GENELGE VE KONGRELER, MEBUSAN MECLİSİ SBS TEST ÇÖZ

GENELGE VE KONGRELER, MEBUSAN MECLİSİ,
——————————————————Amasya———————————————————-
– Aşağıdakilerden hangisi Amasya genelgesi için söylenemez?
A)Milli egemenlikten bahsedilmiştir. B) Kurtuluş Savaşının gerekçesi belirtilmiş
C)Sivas Kongresine çağrı yapılmış D) Manda ve Himayeye karşı çıkılmış
– Amasya Genelgesi’nde yer alan “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve iradesi kurtaracaktır.” sözüyle aşağıdakilerden han¬gisi vurgulanmak istenmiştir?
A) Mebusan Meclisi’nin kapatılması B) Azınlıklara yeni haklar verilmesi
C) Misak-ı Millî’nin kabul edilmesi D) Kurtuluş Savaşı’nı kimlerin yapacağı
– Amasya Genelgesi’nde yer alan kararlardan bazıları şunlardır:
I. Vatanın bütünlüğü ve ulusun bağımsız¬lığı tehlikededir.
II. Sivas’ta ulusal bir kongre toplanacaktır.
III. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.
IV. Kongreye katılacak delegelerin hemen yola çıkarılması gerekmektedir.
Buna göre, Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesini ve dayanağını belirten Genelge maddeleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) I ve II B) I ve III C) I ve IV D) III ve IV
-19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan M. Kemal milletin kendi kaderini kendi çizmesi gerektiğini ilk nerede
bildirmiştir?
A) Amasya Genelgesinde B) Amasya Görüşmesinde C) Erzurum Kongresinde D) TBMM’yi açtığında
Amasya genelgesindeki: “Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir.” sözü Kurtuluş
Savaşının neyini ifade eder?

A) Amaç B) Gerekçe C) Yöntem D)Teknik
– Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesindeki çağrı üzerine toplanmıştır?
A) Amasya Genelgesi B) Erzurum Kongresi C) Sivas Kongresi D)Alaşehir Kongresi
– Amasya Genelgesindeki “Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.”
Maddesi ne bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A) Halk kendini kurtaracaktır B) Manda ve Himayeye ilk kez tepki gösterilmiştir.
C) Kurtuluş Savaşının yöntemi açıklanmıştır D)Ulusal bağımsızlıktan bahsedilmiştir
– I- Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir.
II- Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
III- Milletin sesini dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak milli kurul oluşturulacak.
IV- Sivas’ta milli kongre toplanacaktır.
Yukarıdaki Amasya Genelgesi hükümlerine bakarak hangi maddelerinden yeni devlet kurulacağı çıkarılır?
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) IV ve I
– Amasya Genelgesi’nde yer alan, “Her türlü etki ve denetimden uzak milli bir heyet oluşturulmalıdır.” maddesine bakılarak;
I.Ulusal çıkarlar korunmak istenmiştir.
II. Milli irade ön plana çıkarılmıştır.
III. Saltanat ve hilafetin gücü korunmuştur.
gibi yargılardan hangileri söylenebilir?
A) Yalnız l B) l ve II C) l ve III D) II ve III
– Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki kararlarından hangisinin, Osmanlı Devletinin rejiminin değiştirileceği ve
milli iradenin etkin olacağı bir yönetimin amaçlandığı daha çok söylenebilir?

A) Sivas’ta bir kongre toplanacak B) Ulusal güçler hiçbir koşulda dağıtılmayacaktır.
C) Askeri birlikler terhis edilmeyecek D) İstanbul Hükümeti görevini yapmamaktadır
– I.İstanbul Hükümeti üzerine aldığı görevi yerini getirememektedir.
II. Milletin sesini ve haklılığını Dünyaya du¬yuracak milli bir kuruluşa ihtiyaç vardır.
Yukarıda Amasya Genelgesi’nin iki maddesi verilmiştir.Buna göre aşağıdakilerden han¬gisi amaçlanmaktadır?
A) Laik bir devlet düzeni B) Kuva-yi Milli’ye birliklerinin yaygınlaştırıl¬ması
C) Halifelik makamının kaldırılması D) Bağımsız, milli bir hükümet kurulması
-Aşağıdakilerden hangisi, Amasya Genelgesi’nde yer almaz?
A) Milletin işgalcilere karşı mücadele etmesi gerektiği D) İstanbul Hükümeti’nin görevini yapmadığı
B) Kurtuluş Savaşı’nın milletin gücü ile kazanılabileceği C) Manda ve himayeye karşı çıkılması
———————————————————-Erzurum———————————————————-
-Toplanış yönü ile bölgesel fakat aldığı kararlar ulusal olan kongre hangisidir?
A) Erzurum B) Sivas C) Amasya D) Havza
– Millî mücadelede, Osmanlı Hükümeti’nin üzerine düşen görevleri yapamadığı tak¬dirde geçici bir hükümet kurulması kararı, ilk olarak nerede alınmıştır?
A) Erzurum Kongresi’nde B) Misak-ı Millî’de C) Sivas Kongresi’nde D)Amasya Görüşmeleri’nde
– Erzurum Kongresi’nin toplamış açısından yöresel fakat kararları açısından ulu¬sal olduğunu söylenir.
Kararlarının ulusal olduğu aşağıdaki açıklamaların hangisi ile anlaşılır?

A) Alınan kararların padişah yönetimini eleştirmesi
B)Alınan kararların bütün Türkiye’yi kurtarmayı amaçlaması
C) Alınan kararların işgalci devletlere bildiri özelliği taşıması
D) Alınan kararların sadece Doğu Anadolu Bölgesi’nde geçerli olması
– Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi için söylenemez?
A) Toplanış yönüyle bölgeseldir B) Aldığı kararlar ulusaldır
C) Yurttaki tüm milli cemiyetler birleştirildi D) Vatanın bütün ve parçalanamayacağı dile getirildi
– Erzurum Kongresi’nde alınan kararlardan bazıları şunlardır; – Manda ve himaye kabul edilemez,
– Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünmez. -Azınlıklara milli bütünlüğümüzü zedeleyici
ayrıcalıklar verilemez.
Genelgenin bu maddelerine dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşabiliriz?
A) İşgallere karşı vatanın savunulması gerektiği B) İtilaf devletleri ile işbirliği yapma
C) Osmanlı Devleti’nin çöküntü içinde olduğu D) İstanbul hükümetinin görevini yerine getiremediği
—————————————————-Sivas——————————————————————-
– Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi için söylenemez?
A) Milli Cemiyetler birleştirildi B) Manda ve Himaye kesin reddedildi.
C) Temsil kurulu bütün yurdu temsil edecek D) Azınlıklara ayrıcalık tanınacağı belirtildi
– Yurttaki bütün cemiyetler hangi kongrede birleştirildi?
A) Amasya B) Alaşehir C) Erzurum D) Sivas
– Sivas Kongresi’nde, Anadolu ve Trakya’da daha önce kurulmuş olan çeşitli cemiyetler; “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adıyla tek çatı altında toplanmışlar¬dır.
Bu kuruluşların tek çatı altında toplanmasıyla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
A) Güçlerin birleşmesini sağlamak B) Halkın düşüncelerine önem vermek
C) Demokrasiye olan inancı geliştirmek D) Osmanlı hükümetiyle işbirliği yapmak
– Kurtuluş Savaşı sırasında İrade-i Milliye Gazetesinin yayınlanmasındaki temel amaç nedir?
A) Mebusan Meclisini açmak B) Kongrelerin yapılmasını sağlamak
C) Ulusal bilinci uyandırmak. D) İstanbul Hükümeti ile haberleşmek istemesi


-Sivas kongresinde işgallere karşı kurulan milli varlığa yararlı cemiyetler “Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti” adıyla tek çatı altında toplanmıştır.

A) Demokratik bir ortam oluşturmak B) İstanbul hükümeti ile işbirliği yapmak
C) Bölgesel işgalleri durdurma D) Milli güçlerin birleşmesini sağlamak
– Sivas Kongresi’nin temel amacı neydi?
A) Temsil Heyetini oluşturmak B) Doğu Anadolu’yu Ermenilere karşı korumak
C) Cumhuriyeti ilan etmek. D)Vatanın bağımsızlığının nasıl sağlanacağını kararlaştırmak
-Sivas Kongresi’ni Erzurum Kongresi’nden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A)İstanbul Hükümeti’nin görevini yeterince yerine getiremediğinin açıklanması
B)Sivas Kongresi’nde yurdun tamamının temsil edilmesi
C)Vatanın bütünlüğü ve parçalanmazlığının dile getirilmesi
D)Yabancı işgallere karşı mücadele düşüncesi üzerinde durulması
————————————————————————————————————————————

– I- Amasya Genelgesi II- Erzurum Kongresi III- Sivas Kongresi IV- Havza Genelgesi
Yukarıdaki Kongrelerden hangisi yada hangilerinde Manda ve Himayenin reddine karar verilmiştir?
A) I-II B) II-III C) III- IV D) I- IV
– Mustafa Kemal başkanlığında sadece doğu illeri için toplanan Erzurum Kongresinde milli
kararlar alınmış, Sivas Kongresinde tüm milli cemiyetler birleştirilmiştir. Manda ve himaye
reddedilirken padişah ve halifenin konumu sonraya bırakılmıştır.
Yukarıdaki bilgiye bakarak Milli Mücadelenin öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstanbul Hükümeti ile işbirliği yapmak B) Ulusal egemenliğe dayalı yeni bir devlet kurmak
C) Saltanat ve halifeliği kaldırmak D) İşgallere son verip bağımsızlığı sağlamak
– Kongrelerde alınan hangi karar tam bağımsızlık fikrinin kabul edildiğini gösterir?
A) Manda ve Himaye kabul edilemez B) Geçici hükümet kurmak zorunludur
C) İstanbul hükümeti görevini yapmamaktadır D) Mebusan meclisi derhal toplanmalıdır
————————————————–Amasya gör.—————————————————————
– Amasya Görüşmelerinin amacı nedir?
A) İstanbul hükümetinin temsil heyeti ile anlaşmak istemesi B)M. Kemal’i engellemek
C)Kurtuluş Savaşında Almanya’nın yardımını sağlamak D)TBMM’yi açmak

– Son Osmanlı Mebussan Meclisinin açılmasına nerede karar verildi?
A) Amasya Genelgesi B) Amasya Görüşmeleri C) Sivas Kongresi D) Misak- ı Millide
– – İstanbul hükümeti resmen Temsil Heyetini tanıdı. -Meclisin tekrar toplanmasını sağladı.
Yukarıda özellikleri verilen olay hangisidir?

A) Amasya Görüşmeleri B) Amasya Genelgesi C) Sivas Kongresi D) Kuvay-i milliye
-Amasya Görüşmelerinin yapılmasında M. Kemal’in amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Sivas Kongresi kararlarını kabul ettirmek B) Padişahla barışmak istemesi
C) İtilaf Devletlerinin desteğini almak D) TBMM’nin açılmasını sağlamak
———————————————————————————————————————————
-Aşağıdakilerden hangisi Temsil Heyetinin Ankara’ya taşınmasının sebeplerinden birisi değildir?
A)Ankara’nın başkent olması B) Ankara’da ulaşımın kolay olması
C)İstanbul’a yakın olması D) Batı cephesine yakın olması

MİSAK-I MİLLİ
– İstanbul hangi olaydan sonra işgal edildi?
A) Amasya Genelgesi B) Amasya görüşmeleri C) Misak-ı Milli D) Erzurum Kongresi
– Aşağıdakilerden hangisi İtilâf devletleri’nin İstanbul Hükümetine olan baskılarını artırma¬sına ve bu devletlerin İstanbul’u resmen İşgal etmelerine bahane olmuştur?
A) Atatürk’ün Samsun’a çıkması B) Amasya Genelgesi’nin yayınlanması
C) Misak-ı Millî kararlarının alınması D) Sivas Kongresi’nin toplanması
– Misak-ı Milli ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kurtuluş Savaşının amaçları belirlendi. B) Düzenli ordunun kurulması kararlaştırıldı kuruldu.
C) Milli sınırlar tespit edildi. D) İstanbul resmen işgal edilmesine sebep oldu.
Misak-ı Milli’nin kabulü aşağıdaki olaylardan hangisine sebep oldu?
A) M. Kemal’in tutuklanmasına B) İngilizlerin Kurtuluş Savaşını desteledi
C) İstanbul’un işgaline D) Kongrelerin yapılmasına
İtilaf devletlerinin İstanbul’u işgal etmelerine neden olan olay, aşağıdakilerden hangisidir?
A)Misâk-ı Milli’nin kabul edilmesi
B)Sivas Kongresi’nin toplanması
C)Amasya Görüşmeleri’nin yapılması
D)Anadolu’da ayaklanmaların başlaması
– Son Osmanlı Meclisi, Erzurum ve Sivas Kongrelerindeki kararları vatan sınırlarını belirleyen belge (Misak-ı Milli) olarak kabul etmiştir. İtilaf devletleri ise bu karar üzerine Osmanlı Meclisini kapatmıştır.
Osmanlı Meclisi’nin dağıtılıp kapatılması aşağıdaki oluşumlardan hangisini hızlandır¬mıştır?
A) Kuva-yi Milliye’nin güçlenmesini B) TBMM’nin Ankara’da açılmasını
C) Milli Cemiyetlerin birleşmesini D) Kurtuluş Savaşı’nın başlamasını
– Aşağıdaki konulardan hangisi Misak-ı Millide karara bağlanmadı?
A) Sınırlar B)Kapitülasyonlar C) Azınlık hakları D) Meclisi Mebusan’ın açılması
– Aşağıdakilerden hangisi Misak-ı Milli kararlarına göre halk oylaması istenen yerlerden birisi değildir?
A) Ankara B) Batı Trakya C) Kars D) Ardahan
-Misak-ı Milli içinde Kapitülasyonların kaldırılmak istenmesinin esas amacı nedir?
A) Saltanatı kaldırmak B) Halifeliği kaldırmak C) Ulusal bağımsızlık D) Cumhuriyeti ilan etmek
– Kurtuluş Savaşında ilk olarak aşağıdakilerden hangisi ile vatanın sınırları tespit edilmiştir?
A)Misak-ı Milli B) Amasya Genelgesi C) Amasya Görüşmeleri D)Lozan Antlaşması
– Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un işgalinin bir sonucu değildir?
A) Osmanlı Mebussan Meclisi kapandı B) Padişah tahtan indirildi
C) Milli mücadele taraftarları tutuklandı D) II. Meşrutiyet sona erdi
– Aşağıdakilerden hangisinde Kurtuluş Savaşı’nın amaçları belirlendi?
A)Lozan Barış Antlaşması B)Misak-ı Milli C)Mudanya Antlaşması D)Mondros Antlaşması
– Son Osmanlı Mebusan Meclisinin Misak-ı Millî kararlarını alması İstanbul’un işgaline neden olmuştur.
İstanbul’un işgalinin aşağıdakilerden hangisine sebep olduğu söylenebilir?
A) Sevr’in Türk milletince kabul edilmesine B) Ankara’da TBMM’nin açılmasına
C) İtilâf devletlerinin TBMM’yi tanımalarına D) Padişahın güçlenmesine

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

2023 Öğretmen Seminer Konuları ve Süreleri

2023 Öğretmen Seminer Konuları ve Süreleri

10 Yorumlarınız

 1. onları yapamadınızmı

 2. 1 e D dedikten sonra 12 ye nasıl C dedin

 3. tolga belki yanlış yaptı.
  xD

 4. tolga sanden cevap isteyen oldu mu burda okul 2.si dururken

 5. Ben soruları çözdüm ve ilk sorudan itibaren paylaşıyorum cevapları hepinize yardımcı olur umarım.İlk sorudan itibaren kendiniz sayarak cevaplara bakabilirsiniz.malum soruların başında kaçıncı soru olduğu yazılmamış.

  1.D
  2. D
  3. B
  4. A
  5. B
  6. C
  7. B
  8. A
  9. B
  10.D
  11. D
  12. C
  13. A
  14. A
  15. B
  16. C
  17. A
  18. D
  19. D
  20. A
  21. C
  22. D
  23. D
  24. C
  25.B
  26.D
  27. A
  28. A
  29. C
  30. A
  31. D(Tam emin değilim)
  32. C
  33. C
  34. C
  35. B
  36. C
  37. C
  38. A
  39. B
  40. D
  41. A
  42. C
  43. A
  44. C
  45. B
  46. B

  HERKESE BAŞARILAR;)

 6. bunun cevaplarını biri koyabilir mi çok lazım oldu.Lütfen ivedi bir şekilde koyalım.

 7. ay çok tatlı sorular bunlar canım

 8. süpermiş

 9. yaa bu kadar olur yaa yuh ohaa çüüşşş, ne güzel sorular yapmışsınz çok hoş gel görki cevaplar yok, şu cevapları yayınlayın ya.. ne tuhaf insanlarsınız ya hangi zihniyet sorru yapıp cevao vermez.:D ingilizmisin yoksa sen:D:D:D

 10. cevapalrı yokmu acaba bi zahmet koyarmısınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir