2013-2014 Yeni Sınav Sisteminde Konu ve Kazanım Zaman Listesi

2013-2014 Yeni Sınav Sisteminde Konu ve Kazanım Zaman Listesi

1.ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
SÜRE  

 

 

KONULAR

KAZANIMLAR

Ay

Hafta D.Saati

EYLÜL

3 1 Batıya Erken Açılan Kent: Selanik
 1. Atatürk’ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder.
Mustafa Kemal Okulda
 1. Atatürk’ün öğrenim hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.
1 Cepheden Cepheye Mustafa kemal
 1. Atatürk’ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.
 2. Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk’ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askerî yeteneklerini ilişkilendirir.
4 1 Dört Şehir ve Mustafa Kemal
 1. Atatürk’ün fikir hayatının oluşumuna ve gelişimine etki eden Selanik, Manastır, Sofya ve İstanbul şehirlerindeki ortamın rolünü fark eder.
1 Mustafa Kemal Liderlik Yolunda

 

 1. Atatürk’ün 1919’a kadar bulunduğu görevler ve yaptığı hizmetleri,  üstlendiği Millî Mücadele liderliği açısından yorumlar.
Ünite Değerlendirmesi

2.ÜNİTE: MİLLÎ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER

EKİM

1 2 Osmanlı Devleti Hangi Cephede?
 1. I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir.
2 2
4 2 Geldikleri Gibi Giderler

2. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu değerlendirir.

3. Kuvâ-yı Millîye ruhunun oluşumunu, millî cemiyetleri ve millî varlığa düşman cemiyetlerin faaliyetlerini analiz eder.

5 2

KASIM

1 2 Ve Millî Mücadele başlıyor

4. Mustafa Kemal’in Millî Mücadelenin hazırlık döneminde yaptığı çalışmaları millî bilincin uyandırılması, millî birlik ve beraberliğin sağlanması açısından değerlendirir.

2 2 Egemenlik Milletindir

5. Misak-ı Milli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisi’nin açılışını “ulusal egemenlik”, “tam bağımsızlık” ilkeleri ve vatanın bütünlüğü esası ile ilişkilendirir.

8. Mustafa Kemal’in Millî Mücadeleyi örgütlerken karşılaştığı sorunlara bulduğu çözüm yollarını, onun liderlik yeteneği ile ilişkilendirir.

 

3 1 Büyük Millet Meclisi İsyanlara Karşı

6. Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılma gerekçelerini ve uygulama sürecini değerlendirir.

 

1 Barış Antlaşması mı, Ölüm Fermanı mı? 7. İstanbul yönetimince imzalanan Sevr Antlaşması’na karşı Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin tutumunu değerlendirir.
Ünite Değerlendirmesi
4 2

BİRİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV

 

3.ÜNİTE“YA İSTİKLÂL, YA ÖLÜM!”

ARALIK

1 1 İlk Zaferimiz 1. Kurtuluş Savaşı’nda Doğu ve Güney cephelerinde yapılan mücadeleleri, sebep ve sonuçları açısından değerlendirir.
1 Destanlaşan Direniş
2 2 İstiklal Milletimindir 2. Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.

6. Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sürecinde elde ettiği askerî başarılarının ulusal ve uluslararası etkilerini değerlendirir.

3 1 Savaşa Rağmen Eğitim Kongresi 3. Kurtuluş Savaşı’nın yaşandığı ortamda Atatürk’ün Maarif Kongresi yaparak Türkiye’nin millî ve çağdaş eğitimine verdiği önemi kavrar.
1 Anadolu İnsanının Büyük Fedakarlığı 4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının ifadesi olarak Tekâlif-i Millîye Kararları’nın uygulamalarını inceler.
4 1 Dirilişin Destanı: Sakarya 5. Sakarya Meydan Savaşı’nın ve Büyük Taarruz’un kazanılmasında Atatürk’ün rolünü fark eder.

6. Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sürecinde elde ettiği askerî başarılarının ulusal ve uluslararası etkilerini değerlendirir.

1 Hayat Veren Zafer

OCAK

1 1 Savaşa Son Veren Belge 6. Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sürecinde elde ettiği askerî başarılarının ulusal ve uluslararası etkilerini değerlendirir.
1 Sanat ve Edebiyat Eserlerimizde Kurtuluş Savaşımız 7. Örnek eser incelemeleri yaparak dönemin toplumsal olaylarının sanat ve edebiyat üzerine yansımalarını fark eder.
Ünite Değerlendirmesi
 

4. ÜNİTE: ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR

2 1 Saltanattan Milli Egemenliğe 1. Millî egemenlik anlayışının güçlendirilmesi sürecinde saltanatın kaldırılmasını değerlendirir.
1 Zaferin ve Bağımsızlığın Tescili 2. Sevr ve Lozan Antlaşmalarını karşılaştırarak Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder.
3 1

 

 1. I.      DÖNEM İKİNCİ SINAV

 

1

 

Millî Sınırlardan Millî Ekonomiye 3. İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararları, millî iktisat anlayışı ve tasarruf bilinci açılarından inceler.
Başkent Ankara 4. Ankara’nın başkent oluşunun gerekçelerini açıklar.
4 1 Yaşasın Cumhuriyet 5. Cumhuriyetin ilân edilmesini, Türkiye’de demokrasi rejiminin gerekleri ile bağdaştırarak değerlendirir.
1 Çağdaş Devlete Doğru 6. 3 Mart 1924’te kabul edilen kanunların gerekçelerini ve toplum hayatında meydana getirdiği değişimleri fark eder.

ŞUBAT

2 1 Çok Partili Demokratik Yaşam 7. Atatürk’ün çok partili siyasî hayata verdiği önemi kavrar.
1 Çağdaş Uygarlığa Doğru Adımlar 8. Şapka ve Kıyafet İnkılâbını, tekke ve zaviyelerin kapatılmasını, miladî takvim ve uluslararası saat uygulamasının kabulünü millî kimlik kazanma ve çağdaşlaşma çerçevesinde değerlendirir.

17. Ölçü ve tartıların değişmesini çağdaşlaşma çerçevesinde değerlendirir.

 

3 1 Hukuk ve Aile 9. Hukuk alanındaki gelişmeleri, Medeni Kanun’un Türk aile yapısında ve kadının toplumdaki yerinde meydana getirdiği değişiklikleri analiz eder.
1 Rejim Karşıtı Bir İsyan 10. Şeyh Sait İsyanını çağdaş, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı tepkiler ve uluslararası ilişkiler açısından değerlendirir.
4 1 Kabotaj Bayramı

 

11. Kabotaj Kanunu’nu millî egemenlik hakları ve Türk denizciliğinde meydana getirdiği gelişmeler bakımından değerlendirir.
Mustafa kemal’e Suikast Girişimi 12. Mustafa Kemal’e suikast girişimini cumhuriyete yönelik tehditler çerçevesinde yorumlar.
1 Bir Devrin Analizi: Nutuk 13. Büyük Nutuk’un söyleniş amaçlarını, içeriğini ve tarihsel niteliğini kavrar.

MART

1 1 Harf İnkılabından Millet Mekteplerine 14. Harf İnkılâbını ve Millet Mekteplerini, eğitimin yaygınlaştırılması ve çağdaş Türk toplumunun oluşturulması açılarından değerlendirir.

 

1 Millî Kültürümüz Aydınlanıyor 18. Atatürk’ün millî kültür ve millî kimlik oluşturmak ve geliştirmek için dil ve tarih alanında yaptığı çalışmaları değerlendirir.
2 1 Kubilay Olayı 15.Menemen Kubilay Olayını Türk milletinin cumhuriyet yönetimindeki kararlılığı ve çok partili siyasî hayata etkisi açısından değerlendirir.
Bir Cumhuriyet Kenti 16.Şehir incelemesi yoluyla Cumhuriyet Döneminde mimarlık ve şehir planlaması alanında yapılan çalışmalara örnekler verir.
1 Çağdaş Üniversite Yolunda 19.1933 Üniversite Reformundan hareketle Atatürk’ün bilimsel gelişme ve kalkınmaya verdiği önemi kavrar.
Devlet ve Toplum Elele 22.Atatürk Döneminde sağlık alanında yapılan işleri devletin temel görevleri bağlamında inceler.
3 1 Modern Tarımın Doğuşu 23.Atatürk Orman Çiftliği örneğinden yola çıkarak Atatürk’ün modern tarımın gelişimine ve çevre bilincine verdiği önemi fark eder.
Az Zamanda Çok ve Büyük İşler Yaptık 25.Onuncu Yıl Nutku’ndan hareketle yapılan inkılâpları, Atatürk’ün geleceğe yönelik hedeflerini ve Türk milletinin özelliklerini değerlendirir.
1 Sanat ve Spor 24.Örnek olaylardan yararlanarak Atatürk’ün sanata ve spora verdiği önemi fark eder.
4 1 Çağdaş Türk Kadını 21.Atatürk’ün kadınlara sağladığı sosyal ve siyasal hakları dönemin çeşitli ülkelerindeki kadın haklarıyla karşılaştırarak değerlendirir.
Soyadı Kanunu 20.Soyadı Kanunu’nun kabulünün gerekçelerini ve Mustafa Kemal’e “Atatürk” soyadı verilmesini millî kimlik kazanma ve çağdaşlaşma çerçevesinde açıklar.
Ünite Değerlendirmesi  

 

5. ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK
1 Türk Çağdaşlaşması 1. Atatürkçülüğün amaç ve niteliklerini kavrar.

NİSAN

1 1 Atatürk’ü Etkileyen Olaylar ve Fikirler 2. Dönemin şartlarını göz önünde bulundurarak dünyada ve ülkemizde Atatürk’ün düşünce sisteminin oluşmasında etkili olan olaylar hakkında çıkarımlarda bulunur.
1 Her şey Güçlü Bir Türkiye için 3. Millî güç unsurlarının Atatürk’ün yönetim anlayışındaki yerini ve önemini kavrar.
2 1 Cumhuriyetle Bir Milletiz 4. Cumhuriyetçilik ilkesinin önemini ve cumhuriyet yönetiminin Türk toplumuna sağladığı faydaları kanıtlara dayalı olarak açıklar.
Cumhuriyetin Vatandaşlarıyız 5. Bir Türk vatandaşı olarak cumhuriyetin Türk milletine kazandırdığı vatandaşlık temel hak ve sorumlulukları bilincini kazanır.
  1 Ne Mutlu Türk’üm Diyene! 6. Atatürk’ün milliyetçilik ilkesinden yola çıkarak millî birlik ve beraberliğin önemine inanır.

7. Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.” özdeyişinden hareketle “Ne mutlu Türk’üm diyene !” ifadesinin anlam ve önemini kavrar.

3 1 Halkçılık 8. Millî egemenlik, eşitlik, adalet, demokratik hak kavramlarını Atatürkçü düşünce sistemindeki halkçılık ilkesi ile ilişkilendirir.
1 Toplumda Devlet Desteği 9. Devletçilik ilkesinin devlete siyasî, sosyal ve kültürel alanda yüklediği görevleri açıklar.

10. Ulusal ve uluslararası faktörlerin devletçilik ilkesinin benimsenmesindeki etkisini değerlendirir.

4 1 Laiklik 11. Laiklik ilkesinin devlet yönetimi, hukuk ve eğitim sistemi ile sosyal alanda meydana getirdiği değişimlerden yola çıkarak bu ilkenin temel esaslarını fark eder.
Her Alanda Yenilik 12. İnkılapçılık ilkesini, Türk ulusunun millî kültür değerlerini geliştirerek çağdaşlaşmasının bir aracı olarak kavrar.
1 İnkılapların Temel Dayanağı 13. Atatürk ilkelerinin amaçları ve ortak özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
En Büyük Eser 14. Atatürkçü düşünce sisteminden yola çıkarak, Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları belirler.

15. Atatürk ilkelerinin modern Türkiye’nin kuruluşu ve gelişmesindeki yerine ve önemine inanır.

5 2

 

İKİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV

MAYIS

1 1 Mazlum Milletler 16. Türk Milli Mücadelesinin ve Atatürkçülüğün, bağımsızlık savaşı veren mazlum milletlere örnek olduğunu fark eder.
Cumhuriyet Bize Emanet 17. Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkma ve devamlılığını sağlama konusunda kişisel sorumluluk alır.
Ünite Değerlendirmesi
 

6.ÜNİTE: ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ

1 Türk Dış Politikası
 1. Lozan Barış Antlaşması’nın Türk dış politikasının gelişimine yaptığı etkileri değerlendirir.
 2. Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını analiz ederek Türk dış politikası hakkında çıkarımlarda bulunur.
2 1 Hatay Türkiye’ye Katılıyor
 1. Atatürk’ün Hatay’ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarını ve bu uğurda gösterdiği özveriyi fark eder.
1 Atatürk Bizimle
 1. Atatürk’ün ölümü üzerine yayımlanan yazılı ve görsel kanıtlardan hareketle onun kişilik özellikleri ile fikir ve görüşlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
 2. Türk milletinin ulu önderine ebedî bağlılığını ve minnet duygusunu ifade etmek yönündeki çabalarını fark eder.
3 1 Ünite Değerlendirmesi
 

7. ÜNİTE: ATATÜRK’TEN SONRA TÜRKİYE: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE SONRASI

 

1 Yine Bir Dünya Savaşı
 1. İkinci Dünya Savaşı’nın sebep, süreç ve sonuçlarını Türkiye’ye etkileri açısından değerlendirir.
Demokrasi Yolunda Türkiye
 1. Türkiye’de çok partili siyasî hayata geçişi hızlandıran gelişmeleri demokrasinin gerekleri açısından inceler.
4 1 İnsan Haklarıyla Vardır 5. 1945 sonrası insan hak ve özgürlükleri ile demokratik anlayışın gelişimine yönelik uygulamalara örnekler verir.
1 Soğuk Savaş Yılları
 1. Türkiye’nin dünya üzerindeki konumunun öneminden yola çıkarak İkinci Dünya Savaşı sonrası değişen ülkeler arası ilişkileri değerlendirir.
Gelişen Türkiye
 1. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’de meydana gelen toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri fark eder.

 

HAZİRAN

1 1 Savaşta ve Barışta Türk Ordusu 6. Türk Silahlı Kuvvetlerinin önemini ve görevlerini kavrar.
Türkiye’ye Yönelik Tehditler 7. Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerine yönelik iç ve dış tehditlere karşı korunması konusunda duyarlı olur.
1

 

 1. II.   DÖNEM İKİNCİ SINAV

2 1 SSCB Dağıldıktan Sonra 8. SSCB’nin dağılmasının dünyaya ve ülkemize etkileri hakkında çıkarımlarda bulunur.
Körfez’de Savaş 10. Körfez Savaşlarının Türkiye’ye siyasî, sosyal, askeri ve ekonomik etkilerini değerlendirir.
1 Bir Proje de Siz Yapın 9. Türkiye ve yakın çevresindeki enerji kaynaklarının siyasî ve ekonomik önemini değerlendirir.

11. Doğal kaynaklardan verimli şekilde yararlanmaya yönelik projeleri ülkemizin kalkınma politikaları çerçevesinde değerlendirir.

Avrupa Birliği (AB)’ne Doğru 12. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini tarihsel gelişimi açısından analiz eder.
Ünite Değerlendirmesi

 

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

sosyal bilgiler tarihcesi

Sosyal Bilgiler Tarihçesi

Sosyal bilgiler alanının ilk başlangıcı 19. XIX yüzyılda ve daha sonra 20. XVIII yüzyılda büyüdü. …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir