sofranın
kurulmasında ve bulaşıkların yıkanmasında
annesine yardımcı olur. Henüz bir yaşında
olan Nilgün’se annesi tarafından doyurulmayı
bekler.
1s, 2s ve 3s. sorular yukandakl parçaya göre yanıtlanacaktır.
1s. Yılmaz ailesi İle İlgili olarak aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A) Anne çok çalışmaktadır
Bl Nilgün annesine yardım etmektedir
Cl Taylan faturaları yatırmaktadır
D) Aile bireyleri arasında görev dağılımı
yapılmıştır.
2s. Taylan ödevlerini yapmadan annesine
yardıma olmuştur. Bu durumla ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Taylan, annesine yardım etmeyi sever
B) Babası, Taylan’ın ders çalışmasını
istememektedir.
C) Taylan kardeşiyle ilgilenmektedir.
D) Taylan sorumluluklarından birini yerine
getirmemiştir.
3s. Aşağıdakilerden hangisi Yılmaz ailesinde
soumluluk almış bireylerden birisi değildir?
A) Anne B) Baba
C) Taylan D) Nilgün
Onur, okuldaki İzci grubuna katılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi İzci grubunun Onura
kazandırdığı alışkanlıklardan biri değildir?
A) Sorumluluk bilincini kazanması
B) Güven duygusu hissetmesi
C) Kişiliğinin gelişmesi
D) Arkadaşlarıyla geçimsizlik
Okulda ve evde üzerine düşen görevleri
yerine getirmeyen Kaya. tiyatro kulübü
çalışmalarına katıldıktan sonra ödevleri
zamanında ve özenli bir şekilde yapmaya,
evdeki sorumluluklarını da yerine getirmeye
başladı.
Bu durumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) Kaya, öğretmenini sevmektedir.
B) Tiyatro kulübüne katılmak, Kaya’nın görev
bilinci edinmesini sağlamıştır.
C) Tiyatro çalışmalarındaki disiplin Kaya’yı
olumsuz etkilemiştir.
D) Ödevlerini zamanında yapmak Kaya’yı tiyatroya
yöneltmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Hülya’nın okuma
grubuna katılmasının nedenlerinden biri
değildir?
A) Kitap okumanın faydalı olması
B) Daha fazla kitaba ulaşma isteği
C) Kitap okuma odasının sıcak olması
D) Kitap okuma hızını artırma düşüncesi
Duygu üyesi olduğu Sağlık ve Temizlik Kolu’nun
toplantılarına katılmadığı ve kolun kararlarını sınıf
arkadaşlarına iletmediği için kolun başkanı ve
üyeleri taralından uyarılmıştır.
Bu durumla İlgili olarak aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) Duygu kolun kararlarını beğenmemektedir
B) Duygu bu davranışıyla kol başkanı ve
üyelerinin güvenini yitirmiştir.
C) Duygu başka kola geçmek istemektedir
D) Duygu sorumluluklarını yerine getirmiştir.
Duygu, okullarının Yeşilay Kulübünde görev
almıştır. Aşağıdakilerden hangisi Duygu’nun bu
kulüpte aldığı sorumluluklardan birisidir?
A)Sınıfı temizlemek
B)Ecza dolabına ilaç salın almak
C)Sigara ve içkinin sağlığa zararı konusunda
bilgilendirici çalışmalar yapmak
D)Gezi çalışmalarını organize etmek
Test No :5

Aşağıdakilerden hangisi okulda kurulan
kulüplerdendir?
A)sendika
B)Kızılay kulübü
C)fabrika
D)siyasi parti
Aşağıdakilerden hangisi 5 yaşındaki bir kız
çocuğunun içinde bulunduğu gruplar arasında
ver almaz?
A)oyun grubu
B)okuma grubu
C)aile grubu
D)arkadaş grubu
Pilotluk hangi alanda bir meslek grubudur?
A)iletişim
B)ulaşım
C)sağlık
D)eğitim
Aşağıdaki verilenlerden hangisi 5. sınıf
öğrencisinin içinde bulunduğu gruplardan biri
değildir?
A)sınıf grubu
B)arkadaş grubu
C)oyun grubu
D)meslek grubu
“Toplumdaki en büyük kurum……….. ”
cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
A)okuldur
B)mahalledir
C)toplumdur
D)gruptur
Kurumlar belli yasalara göre oluşturulmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bir kurum değildir?
A)okul
B)hastane
C)alışveriş merkezi
D)aile
1. Doktor resmi a. Gitar resmi
2.Öğrenci resmi b. Yangın resmi
3.Müzisyen resmi c. İlaç resmi
4.İtfaiyeci resmi d. Kitap resmi
Yukarıdaki roller ve görevlere ait resimler
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A)1 İle b
B)3 İle a
C)3 İle c
D)2 İle a
“Bu toplum savaşlarda büyük kayıplar vermiştir
ifadesinde “toplum” sözcüğü İle kimler
kastedilmektedir?
A)Ortak yasalara ya da törelere göre
örgütlenerek yaşayan kadınların tümü.
B)Ortak yasalara ya da törelere göre
örgütlenerek yaşayan erkeklerin tümü.
C)Ortak yasalara ya da törelere göre
örgütlenerek yaşayan insanların tümü.
D)Eşit gelir düzeyine sahip insanların tümü.
Bireylerin tek boşlarına yapamayacakları işleri
etkin bir şekilde yapma ihtiyaçtarı
aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasını
sağlamıştır?
A)Hak ve ödevlerin
B)Yasaların
C)Gurupların
D)Ödüllendirmenin
Merhaba ben Selim. Bu yıl il genelinde yapılan
okullar arası futbol takımları turnuvasına katıldık.
Takım arkadaşlarımla birlikte kupayı almak için
disiplinli ve düzenli bir şekilde çalıştık. Herkes
üzerine düşen görevleri yerine getirdi. Okuldaki
arkadaşlarımızın dadesteği ile turnuvada birinci
olmayı başardık.
Bu bilgilerde Selim başarılı olmalarını
aşağıdakilerden hangisine bağlamamıştır?
A) Düzenli ve disiplinli çalışmalarına
B) Sorumluluklarını yerine getirmelerine
C)Rakip takımların çok zayıf olmasına
D)Okul arkadaşlarının desteğine
Test No :

hangisi doğrudur?
A.Her şeyi iyi bilenler yapmalıdır.
B.Herkes sorumluluk almaktan kaçınmalıdır.
C.Herkes aldığı görevi zamanında yerine
getirmelidir.
D.Verilen görevi yapmayanları öğretmenimiz
gruptan atmalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlarımızla futbol
veya basketbol gibi takım sporları yaparken
dikkat etmemiz gerekenlerden biri değildir?
A.Yardımlaşma
B. iyi oynayan arkadaşlara pas verme, iyi
oynamayanlara pas vermeme
C Görgü kurallarına uyma
D. Kendimizin ve arkadaşlarımızın sağlığına zarar
verecek davranışlardan kaçınma
12 Dev Adam olarak adlandırılan milli takımımız
aşağıdakilerden hangisidir?
A.Halter Milli Takımımız
B. A Milli Futbol Takımımız
C.Güreş Milli Takımımız
D.Erkek Basketbol Milli Takımımız
Aşağıdakilerden hangisi boş zamanlarımızda
spor vb etkinlikler yapmanın bizlere
kazandırdıklarından değildir?
A. Kıskançlık duygularımız gelişir.
B. İşbirliği yapma becerilerimiz gelişir.
C. Sorumluluk duygumuz gelişir.
D. Kendimize güven duygumuz gelişir.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)Takım çalışmalarında bireysellik ön planda
olmalıdır
B) Takım çalışmalarında bir kişinin bilgili ve
yetenekli olması yeterlidir.
C)Takım çalışmalarını başkalarının yapması
beklenilmelidir
D)Takım çalışması ile işler daha kısa surede
yerine getirilir.
Grup çalışmalarında başarılı olmak için herkesin
sorumluluğunu yerine getirmesi gerekir.”
Seçeneklerden hangisi hiç kimsenin sorumluluk
almadığı bir ortamda yaşanan
olumsuzluklardandır?
A) işler daha kısa sürede biter
B) Görev dağılımı adil olduğu için herkes
mutludur.
C) Yetenek ve beceriler ön plana çıkar.
D) Hiç kimse sorumluluğunu yerine getirediği
için kargaşa oluşur
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir grup
söz konusu değildir?
A)Sınıfımız aylık dergi çıkarıyor.
B)Babamla Hayvanları Koruna Derneğine üye
olduk.
C)Voleybol turnuvasını biz kazandık.
D)Marketten alışveriş yaptım

Gezi İnceleme Kulübü rehber öğretmenimiz, yıl
sonunda başarılı öğrencileri kampa
götüreceğine dair söz vermişti.
Yıl sonunda ben de bu grup içindeydim 15 kişilik
bir grup oluşturmuştuk.
Bir haftalık hazırlıktan sonra. Fethiye Ölüdeniz’e
doğru yola çıktık. Öğretmenimiz grup içinde iş
bölümü ve görev dağılımı yapmıştı. Biz de kendi
aramızda gruplar kurduk. Gruplardan sorumlu
arkadaşlarımızı belirledik.
Leyla ve üç arkadaşımız yiyecek temininden,
Vural, kamp için gerekli malzemelerin
temininden. Tayfun, ulaşımın planlamasından.
Sibel sosyal faaliyetlerin programlanmasından
sorumluydular.
Fethiye Ölüdeniz’e ulaştığımızda bazı kamp
malzemelerinin eksik olduğunu fark ettik.
Öğretmenimiz bu sorunu halletti.
Sabah kalktığımızda kahvaltı hazırdı.
Arkadaşlarımıza teşekkür ettik
Sosyal faaliyetlerin planlaması çok güzel
yapılmıştı. Yakın çevremizdeki tarihi ve doğal
güzellikleri gezdik Kamerayla filme aldık,
fotoğraflar çektik
1, 2. 3. ve 4. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.
1s. Okuduğunuz metinde aşağıdaki
gruplardan hangisi kurulmuştur?
A) Kamp grubu
B) Çadır grubu
C) Gezi inceleme grubu
D) Başarılı öğrenciler grubu
2s. Gruptaki işler nasıl halledilmiştir?
A) İş bölümü yapılmıştır.
B) Görevler bazı kişilere yüklenmiştir.
C) Bütün sorumluluğu öğretmen almıştır
D) Herkes isteğine göre davranmaktadır.
3s.Görev paylaşımından sonra, sorumluluğunu
yerine getirmeyen kimdir?
A) Vural B) Leyla
C) Tayfun D) Sibel
4s.Aşağıdakilerden hangisi grubun hazırlık
aşamasında yaptıklarından değildir?
A) Gezinin değerlendirilmesi
B) Planlama
C)Araştırma
D)İş bölümü
Gruplar ve rollerle ilgili aşağıdaki kavram
haritasında eksik olan yerleri tamamlayınız.
A) Öğretmen—aile—müdür
B) Sahne—top—seyirci
C)Anne—baba—öğrenci
D) öğrenci—okul—aile
Aşağıdakilerden hangisi için bir grup oluşturmaya
gerek yoktur?
A) Basketbol oynamak
B) Ders çalışmak
C) Eğitici kulüp faaliyetlerinde bulunmak
D) izcilik kulübü oluşturmak
İnsanların birçok ortak ihtiyaçtarı, istekleri ve
amaçları vardır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisini gerekli hâle
getirmiştir”
A)İş bölümü ve dayanışmayı
B)Yalnız yaşamayı
C)Toplumdan uzaklaşmayı
D)Herkesle arkadaş olmayı
Gruplarda ve kurumlarda insanlar ortak
düşüncelerini hayata geçirmek ve belli bir
amaca ulaşmak için çalışırlar. Bu
birlikteliklerde herkesin bir rolü vardır.
insanların içinde bulunduğu grup ya da
kurumda üzerlerine düşen rolü yapmamaları
aşağıdakilerden hangisine yol açabilir?
A)Grup ya da kurumun başarısız olmasına
B)Bireylerin daha özgür hareket etmesine
C)Kişisel yeteneklerin gelişmesine
D)Kurum sayısının artmasına
Test No :6
12
8. 9.
10.
11.
12.
www.

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

Anadoludaki 1.Beylikler Dönemi 1

Anadolu’da Kurulmuş Bazı Medeniyetler

Anadolu’da Kurulmuş Bazı Medeniyetler Anadolu, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu medeniyetler arasında …

54 Yorumlarınız

 1. bukadar uzun bir test hayatımda görmedim

 2. zergül görkem

  ben çevirirken yoruluyorum…………..

 3. yazılar büyük olsaymış iyi olurdu.

 4. bu çok uzun ve çok saçmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 5. adı lazım değilse baş harfini niye veriyim?

  bence de hoş sorular da güzel ama ben bunu niye işaretleyemiyorum ki bi de gözlük bile denedim biraz daha zorlarsam büyüteç bile kullanabilirim bu istekleri yerine getirirseniz mutlu olurum çok thanks… :D:D:D

 6. sosyal bilgiler dersi sosyal bilgiler test

 7. çok güzel

 8. Mükemmel sosyal bilgiler sitesi

 9. ÇOK KÖTÜ

 10. beni çok iyi bilgilendirdi

 11. sosyal bilgiler sunu, sosyal bilgiler yazılı eğitim, eğitim haberleri, haber, tarih, kitap, kültür sanat, sanat, kültür, sosyal bilgiler, sosyal bilgiler 7.sınıf, müze, tarihi eser, rehberlik, aile eğitimi, öğretmen, memur, iş ilanları, okul, test, sınav, sbs, öğrenci, sunum, performans, coğrafya, kpss, kpss sınavı,

 12. çok güzelmiş yazılar büyük olsa ve şıkkı işaretlesem ok olur

 13. çok güzel testler yalnız çok testler var

 14. biz ne diyoruz bunlar biz e test veriyo

 15. çok eğlenceli ama a b c d işaretleye bilseydik bide kaç aldığıımızzı söyleseydi çok güzel olucak çünkü bazzı sitelerde öyle

 16. güzel değil iğrenç:(

 17. oha kaç soru bu :D

 18. haklarımı öğreniyorum

 19. off yha nasıl işaretleyecezz :(

 20. çok güzel elinize sağlık

 21. bok gibi çok basit bebedaha zor ve daha zor surular arıyorum bana bir site söyleyin

 22. çok güzel ve eğlenceli bir ders ama çok soru

 23. boooook gibi ben size haklarımı öğreniyorum sordum hadi her neyse o kadar test benim ömrümü alır

 24. hiç beğenmedim

 25. ben ertuğrul çok kolay

 26. çılgın kız

  çok güzel bence ama kafasın sarmayanlar var galiba

 27. güzel Sosyal bilgiler 7.sınıf, sosyal bilgiler sosyal bilgiler test

 28. sosyal bilgiler 5.sınıf

 29. cok güzel sorular ama cevaplanmıyoooooooooooooü

 30. fenerbahçeee

  sosyal bilgiler sosyal bilgiler 5.sınıf

 31. öööööööö

  be bunu hiç anlamadımmmmmmmmmmm

 32. bune yav bunları çözene kadar ve nasıl yanlış doğru olduğunu bilmiyoz

 33. sosyal bilgiler

 34. uf çook uzun

 35. kaç yanlışım var

 36. kaç dogru kaç yanlışımız oldugunu anlayımıyoruz

 37. çok kolay

 38. 00000000000000000

  nunuu yapan kafayı bulur

 39. Ya bunu 2 gün çalışsam okuyamam çok karışık ve uzun

 40. yaa bi bulamadım sosyalı kopya sayfasını xD

 41. çok kolay aslın ama yapamıyanlar var

 42. bundan sonra buraya giren top olsun

 43. valla cook mukemel salunnnnnnnn

 44. yaren erdoğan

  vyyy
  süper bişi yha hemen çözün kankalar

 45. çok uzun nasıl işaretlencekki

 46. basıp gidin bunu yapan sınavdan 100 alır

 47. bır sey anlamadım ama guzel:)

 48. 5. sınıf sosyal bilgiler haklarımı öğreniyorum

 49. elinize kolunuza sağlık hocam ağzınızada cevabını vermemiş had yeyse

 50. bune uzunluk roman mı yaaaaaaaaaaa

 51. bncede

 52. bok gibi ben size hakları soruyom

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir