GÜNDEM: Tarih:02.10.2009

 1. Açılış.
 2. Türk Milli Eğitimi’nin temel amaçlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi.
 3. Medya Okuryazarlığı dersi öğretim programı ve kılavuzunun incelenmesi
 4. Ders konularının çalışma takvimine göre dağılımı
 5. Ders işleme yöntem ve teknikleri
 6. Atatürk ilke ve inkılâplarından, Talim ve Terbiye Kurulu’nun 24.04.1997 tarih 95 sayılı kararı ile yeniden düzenlenen konuların yıllık plana göre dağılımı
 7. Performans ve proje ödevleri
 8. Yıllık ve günlük planlar
 9. Dilek ve temenniler

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

Medya Okuryazarlı dersi sene başı zümresi Okul Müdürü …………………….. başkanlığında, Türkçe Öğretmeni ……………………………..’in katılımıyla 02.10.2010 tarihinde toplandı. Toplantının gündemine geçildi.

Türk Milli Eğitimi’nin amaçları ve Medya Okuryazarlığı dersi öğretim programı ve kılavuzu incelendi. Derslerin bu amaçlar ve ilkeler doğrultusunda işlenmesine karar verildi. Bu program ve kılavuza göre;

Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı oluşturmacı (inşacı) yaklaşımla hazırlanmıştır. Bu yaklaşıma göre öğrenciler, uzak ya da yakın geçmişte, çevresinde gözlediği ve bilgiye dönüştürdüğü veriler veya eğitim kurumunda edindiği bilgilerle bu derste elde edeceği verileri ve edineceği bilgileri birbiri ile ilişkilendirecek, böylelikle öğretmenin de rehberliğinde kendisi yepyeni bazı beceri ve değerlere ulaşacaktır. Programda, genel amaç ve kazanımların yanı sıra bazı temel beceri ve değerlerin verilmesi, öğrencilerin kazanımlar yoluyla bu beceri ve değerleri elde etmeleri amaçlanmıştır.

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

 1. 1. Medyayı farklı açılardan okuyarak yaşadığı çevreye duyarlı, ülkesinin problemlerini bilen, medyada gördüklerini aklın süzgecinden geçirecek bilinç kazanır.
 2. 2. Televizyon, video, sinema, reklâmlar, yazılı basın, internet vb. ortamlardaki mesajlara ulaşarak bunları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği elde eder.
 3. 3. Yazılı, görsel, işitsel medyaya yönelik eleştirel bakış açısı kazanır.
 4. 4. Mesajların oluşturulmasına ve analizine dönük olarak cevap bulmaktan-soru sorma sürecine doğru bir değişimi gündeme getirir.
 5. 5. Bilinçli bir medya okuryazarı olur.
 6. 6. Toplumsal yaşama daha aktif ve yapıcı şekilde katılır.
 7. 7. Kamu ve özel yayıncılığın daha olumlu noktalara taşınması noktasında duyarlılık oluşturulmasına katkı sağlar.

Medya Okuryazarlığı dersinin işlenişinde okuma, anlama, anlatım, örnekleme, soru-cevap, tartışma, açıklama, araştırma, dramatize etme, gözlem gibi metot ve tekniklerden yaralanılması gerektiği karar bağlandı.

Öğrencilere verilen derse hazırlık ve alıştırma çalışmalarında açık anlaşılır ve senteze dayalı soruların önemi üzerinde duruldu ve dersin değerlendirme kısımlarında bu soruların kullanılmasına karar verildi.

Atatürk İlke ve İnkılâplarından, Talim ve Terbiye Kurulu’nun 24.04.1997 tarih ve 95 sayılı kararı ile yeniden düzenlenen konuların ünitelendirilmiş yıllık plan içerisine muhtelif yerlere yerleştirildiği belirtildi. Bu şekilde uygulamaya devam edilmesi karar bağlandı.

Atatürk’ün tarih ve coğrafya ile ilgili konulara gösterdiği hassasiyet üzerine, Sosyal Bilgiler dersi öğretmenleri ile gerekli görüldüğünde diğer tüm kol öğretmenleri ile işbirliği yapılmasına karar verildi.

Medya Okuryazarlığı dersi seçmeli bir ders olarak okutulduğu için bu ders üzerinde hiçbir değerlendirme yapılmaması gerektiği söylendi ve kabul edildi. Böylece bu ders alan öğrencilere sadece sınıf içi değerlendirmeler yapmak ve dersin amacını kavratmak amacıyla performans ve proje ödevleri verilmesi kararlaştırıldı. Bu ödevlerin değerlendirilmesinde sadece daha doruya nasıl ulaşılabileceğinin gösterilmesi ile ayrıca notla değerlendirilmemesi gerektiği üzerinde duruldu.

Yıllık planların yeni düzenleme ile oluşturulmuş ünitelendirilmiş yıllık plana uygun olarak hazırlanmasına, günlük planların ise ünite ve konu bütünlüğüne göre birkaç haftanın birleştirilerek (Medya Okuryazarlığı dersi öğretim programı ve kılavuzunda gösterilen örneklere uygun olarak) yapılabilmesine karar verildi.

Yeni eğitim-öğretim yılının iyi bir şekilde değerlendirmesi dilekleri ile toplantıya son verildi.

02.10.2009

Ders Öğretmeni                                                                                                                 Okulu Müdürü

…………………                                                                                                                     …………………



Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir