SORUMLU BİRİM YAPILACAK ÇALIŞMALAR BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
• 2010 yılı Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu’nun hazır­lanması
Personel Genel 04 Ocak
Müdürlüğü 08 Ocak
• 2010-2011 eğitim-öğretim yılında ilköğre-
Yayımlar Dairesi tim ve ortaöğretim okul ve kurumlarında 04 Ocak 11 Ocak
Başkanlığı okutulacak ders kitaplarının listesinin Teb­liğler Dergisinde duyurulması
Teftiş Kurulu • 1. Genel Denetim Turnesi 04 Ocak
Başkanlığı 15 Ocak
• 2007/02 sayılı Genelgenin “Kamu Zararı­nın Takibi” başlıklı (B) maddesinin 5’inci fıkrasına istinaden, il millî eğitim müdür­lüklerince her yıl Aralık ayı sonu itibariyle düzenlenecek kamu zararı icmal formu­nun Strateji Geliştirme Başkanlığına gön­derilmesi
Strateji Geliştirme 04 Ocak
Başkanlığı 29 Ocak
• 2009 yılı yatırımlarının 4. Dönem Gerçek­leşme Durum Raporunun DPT Müsteşarlı­ğına gönderilmesi
Strateji Geliştirme 04 Ocak
Başkanlığı 29 Ocak
2010 yılı Devlet Parasız Yatılılık ve Burslu-luk Sınavı Kılavuzunda yer alacak genel
Ortaöğretim Genel ortaöğretime bağlı pansiyonlu genel lise- 04 Ocak
Müdürlüğü lerin isim ve pansiyon türlerinin Eğitim 29 Ocak
Teknolojileri Genel Müdürlüğüne bildiril­mesi
• Hükümetimizce, Yabancı Hükümetler emrine verilen burslara ait kontenjan,
Dış İlişkiler Genel şartname ve başvuru formlarının ülkelere 04 Ocak
Müdürlüğü göre hazırlanarak dış temsilciliklere bildi- 29 Ocak
rilmek üzere Dışişleri Bakanlığına gönde­rilmesi
SORUMLU BİRİM YAPILACAK ÇALIŞMALAR BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
Öğretmene Hizmet Kamu Konutları Yönetmeliği uyarınca, 2010 yılında yapılacak lojman tahsisleri için Bakanlığımız birimlerinden lojman müracaat formlarının toplanması, değer­lendirilmesi ve puanlamalara göre sıra­lamanın çıkarılarak bu sıralamaya göre boşalan lojmanların tahsislerine başla­nılması 04 Ocak

04 Ocak

ve Sosyal İşler 29 Ocak
Dairesi Başkanlığı
Öğretmen • Anadolu öğretmen lisesi öğrencilerinin;
Yetiştirme ve sınıf, cinsiyet ve paralı-parasız yatılı ve 04 Ocak
Eğitimi Genel gündüzlü durumlarına göre dağılımının 29 Ocak
Müdürlüğü yapılması
Eğitim Araçları ve 2010 yılı Yatırım Programında yer alan makine teçhizat ve donatım malzemele­ri ihtiyaçlarının tespiti ile ilgili Detaylı Uy­gulama Programlarının, Bakanlık ilgili bi­rimleri ile koordine sağlanarak hazırlan­ması 04 Ocak

04 Ocak

Donatım Dairesi 1 9 Sııbat
Başkanlığı i/oubaı
Erkek Teknik 2010 yılı Devlet Parasız Yatılılık ve Burslu-luk Sınavı Kılavuzunda, Erkek Teknik Öğ- 04 Ocak

04 Ocak

Öğretim Genel retim Genel Müdürlüğüne bağlı pansi- 26 Subat
Müdürlüğü yonlu okul, tür ve alan/dalların belirlen­mesi 2 6oubai
• Ülkemizde öğrenim gören yabancı uy­ruklu öğrencilerin başarı durumlarının öğ­renim kurumlarına sorularak; başarı, ba­şarısızlık, devam ve devamsızlık durumla­rının değerlendirilmesi
Dış İlişkiler Genel 04 Ocak
Müdürlüğü 26 Şubat
Yatırımlar ve 2010 yılı il yapım programı (okul öncesi, ilköğretim) esas ve ilkelerini belirleyen genelgenin hazırlanması ve valiliklere gönderilmesi 04 Ocak

04 Ocak

Tesisler Dairesi 26 Şubat
Başkanlığı 26 şu baı
SORUMLU BİRİM YAPILACAK ÇALIŞMALAR BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
Yatırımlar ve • 2010 yılı ortaöğretim okulları ile yaygın eğitim kurumlarının bakım ve onarım esas ve ilkelerini belirleyen genelgenin hazırlanması ve valiliklere gönderilmesi 04 Ocak
Tesisler Dairesi U4 OOcak 26 Sııbat
Başkanlığı 2 ooubaı
Öğretmen • Öğretmen  Yeterliklerine  dayalı  olarak
Yetiştirme ve hazırlanan “Bireysel ve Kurumsal Perfor- 04 Ocak
Eğitimi Genel mans Değerlendirme Sistemi”nin alanda 31 Mart
Müdürlüğü uygulanabilir hale getirilmesi
Strateji Geliştirme • Seyahat kartı listelerinin vize edilmesi 04 Ocak
Başkanlığı 31 Mart
Strateji Geliştirme • Seyyar Görev Tazminatı Cetvellerinin vize 04 Ocak
Başkanlığı edilmesi 31 Mart
Strateji Geliştirme • Geçici işçi pozisyonlarının vize edilmesi 04 Ocak
Başkanlığı 31 Mart
Strateji Geliştirme • Sözleşmeli personel sayısı ve sözleşmele- 04 Ocak
Başkanlığı rinin vize edilmesi 31 Mart
Strateji Geliştirme • Yurtdışı kira katkılarının kontrol edilmesi 04 Ocak
Başkanlığı 31 Mart
Strateji Geliştirme • Kadro dağılım cetvellerinin vize edilmesi 04 Ocak
Başkanlığı 30 Nisan
Strateji Geliştirme • Yan ödeme kararnamesi eki cetvellerinin 04 Ocak
Başkanlığı vize edilmesi 30 Nisan
Strateji Geliştirme • Bakanlık Bütçe Kesin Hesabının hazırlan- 04 Ocak
Başkanlığı ması 17 Mayıs
SORUMLU BİRİM YAPILACAK ÇALIŞMALAR BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
Eğitim Araçları ve Satın alınması ve sipariş yolu ile yaptırıl­ması planlanan malzemelerin, teknik şartname ve imalat resimlerinin hazır­lanması 04 Ocak

04 Ocak

Donatım Dairesi 28 Mayıs
Başkanlığı 2ü Mayıs
ikili kültürel antlaşmalar doğrultusunda komşu ve yabancı ülke ders kitaplarının incelenmesi
Talim ve Terbiye 04 Ocak
Kurulu Başkanlığı 31 Aralık
Strateji Geliştirme • Yazılı ve sözlü soru önergelerinin cevap- 04 Ocak
Başkanlığı landırılması 31 Aralık
Başbakanlığa bildirilmek üzere hazırla­nacak Bakanlık Haftalık Faaliyet Rapo-
Strateji Geliştirme runa esas olmak üzere, birimlerin faali- 04 Ocak
Başkanlığı yetlerinin her hafta Çarşamba günleri, 31 Aralık
Strateji Geliştirme Başkanlığına gönde­rilmesi
Millî Eğitim Bakanlığının yeniden yapılan­dırılmasına ilişkin çalışmalarının sürdürül­mesi
Strateji Geliştirme 04 Ocak
Başkanlığı 31 Aralık
Kamu Zararlarının Tahsiline ilişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik kapsa-
Strateji Geliştirme mında, merkez ve taşra teşkilatının kamu 04 Ocak
Başkanlığı zararı, kamu alacağına ilişkin iş ve işlem- 31 Aralık
lerin e-alacak projesi kapsamında İLSİS üzerinden yapılması
• 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 62. maddesinin ı bendine göre 21/f ve 22/d maddelerine göre yapılacak harcama­ların takibi ve % 10’luk aşım için Kamu ihale Kurumundan izin alınması
Strateji Geliştirme 04 Ocak
Başkanlığı 31 Aralık
SORUMLU BİRİM YAPILACAK ÇALIŞMALAR BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
• Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanununun 13. maddesi uyarınca, pan­siyon ücretlerinden kesilen ve Merkez Saymanlık Müdürlüğünde toplanan % 12’lerle ilgili ödeneğin, dairelerin ihtiyaç­ları doğrultusunda dağıtımının yapılması konusundaki işlemlerin yürütülmesi
Strateji Geliştirme 04 Ocak
Başkanlığı 31 Aralık
Strateji Geliştirme • Bakanlık iç Kontrol Standartlarının belir- 04 Ocak
Başkanlığı lenmesi 31 Aralık
Strateji Geliştirme • Harcama birimleri ile aylık risk değerlen- 04 Ocak
Başkanlığı dirme toplantılarının yapılması 31 Aralık
Strateji Geliştirme • Harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı 04 Ocak
Başkanlığı ve sözleşme tasarılarının vize edilmesi 31 Aralık
Mali konular ve diğer sosyal politikalara ilişkin mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgilerin sağlanması ve danış­manlık yapılması
Strateji Geliştirme 04 Ocak
Başkanlığı 31 Aralık
• Avrupa Birliği ülkeleri ile diğer ülkelerin ilköğretim programlarının incelenmesi, sonuçlarının karşılaştırmalı olarak değer­lendirilmesi ve değerlendirme raporları­nın hazırlanması
İlköğretim Genel 04 Ocak
Müdürlüğü 31 Aralık
Orta Öğretimin Yeniden Yapılandırılması çerçevesinde; genel lise, sosyal bilimler
Ortaöğretim Genel liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleri, 04 Ocak
Müdürlüğü Anadolu Liseleri, fen liseleri öğretim prog- 31 Aralık
ramlarının hazırlık çalışmalarının yürütül­mesi
SORUMLU BİRİM YAPILACAK ÇALIŞMALAR BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
• Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulu-
Ortaöğretim Genel lan okulların ders çizelgelerine ve prog- 04 Ocak
Müdürlüğü ramlarına yönelik çalışmaların yürütülme- 31 Aralık
si
• “Millî Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Kurumları Eğitim Öğretim Yönetmeliği” düzenleme çalışmalarının yürütülmesi
Ortaöğretim 04 Ocak
Genel Müdürlüğü 31 Aralık
Yurt dışında yaşayan Türk işçi çocukları
Din Öğretimi ile soydaş öğrencilerin din eğitimi ve öğ- 04 Ocak
Genel Müdürlüğü retimleri ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütül- 31 Aralık
mesi
Batı Trakya, Balkanlar ve Orta Asya Türk
Din Öğretimi Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplu- 04 Ocak
Genel Müdürlüğü lukları ile diğer ülkelerden gelen öğrenci- 31 Aralık
lerin iş ve işlemlerinin yürütülmesi
Özel Eğitim Reh- • “Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması Stratejisi ve Eylem Planı” koordinasyon çalışmalarının yürütülmesi
berlik ve Danışma 04 Ocak
Hizmetleri Genel 31 Aralık
Müdürlüğü
Özel Eğitim Reh- • 2009-2010   eğitim-öğretim   yılında   ka-
berlik ve Danışma bartma yazı ile basılmış kitapların basımı 04 Ocak
Hizmetleri Genel ve görme engelli öğrencilere dağıtımının 31 Aralık
Müdürlüğü yapılması
Özel Eğitim Reh- işitme özrü ile dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerin iletişim ihtiyaçlarını destek­lemek için işaret dilinin dil bilimi yönün­den çözümlenmesi ve değerlendirilmesi ile   yazılı   ve   görsel   eğitim   araç-gereçlerinin hazırlanmasına yönelik ça­lışmalarının sürdürülmesi
berlik ve Danışma 04 Ocak
Hizmetleri Genel 31 Aralık
Müdürlüğü
SORUMLU BİRİM YAPILACAK ÇALIŞMALAR BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
Özel Eğitim Reh-
berlik ve Danışma • Psikososyal Müdahale Hizmetleri Ekipleri- 04 Ocak
Hizmetleri Genel ne ait çalışmaların izlenmesi 31 Aralık
Müdürlüğü
Özel Öğretim • 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanu- 04 Ocak

04 Ocak

Kurumları Genel nu’nda belirtilen Yönetmeliklerin hazır- 31 Amhk
Müdürlüğü lanması 1    1 \ V_< IIIX
Özel Öğretim • 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De­ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun gereği 04 Ocak

04 Ocak

Kurumları Genel özel eğitim kurumlarından hizmet alan 31 Amhk

31   Aralık

Müdürlüğü özürlülerin, Bakanlığımızca karşılanan eğitim giderlerinin kurumlara ödenmek üzere, her ay il ve ilçelere gönderilmesi
• 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönde­rilecek Talebe Hakkında Kanuna Bağlı Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğ­renimleri Hakkında Yönetmelik gereğin­ce, 01/06/2009 tarihinde yurtdışı temsilci­liklerine devredilen özel öğrencilik iş ve iş­lemlerinin sürdürülmesi
Yükseköğretim 04 Ocak
Genel Müdürlüğü 31 Aralık
Eğitimi Araştırma • Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve ku­rumlarda yapılacak araştırma çalışmaları ile ilgili izin başvurularının değerlendiril­mesi ve karara bağlanması 04 Ocak

04 Ocak

ve Geliştirme 31 Amhk

31   Aralık

Dairesi Başkanlığı
Bakanlığımıza bağlı okulların temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, okul sağlığının daha iyi düzeye çıkarılması amacıyla, Bakanlığımız ile Sağlık Bakan­lığı arasında imzalanan “Beyaz Bayrak işbirliği Protokolü” gereğince yapılan ça­lışmaların sürdürülmesi
Sağlık İşleri Dairesi 04 Ocak
Başkanlığı 31 Aralık
SORUMLU BİRİM YAPILACAK ÇALIŞMALAR BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
• Bakanlığımıza bağlı ilk ve orta dereceli okul öğrencilerinin sağlık taramasından
Sağlık İşleri Dairesi geçirilmesi  amacıyla   Bakanlığımız  ile 04 Ocak
Başkanlığı Sağlık   Bakanlığı   arasında   imzalanan 31 Aralık
“Okul Sağlığı Hizmetleri işbirliği Protokolü” gereğince iş ve işlemlerin yapılması
• “Ağız ve Diş Sağlığı Bilincinin Geliştirilmesi Protokolü” gereğince ilgili iş ve işlemlerin yapılması
Sağlık İşleri Dairesi 04 Ocak
Başkanlığı 31 Aralık
• “ilk Yardım Bilgi ve Bilincinin Geliştirilmesi” Protokolü” gereğince ilgili iş ve işlemlerin yapılması
Sağlık İşleri Dairesi 04 Ocak
Başkanlığı 31 Aralık
Gençlerin ergenlik döneminde görülen sorunlarına çözüm bulmak, sağlıklı ve
Sağlık İşleri Dairesi mutlu bir kuşağın yetişmesine katkıda bu- 04 Ocak
Başkanlığı lunmak amacıyla; “Ergenlik Dönemi De- 31 Aralık
ğişim Projesi (ERDEP)” ile ilgili iş ve işlemle­rin yapılması
• Bakanlığımıza bağlı her derece ve tür­deki okul/kurumların müdür, müdür baş­yardımcısı, müdür yardımcısı ve öğret­menlerin norm kadrolarının Norm Kadro Yönetmeliği doğrultusunda belirlenmesi
Personel Genel 04 Ocak
Müdürlüğü 31 Aralık
• Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrul-
Personel Genel tusunda, özürlü personel istihdamına yö- 04 Ocak
Müdürlüğü nelik iş ve işlemlerin Devlet Personel Baş- 31 Aralık
kanlığı ile birlikte yürütülmesi ve ilgili Vali­likler tarafından özürlü personel atama­larının yapılmasının sağlanması
SORUMLU BİRİM YAPILACAK ÇALIŞMALAR BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
• Bakanlığımıza bağlı Yaygın Eğitim Enstitü­sü, Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü, Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulu, Açık Lise, Mes­leki Açık Lise ve Açık ilköğretim Okulu 1.,2. ve 6. Akşam Sanat Okulları, Eğitim Hizmetleri Merkezi (akşam sanat okulu), Halk Eğitim Merkezleri ile bu Yönetmeli­ğin yürürlüğe girmesinden sonra açıla­cak benzeri kurumların yönetici ve öğ­retmen norm kadrolarının Norm Kadro Yönetmeliği doğrultusunda belirlenmesi
Personel Genel 04 Ocak
Müdürlüğü 31 Aralık
• Öğretmen atamalarına esas olan il, ilçe
Personel Genel ve   okul/kurumlardaki   alanlar/branşlar 04 Ocak
Müdürlüğü bazında boş öğretmen kadrolarının belir- 31 Aralık
lenmesi
• Bakanlığımızca ilk defa, açıktan ve kurumlarlarası nakil yolu ile atama ya­pılması için Bütçe Kanunu gereği atama izni verilen kadrolar ile rezervden verilen kadroların kullanım izinlerinin alınması
Personel Genel 04 Ocak
Müdürlüğü 31 Aralık
• Yeni açılan okul/kurumların İLSİS veri ta­banında oluşturulması, yönetici ve öğ­retmen norm kadrolarının belirlenmesi
Personel Genel 04 Ocak
Müdürlüğü 31 Aralık
• il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin; her
İdari ve Mali İşler türlü cari, yatırım, taşıt, yemek ve stajyer 04 Ocak
Dairesi Başkanlığı öğrencilere ait ödeneklerinin gönderil- 31 Aralık
mesi
Bakanlık merkez teşkilatının; genel temiz­lik, makine teçhizat, bakım onarım, araç kiralama, akaryakıt, teknik personel hiz­met alımı, giyim yardımı ve özel güvenlik hizmet alımı ihalelerinin yapılması
İdari ve Mali İşler 04 Ocak
Dairesi Başkanlığı 31 Aralık
SORUMLU BİRİM YAPILACAK ÇALIŞMALAR BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
Tüm çalışmaların, Millî Eğitim Bakanlığı 04 Ocak
Tüm Birimler Stratejik Planı ve Performans Programına 31 Arahk
göre yürütülmesi
Eğitim Teknolojileri • Mesleki Açık Öğretim Lisesi II. Dönem 08 Ocak
Genel Müdürlüğü yeni kayıt işlemlerinin yapılması 19 Şubat
Yurt Dışı Eğitim • Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarında görevlendirilecek öğret­menlerin seçimi ile ilgili Genelgenin hazır­lanması ve duyurunun yapılması 1 1 Ocak
Öğretim Genel ı ı Ocak 22 Ocak
Müdürlüğü 22 *Ocak
Öğretmenlerin yarıyıl tatili özür durumu­na bağlı il içi ve iller arası yer değiştirme suretiyle atamalarının yapılması, sonuç­ların duyurulması ve görevlerine başla­malarının sağlanması
Personel Genel 11 Ocak
Müdürlüğü 29 Ocak
Erkek Teknik Mesleki ve Teknik Eğitim Okul/Kurumları 1 5 Ocak
Öğretim Genel Arası Proje Tabanlı Beceri Yarışması il Ya- 1 5 *Oca k 1 9 Ocak

19 Ocak

Müdürlüğü rışmalarının yapılması
Eğitim Teknolojileri • Açık Öğretim Lisesi I. Dönem Sonu Sınav- 16 Ocak
Genel Müdürlüğü ları 17 Ocak
Eğitim Teknolojileri • Mesleki Açık Öğretim Lisesi I. Dönem 16 Ocak
Genel Müdürlüğü Sonu Sınavları 17 Ocak
Çıraklık ve Yaygın • Aday çırak ve çırak öğrencilerin yarı yıl tatili 16 Ocak

16 Ocak

Eğitim Genel 21 Şubat
Müdürlüğü
Strateji Geliştirme • Hazine Müsteşarlığının “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Tespitine ilişkin Yönetmelik”  gereğince Bakanlık 20 Ocak
Başkanlığı merkez ve taşra birimlerinin nakit ihtiyaç­ları bilgisinin tespit edilerek Hazine Müs­teşarlığına bildirilmesi
SORUMLU BİRİM YAPILACAK ÇALIŞMALAR BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ilköğretim ve Ortaöğretim Öğrencilerine Ücretsiz Ders Kitabı Temini Projesi kapsa-
Yayımlar Dairesi mında, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında 20 Ocak
Başkanlığı okutulacak ders kitaplarının Millî Eğitim 26 Şubat
Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) veri tabanına girilmesi
• 2009-2010 eğitim-öğretim yılı I. yarıyılının sona ermesi 22 Ocak
Eğitim Teknolojileri • Açık ilköğretim Okulu III. Dönem yeni ka- 25 Ocak
Genel Müdürlüğü yıt işlemlerinin yapılması 28 Mayıs
Eğitimi Araştırma • V. ilköğretim Öğrencilerine Yönelik Ma­tematik ve Fen Bilimleri Proje Çalışması ile 29 Ocak

29 Ocak

ve Geliştirme ilgili; proje değerlendirmeleri, bölge ser- 13 Mayıs
Dairesi Başkanlığı gileri, final sergisi ve ödül töreninin ya­pılması 1 kJ I v      y I-j

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir