T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.ETG.0.21.02.01.209.1/ 20242 12 /11/2008 Konu : SBS sonuçlarının değerlendirilmesi ________________________________________________________________ 06500 Teknikokullar-ANKARA Tel : 0 (312) 296 94 00-212 50 84 Faks : 0 (312) 223 87 36 E-posta : egitek@meb.gov.tr İnt.adresi : http//egitek.meb.gov.tr 1
GENELGE 2008/77
Bilindiği gibi son yıllarda, Bakanlığımız tarafından, Bilim ve teknolojide meydana gelen gelişmelerin ışığında, eğitim sistemimizde köklü düzenlemeler gerçekleştirilerek uygulamaya konulmuştur. Bu düzenlemelerle, eğitim sistemimiz bir bütün olarak ele alınıp, eğitimin kalitesinin artırılması, öğrencilerimizin gelecekte ihtiyaç duyacakları bilgi donanımını ve rekabet güçlerini, onların psikolojik ve sosyal gelişimlerini de olumlu yönde etkileyecek bir yapı içerisinde elde etmelerini sağlamaları hedeflenmektedir. Yapılan bu düzenlemelerin başında öğretim programlarının, çağdaş bir anlayışla dünya gerçeklerine uygun, bilim ve teknolojide meydana gelen değişiklik ve yeniliklerin ışığında, yapılandırmacı bir yaklaşımla yeniden düzenlenmesi çalışmaları yer almaktadır. Bu önemli adıma paralel olarak yapılan yeni uygulamalardan birisi de ilköğretimden ortaöğretim kurumlarına geçişi düzenleyen sınav sisteminin yeniden yapılandırılması sonucu, sürece dayalı, öğretim programları ile uyumlu, öğrenci başarısını çok yönlü ve gerçekçi bir anlayışla değerlendiren ve daha adil bir sistem olan Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi’dir. Yeni sistem ile öğrencilerimizin maruz kaldığı ağır baskı ve endişenin en aza indirilmesi, okul dışı kurumlara yönelmelerinin önlenmesi böylelikle de sosyal ve psikolojik gelişmelerinin daha sağlıklı olması hedeflenmektedir. 6, 7 ve 8 inci sınıflarda yapılan, sadece o yılın konularının yer aldığı ve sıralama amacı taşımadığı için öğretim programlarındaki kazanımların ölçülmesinin hedeflendiği seviye belirleme sınavlarıyla (SBS), öğrencinin okul içi başarısı ile sosyal ve kişisel gelişiminin de etkili olduğu çok yönlü bu uygulama, 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle başlatılmış olup, ilk uygulamalardan da olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Sistemin bir özelliği de öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve okulların başarı durumları ile ilgili gerçekçi ve kapsamlı veriler ortaya koyması, uygulanacak öğrenci odaklı programlarla, öğrencilerimizin başarısının artırılmasını sağlayacak çalışmalara zemin oluşturması, öğretmenlerimizin de eğitim faaliyetlerindeki başarı ve performansları ile ilgili somut bilgiler verebilmesidir. Bu arada, Bakanlığımızın pek çok gelişmiş ülkenin henüz planlama aşamasında olduğu, öğrenci ve okul bilgilerini merkezi bir veri tabanında toplamak suretiyle her türlü çalışma için sınırsız bir imkan oluşturan e-okul sistemini de işletmeye alarak, bir yılı aşkın süreden bu yana resmi ve özel ilköğretim okullarının tümünde başarı ile uygulamakta olduğu da bilinmektedir. Öğretmenler ve yöneticiler e- okul sistemini kullanmak suretiyle, 2008 yılı SBS sonuçlarını ve bir önceki yıla ait notları, öğrenci, sınıf, okul, ilçe ve il bazında ve her ders grubu (Türkçe, Matematik, Fen, Sosyal Bilimler ve Yabancı Dil) için ayrı ayrı değerlendirerek bu verileri eğitim ve öğretimin niteliğinin artırılmasında kullanabileceklerdir. Bu çerçevede;
1. Öğretmenlerimiz, e-okul sisteminde yer alan kendi sınıflarında bulunan öğrencilerin gelişim özelliklerini dikkate almak suretiyle, SBS sonuçlarını ve öğrencinin bir önceki yıla ait ders başarılarını inceleyerek, öğrencinin gelişimini destekleyecek ve başarısını artıracak çözümler üreteceklerdir.
2. Okul yöneticileri, aynı yolla, okullarındaki şubeler bazında, derslere göre yapacakları değerlendirme ile aynı okuldaki şubeler arası farkların nedenlerini araştırıp, öğretmenler ve zümre öğretmenleri ile çalışma yaparak gerekli önlemleri alacaklardır.
T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.ETG.0.21.02.01.209.1/ 20242 12 /11/2008 Konu : SBS sonuçlarının değerlendirilmesi ________________________________________________________________ 06500 Teknikokullar-ANKARA Tel : 0 (312) 296 94 00-212 50 84 Faks : 0 (312) 223 87 36 E-posta : egitek@meb.gov.tr İnt.adresi : http//egitek.meb.gov.tr 2
3. İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri, okulların SBS sonuçlarını değerlendirmede, yine e-okul sistemini kullanarak başarının artırılması ve okullar arası farkın, olumlu yönde gelişme sağlayacak biçimde giderilmesi için gerekli tedbirleri alacaklardır.
Seviye Belirleme Sınavları ile, öğrencinin derslerde elde ettiği kazanımların düzeyinin ölçülmesi amaçlanmakta olup bir yarışma sınavı niteliği taşımamaktadır. Bu sebeple sınav sonuçlarının, öğrenciler ve okullar arasında karşılaştırma yapmak suretiyle bir kısmını yücelten bir kısmını da mahcup ederek yerinmelerine yol açacak biçimde kullanılmamasına özen gösterilecektir. Bu verilerin öğrencilerimizin ve okullarımızın başarılarının artırılması ve gelişimlerinin sürdürülmesi yönünde değerlendirilmesi esastır. Öte yandan, yeni sistemin yapısı gereği, bir öğrencinin yıl sonu başarı puanı (YBP) ile SBS’den almış olduğu puanın denk ya da yakın olması beklenmektedir. Öğrencinin sınav esnasında yaşadığı olumsuzlukların dışında ortaya çıkan farklılıklar incelenmeye değer görülmektedir. Öğrencinin YBP puanının manidar ölçüde düşük SBS puanının yüksek olması öğrencinin okula devam ve derslere ilgisi açısından olumsuzluk göstergesi olabilecek iken tersi bir durumda, yani YBP puanının SBS puanından ciddi ölçüde yüksek olması (sınav heyecanı ve sınav esnasında yaşanan çeşitli olumsuzluklarla birlikte) öğretmenlerimizin değerlendirmelerinde sübjektif yaklaşım içinde olduğuna işaret etmekte olabilecektir. Bu sebeple Milli Eğitim Müdürlüklerinde ilköğretim müfettişleri ile uygun görülen yönetici ve deneyimli öğretmenlerden oluşturulacak çalışma grupları tarafından SBS puanları ile YBP puanları karşılaştırılacaktır. E-okul bu karşılaştırmayı doğrudan yapabilecek özelliktedir. Bu karşılaştırma ile, kaynaştırma eğitimi gören öğrenciler hariç olmak üzere SBS ve YBP arasında (yüzlük puanda) bu yıl için 30 ve daha fazla, (önümüzdeki yıl 20 ve üstü) puan farkının söz konusu olduğu öğrenciler belirlenecektir. Sözü edilen görevliler bu durumdaki öğrencilerin geçmiş yıllardaki notlarını ve diğer derslerdeki başarıları dikkate alarak, YBP puanlarını objektif olamayacak şekilde artıran veya düşüren, dolayısıyla da öğrencinin geleceğine, diğer öğrencilerin hak kaybına ve öğretmenlik mesleğine de zarar veren öğretmenleri ve okulları tespit edeceklerdir. Bu okulların yöneticileri ile bu uygulamayı yapan öğretmenler uyarılarak, uygulamayı sürekli ve ciddi boyutlarda yapanlar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli işlemler başlatılacaktır. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. DAĞITIM : Gereği B Plânı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir