I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DURUM VE SAVAŞIN BAŞLAMASI TEST SORULARI

I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DURUM VE SAVAŞIN BAŞLAMASI
– Aşağıdakilerden hangisi ıslahat kelimesinin karşılığıdır?
A) Yıkım B) Medeniyet C) Yenilik D) Devrim
– Hükümdarın yanında bir meclis ve anayasanın da yer aldığı yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teokrasi B) Meşrutiyet C) Cumhuriyet D) Mutlakiyet
-Aşağıdakilerden hangisi ilk sanayi devletidir?
A) İngiltere B) Fransa C) İtalya D) Rusya
– 31 Mart Olayının amacı nedir?
A) Osmanlıyı parçalamak B) Meşrutiyeti yıkmak
C) Padişahı tahttan indirmek D)Maliyeyi düzeltmek
– -Trablusgarp İtalya’ya verildi. –Oniki Ada geçici olarak İtalya’ya bırakıldı.
Yukarıda maddeleri verilen antlaşma hangisidir?
A) Mondros B) Sevr C) Uşi D) Atina
——————————————————————————————————————————–
– Rusya’nın Panslavizm politikasından etkilenen Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve
Karadağ Osmanlıya karşı I. Balkan Savaşını başlatmıştır.
Buna göre I. Balkan Savaşının başlamasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sömürgecilik B) Kapitülasyon C) Sanayileşme D) Milliyetçilik
– Uşi Antlaşması hangi devletle yapıldı ve neresi verildi?
A) İngiltere- Mısır verildi B) Fransa- Güney Doğu Anadolu Bölgesi verildi
C) İtalya- Trablusgarb verildi D)Rusya- Batum verildi
– Sömürgecilik anlayışı hangi olay sonunda gerçekleşmiştir?
A) I. Dünya Savaşı B) Sanayi İnkılabı C) Fransız İhtilali D) Osmanlının zayıflaması
– I. Dünya Savaşı öncesi devletler arası bloklaşmanın en önemli nedeni nedir?
A) Sömürge yarışı B) Dini farklılıklar C) Rejim farklılıkları D) Fransız İhtilali
– I. Dünya Savaşı öncesinde Avrupa’da İngiltere ve Fransa İtilaf Devletlerini, Almanya ve İtalya ise İttifak Devletlerini oluşturuyordu.
Almanya ve İtalya’nın İtilaf Devletlerinin karşısında yer almasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Almanya ve İtalya’nın siyasi birliğini geç kurması B) Almanya ve İtalya’nın sömürge arayışı
C) Almanya ve İtalya’nın sınır sorunlarının olması D) İngiltere ve Fransa’nın dost olması
– Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletlerinden birisi değildir?
A) İngiltere B) Fransa C) Bulgaristan D) Rusya
– Sanayileşmenin 19. yüzyılda kazandığı hız, gelişen sömürgecilik uluslararası diplomasi
çalışmalarını engelledi. Mücadele Avrupa devletleri dışına da kaydı ve bloklaşan devletler
arasında I. Dünya Savaşı başladı.
Yukarıdaki bilgilere bakılarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine varılamaz?
A) Dünya barışı korunamamış B) Ülkeler arasım çözümler yetersiz kalmış
C) Dünya güç dengesi sağlanmış D) Devletler arası gruplaşmalar olmuş
————————————————————————————————————————————
– Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşının gerçek sebepleri arasında gösterilemez?
A) Bloklaşma hareketleri B) Sömürgecilik
C) Ülkeler arası çıkar çatışmaları D) Avusturya Macaristan velihattinin öldürülmesi
– Birinci Dünya Savaşının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmaz?
A) Fransız-Alman düşmanlığı B) Rusya’nın Balkanlar’da söz sahibi olmaya çalışması
C) İtalya’nın Trablusgarp’a saldırması D) Almanya ve İngiltere arsındaki ekonomik rekabet
– Birinci Dünya Savaşı’nın İtilaf Devletleri tarafından kazanılmasını sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rusya’da ihtilal çıkması B) İtilaf Devletleri’nin Çanakkale savaşlarında yenilmesi
C) İtalya’nın İtilaf Devletleri’ne katılması D) ABD’nin İtilaf Devletleri’nin yanında savaşa girmesi

– I. Dünya Savaşına girerken Wilson Prensiblerini hangi ülke yayınladı?
A) Almanya B) İtalya C) İngiltere D) ABD
-Wilson ilkeleri, aşağıdaki konulardan hangisinin Türk kamuoyunda tartışılmasında etkili oluştur?
A) Manda ve himaye fikrinin B) Sömürgeciliğin C) Cumhuriyetçiliğin D) Milliyetçiliğin
– I- Savaşı kazanan devletler, yenilen devletlerden toprak almayacak. II-Uluslar kendi
geleceğini kendi belirleyecek, hiçbir ulus başkasının egemenliğine sokulmayacak.
Wilson İlkelerinin bu maddelerine uyuyor gözükmek için İtilaf Devletleri, sömürü için nasıl bir yol izledi?
A) İşgallere son verdi B) Manda ve Himaye politikasını izledi
C) Osmanlı ile Sevr’i imzaladı D) Amerika’ya toprak verdi
– Rusya niçin I. Dünya Savaşından çekilmiştir?
A) Yenildiği için B) Osmanlı ile dost olmak için
C) Rus çarı öldüğü için D) İçinde devrim olduğu için
– I-İngiltere II- Fransa III- Rusya IV- İtalya V- Almanya
Yukarıdaki devletlerden hangileri Kurtuluş Savaşında yurdumuza asker çıkarmamışlardır?
A) I, II, III B) IV, V C) III, V D) III, IV, V
– Osmanlı Devletinin paylaşılması tasarılarında Yunanistan’a da pay verilmesi aşağıdakilerin hangisinde
gerçekleşmiştir?
A) Uşi Antlaşması B) Amasya Görüşmeleri C) Sevr Antlaşması D) Paris Konferansı

-Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşının sonuçları arasında sayılamaz?
A)Yeni devletler kuruldu. B) Yeni rejimler ortaya çıktı
C) İkinci Dünya Savaşına zemin hazırladı. D) Sömürgecilik sona erdi

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

ortacag donemi

Orta Çağ’da Ekonomi Özet

ORTA  ÇAĞ’DA EKONOMİ A)TARIM Feodalizm (Derebeylik): Batı Roma’nın yıkılmasıyla güvenlik ve geçim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla …

3 Yorumlarınız

  1. Pardon acil demek istedim

  2. Bu soruların yanıtları varmı acaba. Ben bulamadım da varsa gönderir misiniz acaba açılmalı! !!!!

  3. kötüüüüüü

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir