II. DÖNEM SOSYAL BİLGİLER ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR

2009–2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
2. BÖLGE
II. DÖNEM SOSYAL BİLGİLER ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Toplantı No : 2
Toplantı Tarihi : 17.02.2010
Toplantı Yeri : A.NECATİ HANCIOĞLU İ.Ö.O. Öğretmenler Odası
Toplantıya Katılanlar : Rasim SEVGİLİ, Adnan BİLGİÇ, Osman YAVUZBİLGE
Aşağıdaki gündem maddeleri İKY’nin 95.maddesine göre oluşturulmuştur.

GÜNDEM MADDELERİ

1. Açılış .Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
2. Bir önceki zümre kararlarının gözden geçirilerek değerlendirilmesi
3. Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde durulup çözüm yollarının aranması
4. Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özellikleri incelenerek alınacak önlemlerin karşılaştırılması
5. Yıllık, günlük planların uygulanması ve uygulamada karşılaşılan sorunlar
6. Konuların işlenişinde kullanılacak yöntem ve teknikler
7. Proje ve performans görevleri
8. Yazılı Sınavlar/Değerlendirme
9. Ders araç gereçlerinin kullanımı
10. Mesleki eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmelerin incelenmesi
11. Dilek ve temenniler.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- Rasim SEVGİLİ başkanlığında 17.02.2010 tarihinde saat 14.30 da yapıldı. Toplantıya 41. Bölge Sosyal Bilgiler Öğretmenleri katıldı. Saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

2- Sene başı zümresi Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adnan BİLGİÇ tarafından okundu. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adnan BİLGİÇ I.Dönem Zümre Toplantısında alınan kararlara büyük ölçüde uyulduğunu ancak yeni müfredattaki etkinliklerin çok zaman aldığını ve ders saatinin yeterli olmadığını bunun sonucunda da 7.sınıflarda yapılan yıllık plandan birkaç konu geri kalındığını belirtti.Sosyal Bilgiler Öğretmeni OSMAN YAVUZBİLGE 7. sınıflarda ders saatinin yetersiz

olduğunu söyledi ve diğer arkadaşlarda ders saatinin yetersiz olduğunda hem fikir olduklarını söylediler .Ek olarak Sosyal bilgiler Öğretmeni OSMAN YAVUZBİLGE 7. Sınıflarda bilginin ne kadar verilmesi gerektiğinin sıkıntı olduğu çünkü yeni müfredat soruları hakkında öğretmenlerin tam anlamıyla bilgilendirilmediğini belirtti. 8. Sınıflardaki ders saatinin müfredatın yetişmesi açısından yeterli olduğu söylendi. Yeni müfredat öğretmen arkadaşlar tarafından olumlu bulundu ve arkadaşların yeni müfredatın tam anlamıyla uygulanması için gayretli oldukları gözlendi. Sosyal Bilgiler öğretmeni Adnan BİLGİÇ SBS Sınavlarının hem öğrenciyi hem de öğretmeni baskı altına aldığını söyledi. Kısıtlı zamanda Müfredatı yetiştirme adına etkinliklerin tam anlamıyla yapılamadığını söyledi. 6.ve 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersinin haftalık ders saatinin yetersiz olduğu 1 saat daha artırıldığında dersin işlenişi açısından olumlu olacağı tüm öğretmen arkadaşlar tarafından söylendi tavsiye kararı olarak tutanak altına alınması gerektiği üzerinde duruldu.

3- Sosyal Bilgiler Öğretmeni arkadaşlarımız aksaklıklara rağmen öğrencilerinin seviyelerinden memnun olduklarını dile getirdiler Sosyal Bilgiler Öğretmeni Rasim SEVGİLİ 6.7,8 sınıf öğrencilerine kitap okuyarak hem okuma alışkanlığı kazanmalarını amaçladığını, hem de yorum kabiliyetlerinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Rasim SEVGİLİ’nin görüşü diğer arkadaşlar tarafından benimsendi 2.dönem topyekûn kitap okuma seferberliğine gidilmesine karar verildi.

4- Öğretimde karşılaşılan başlıca sorunlar; bazı öğrencilerin seviyelerinin düşük olması, günlük çalışmalarının olmaması, ödevlerin yapılmaması, performans görevlerine yeterli özenin gösterilmemesi, temizlik problemleri, derslere karşı ilgisizlik olarak tespit edildi. Özelikle Silifke’nin sosyo-ekenomik durumu gereğince maddi durumu yetersiz olan öğrencilerin motivasyondan uzak oldukları görülmüş o öğrencilerinde motivasyonlarının artırılması için azami gayretin gösterilmesi gerektiği, öğrencilerin davranışlarını yakından takip ederek topluma yararlı bireyler haline getirilmelerinin gerekliliği üzerinde duruldu.Bu durum için ailelerle daha fazla iletişim sağlanması ve öğrencilere rehberlik yapılmasının gerekliliği üzerinde duruldu.Başarıyı ve derslere ilgiyi artırmak için öğrencilere uzun ödevler yerine kısa sıkıcı olmayan, ilgi çekici ödevler verilmesi, performans görevlerinin yapımında rehberlik edilmesi ve derslerde daha fazla görsel materyaller (vcd, bilgisayar, Projeksiyon, harita, fotoğraf, poster ) kullanılması gerektiği belirtildi.

5- Sosyal Bilgiler Öğretmeni Rasim SEVGİLİ tarafından Soru-cevap tekniğinin daha etkin olarak kullanılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca öğrencilerin ilgisini çekecek ve görsel bir Performans ve Proje Görevleri vermek yoluyla öğrencilerin derslere ilgilerinin artırılacağını belirtti. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adnan BİLGİÇ belirli aralıklarla genel tekrarlar, bilgi yarışması gibi yollarla öğrencilerin bilgilerin taze tutulabilmesinin sağlanması gerektiğini bildirdi.

6- Sosyal Bilgiler Öğretmeni OSMAN YAVUZBİLGE II. Dönem için başarıyı arttırıcı yöntem ve teknik olarak:
a)Ders içi çalışmalarda konu ile ilgili çeşitli kaynak kitap, dergi, resim ve fotoğraf gibi gereçlerin sınıfa getirilmesi bilgisayardan ve vcd’lerden yararlanılması
b)Öğrencilere dersi daha ilginç hale getirecek, soyuttan somuta çevirebilecek ve anlamalarını kolaylaştıracak teknikler kullanılması Bunun içinde siyasi olayların seyrinden çok, neden –sonuç ilişkisi üzerinde durulacak ayrıntı sayılabilecek tarihlerle, yer ve kişi adları ezberletilmemesi, ancak Türk tarihinde önemli olayların tarihleri ve neden- sonuçları özellikle öğretilmesi

c)Öğrencilerin derse ön hazırlıklı gelmesi için ödev verilmesi ve ödevlerin kontrol edilmesi
d)Öğrenci velileri ile işbirliği sağlanması
e)Derse tüm öğrencilerin katılımının sağlanması
f)Okuldaki diğer öğretmenlerle işbirliğinin sağlanması” belirtti

Sınıflarda günlük planların eksiksiz olarak yapılması gerektiği vurgulandı. 6. ve 7. ve 8 sınıflarda ise günlük plan yerine öğretmen kılavuz kitaplarının kullanıldığı bu yüzden tekrar günlük plan yapmaya gerek olmadığı ancak öğretmenlerin bir sonraki konuyu da inceleyerek derslere girmesinin daha sonraki derse öğrencileri hazırlamak için gerekli olduğu vurgulandı.

Adnan BİLGİÇ çeşitli nedenlerden dolayı okulların bazı günler tatil edilmesi sonucunda yıllık planların uygulamasında bazı derslerde geri kalındığı belirtildi. Konuların yıllık plandaki akışına göre işlenmesi ve yeri geldiğinde diğer zümre öğretmenleriyle iş birliği yapılması, bazı etkinliklerin ev ödevi olarak verilmesi, kararlaştırıldı.

Derslerin ve konuların özelliklerine göre ders işlenirken mümkün olduğunca öğrencilerin merkeze alınması kararlaştırıldı. Yöntem ve teknik olarak öğrencilerin derse hazır olarak girmeleri sağlandıktan sonra, öğrencilerle konu karşılıklı işlenmesinin ve konu sonlarında mümkün olduğunca tekrarların yapılmasının faydalı olacağı ve bu doğrultuda konuların işlenmesine karar verildi. Derslerde öğretmenin toparlayıcı, eksiklikleri giderici ve bilgi tamamlayıcı fonksiyonu olacağı kararlaştırıldı.

Ders işlenirken; açıklama, soru-cevap, anlatım, tartışma, gösterme yapma, ipucu verme, örneklendirme, beyin fırtınası, karşılaştırma, harita kullanma, not alma, bireysel etkinlik, not tutturma, çözümleme, grup çalışması gibi metotların konuların özelliğine göre kullanılması karara bağlandı. Öğretmenlerin sınıflarda yaptığı etkinliklerin birbirleriyle paylaşmalarının önemi üzerinde duruldu. İlginç etkinlikler arkadaşlar arasında paylaşıldı sene sonu toplantısında bunlar üzerinde daha fazla görüşülmesine karar verildi.

7- Performans Görevi; öğrencinin sahip olduğu bilgi ve becerileri günlük yasamla da ilişkilendirerek ortaya koymasını gerektiren kısa dönemli çalışmalar. Olduğu Performans ödevinin öğrencilerin bilgi ve becerilerini gerçek yasam durumlarına uygun olarak kullanmalarını gerektirecek nitelikte olmasına özen gösterilmesi gerektiği belirtilerek performans ödevleri verilirken:

Bir konu hakkında yazı yazma (makale, anı vb. )
Başka zamanlarla, yerlerle veya kültürlerle ilgili hayalî bir mizansen oluşturma,
Aynı grafikleri farklı ölçülerde çizme,
Bir tarzdaki grafiği başka tarza dönüştürme,
Bir haritadan sonuçlar çıkarma,
Bilimsel bir olayı sözel ve görsel olarak betimleme,
Bir konuyla ilgili afiş, poster, broşür vb. hazırlama,
Mahallelerinin bir haritasını, krokisini çizme vb. alanlarına yönelik olması kararlaştırıldı.
Performans ödevleri verilirken öğrencilerin konuyu belirlemede görüşünün alınması ödev süreci ile planlamanın yapılmasında rehberlik edilmesi gerektiği belirtildi. Performans ödevinin dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirileceği ve değerlendirme ölçütlerinin öğrenciye önceden verileceği belirtilmiştir.

8. Yazılı sınavların 6. ve 7. sınıflar Sosyal Bilgiler,8.sınıf T.C.İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersleri için en az iki sınav yapılmasına karar verildi. Yazılı sınavlarda kısa cevaplı tekniklerin yanı sıra yorum kabiliyetini artırıcı ilk defa karşılaştığı bir sorunla mücadele edebilen birey olmalarını sağlayacak çözümlemeli ve test tekniğinin uygulanmasına, konuların tamamını kapsayan soruların sorulmasına, derse katılım notlarının dersin işlenişi sırasında öğrencilerin ders veya derslerdeki etkinlikleri neticesine göre verilmesine karar verildi.
Derse ve etkinliklere katılım notlarının her ders için en az 1 adet olması kararlaştırıldı.

9.Sosyal Bilgiler Öğretmeni Rasim SEVGİLİ derslerde konulara göre uygun haritaların etkin şekilde kullanılmasını önemli olduğunu söyledi ..
Bilgisayar ve teknolojik araç desteği olan okullarda hazırlanan sunularda projeksiyon ile tahtaya yansıtma yoluyla daha çok görsel bilgilere, istatistiklere yer verilerek öğrencilerin yorumlama kabiliyetinin geliştirilmesinin faydalı olacağı belirtildi. Derslerde geçen kavramlar ve dil bilgisi kuralları konularında ve öğrencilerin anlaşılır şekilde okuma ve okuduğunu anlama konusunda Türkçe öğretmenleriyle işbirliğine gidilmesinin faydalı olacağını belirtti
6 ve 7. sınıf müfredatında istatistiksel bilgilerin ve oran ile ilgili konuların yer aldığını bu konuda Matematik öğretmenleri ile iş birliğine gidilmesi gerektiğini belirtildi.

10- Konuların hazırlanmasında gerekli kaynaklardan ve eserlerden yararlanılması, akademik eserlerin takip edilmesi, Sosyal Bilgiler 6 , 7 ve T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Dersi Öğrenci Çalışma Kitabının etkin şekilde kullanılması ve diğer alanlarla ilgili ihtiyaç duyulduğunda bilimsel eserlerden yararlanılması kararlaştırıldı.
Tebliğler Dergilerinin www.meb.gov.tr ve Talim ve Terbiye Kurulundaki değişiklerin http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/ adresinden takip edilmesi yapılan değişikliklerin uygulanması kararlaştırıldı.

11- 2009–2010 Öğretim yılı II. Döneminin başarılı geçmesi dilek ve temennileriyle toplantı sona erdi.

Uygundur
17.02.2010
Kadir KAYNAR
Okul Müdürü

ALINAN KARARLAR

1. 2.DÖNEM TOPYEKÛN KİTAP OKUMA SEFERBERLİĞİNE GİDİLMESİNE KARAR VERİLDİ
2.
3. MEDYA OKUR YAZARLIĞI DERSİNE AZAMİ ÖNEM VERİLMESİ ÇOCUKLARI TELEVİZYON VE İNTERNETİN ZARARLARINDAN KORUNMASI İÇİN ÖĞRETMEN ARKADAŞLARIN DAHA FAZLA GAYRET GÖSTERMELERİNE KARAR VERİLDİ

3.TEBLİĞLER DERGİLERİNİN WWW.MEB.GOV.TR VE TALİM VE TERBİYE KURULUNDAKİ DEĞİŞİKLERİN HTTP://TTKB.MEB.GOV.TR/OGRETMEN/ ADRESİNDEN TAKİP EDİLMESİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN UYGULANMASI KARARLAŞTIRILDI.

4. KONULARIN HAZIRLANMASINDA GEREKLİ KAYNAKLARDAN VE ESERLERDEN YARARLANILMASI, AKADEMİK ESERLERİN TAKİP EDİLMESİ, SOSYAL BİLGİLER 6 , 7 VE T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABININ ETKİN ŞEKİLDE KULLANILMASI VE DİĞER ALANLARLA İLGİLİ İHTİYAÇ DUYULDUĞUNDA BİLİMSEL ESERLERDEN YARARLANILMASI KARARLAŞTIRILDI.

5. 6 VE 7. SINIF MÜFREDATINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİLERİN VE ORAN İLE İLGİLİ KONULARIN YER ALDIĞINI BU KONUDA MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ İLE İŞ BİRLİĞİNE GİDİLMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRTİLDİ.

6. DERSE VE ETKİNLİKLERE KATILIM NOTLARININ HER DERS İÇİN 1 ADET OLMASI KARARLAŞTIRILDI.

7. YAZILI SINAVLARIN 6. VE 7. SINIFLAR SOSYAL BİLGİLER DERSİ ,8.SINIF T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSLERİ İÇİN EN AZ 2 SINAV YAPILMASINA KARAR VERİLDİ.

8.DERS İŞLENİRKEN; AÇIKLAMA, SORU-CEVAP, ANLATIM, TARTIŞMA, GÖSTERME YAPMA, İPUCU VERME, ÖRNEKLENDİRME, BEYİN FIRTINASI, KARŞILAŞTIRMA, HARİTA KULLANMA, NOT ALMA, BİREYSEL ETKİNLİK, NOT TUTTURMA, ÇÖZÜMLEME, GRUP ÇALIŞMASI GİBİ METOTLARIN KONULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE KULLANILMASI KARARA BAĞLANDI.

9. FARKLI ETKİNLİKLERİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİ ARASINDA ETKİN ŞEKLİDE PAYLAŞILMASINA KARAR VERİLDİ.

Uygundur
17.02.2010
Kadir KAYNAR
Okul Müdürü

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

mebbis 1

MEB LGS Aralık Ayı Örnek Soruları

MEB LGS Aralık Ayı Örnek Soruları Milli Eğitim Bakanlığı LGS sınavına girecek öğrenciler için sorular …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir