Anasayfa / Ders Notları / İnkilap Tarihi 8. sınıf 1.dönem 2. yazılı sorusu

İnkilap Tarihi 8. sınıf 1.dönem 2. yazılı sorusu

Sosyal bilgiler öğretmenleri grubundan İbrahim Sönmez Hocamıza ait yazılı sorusunu sizlerlerle paylaşıyoruz.Hocamıza teşekkür ederiz.

http://sosyalbilgiler.org/indir/download.php?file=798inkilaptarihi8.sinif1donem2yazili.doc

Hakkında Sosyal Bilgiler

5 yorum

 1. çok güzel sorular var beğendim

 2. bunlar da ne yaaaa adam gibi bişey yok

 3. Parçaya göre M Kemal in yabancı basını takip etmesinin ve yabancı dil öğrenmesinin temel sebebi nedir?
  a- 1. Dünya savaşında Fransa ile savaşmamız
  b- Türk dilini önemsiz görmesi
  c- Batı dünyasını ve dünya siyasetini yakından takip etmek
  d- Öğrenimini Fransa da devan ettirmek için

  2-” 1909 da yapılan bu konuşmada Atatürk ün sözlerinde öne çıkan ana fikir nedir?
  a- Başarılı olmak için beni lider seçin
  b- Millet iradesini hâkim kılmanın yolu ekip çalışmasıdır
  c- Padişahımızın emirlerinin dışına çıkmamalıyız
  d- Padişahı tahtan indirip cumhuriyeti ilan etmeliyiz

  3-19.yy da Avrupa da hız kazanan sanayileşme ve bunun sonucu artan sömürgecilik yarışı, devletlerarası ekonomik yarışa ve rekabete dönüştü ayrıca Fransız ihtilali ile yayılan milliyetçilik akımı ile çok uluslu imparatorlukların yıkılma sürecini hızlandırarak, Avrupa da devletlerarası guruplaşmalara yol açtı
  Parçada geçen ifadelere göre hangi yargıya ulaşamayız?
  a- Sömürgecilik yarışı 1. dünya savaşının sebeplerindendir
  b- Ekonomik çıkarlar 19 yy siyasetinde etkili olmuştur,
  c- Osmanlı devletinin savaşa girme nedeni almanyaya güvenmekitr
  d- Milliyetçilik fikri savaşı başlatan nedenlerdendir

  4-Mondros ateşkes anlaşmasına göre itilaf devletleri istedikleri bölgeyi işgal edebileceklerdi. İşgalci devletler halkın ve dünya kamuoyunun bu haksız işgali duymaması için de anlaşma maddelerini de bu şekilde düzenlemişlerdir
  Buna göre Mondros ateşkes antlaşmasının hani maddesi bu amaca yöneliktir
  a- Çanakkale ve İstanbul boğazları işgal edilecek
  b- Haberleşme araçlarına el konulacak
  c- Doğuda altı il işgal edilecek
  d- Ordu terhis edilecek

  5- Kurtuluş savaşının amacının tam bağımsızlık olduğunu aşağıdaki sözlerden hangisi daha iyi özetlemektedir.
  a- Ya istiklal ya ölüm b- Yurtta sulh cihanda sulh
  c- TBMM nin üstünde bir güç yoktur d- Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.

  6-Herhangi bir devletin teknik, sınaî ve ekonomik desteğini memnuniyetle karşılarız. Örneğin Ankara veya Anadolunun bir başka şehrinin bir an evvel yapılıp kurulmasında ulaşım hizmetlerinin vb yapılmasında teklete bulunan sermaye sahiplerini severek kabul ederiz
  Yeterki bu sermaye sahipleri devlet ve milletimizin hâkimiyet ve bağımsızlığına yönelik gizli emelleri bulunmasın.
  Atatürk ün bu ifadelerine göre hangi yargıya ulaşabiliriz
  a- Ekonomik ilişkilerde diğer devletlerle birlikte hareket etmeyeceğiz
  b- Bize teknik ve parasal yardım yapan bir devletin himayesini kabul edelim
  c- Bağımsızlığımıza saygı gösteren her devletle işbirliğine varız
  d- Ülkemizi işgal eden devletler bize tazminat ödemeli

  7-Aşağıda verilen olaylar dan hangisinde birinci olay ikinci olayın sebebi olamaz?
  a- Misak ı milli nin kabulü→ İstanbul un işgali
  b- Amasya görüşmeleri→ Son Osmanlı mebuslar meclisinin açılması
  c- İstanbul un işgali → TBMM nin açılması
  d- Lozan barış anlaşması → Kurtuluş savaşının başlaması savaşının başlaması

  8-Misak ı milli de alınan kararlardan hangisi ekonomik bağımsızlığın önemini anlatır?
  a- Türk vatanının tümü ayrılmaz bir bütündür
  b- Kapitülasyonlar kaldırılmalıdır
  c- Gayr ı Müslim azınlığa diğer ülkelerin Türklere verdiği hak kadar. Haklar verilir
  d- Türklerin yaşadığı illerde halkoyuna başvurulmalıdır.

  9- *23 Nisan 1920 de TBMM açıldığın da “cumhuriyet kavramı “ 29 Ekim 1923 e kadar kullanılamamıştır
  *1 Kasım 1922 de saltanat kaldırıldığında halifelik devam etmiştir
  * 3 Mart 1924 te ise halifelik kaldırılmıştır.
  M. kemal in bu icraatları ile ilgili hangi yorumu yapabiliriz?
  a- İnkılâplar itilaf devletlerinin desteği ile yapılmıştır
  b- Padişahtan çekinildiği için inkılâplar sırayla yapılmıştır
  c- İnkılâplar aşamalı olarak şartlar olgunlaşınca yapılmıştır
  d- İnkılâplar halkın isteğiyle yapılmıştır

  10- * TBMM ye karşı isyan edenlere karşı, TBMM Hıyanet i Vataniye Kanunu çıkarmış İstiklal Mahkelerinde isyancıları cezalandırmıştır
  *Şeyh Said isyanından sonra Takrir i Sükûn kanunu çıkarılarak isyancılar yine İstiklal Mahkemelerinde yargılanmıştır.
  TBMM nin bu iki olayın çözümündeki tutumu ile ilgili hangi yargıya ulaşabiliriz?
  a- TBMM yargı yetkisini kullanmıştır b-TBMM isyanlara karşı yetersiz kalmıştır
  b- İsyanları itilaf devletleri desteklemiştir d-Bu kanunlar İsviçre den alınmıştır

  11-Kazım Karabekir Paşa 1920 de daha önceden yapılan anlaşmaya göre ordularını terhis etmemiş ve doğu cephesinde Ermenileri yenmiştir.
  Kazım paşa ordusunu terhis etmeyerek hangi anlaşmaya uymadığını ortaya koymuştur?
  a- Mondros ateşkes b- Lozan konferansı c- Mudanya ateşkes d- Gümrü antlaşması

  12 -“….eskimiş olan çürük yönetimi yıkmak milleti hakim kılmak………”
  “ egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”* “TBMM nin üstünde bir güç yoktur”
  M. kemal ait farklı zamanlarda söylenmiş bu ifadeler onun daha sonra hangi inkılâbı gerçekleştireceğinin bir ifadesidir?
  a- Medeni kanun b- Saltanatın kaldırılması c-Tevhidi tedrisat d-Latin harflerinin kabulü

  13-İzmir iktisat kongresinde:
  “ Hammaddesi yurt içinden temin edilen sanayi dalları kurulmalıdır ve yerli malı kullanımı teşvik edilmelidir.”
  Kongrede alınan bu karalarla ulaşılmak istenen amaç nedir?
  a-Yabancı ülkelerle ticaret tamamen yasaklanmalıdır b-İç piyasayı yabancı etkisinden arındırmak
  c-Rekabete dayalı ekonomi oluşturmak d-Yatırımları özel teşebbüsçünün yapmasını sağlamak

  14-*1921 anayasasında TBMM kuvvetler birliği ilkesine göre çalışmıştır
  *1924 anayasası çeşitli değişikliklerle 1960 yılına kadar uygulanmıştır
  *1960 ve daha sonra 1982 yıllarında yeni anayasalar kabul edilmiştir
  * yeni bir anayasa çalışması bugünlerde devam etmektedir
  Bu açıklamamalara göre hangi yargıya ulaşabiliriz?
  a) Toplumsal ihtiyaçlar ve zamanın şartlarına göre anayasalar değiştirilir
  b) En uzun süre uygulanan anayasa 1921 anayasasıdır
  c) 1982 anayasasından sonra yeni bir anayasaya ihtiyaç yoktur
  d) Kuvvetler birliği ilkesi her anayasada uygulanmıştır

  15- Türk denizcilerinin kendi kara sularımızda ticaret yapabilme hakkını aşağıdakilerden hangisi ile elde etmiştir?
  a- Teşkilat ı Esasiye b- Lozan anlaşması c- Kabotaj kanunu d-Tevhid i Tedrisat

  16- “Büyük devletler kuran atalarımız , büyük ve kapsamlı uygarlıklar kurmuşlardır. Bunu aramak incelemek , Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur. “ diyen Atatürk hangi çalışmayı başlatmıştır
  a) Yeni Türk harflerini kabul etmiştir b-Türk Tarih Kurumunun kurulmasına öncülük etmiştir
  b- İzmir iktisad kongresini toplamıştır d-Türk dil kurumuna öncülük etmiştir

  17-Şeyh Said İsyanı ve Menemen Olayının çeşitli sonuçları olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu iki olayın demokrasinin gelişimini engelleyen olumsuz bir sonucudur?
  a) Olaylarda pek çok kişinin ölmesi
  b) Musul un Irak a bırakılması
  c) Çok partili hayata geçiş denemelerinin sonuçsuz kalması
  d) İsyancıların istiklal mahkemelerinde yargılanmaları

  18-Medeni Kanunun kabulü ile Türk kadınına hangi haklar tanınmıştır?

 4. 2010-2011 8.Sınıf 2.Dönem 1.İnkılap Tarihi Yazılı Soruları

  1.) * Halifeliğin kaldırılması

  * Saltanatın kaldırılması

  . * Medeni kanunun kabulü gibi inkılaplarla hangisi amaçlanmıştır?

  A) İslam ülkelerini örnek almıştır.

  B) Laikliğin önündeki engelleri aşmak

  C) Çağdaşlığa önem vermiştir

  D) Ekonomik kalkınmayı hızlandırmak.

  2) TBMM açılıncaya kadar milli mücadeleyi aşağıdakilerden hangisi yönetmiştir?

  A)Temsil Heyeti B)Misakı Milli C)İstanbul Hükümeti D)Padişah

  3) Aşağıdakilerden hangisi Şeriye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılıp yarine Diyanet İşleri Başkanlığının kurulmasının amaçlarından biri olamaz?

  A)Laiklik ilkesinin oturmasını sağlama

  B)Dinin devlet işlerine müdahalesini engelleme

  C)Dini yaşamı düzenleyen yeni bir kurum açma

  D)İslam dinini meclisteki çalışmaları etkilemesini sağlama

  4). Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Laiklik ilkesi ile alakalı değildir?

  A) Saltanatın kaldırılması

  B) Halifeliğin kaldırılması

  C) Medeni kanunun kabulü

  D) Millet mekteplerinin açılması

  5). Hangisi halifeliğin kaldırılmasının nedenlerinden biri değildir?

  A) Siyasi bir kurum gibi davranması

  B) Laikliğin önünde bir engel olması

  C) Cumhuriyetin dine karşı olması

  D) Yapılacak yeniliklere engel olması

  6) Aşağıdakilerden hangisi Milliyetçilik ilkesi ile ilgili değildir?

  A) TTK’nın kurulması

  B) Yeni Türk harflerinin kabulü

  C) Türk diline önem verilmesi

  D) Halifeliğin kaldırılması.

  7.) I.— Harf inkılabı

  II.— Soyadı kanunu

  III.—Tevhid-i Tedrisat Kanunu

  IV.—Saltanatın kaldırılması

  Yukarıdaki gelişmelerin doğru kronolojik sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) IV -I-II-III B) IV-I-III-II

  C) IV-III- I-II D) IV-III-II- I

  8.) Hangisi Kuvayı Milliye’nin doğmasının nedenlerinden biri değildir?

  A) Anadolu’nun işgal edilmesi

  B) Bağımsız yeni bir devlet kurmak istenmesi

  C) Azınlıkların faaliyetleri

  D) Osmanlı yönetiminin işgaller karşısındaki duyarsızlığı

  9) -Yunanlıların saldırı gücü azaldı

  -Fransa ile Ankara antlaşması imzalandı

  -M.Kemal’e Gazilik ünvanı verildi.

  Yukarıda verilen bilgiler hangi savaş sonu-

  cunda gerçekleşmiştir?

  A-) Sakarya Meydan Muharebesi

  B-) Büyük Taaruz ve Baş.Mey.Muharebesi

  C-) II.İnönü zaferi

  D-) Kütahya-Eskişehir Muharebeleri

  10) “Benim hayatta yegane şerefim, servetim Türklük’ten başka bir şey değildir” Mustafa Kemal’in bu sözü hangi ilke ile ilgilidir?

  A) Milliyetçilik
  B) Cumhuriyetçilik
  C) Halkçılık
  D) Devletçilik

  11) Osmanlı devletinin IDünya savaşına sokulmasında öncelikle hangi özelliği etkili olmuştur.

  A)Siyasi gücü B) Dinsel yapısı

  C)Stratejik konumu D) Ekonomik yapısı

  12) Aşağıdakilerden hangisi sanayi devriminin sonuçlarından biri değildir?

  A) İşçi sınıfının öneminin artması

  B) Hammadde ihtiyacının artması

  C) Milliyetçilik düşüncesinin çıkması

  D) Köyden kente göçün artması

  13) Mustafa Kemal’in “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” sözü aşağıdaki ilkelerin hangisi ile doğrudan ilgilidir?
  A) Devletçilik
  B) Laiklik
  C) İnkılâpçılık
  D) Cumhuriyetçilik

  14) Amasya Genelgesi’nde “Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.” kararı yer almıştır. Bu karar aşağıdaki ilkelerin hangisinin uygulanmasını sağlamıştır?
  A) Ulusal egemenlik
  B) Yurtta barış dünyada barış
  C) Akılcılık ve bilim
  D) Batılılaşma ve çağdaşlaşma

  15) Çağdaşlaşma; Milletin refah ve bolluk içerisinde yaşamasını sağlamak toplumu geliştirmektir. Her alanda çağa ayak uydurmaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi çağdaşlaşmaya bir örnek olamaz?
  A) Saltanatın kaldırılması
  B) Tarımda makineleşme
  C) Takvim ve ölçülerde yenilik
  D) Ankara’nın başkent oluşu

  16) Sosyal eşitlik ve fırsat eşitliği gibi kavramlar Atatürk ilkelerinin hangisinin temelini oluşturur?
  A) Laiklik
  B) Halkçılık
  C) Milliyetçilik
  D) Devletçilik

  17.) Aşağıda verilen kelimeleri cümlelerde uygun şekilde doldurunuz.(20puan)

  a.) Ekonominin geliştirilmesi için İzmir’de bir iktisat kongresi toplandı

  b.) Cumhuriyet rejimine karşı çıkarılan ilk isyan…………………………………isyanıdır.

  c.) Yapılan yenilikler sayesinde eğitim de kadın erkek arasında ……………sağlanmıştır.

  d.) Ülkemizde okur yazar oranının artırılması için ……………… devriminin yapılması gerrkiyordu.

  e.) Türk denizlerindeki egemenlik hakkı ……………… Kanunu ile Türk milletine eçmiştir.

  f.) Ülkemizin ilk muhalefet partisi ……… …………………………..dir.

  g.) ……………………. Kanunu ile unvan ve lakapların kullanılması yasaklanmıştır.

  h.) TBMM isyancılara karşı …………………………….

  ………………………….. kanunu çıkarmıştır.

  ı.) Hicri ve Rumi takvimler kaldırılarak yerine ……………… takvimi kullanıldı.

  i.) Doğu sınırımız …………………… Antlaşması ile bugünkü halini almıştır.

  18.) Aşağıdaki inkılaplar hangi alanlarda yapılmıştır ? Karşısına yazınız.(12p)

  a) Tekke ve Zaviyelerin kapatılması :

  b) Tevhid-i Tedrisat Kanunu :

  c) Soyadı kanunu :

  d) Saltanatın kaldırılması :

  e) Takvimde değişiklik :

  f) Çok partili rejim denemeleri:

  20.) Eğitim alanında yapılan yenilikler nelerdir?

  (5p)CEVAP:

  21.).Kabotaj Kanununu açıklayınız.(5p)

  CEVAP:

  22.). Tekalif-i Milliye emirleri hangi savaş öncesinde ve neden çıkarılmıştır?(10p)

  CEVAP:

  NOT:1-16.sorular3’er , ,sınav süresi 40 dk’dır. BAŞARILAR…

 5. bana yazılı sorularını koyun

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Orhun Yazıtları’nın Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi

Orhun Yazıtları’nın Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi İpek yolu Asya, Afrika ve Avrupa’yı bir birbirine ...