5.sınıf sosyal bilgiler adım adım Türkiye değerlendirme soruları ve cevapları

Adı-soyadı:……………………………………                                                             Tarih:……../………/

No:…………… Sınıfı:………………

CEMİL MİDİLLİ İKLÖĞRETİM OKULU SOSYAL BİLGİLER DERSİ

ADIM ADIM TÜRKİYE ÜNİTESİ 5. SINIFLAR DEĞERLENDİRME SORULARI

30.11.2006 SOSYAL BİLGİLER SINAVI VE YANITLARI

1.Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurun. ( Her soru 1 puandır.)

*. Grup içinde yaşamayı ve sorumluluklarımızı ilk olarak ailede öğreniriz.

*. Çocuk hakları sözleşmesine göre her insan  18  yaşına kadar çocuk sayılır.

*. Yerebatan Sarnıcı, Topkapı Sarayı, Kız Kulesi, Kapalı Çarşı İstanbul ilinde bulunur.

*. Endaze, kulaç, arşın cumhuriyetten önce kullanılan bir uzunluk ölçüsüdür.

*. Atatürk, Türk dili ve edebiyatına önem vermiştir.  Bunun için 1932’de Türk Dil Kurumu

‘nu kurmuştur.

*.Türk toplumunu çağdaş, laik, demokratik, katılımcı, uygarlıkçı, özgürlükçü bir toplum

durumuna getirmeyi amaçlayan düşünceler, ilkeler bütününe  Atatürkçülük denir.

*. Muğla-Bodrum’daki  Sualtı  Müzesi görülmeye değer yerlerimizdendir.

*. 29 Ekim 1923 tarihinde TBMM’nin aldığı karar ile Türk Devleti’nin yönetim şeklinin

cumhuriyet olması kabul edildi.

*. Vatan ve millet sevgisi, bağımsızlık ve özgürlük, barışçılık, akılcılık, milli birlik ve beraberlik, milli kültür  Atatürk İlke ve İnkılâpları’nın dayandığı temel esaslardır.

*. Mustafa Kemal’e Atatürk soyadını  Türkiye Büyük millet Meclisi vermiştir.

2.Aşağıdaki ifadelerin başına “D” ya da “Y” harfi koyun. ( Her soru 1 puandır.)

(D) Bir öğrencinin sorumluluklarını yarine getirmesi başarısını etkilemez.

(D) Atatürk önderliğindeki ilk inkılâplar yönetim alanında yapılmıştır.

(Y) Tevhid-i Tedrisat Kanunu yönetim alanında yapılan bir inkılâptır.

(D) Bir süsleme sanatı olan “tezhip” altınlama, yaldızlama anlamına gelir.

(D) Uludağ, Erciyes Dağı ve Palandöken dağları önemli kayak merkezlerimizdendir.

(Y) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması milliyetçilik ilkesi kapsamındadır.

(D) Kültür, nesilden nesile aktarılır.

(Y) “Bizim buralarda türküler de güzeldir, herkesin sesi de.Bunu acılı yemeklerimize borçlu

olduğumuz söylenir. Çünkü kebaplarımız meşhurdur.” diyen Sinan İç Anadolu

Bölgesi’nde yaşamaktadır.

(D) Mevlâna Müzesi, Konya’da bulunur.

(Y) Latin alfabesinin kullanılması okur-yazar oranımızı düşürmüştür.

3. Atatürk inkılâpları öncesi ve sonrası nasıldı? ( Her boşluk 2 puandır.)

ÖNCE YAPILAN İNKILÂP SONRA

Padişahlar yönetiyordu                 Saltanatın kaldırılması          Cumhuriyet yönetimi

Medrese eğitimi                           Tevhid-i Tedrisat Kanunu    Modern okullar

Çok eşlilik, imam nikâhı                 Medeni Kanun                      Tek eşlilik

Arap harfleri                                Yeni Türk Alfabesi              Latin harfleri

Fes, peçe, çarşaf                          Kılık-kıyafet Kanunu            Modern giysiler

4. Kültür nedir? Kültürün ögelerini yazın. ( 6 puan)

Ders kitaplarında ve defterlerinde  gerekli açıklama var.

5. Atatürk ilkelerini yazın. ( 6 puan)

Ders kitaplarında ve defterlerinde  gerekli açıklama var.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Cumhuriyetçilik ilkesini açıklayın. (6 puan)

Ders kitaplarında ve defterlerinde  gerekli açıklama var.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Düşünce sistemini oluştururken Atatürk’ü etkileyen olaylardan 3 tanesini yazın. ( 6 puan)

Ders kitaplarında ve defterlerinde  gerekli açıklama var.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8. Atatürk hangi alanlarda yenilikler yapmıştır? ( 6 puan)

Ders kitaplarında ve defterlerinde  gerekli açıklama var.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Aşağıdaki açıklamaları yandaki ifadelerle eşleştirin. ( Her soru 1 puandır.)

*. İnce altın ve gümüş telleri çeşitli desenler yaratarak

işleme sanatıdır. (3)                                                                      1-  3 Mart 1924

*. Yeni 100 YTL’lerin üzerindeki Doğubeyazıt’ta bulunan –                2-  Medeni Kanun

sarayın adıdır. (7)                                                                        3- Telkâri

*. Ulus sevgisini ön planda tutan ilkedir. (10)                                    4-  20 Ocak 1921

*. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilen tarihtir. (6)                   5-  Kültür

*. Bir toplumda kişilerin hakları, borçları, aile kurması ve bunun       6-  1934

işleyişini düzenleyen kanunun adıdır. (2)                                       7-  İshak Paşa Sarayı

*. Halifeliğin kaldırıldığı tarihtir. (1)                                                 8-  1 Kasım 1922

*. Peri Bacaları’nın bulunduğu yerin adıdır. (9)                                   9-  Kapadokya

*. İlk anayasanın kabul edildiği tarihtir. (4)                                      10-  Milliyetçilik

*. Nesilden nesile aktarılan değerlere verilen addır. (5)

*. Saltanatın kaldırıldığı tarihtir. (8)

10. Kültürel özelliklerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?  ( 1 puan)

A. Bölgeden bölgeye farklılık gösteriri.

B. Giyim tarzı, mimarî, yemek çeşitleri kültürün parçalarıdır.

C. Kültürel özellikler birbirinden etkilenebilir.

D. Kültürel özellikler zamanla değişime uğramaz.

11. “Atatürk 23 Nisan 1920’de ilk TBMM’Nİ açmıştır. Ancak saltanatın kaldırılması 1 Kasım

1922’de gerçekleşmiştir.” Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? ( 1 puan)

A.   Saltanat taraftarı olduğundan.

B.    Padişaha belli bir süre vermek için.

C.    Kurtuluş Savaşı devam ettiğinden.

D.   Kurtuluş Savaşı’nı kazanamayacağını düşündüğünden.

12. “Anadolu’da çok eskiden beri yapılagelen el sanatlarındandır. Çamurun bir çark üzerinde

döndürülerek şekillendirilmesiyle yapılır.” Sözü edilen el sanatımız hangisidir? ( 1 puan)

A. Bakırcılık              B. Çömlekçilik               C. Çinicilik             D. dokumacılık

13.        I. Vatan ve millet sevgisi.

II. Milli bağımsızlık ve özgürlük.

III. Barışçılık ve akılcılık.

Yukarıdakilerden hangileri Atatürk ilke ve inkılâplarının dayandığı esaslardandır? ( 1 puan)

A.  Yalnız II               B. I ve II                 C. II ve III             D. I-II-III

14. Aşağıdakilerden hangisi tüm inkılâpların temelini oluşturur?

A. İnkılâpçılık             B. Devletçilik            C. Laiklik                 D. Halkçılık

15. İllerimizle tarihî ve turistik yerlerimiz eşleştirilmiştir. Hangi eşleştirme yanlıştır? ( 1 puan)

A. Trabzon-Sümela Manastırı                     B. İzmir-Efes Antik Kenti

C. İstanbul-Ayasofya Müzesi                      D. Erzurum-Peri Bacaları

16. Mustafa Kemal, Kastamonu gezisinde “Efendiler ve ey millet! İyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti

şeyhler, dervişler, müritler ve meczuplar memleketi olamaz.” sözünü söylemiştir. Bu ifade

aşağıdakilerden hangisinin yapılacağının işaretidir? ( 1 puan)

A. Şapka Kanunu                                        B. Türk Dil Kurumu’nun kurulması

C. Türk Tarih Kurumu’nun kurulması           D.Tekke ve zaviyelerin kapatılması

17. Truva Antik Kent’i hangi ilimizdedir? ( 1 puan)

A. Çanakkale              B. Balıkesir               C. İstanbul                   D. Edirne

18.         I. Aşar vergisi kaldırıldı.

II. Tekke ve zaviyeler kapatıldı.

III. Etibank kuruldu.

Hangileri Cumhuriyet Dönemi’nde ekonomiyi kalkındırmak için yapılmıştır? ( 1 puan)

A. Yalnız II                B. I ve II                C. I ve III                    D. II ve III

19. Aşağıdakilerden hangisi siyasal alanda yapılan inkılâptır? ( 1 puan)

A. Saltanatın kaldırılması                         B. Yeni Türk harflerinin kabulü

B. Şapka Kanunu                                       D. Kabotaj Kanunu

20. Aşağıda  Atatürk inkılâplarından bazıları verilmiştir. Bu inkılâpların hangi ilkelerle ilişkili

olduğunu yazın. ( Her boşluk 2 puandır.)

*. İş Bankası’nın kurulması.                                                 Devletçilik

*. TBMM’nin açılması.                                                         Cumhuriyetçilik

*. Medeni Kanun’un kabulü                                                  Milliyetçilik, Laiklik

*. Medreselerin kaldırılması.                                              Laiklik

*. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi                Milliyetçilik, Halkçılık

BAŞARILAR

…………………………………………

5/……. Sınıf Öğretmeni

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

yer alti kaynaklarimiz 1 1

Türkiyenin Zenginlikleri Nelerdir – Güzel

TÜRKİYENİN ZENGİNLİKLERİ Beşeri Coğrafya: Türkiyenin zenginlikleri nelerdir İnsanların tarım, sanayi, ulaşım, yerleşme, nüfus, vb. faaliyetler …

7 Yorumlarınız

  1. ya varya çok güzel ama 1 yanlışım çıktı bu yanlışlarımı düzeltmek için 1 test daha yaptım bu sefer hepsi doğru çıktı valla helal olsun bana . yani süper bu testi hazırlayının ellerinden öperim ellerine sağlık bu testi yapanlara gerçekten helal be çok güzel ayrıca arkadaşlarımın yorumunu da dinledim onların yorumu da çok güzel ayrıca ben ada yiğit herkese selamlarımı iletiyorom herkese iyi şanslar baybay ………?????………

  2. sana katılıyorum kanki<3

  3. harika bir test yazılı için uygun

  4. süper ellerinize sağlık hocam

  5. süper yha çook kolay bişi

  6. ya çok önemli bir dersim var yapamıyorum analize formu nedir

  7. çok güzel olmuş ellerinize sağlık hocam.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir