Anasayfa / Genel / Öğretmen Okulların Tarihsel Gelişimi Literatürü

Öğretmen Okulların Tarihsel Gelişimi Literatürü

Öğretmen Okulların Tarihsel Gelişimi Literatürü

A. Ferid, “Dârülmuallimînlerde Ziraat”, Yeni Fikir, c. II, S. 9, Mart 1329.

Abdurrahman ŞEREF, Tarih Söyleşileri, (Sad: Mübecel Naimi Duru), İstanbul, 1980.

AÇIKSES, Erdal, Salnamelere Göre Memuratülaziz Vilayetinde Maarif, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Elazığ, 1985.

AÇIKSES, Erdal, DOĞANAY Rahmi, 1298 Tarihli Ma’muret’ül Aziz Vilayet Salnamesi, Elazığ, 2001.

ADIVAR, Adnan, “Bir Asır Evvel Bugün Dârülmuallimîn”, Yeni Bilgi, S.11, 1 Nisan 1948.

TEMELKURAN, Tevfik, “Türkiye’de Açılan İlk Kız Öğretmen Okulu”, Belgelerle Türk Tarihi, S. 36, Eylül 1970.

UNAT, Faik Reşit, Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihi Bir Bakış, Ankara, 1964.

__________, “Türkiye’de Öğretmen Okullarının Kuruluşuna Toplu Bir Bakış”, Eğitim Hareketleri, Yıl: 1, S. 4, Nisan 1955.

ÜLKEN, Hilmi Ziya, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul, 1998.

__________, “Tanzimat’a Karşı”, İnsan, c. II/1, İstanbul,1938.

ÜLKÜTAŞIR, M. Şakir, Cevdet Paşa, Hayatı, Şahsiyeti, Eserleri, Ankara, 1945.

ÜNVER, Ahmed Süheyl, İlim ve Sanat Bakımından Fatih Devri Notları, İstanbul,1947.

VAHAPOĞLU, M. Hidayet, Osmanlıdan Günümüze Azınlık ve Yabancı Okullar, Ankara,1997.

YAZICI, Mustafa, Tanzimat’tan Bu Yana Milli Eğitim Bakanları Başbakanlar ve Atatürk, Ankara, 1973.

YAZICI, Nesimi, “Osmanlı Son Dönemi Taşra Medreseleri Üzerine Bazı Düşünceler”, Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim, Milletlerarası Kongresi Tebliğleri, (Der: H.Yavuz Nuhoğlu), İstanbul, 2001.

YÖK. (1998). “Cumhuriyet Döneminde Öğretmen Yetiştirmenin Tarihi Gelişimi” Eğitim Fakülteleri Öğretmen Yetiştirme Programlarının Yeniden Düzenlenmesi ile İlgili Rapor. Ankara.

YÖK, (2006). Eğitim Fakülteleri Araştırması. Ankara: Yüksek Öğretim Kurumu Yayını.

YÖK, (2007). Türkiye’nin Yüksek Öğretim Stratejisi. Ankara: Yüksek Öğretim Kurumu Yayını.

A. Cevad, “Terbiye-i Ahlakiye”, Tedrisat-ı İptidaiye Mecmuası, No: 5, 15 Haziran 1326.

AKAR, İlhan, İsmail Hakkı Baltacıoğlu’nun Eğitim ve kültür Görüşleri, ( Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 1985.

AKPINAR, Alişan, Osmanlı Devleti’nde Aşiret Mektebi, İstanbul, 1997.

AKTAR, Yücel, II. Meşrutiyet Dönemi Öğrenci Olayları, İstanbul, 1990.

AKYÜREK, Süleyman, Tanzimat Dönemi İlköğretim Okullarında Usûl-i Cedid Hareketi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri, 1998.

AKYÜZ, Hüseyin, “Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Meselesi”, Türk Milli Eğitiminin Dünü Bugünü ve Geleceği Kurultayı, Ankara, 1979.

Akyüz, Y. (1990). Darülmuallimin’in ilk nizamnamesi. Milli Eğitim, 95, Mart.

AKYÜZ, Kenan, Encümen-i Daniş, Ankara, 1975.

AKYÜZ, Yahya, Türk Eğitim Tarihi, İstanbul, 2001.

Kavcar, C. (1982) “Tarihe Karışan Bir Öğretmen Yetiştirme Modeli: Yüksek Öğretmen Okulu” Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,15(1)197-214.

KAYA, Y. Kemal, İnsan Yetiştirme Düzenimiz, Ankara, 1974.

__________, “Öğretmen Okulları Kuruluş Gününün Düşündürdükleri”, Milli Eğitim, S. 13, 1989.

KILIÇ, Remzi, “Osmanlı Devleti’nde Medreseler”, Türk Kültürü, S. 456, Nisan 2001.

Kılıçzade Hakkı, “Kadınlar ve Mekatib-i İbtidâîye Muallimleri”, İçtihad, No: 60, 4 Nisan 1329.

KIRBY, Fay, Türkiye’de Köy Enstitüleri, (Haz: Engin Tonguç), Ankara, 2000.

KISAKÜREK, Mehmed A., Üniversitelerimizde Yenileşme, Ankara, 1976.

KOÇER, Hasan Ali, Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Problemi (1848–1967), Ankara, 1967.

__________, Türkiye’de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi, İstanbul 1970.

__________, Eğitim Tarihi ( İlk Çağ), Ankara, 1971.

KOÇU, Reşat Ekrem, “Sıbyan Mektepleri”, Hayat Tarih Mecmuası, S. 2, Mart 1966.

KODAMAN, Bayram, SAYDAM, Abdullah, “Tanzimat Devri Eğitim Sistemi”, 150. Yıl Tanzimat Sempozyumu, ( Haz: H. Dursun YILDIZ), Ankara, 1992.

KODAMAN, Bayram, Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi, Ankara 1988.

__________,Türkiye’de Öğretmenlerin Toplumsal Değişimdeki Etkileri (1848–1940), Ankara,1978.

__________, “17. Yüzyıldan Günümüze Türk Eğitiminde Başlıca Düzenleme ve Geliştirme Çabaları (Genel Özellikler ve Doğrultular)”, Milli Eğitim, S. 144, 1999.

__________, “Öğretmen Okulu Dışından İlk Kez Öğretmen Atamasına İlişkin Orijinal Belge”, Milli Eğitim, S. 137, 1998.

__________, “Tanzimat Dönemi’nde Eğitim Biliminde ve Öğretim Yöntemlerinde Gelişmeler”, Tanzimatın 150. Uluslararası Sempozyumu, Ankara, 1994

__________, “Dârülmuallimîn’in İlk Nizamnamesi, (1851), Önemi ve Ahmed Cevdet Paşa”, Milli Eğitim, S. 95, Mart 1990.

__________, “Osmanlı Son Döneminde Kızların Eğitimi ve Öğretmen Faika Ünlüer’in Yetişmesi ve Meslek Hayatı”, Milli Eğitim, S. 143, 1999.

__________, “Osmanlı’da Kadın Öğretmen Yetiştirilmesi”, Tarih ve Toplum, S. 195, Mart 2000.

__________, “Tarihi Süreç İçinde Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Sorunu”, G.Ü., Öğretmen Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumlarının Dünü-Bugünü-Geleceği Sempozyumu, Ankara, 8–11 Haziran 1987.

__________, “Cevdet Paşa’nın Özel Öğretim ve Tanzimat Eğitimine İlişkin Bir Layihası”, OTAM (Osmanlı, Tarih, Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi), S. 3, Ocak 1992.

__________, “Tanzimat Dönemi Eğitiminin Özellikleri”, Tanzimat’ın 150.Yılı Uluslar arası Sempozyumu, 25–27 Aralık 1989, Ankara, 1991.

__________, Öğretmenin 150 Yıllık Serüveni, Milliyet Gazetesi, 16 Mart 1998.

__________, “Osmanlı’da İlk Açılan Öğretmen Okulları”, Toplumsal Tarih, S.105, Eylül, 2002.

ALBAYRAK, Sadık, “Osmanlı İmparatorluğunda Kız Mekteplerinin Küşadı”, Diyanet Dergisi, c. XI/4 Ankara, 1972.

Ali Fuad, “Münif Paşa”, Türk Tarih Encümeni Mecmuası, (Yeni Seri) c. I, S. 4, İstanbul,1930.

Ali Kami, “Maarif Derdi”, İçtihat, 2 Kânun-ı Sani 1329, No: 87.

ALİŞ, Şehnaz, “Tanzimat’tan Cumhuriyeti Edebiyatımızda Öğretmen Tipleri”, Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim, Milletlerarası Kongresi Tebliğleri, (Der: H.Yavuz Nuhoğlu), İstanbul, 2001.

ALTIN, Hamza, “Osmanlı Eğitimcisi Mustafa Sâtı Bey ve Öğretmen Yetiştirme Hakkındaki Görüşleri ve Faaliyetleri”, Türk Kültürü, S. 509–510, Yıl: XLIII, Eylül-Ekim, 2005.

_______, “1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ve Öğretmen Yetiştirme Tarihimizdeki Yeri” Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13:1, 2008.

Altunya, N. (2008). Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Deneyimi (1848-2008) Yenibosna-İstanbul: Uygun Basım.

ANAR, Suat, “Ziya Gökalp’ın Öğretisinin Türk Eğitimine Etkisi”, Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Tez Özetleri, Ankara, 1981.

ANTEL, S. Celal, Tanzimat Maarifi, İstanbul, 1999.

ARSLANOĞLU, İbrahim, Kastamonu Öğretmen Okulları (1884–1977) İstanbul, 1998.

ATAY, Hüseyin, Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi, İstanbul,1983.

________, “Fatih Süleymaniye Medreseleri”, Vakıflar Dergisi, S. 13, 1981.

AYAS, Nevzat, T.C. Milli Eğitim Kuruluş ve Tarihçeler, Ankara, 1948.

AYNİ, Mehmed Ali, Dârülfünûn Tarihi, İstanbul, 1926.

Ayşe Sıdıka, Usûl-i Talim ve Terbiye, Alem Matbaası, İstanbul, 1313.

AYTAÇ, Kemal, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Okul Kuruluş Sistemi”, Milli Kültür, c. III, S. 1, Haziran 1981.

__________, Resmi Öğretmenin Yolu, Yeni Fikir, c. II, S. 13, Temmuz 1329.

BALTACI, Cahit, XV-XVI Asrın Osmanlı Medreseleri, İstanbul, 1976.

__________, “Osmanlı Eğitim Sistemi”, Yeni Türkiye, S. 7, 1996.

BAYKAL, Bekir Sıtkı, “Birinci Meşrutiyete Dair Belgeler”, TTK, Belleten, c. XXIV, S. 96, Ekim 1960.

BAYKAL, İsmail Hakkı, Enderun Mektebi Tarihi, İstanbul, 1953.

BAYTAL, Yaşar, “Tanzimat ve II. Abdülhamid Dönemi Eğitim Politikaları”, S. 11, OTAM, 2000.

BECKA, Jiri, “Mehmed Ziya Gökalp”, Dictionary of Oriental Literatures, c. III, London, 1974.

BERKER, Aziz, Türkiye’de İlköğretim, Ankara, 1945.

BEYDİLLİ, Kemal, Türk Bilim ve Matbacılık Tarihinde Mühendishane, Mühendishane Matbaası ve Kütüphanesi, İstanbul, 1995.

BİNBAŞIOĞLU, Cavit, Türkiye’de Eğitim Düşünceleri, Ankara, 1982.

BİLGİÇ, Emin, Maarif Davamız, İstanbul, 1986.

BAYUR, Hikmet, “İkinci Meşrutiyet Devri Üzerine Bazı Düşünceler”, TTK, Belleten, c. XXIII, S. 90, Nisan, 1959.

BİLİM, Cahit Yalçın, Türkiye’de Çağdaş Eğitim Tarihi, Eskişehir, 1998.

__________, Türk Eğitim Düşüncesi Tarihi, Ankara, 2005.

BÜLBÜL, Zekeriya, Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi, Ankara, 2000.

BÜYÜKCOŞKUN, Seyhan, “Muallim Cevdet’in Evrakları Arasında”, c. V, Mart 1994, İstanbul. ÇAKIR, Serpil, Osmanlı Kadın Hareketi, İstanbul, 1994. .

ÇEÇEN Kâzım, ŞENGÖR, Celal, Mühendishane-i Berr-i Hümayun’un 1210 Tarihli Kanunnamesi, İstanbul,1988.

ÇETİN, Atila, “II. Abdülhamid’e Sunulmuş Beyrut Vilayetindeki Yabancı Okullara Dair Bir Rapor”, Türk Kültürü, S. 253, 1984. .

DEWEY, John, Türkiye Maarifi Hakkında Rapor, İstanbul, 1939.

DİLAVER, Hüseyin, Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme ve İstihdam Şartları, İstanbul, 1994.

__________, “İdâdîlere Öğretmen Alımı ve Orijinal Bir Sınav Belgesi”, Milli Eğitim, S. 143, 1999.

DOĞAN, Recai, İslâmcıların Eğitim ve Öğretim Tarihleri, Ankara, 1999.

DUMAN, Tayip, DİLAVER Hüseyin, “İstanbul’da Açılan İlk Dârülmuallimîn”, Erdem, c. IX, S. 26, Eylül 1996.

DUMAN, Tayip, Türkiye’de Ora Öğretime Öğretmen Yetiştirme, İstanbul, 1991.

_________, “Osmanlıda Öğretmen Yetiştirme Sistemi”, Osmanlı Ansiklopedisi, c. V, Ankara, 1999.

_________, “Ethem Nejat’ın Eğitim Görüşleri”, Atatürk Döneminden Günümüze Cumhuriyetin Eğitim Felsefesi ve Uygulamaları Sempozyumu Bildirileri, (Haz: M. Çağatay Özdemir, Galip Yüksel, Feridun Sezgin), Ankara, 2006.

EMİROĞLU, Gülmisâl, “II. Abdülhamid Döneminde İlköğretim Konulu Layihalar”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 8, Konya, 2002.

ENGİN, Vahdettin, Mekteb-i Sultanî’nin Kuruluşu, İstanbul, 2003.

ERDEN, Fethi, “Halide Edip Hanım’ın Bilinmeyen veya Az Bilinen Tarafları ve Türkocağı ile Alakalı Hatıraları”, Türk Yurdu, c. III, S. 305, 306, Kasım, 1964 .

ERGİN, Osman, Türkiye Maarif Tarihi, İstanbul, 1977.

_________, Muallim Cevdet’in Hayatı, Eserleri ve Kütüphanesi, İstanbul, 1937.

ERGÜN, Mustafa, II. Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri, Ankara 1996.

_________, “Türk Eğitiminin Batılılaşmasını Belirleyen Dinamikler”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, c. VI, S. 17, Mart 1990.

_________, Batılılaşma Dönemi Osmanlı Eğitim Sisteminin Gelişimine Mukayeseli Bir Bakış, Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim, Milletlerarası Kongresi Tebliğleri, (Der: H. Yavuz Nuhoğlu), İstanbul, 2001.

ESÖZ, Veyis, Dünden Bugüne Kültür ve Maarifimiz, Konya, 1978.

Ethem Nejat, Türklük Nedir ve Terbiye Yolları, Çiftci Kütüphanesi, İstanbul, 1329.

_________, Terbiye-i İbtidâîye Islahatı, Çiftci Kütüphanesi, İstanbul, 1331.

_________, “Neden Muallime Yetiştirilmiyor”, Sırat-ı Mustakim,10 Ağustos 1327, c. VI, S. 155.

_________, “Mektepler ve Oyun”, Tanin, 6 Nisan 1326, No: 944.

_________, “Tadil Müceratı”, Yeni Fikir, 15 Mart 1329, S. 4.

331

_________, “Terbiye-i Bedeniyeye Nasıl Ehemmiyet Veriyorlar Bizde ve Avrupa’da”, Yeni Fikir, 15 Şubat 1329.

_________, “Dağlı, Bayırlı, Ovalı, Yaylalı Olmalıyız”, Yeni Fikir, Kânun-ı Sâni 1329.

_________, “Muallim ve Muallimelerin İzdivacı”, Yeni Fikir, S.12, Haziran 1329.

_________, “Terbiye ve Musiki”, Yeni Fikir, S. 16, Teşrin-i Evvel 1329.

_________, “Liselere mi Başka Mekteplere mi Muhtacız?” Sırat-ı Müstakim, c. V, S.110, 9– 1326.

Ferid, “Dârülmuallimînlerde Ziraat”, Yeni Fikir, S. 9, Mart 1329.

Galip, Ata, “Muallim Olmak İçin Sıhhi Şartla”r, Tedrisat Mecmuası, c. 11, No: 54, Nisan 1921.

GELİŞLİ, Yücel, “Osmanlı Eğitim Kurumlarından İdâdîler”, Türk Kültürü, S. 444, Nisan 2000.

Güven, İ. (2010). Türk Eğitim Tarihi. Ankara: Natürel Yayınları.

HAFIZ, Nimetullah, “Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Kosova’da Eğitim”, Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim, Milletlerarası Kongresi Tebliğleri, (Der: H.Yavuz Nuhoğlu), İstanbul, 2001.

__________, “Kız Mektepleri Hakkında Bir Mütalaa-ı Mühime”, Tanin, 5 Kânunusani 1324, No: 167.

HATİPOĞLU, Mehmed Tahir, Türkiye Üniversite Tarihi, Ankara, 1998.

İNAN, M. Rauf, “Zamanın Önünde Yürüyen ve Düşünen Adam”, Yeni Adam, S. 921, Mayıs 1978.

İZGİ, Cevat, Osmanlı Medreselerinde İlim, 2 C, İstanbul, 1997. .

KABİSİ, Abdu’l Hasan Ali, İslâm’da Öğretmen ve Öğrenci Münasebetleri, (Çev: H. Raşit Öymen, Süleyman Ateş), Ankara,1966.

KAFADAR, Osman, ÖZTÜRK Faruk, M. Sâtı Bey Eğitim ve Toplumsal Sorunlar Üzerine Konferanslar, Ankara, 2002.

KAFADAR, Osman, Türk Eğitim Düşüncesinde Batılılaşma, Ankara,1997.

Karagöz, S. (2005). Kayseri- Zincidere Köy Muallim Mektebi (1926-1932)’ nin Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Tarihi İçindeki Yeri. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

KARDAŞ, Rıza, “Milli Eğitimimizde Öğretmen Yetiştirme Davası ve Tuba Ağacı

Nazariyesi”, Türk Kültürü, S.191, S.194, Eylül, 1978.

__________, “II. Meşrutiyet Devri’nin Üniversite Modeli ve İlk Üniversite Muhtariyeti”, Türk Kültürü, S. 227, Mart 1982.

__________, “Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı’nın İlk Kuruluşu I. Meclis-i Maarif-i Umumîye’nin Kuruluşuna Doğru”, Türk Kültürü, S. 195, 1979.

KOLOĞLU, Orhan, “Tarihin ‘Uzun Süre’ Anlayışının II. Abdülhamid Dönemine Uygulanması Zorunluluğu”, XIII. Türk Tarih Kongresi, 4–8 Ekim 1999, c. III, Kısım III, Ankara, 2002.

KÜÇÜKAHMED, Leyla, Öğretmen Yetiştiren Kurumlar Öğretmenlerin Tutumları, Ankara, 1976.

KÜTÜKOĞLU, Bekir, Vekayinüvis, Makaleler, İstanbul,1994. .

MEB (1995). Türkiye’de öğretmen yetiştirme (1848-1995). Ankara: Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulu Matbaası

MEB İstanbul İl Müdürlüğü, İstanbul Eğitim Belgeseli, İstanbul, 1998.

Mehmed Emin, “Tali Tedrisatta Usûl Meselesi”, Tedrisat Mecmuası, 7 Temmuz 1331, No: 31–4, c. V.

MEMİŞOĞLU, Hüseyin, Geçmişten Günümüze Bulgaristan’da Türk Eğitim Tarihi, Ankara, 2002.

Muallim Cevdet, Usûl-i İnşa ve Muhabere, İstanbul, 1341.

_________, “Bir Ders Münakaşası Numinesi”, Tedrisat-ı İbtidâîye Mecmuası, No: 20, 15 Mayıs 1328.

_________, Mektep ve Medrese, (Haz: Erdoğan ERÜZ), İstanbul, 1978.

_________, “Darulmuallimînin Yetmişinci Sene-i Devriyesi Münasebetiyle Verilen Konferans”, Tedrisat Mecmuası, S. 32, 1332.

Kaptan, S. ve diğerleri (1980). Öğretmen yetiştirme üzerine bir araştırma. Ankara: Hacettepe Üniversitesi yayını

KOÇER, Hasan Ali; Cumhuriyet Dönemi Eğitimi, İlkokullara Öğretmen Yetiştirme, Ġstanbul, Milli Eğitim Bakanlığı, 1983.

Muallimler Mecmuası, “Muallimler Cemiyeti Kongresi”, S. 4, 21 Kanun-ı Evvel 1922.

MUTLUÇAĞ, Hayri, “Dünkü ve Bugünkü Yüksek Öğrenim Sorunları”, Belgelerle Türk Tarih Dergisi, S. 10, Temmuz 1968.

Nafi Atuf, Türkiye Maarif Tarihi Hakkında Bir Deneme I, İstanbul, 1930.

_________, Türkiye Maarif Tarihi Hakkında Bir Deneme II, İstanbul, 1932.

Okçabol, R. ve diğerleri. (2003). Öğretmen Yetiştirme Araştırması. Ankara: Eğitim Sen Yayınları- Araştırma İnceleme

OKTAY, Ayla, “Osmanlı Devletinde Eğitim ve Öğretimin Tarihsel Gelişimi”, İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yıllığı, II, 1987, İstanbul, 1987.

OMAY Âliye, “İlk Öğretmen Okulunun Kuruluşu”, Türk Yurdu, S. 8, Eylül 1987.

Öğretmen Yetiştirme Araştırması, Komisyon, Ankara, 2003.

ÖNDER, Mehmed, Konya Maarif Tarihi, Konya, 1952.

ÖYMEN, H. Raşit, ADİL, Nihat, Umumî Tedris Usûlü, İstanbul, 1930.

ÖZBEK, Nadir, “II. Abdülhamid ve Kimsesiz Çocuklar, Darülhayr-ı Âlî”, Tarih ve Toplum, c. 31, S. 182, Şubat 1999.

ÖZCAN, Abdülkadir, “Abdurrahman Şeref Efendi”, Yeni Türk İslâm Ansiklopedisi, Örnek Fasikül, Aralık, İstanbul, 1995.

__________, “Tanzimat Döneminde Öğretmen Yetiştirme Meselesi”, 150. Yıl Tanzimat Sempozyumu, (Haz: H. Dursun Yıldız), Ankara, 1992.

ÖZEÇOĞLU, Halil, “Osmanlı Eğitiminin Modernleşmesinde Çok Yönlü Bir Entelektüel, Selim Sabit Efendi”, Toplumsal Tarih, S. 141, Eylül 2005.

ÖZTÜRK, Cemil, Atatürk Devri Öğretmen Yetiştirme Politikası, Ankara 1996.

__________, Dünden Bugüne Türkiye’de Öğretmen Yetiştiren Kurumlar, İstanbul, 1998.

__________, “Türkiye’de Öğretmen Yetiştiren Kurumların Doğuşu”, Milli Eğitim, S. 137, 1998.

__________, “Dârülmuallimât, Dârülmuallimîn”, TDVİA, c. VIII, İstanbul, 1993.

ÖZALP, Reşat, ATAÜNAL, Aydoğan, Türk Milli Eğitim Sisteminde Düzenleme Teşkilat, İstanbul, 1977.

ÖZÜYILMAZ, Ömer, Osmanlı Medreselerinin Eğitim Programları, Ankara, 2002.

Sadrettin Celal, “Dârülmuallimîn Meselesi”, Muallimler Mecmuası, S. 19, Mart 1923.

SAKAOĞLU Necdet, Osmanlı’dan Günümüze Eğitim Tarihi, İstanbul, 2003.

SEZER, Baykan, “Osmanlı Eğitim Sisteminden Günümüz Eğitim Birliğine”, İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yıllığı, II, 1987, İstanbul, 1987.

Sözer, E. (1991). Türk üniversitelerinde öğretmen yetiştirme sistemlerinin öğretmenlik davranışlarını kazandırma yönünden etkinliliği. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları No. 486.

Süleyman Şevket, “Orta Dârülmuallimât ve Dârülmuallimîn”, Muallimler Mecmuası, S. 20, 1924.

ŞANAL, Mustafa, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Kız Öğretmen Okulunda Görev Yapan Kadın İdareci ve Öğretmenler ile Okuttukları Dersler”, Belleten, c. LXVIII, S. 253, Aralık 2004.

Şanal, Mustafa, Türkiye’de Öğretmen Okullarında Okutulan Meslek Dersi Kitaplarının Pedagojik Açıdan Değerlendirilmesi (1848-1918), Ankara, 2002 (Yayımlanmamış Doktora Tezi).

Şanal, Mustafa, “Osmanlı İmparatorluğunda Kız Öğretmen Okulunda Görev Yapan Kadın İdareci ve Öğretmenler İle Okuttukları Dersler”, Belleten, Aralık 2004, Sayı 253, s.649-670.

_________, Mustafa Güçlü “Yenileşme Dönemi Eğitimcilerinin Öğretmenlik Mesleğine Bakışları”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18 Ocak 2005.

Tahsin Paşa, Abdülhamid ve Yıldız Hatıraları, İstanbul, 1933.

HAYDAROĞLU, İlknur Polat, Osmanlı İmparatorluğunda Yabancı Okullar, Ankara, 1990.

HIZLI, Mefail, Bursa Sıbyan Mektepleri, Bursa, 1999.

_________, “Osmanlı Sıbyan Mekteplerinde Okutulan Dersler, (Klasik Dönem Bursa Örneği)”, Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim, Milletlerarası Kongresi Tebliğleri, (Der: H. Yavuz Nuhoğlu), İstanbul, 2001.

Halide Salih, “Dârülmuallimât”, Tanin,12 Eylül 1324, No: 56.

Hüseyin Cahit, “Muallimler Ordusu”, Tanin, No: 518, 29 Kanuni Sani 1325.

__________, “Maarif İçin”, Tanin, No: 573, 25 Mart 1326.

__________, “Talebe-i Ulûm”, Tanin, No: 614, 5 Mayıs 1326.

__________, “Mektepler Meselesi”, Tanin, No: 277, 8 Mayıs 1325.

__________, “Tedrisat Meselesi”, Tanin, No: 322,13 Temmuz 1325.

__________, “Maarif Derdi”, Tanin, No: 800,15 Teşrin-i Sâni 1326.

__________, “Avrupa’da Tahsil”, Tanin, No: 851, 3 Kanun-ı Sâni 1326.

__________, “Maarifte Islahat”, Tanin, No: 96, 24 Teşrin-i Evvel 1324.

__________, Tanıdıklarım, İstanbul, 2002.

İbrahim Alâeddin, “Dârülmuallimîn ve Dârülmuallimât-ı Âliye Teşkilatı”, Tedrisat Mecmuası, 12 Kanun-ı Sani 1923.

İhsan, Dârülmuallimât Ders Programlarına Göre Yazılmış, Gülyağcılık Sanatı, Matbaa-yı Amire, İstanbul, 1326.

İHSANOĞLU, Ekmelleddin, Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, İstanbul, 1999.

 

Hakkında Sosyal Bilgiler

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Sosyal Bilgiler Tarihçesi

Sosyal bilgiler alanının ilk başlangıcı 19. XIX yüzyılda ve daha sonra 20. XVIII yüzyılda büyüdü. ...