Ders dışı serbest etkinlik

Bu bağlamda:

1)  Eğitim kurumu müdürlükleri, okullarında yürütülecek ders dışı eğitim çalışmalarının hangi tür çalışmalar olacağını ders yılı içerisinde saptayarak, bu çalışmaların yürütülmesinde esas olacak programı hazırlayacak ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmasından sonra yürürlüğe koyacaklardır.

2)    Ders dışı eğitim çalışmalarını yürüten öğretmenlere bu çalışmaları karşılığında ödenecek ek ders ücreti, haftada 6 saati ve ilgili okulda bir ders yılında okutulacak toplam ders saati sayısının %5’ini geçemeyeceğinden, hazırlanacak eğitim programlarının bu sınırlılıkta olmasına dikkat edilecektir.

3)    Okulun bir ders yılındaki toplam ders saatinin hesaplanmasında, dersler yönüyle herhangi bir sınırlandırma yapılmayacak, o okuldaki her sınıf ve şubede ders programına göre ders yılı içerisinde okutulması gereken tüm derslerin ders saati süreleri toplamı dikkate alınacaktır. Bu süre, her bir ders dışı etkinlik için ayrı ayrı değil, o okulda bu kapsamda yapılacak etkinlikler için kullanılabilecek toplam ders saati süresi olacaktır. Bu bakımdan, her bir etkinliğin ders saati cinsinden ne kadar bir süreyi kapsayacağı çalışma programlarında gösterilecektir.

Örneğin; on altı sınıflı ve her sınıfı iki şubeden oluşan bir ilköğretim okulunda tüm derslerden her şubede haftada otuz saat ders okutulduğu varsayıldığında, otuz iki hafta sürecek bir ders yılında o okulda 16x2x30x32=30720 saat ders okutulacaktır. Bunun %5’i olan 1536 ders saati, ders dışı eğitim çalışmaları için azamî olarak kullanabilecek ve bu kapsamda görev alacak öğretmenlerin tamamı için en fazla bu miktarda ek ders ücreti ödenebilecektir.

4)   Ders dışı eğitim çalışmaları kapsamında ne tür etkinlikler yürütüleceği; ekte bulunan “Ders Dışı Eğitim Çalışmalarına Dair Esaslar”da konu başlıkları belirlenen alanlar içerisinde kalmak kaydıyla, yürütülecek etkinliğin öğrencilerin eğitimine sağlayacağı katkı, alan dışındaki öğretmenlerin çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından almış oldukları belgeli eğitimlerinin bu etkinlikleri yürütmelerinde yeterli olup olmadığı ile etkinliklerin öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında yürütmek durumunda oldukları asli görevleri arasında bulunmaması gibi hususların tümü birlikte göz önüne alınarak, eğitim-öğretimin doğrudan uygulayıcısı olan okul müdürlüklerinin teklifi üzerine ilçelerde ilçe millî eğitim müdürlükleri, illerde ise il millî eğitim müdürlüklerinin takdirinde bulunmaktadır.

5)    Öğrenci sayısının grup oluşturmak için öngörülen asgari sayının altına düşmesi, etkinliklerin amacı dışına çıktığının veya etkinlikten beklenen amaçlara ulaşılmasının mümkün olamayacağının saptanması durumlarında etkinlik derhal durdurulacak ve durdurulduğu tarihten itibaren o etkinlik kapsamında ek ders ücreti ödenmeyecektir. Ayrıca, aynı grup için

yürütülen etkinlikte birden fazla öğretmene ek ders görevi verilmeyecektir.

1)       Öğretmenlere ödenecek birim ek ders ücretinin belirlenmesinde, etkinliğin yürütüldüğü eğitim kurumunda uygulanmakta olan ders saati süresi esas alınacaktır.

2)     Çalışma programlan, il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmadan yürürlüğe konulmayacak ve ödemelerde gündüz öğretimi için öngörülen ücret esas alınacaktır. Hiçbir şekilde çalışma programının yürürlüğe konulmasından önce ve programda gösterilen toplam çalışma saatinin üstünde ödeme yapılmayacaktır. Ders dışı eğitim çalışmalarına ilişkin ek ders ücreti bu kapsamda fiilen yapılan çalışmaya bağlı olarak ödeneceğinden, fiilen çalışma yapılmayan dönemler için öğretmenlere bu kapsamda ek ders ücreti ödenmeyecektir. Dolayısıyla, öğretmenlere bu yönde ek ders ücreti ödemesi yapılırken, haftada 6 saati geçmemek üzere fiilen çalışma yapılan saat sayısı esas alınacaktır.

3)      Yöneticiler olarak asli görevleri gereği yapacakları kontrol ve denetimle bu etkinliklerin olması gerektiği gibi yürütülmesini sağlamaktan birinci derecede sorumlu olan eğitim kurumu müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına, yukarıda sözü edilen 17’nci maddenin (2) numaralı fıkrasında da belirtildiği üzere bu kapsamda hiçbir şekilde ek ders görevi verilmeyecek ve ek ders ücreti ödenmeyecektir.

4)    Daha önce aynı konuda çıkarılmış bulunan 26/12/2006 tarihli ve 2006/97 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

GENELGE 2010/49

İlgi: Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin

Karar.

Bilindiği gibi, 16/12/2006 tarihli ve 26378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ilgi Karar’ın, 25/7/2010 tarihli ve 27652 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 30/6/2010 tarihli ve 2010/681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararla değişik 17’nci maddesinde; “(1) Ders dışı izcilik, beden eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları ve güzel sanatlarla ilgili dallar ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) koordinesinde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak yürütülen bilim olimpiyatları ve proje çalışmaları kapsamında fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere; aylık karşılığı ders, ek ders ve hazırlık ve planlama görevi saati sayısına bakılmaksızın, her bir saat çalışma karşılığında gündüz ücreti üzerinden, haftada azamî 6 saati geçmemek üzere, her bir ders saati başına 1 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir ders yılında bu kapsamda ödenecek toplam ek ders saati sayısı, okulun bir ders yılındaki toplam ders saati sayısının %5 ‘ini geçemez. Bu etkinliklerde görev alacak öğretmenlerde aranacak nitelikler, her bir etkinlik için aranılacak en az öğrenci sayısı ile benzeri diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir. Etkinlik programları okul müdürlüklerince hazırlanır ve millî eğitim müdürlüklerince onaylanır.

(2) Vekâleten atananlar dâhil yöneticilere, bu madde kapsamında ek ders görevi verilmez. ” hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümle, öğrencilerin boş zamanlarının değerlendirilmesinde ders dışında yapılacak eğitim çalışmaları; “izcilik”, “beden eğitimi ve spor çalışmaları”, “halk oyunları” ve “güzel sanatlar” ile “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) koordinesinde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak yürütülen bilim olimpiyatları ve proje çalışmaları” olarak belirlenmiştir. Bu etkinliklerin yürütülmesinde görev alacak öğretmenler ve her bir etkinliğe katılacak en az öğrenci sayısı ile benzeri diğer hususların Bakanlığımızca belirlenmesi, yapılacak etkinlik programlarının ise okul müdürlüklerince hazırlanması ve millî eğitim müdürlüklerince onaylanması öngörülmüştür.

Bu çerçevede, söz konusu etkinliklerde görev alacak öğretmenlerde aranacak nitelikler ile etkinlik türlerine göre her bir etkinlik için aranacak en az öğrenci sayısı, bu Genelge eki “Ders Dışı Eğitim Çalışmalarına Dair Esaslar”’da belirlenmiştir.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÇALIŞMALARI

a)         Futbol

b)        Hentbol

c)         Basketbol ç) Voleybol

d)        Atletizm

e)         Güreş

f)        Badminton

g)         Kros ğ)Judo

h)        Karate

ı) Tekvando

i)   Tenis-Masa Tenisi j) Jimnastik

k) Yüzme 1) Satranç m) Boks n) Eskrim o) Kayak ö) Oryantiring

18 14 12 12 12 10 8 8 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 Beden eğitimi öğretmenleri tarafından yürütülür. Beden eğitimi öğretmeni bulunmaması veya yetersiz olması hâlinde, yan alanı beden eğitimi olan veya yürütülecek etkinlikle ilgili olarak; kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslara katılarak belge alan ya da ulusal veya uluslar arası düzeydeki yarışmalara sporcu, antrenör, hakem olarak katıldıklarını belgelendiren diğer alan öğretmenleri tarafından da yürütülebilir.
HALK OYUNLARİ 12 Türk halk oyunları öğretmenleri tarafından yürütür. 1 ürk halk oyunları öğretmeni bulunmaması veya yetersiz olması halinde, yan alanı halk oyunları olan veya bu alanda beceri, deneyim ve çalışmaları bulunan ve bu durumunu belgelendiren diğer alan öğretmenleri tarafından da yürütülebilir.
GÜZEL SANATLAR

a)  Plastik Sanatlar

1)        Resim

2)         Heykel

3)         Mimari

b)  Fonetik Sanatlar (*)

1)        Müzik

2)         Edebiyat

c)  Dramatik Sanatlar (*)

1)       Tiyatro

2)        Opera

3)         Bale

4)         Drama

5)        Sinema

8 Alanın öğretmenleri tarafından yürütülür. Alanın öğretmeni bulunmaması veya yetersiz olması halinde, yan alanı yürütülecek etkinliğe uygun olan ya da ilgili alanda beceri, deneyim ve çalışmaları bulunan ve bu durumunu belgelendiren diğer alan öğretmenleri tarafından da yürütülebilir.
ç) Havacılık (**)

1) Model Uçak

2)  Model Roket

3)  R/C Model Uçak

8 Türk Hava Kurumunca düzenlenen kurslara katılarak “Rehber Öğretmen Sertifikası” alan öğretmenler tarafından yürütülür.
BİLİM OLİMPİYATLARI VE PROJE ÇALIŞMALARI (*) (***) İlgili alan öğretmenleri tarafından yürütülür.

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

bursluluk sinavi

2023 Bursluluk Sınavı Başvurlarını Nasıl Yapabilirim

2023 BURSLULUK SINAVI 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir