İnkilap Tarihi 8.sınıf 3.Sınavı

Sınav Seyfettin Hocamızın paylaşımıdır.

1-Kurtuluş Savaşı yıllarında Türk Ordusunun ilk askeri başarısı aşağıdakilerden hangisine karşı gerçekleşmiştir?
A) İngilizler B) Ermeniler C) Rumlar D) Fransızlar

2-Türk halkı Urfa, Antep, Maraş’ta aşağıdaki devletlerden hangisine karşı mücadele etmiştir?
A) Fransa B) İngiltere C)Yunanistan D) İtalya

3-Ermeni saldırılarını önleyen Doğu Cephesi komutanı kimdir?
A) Fevzi Çakmak B) Rauf Orbay C) Kazım Karabekir D) Ali F.Cebesoy

4-Kurtuluş Savaşımızın amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cumhuriyeti ilan etmek B) Anadoluyu düşman işgalinden kurtarmak
C) Anadolu halkını örgütlemek D) Hilafet ve saltanatı kaldırmak

5-Musul Meselesi Türkiye ile aşağıdaki devletlerden hangisinin arasında problem olmuştur?
A) İngiltere B) Fransa C) İtalya D) Yunanistan

6-Ermenilerin Doğu Anadoluda’ki isteklerinden vazgeçmek zorunda kaldıkları antlaşma hangisidir?
A) Berlin B) Gümrü C) Moskova D)Brest-Litovsk

7-Osmanlı Devleti aşağıdaki cephelerin hangisinde yaptığı savaşlarla İtilaf Devletlerinin Rusya’ya yardım etmesini engellemiştir?
A) Galiçya B) Çanakkale C) Kafkasya D) Filistin

8-Aşağıdaki Antlaşmalardan hangisi imzalandığı halde uygulamaya konulmamıştır?
A) Mudanya B) Sevr C) Gümrü D) Montrö

9-Misakkı-ı Milli kararları aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?
A) Son Osmanlı Mebusan Meclisi
B) Erzurum Kongresi
C) Sivas Kongresi
D) Türkiye Büyük Millet Meclisi

10-Kurtuluş Savaşı sırasında gerçekleştirilen aşağı¬daki olaylardan hangileri arasında neden-sonuç ilişkisi yoktur?
A) Havza Genelgesi – İşgalcilere karşı miting ve protestoların yapılması
B) Sivas Kongresi – Ulusal Cemiyetlerin birleştiril¬mesi
C) Amasya Görüşmesi – İstanbul Hükûmeti’nin Temsil Kurulu’nu siyasî bir güç olarak kabul et¬mesi
D) İstanbul’un işgali – Temsil Kurulu’nun Ankara’ya gelmesi

11-Mustafa Kemal Paşa Havza’dan ordu komutanları ve valilere gönderdiği genelgede “İşgalleri protesto eden gösteri ve mitinglerin düzenlenmesini” istemiştir.
Bu istekle Mustafa Kemal Paşa’nın;
I. İstanbul’daki hükümetin yasal olmadığını gös¬termek,
II. Halkın ulusal bilinç kazanmasını sağlamak,
III. Dünya kamuoyunun tepkisini Anadolu’daki iş¬gallere çekmek,
amaçlarından hangilerine ulaşmak istediği savu¬nulabilir?
A)Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III

12-Amasya Genelgesi’nde “İstanbul Hükümeti, üzeri¬ne aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getireme¬mektedir. Bu durum ulusumuzu yok olmuş gibi gös¬teriyor.” maddesi yer almıştır.
Sadece bu madde dikkate alınarak değerlendir¬me yapılacak olunursa aşağıdakilerden hangisi¬ni söylemek daha doğru olur?
A) Padişahın Anadolu’daki otoritesine destek olun¬duğu
B) Osmanlı Devleti’nin Anadolu ile işbirliği yaptığı
C) Osmanlı yönetiminin bağımsızlığın sağlanması için çalışmadığı
D) Anadolu’daki dağınık güçlerin birleşmesi gerek¬tiği

13-Amasya Genelgesi’nde “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” hükmüne yer verilmiştir.
Amasya Genelgesi’nde yer alan bu hüküm;
I. Ulusal egemenlik,
II. Bağımsızlık,
III. Bölgesel kurtuluş,
kavramlarından hangilerinin önemsendiğine ka¬nıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II

14-Mustafa Kemal’in IX. Ordu Müfettişliği görevini kabul ettikten sonra 19 Mayıs 1919’da Samsun’a gittiği görü¬lür. Yaptığı ilk incelemelerle ilgili İstanbul’a gönderdiği raporlarda, işgalcilere karşı olan direnişi ne kendisinin ne de başka bir gücün önleyemeyeceğini belirtir.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin bir gös¬tergesi olarak alınamaz?
A) İşgallere karşı ulusal bilincin yükseldiğinin
B) İşgallere karşı koyma düşüncesinin geliştiğinin
C) İşgal karşıtı hareketlerin önemsenmesi gerektiği¬nin
D) İtilâf Devletleriyle yakın ilişkilerin kurulması ge¬rektiğinin

15-Mustafa Kemal Paşa 28 Mayıs 1919’da Havza’dan ordu komutanları ve valilere bir genelge göndererek “Ordunun dağıtılmamasını ve silahların teslim edil¬memesini” istemiştir.
Mustafa Kemal Paşanın bu genelge ile;
I. Bölgesel örgütlenmeye,
II. Ulusal mücadelenin gerekliliğine,
III. Mondros Mütarekesi hükümlerine,
hangilerine karşı çıktığı ileri sürülebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III

16- Amasya Genelgesi, Kurtuluş Savaşı’nın gerekçe ve yöntemini belirtmesinin yanı sıra ulusal egemenlik kavramını ilk defa vurgulayan bir belge özelliği taşır.
Bu belgenin aşağıdaki hangi hükmü, ulusal ege¬menliğe atılan ilk adım olduğunu gösterir?
A) Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kara¬rı kurtaracaktır.
B) İstanbul Hükümeti, Türk milletine karşı olan gö¬rev ve sorumluluğunu yerine getirememektedir.
C) Sivas’ta bir ulusal kongre toplanmalıdır.
D) Vatanın bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığı tehlike¬dedir.

17-Mustafa Kemal, İstanbul’un işgali ve Mebusan Mec¬lisi’nin kapatılması üzerine ulusal bir meclisin kurul¬ması için Temsil Heyeti adına illere ve ordu komu¬tanlıklarına bir genelge göndererek, seçimler yapıl¬masını istemiştir.
Bu çalışmanın aşağıdakilerden hangisini ger¬çekleştirmeye yönelik olduğu savunulabilir?
A) Ulusal iradenin yurdun geleceğine el koyması
B) Ordu ile halk arasındaki ilişkinin düzenlenmesi
C) Saltanat rejiminin kesin olarak sona erdirilmesi
D) İstanbul’un işgalden kurtulması
18-Damat Ferit Hükümeti’nin TBMM’ye karşı başlat¬tığı kışkırtmalarda, aşağıdakilerden hangisi pro¬paganda aracı olarak kullanılmamıştır?
A) Halife’ye başkaldıranların dinsiz olduğunun öne sürülmesi
B) Kuva-i Milliyecilerin eşkıyalar olduğunun söylen¬mesi
C) Padişaha karşı saldırılar yapıldığının duyurulması
D) Tam bağımsızlığın sağlanacağının açıklanması

19-Ulusal güçleri birleştirme ve mücadeleyi halka mal etme yönünde gerçekleştirilen eylemlerden hangisi diğerlerine oranla daha etkili olmuştur?
A) Sivas Kongresi’nin düzenlenmesi
B) TBMM’nin açılması
C) Erzurum Kongresi’nin toplanması
D) Amasya Tamimi’nin yayınlanması

20-TBMM’nin açılan ve kapanan ilk cephesi Doğu cep¬hesidir. Bu cepheki savaş, Ermenilerle yapılan Güm-rü Antlaşması’yla sonuçlanmış, Misak-ı Milli’nin Hk sınırı burada çizilmiştir.
Doğu’da Misak-ı Milli sınırlarına ulaşılması aşağı-dakilerden hangisinin uygulanamayacağına bir kanıt olarak gösterilebilir?
A) Hiyanet-i Vataniye yasasının
B) Sevr Antlaşmasının
C) Meclis Hükümeti sisteminin
D) Erzurum Kongresinin

21-Erzurum Kongresi’nde “Azınlıklara, siyasal egemenliği
ve sosyal dengeyi bozacak şekilde yeni birtakım
özel haklar verilmesi kabul edilmeyecektir.” Kararı alınmıstır.
Bu karar aşagıdakilerden hangisine bir tepkidir?
A) Her türlü işgal ve ayrıcalıklara
B) Azınlıkların İstanbul’da kalmasına
C) Azınlıkların kendi kültürlerini korumalarına
D) Patrikhanenin Rumların dinî temsilcisi olmasına

22-Sivas Kongresi’nde aşagıdakilerden hangisiyle
ilgili sorun çıkmıştır?
A) Ali Fuat Cebesoy’un Umum Kuvayımilliye Komutanlığına atanması
B) Milli cemiyetlerin birleştirilmesi
C) Erzurum Kongresi’ne katılan delegelerin Sivas
Kongresi’ne de katılması
D) Manda yönetiminin kabul edilmesi önerisi

23-Amasya Görüşmelerinde Istanbul Hükümeti ile
Temsilciler Kurulu aşagıdaki konuların hangisinde
anlaşmaya varamamıştır?
A) Ali Rıza Paşa’nın sadrazamlığa getirilmesi
B) Mebuslar Meclisinin toplanacağı yerin belirlenmesi
C) Barışın en kısa zamanda sağlanması
D) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin
hukuki bir kuruluş olarak kabul edilmesi

24-Kurtuluş Savaşı Döneminde özellikle Anadolu’da
bir Pontus Rum Devleti’nin kurulmasını önlemek
amacıyla kurulan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Trakya-Paşaeli Haklarını Savunma Cemiyeti
B) Izmir Osmanlı Haklarını Koruma Cemiyeti
C) Trabzon Milli Hakları Koruma Cemiyeti
D) Adana ve Çevresi Haklarını Koruma Cemiyeti

25-Kurtuluş Savaşı’nda, aşağıdaki devletlerden hangisi,
Anadolu’da işgal gücü bulundurmamıştır?
A) Italya B) Yunanistan C) ABD D) Ingiltere

26-Amasya Genelgesi’nde vatanın bütünlügü ve bagımsızlıgının
tehlikede oldugu, Istanbul Hükümeti’nin
sorumlulugunu yerine getiremedigi ve ulusu yok olmuş
duruma düşürdügü belirtilmiştir.
Bu sözlerin Kurtuluş Savaşı hakkında aşağıdakilerden
hangisiyle ilgili bilgi verdiği savunulabilir?
A) Süresi B) Nedeni C) Programı D) Kadrosu

27-
I. TBMM’nin açılması
II. Istanbul’un resmen işgal edilmesi
III. Amasya Protokolleri’nin imzalanması
Yukarıdakilerden hangileri son Osmanlı Mebuslar
Meclisi’nde Misak-ı Milli’nin ilan edilmesinden
sonra ortaya çıkan gelişmeler arasındadır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II

28-
TBMM’NİN AÇILMASINDAN SONRA ÇIKAN AYAKLANMALARDAN KUVAY-I MİLLİYECİLERİN ÇIKARDIKLARI AYAKLANMALARI YAZINIZ.
1-

2-

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

bursluluk sinavi

2023 Bursluluk Sınavı Başvurlarını Nasıl Yapabilirim

2023 BURSLULUK SINAVI 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik …

4 Yorumlarınız

  1. Merhabalar, soruların cevaplarını nereden bulabiliriz? Yardımcı olur musunuz?

  2. çok güzel sorular

  3. gerçekten güzel inşallah burdan sorur hoca yhaaaaaaaaa

  4. güzel olmuş aferin Len

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir