Daha önceden yasaklanan okullardaki sbs deneme sınavı bakanlıkça artık serbest bırakıldı.

Aşağıdaki ilgili genelgeye aşağıda

Yenilenen ilköğretim programlarının temel felsefesi, öğrenci merkezli öğrenme anlayışına dayanmaktadır. Öğrencilerin bireysel farklılıkları, ilgileri ve ihtiyaçlarının ön plana çıkarıldığı öğretim programlarında bilginin yanında beceri, tutum ve değerlerin de kazandırılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda uygun yöntem ve teknikler kullanılarak öğrencilerin öğrenme yaşantılarında aktif rol almaları esas alınmıştır. Ayrıca öğrencilerin kazanımlara ulaşma seviyelerini doğru şekilde ölçecek nitelikte ve sürece dayalı değerlendirme uygulamalarının gerekliliği de öğretim programlarında belirtilmiştir.

Ölçme ve değerlendirmedeki yeni uygulamalara bağlı olarak ortaöğretime geçiş sistemi yeniden yapılandırılmış, buna göre Bakanlığımızca her yıl merkezî düzeyde seviye belirleme sınavları (SBS) uygulamaya konulmuştur. Bu sınava ilişkin hükümler İlgi (a) Yönetmelik ve İlgi (b) Yönerge’de belirtilmiştir.

Öğretim programlarının yaklaşımıyla örtüşmeyen, öğrencinin bilgisinin ölçülmesine ağırlık vererek tek yönlü ölçüm yapan, ilgili sınıf düzeyinin kazanımlarıyla ilişkisiz madde kökleriyle oluşturulan, geçerliliği ve güvenilirliği düşük başarı değerlendirme sınavlarının yapılmasının uygun olmayacağı İlgi (c) Genelge’de belirtilmişti.

Ancak Valiliklerce, eğitim öğretimde başarının yükseltilebilmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alınabilmesi için öğretim programlarının etkili şekilde uygulanıp uygulanmadığının, birlikteliğin sağlanıp sağlanmadığının bilinmesine ihtiyaç duyulduğu ve il bazında öğretim programlarındaki kazanımların gerçek düzeylerinin ölçülmesine yönelik soru hazırlama kültürünün oluştuğu belirtilerek deneme sınavlarının yapılması talep edilmektedir. Bu nedenle 6, 7 ve 8’inci sınıflara yönelik olarak 2009-2010 ve 2010-2011 eğitini öğretim yıllarında her dönem birer defa olmak üzere toplam 3 deneme sınavının yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmekledir.

Bu amaçla yapılacak başarı tespit sınavlarında aşağıdaki hususlar göz önüne alınacaktır:

Sınavların hazırlanması aşamasında; ilgi (b) Yönerge dikkate alınacak, sınav soruları alanında uzman kişiler tarafından hazırlanacak ve öğretim programlarının felsefesine uygun, öğrencilerin programlardaki kazanından edinme düzeylerini ölçebilecek nitelik ve içerikte olacak, öğrencileri başarıları bakımından sıralama gibi bir amaç taşımaması esas alınacaktır.

Sınavların uygulanması aşamasında; öğrencilerin sınava katılması zorunlu tutulmayacak, maddi durumu yeterli olmayan öğrencilerin sınava katılmaları için gerekli tedbirler alınacak, sınavlar il düzeyinde uygulanacak ve nüfusu 100.000’i aşan ilçe merkezlerinde de bağımsız deneme sınavları yapılabilecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir