Tutuklu ve hükümlü lise öğrencileri genelge

Konu : Tutuklu vc Hükümlü öğrenciler

GENELGE 2010/2 L,

İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliği.

b)  Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği,

c)  Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği,

d)   Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumlan Yönetmeliği

e)   Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği,

0 05.02.2004 tarihli ve B.08.0.0GM.0.9.01.01.610/974 sayılı, 2004/6 nolu Genelge.

Bakanlığımıza bağlı ilköğretim vc ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmekte iken, çeşitli nedenlerle tutuklanan veya hüküm giyen öğrencilerin; eğitim ve öğretimleri ile ilgili yürütülecek iş ve işlemlere ilişkin aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Buna göre;

1-                           İlköğretim       ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmekte iken tutuklanan veya hüküm giyen öğrencilerin isim vc okul bilgileri, ceza infaz kurumu müdürlüklerince en geç 5 iş günü içerisinde öğrencinin kayıtlı olduğu okulun bağlı bulunduğu il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerine bildirilecektir.

2-   İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, ceza infaz kurumu müdürlüklerince isimleri bildirilen öğrencilerin isimlerini kayıtlı olduklan okul müdürlüklerine intikal ettirecektir.

3-  Okul müdürlüklerince;

a)   Öğrencinin kimlik bilgileri ile öğrenim durumunun yer aldığı ekli form doldurularak, doğrudan öğrencinin tutuklu veya hükümlü olduğu ceza infaz kurumu müdürlüğüne gönderilecektir.

b)   öğrencinin bir başka okula naklen gitmiş olması durumunda, konu öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne intikal ettirilecek ve ceza infaz kurumu müdürlükleri bilgilendirilecektir.

c)    Öğrencinin çeşitli nedenlerle okulu ile ilişiğinin kesilmiş olması halinde ise form doldurulmayacak ancak ceza infaz kurumu müdürlüğüne bilgi verilecektir.

4-     Tutuklu veya hükümlü ortaöğretim kurum öğrencileri hakkında ilgi (a, b ve c) Yönetmelik hükümlerine göre devam-devamsızlık işlemleri takip edilecektir. Öğrenciler, serbest bırakıldığı tarihten itibaren 5 iş günü içinde özür belgelerini okul yönetimine bildirmeleri halinde, tutukluluk veya kapalı ceza infaz kurumunda geçen hükümlülük süreleri özürlü devamsızlık olarak değerlendirilecektir. Bu durumlanndan dolayı iki dönem notu oluşmayan öğrenciler, öğrenim hakkını kullanmamış sayılacaklardır.

5-   Tutuklu veya

hükümlü bulunan ortaöğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerden sorumlu dersi bulunanlar ile ortalama yükseltme sınavına girecek olanlarla ilgili olarak:

a)   Gerekli güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle, bu öğrencilerin sınavları kendi okullarında veya il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenecek okullarda yapılacaktır. Ancak, ilgili makamların okullarda yapılmasını sakıncalı görmeleri halinde, gerekli ortam ve şartlar hazırlanmak kaydıyla sınavlar ceza infaz kurumlarında da yapılabilecektir. Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumu öğrencilerinin uygulamalı meslek dersleri sınavları ise. gerekli güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle okullarda yapılacaktır.

b)    İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri sınava girecek öğrencilerin derslerini göz önünde bulundurarak, ilgili mevzuatına göre sınav komisyonlarının oluşturulmasını sağlayacaktır.

c)  Sınavların öğrencilerin kayıtlı oldukları okulun haricinde gerçekleştirilmesi halinde; sınav sonuçları, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince öğrencilerin kayıtlı bulundukları okul müdürlüklerine bildirilecektir.

d)    Ders yılı içerisinde devamsızlık sebebiyle başarısız duruma düşmemiş olması ve iki dönem notu/puanı bulunması kaydıyla; tutuklanan öğrencilerden isteyenler, ders kesiminden 5 iş günü sonra yapılacak olan ortalama yükseltme sınavına girebilecektir. Bu öğrencilerin ortalama yükseltme sınavına girme talepleri ve sınava girecekleri dersler, ortalama yükseltme sınavları döneminin başlamasından en az 5 iş günü öncesine kadar tutuklu bulundukları ceza infaz kurumu müdürlüklerince il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine bildirilecektir.

e)    Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavı dönemlerine ait sınav programları, okul müdürlüklerince öğrencinin bulunduğu ceza infaz kurumu müdürlüklerine gönderilecektir.

0 Bu durumdaki öğrencilerin ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarına ilişkin her türlü iş ve işlem ilgi (c) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülecektir.

6-     Tutuklu iken serbest bırakılan veya tutuksuz olarak yargılanmaları devam eden öğrencilerden isteyenlerin, özel yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla, nakillerinin gerçekleştirilmesinde gerekli kolaylık sağlanacaktır.

7-    Çocuk eğitimevlerinde barındırılan öğrencilerden, okulunun değiştirilmesi gerektiği kurum müdürlüğünce bildirilenlerin, yine özel yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla, nakilleri gerçekleştirilecektir.Tutuklu iken hüküm giyerek çocuk eğitim merkezlerine nakedilen öğrencilerin durumları en geç 5 iş günü içerisinde okullarına bildirilecektir.

8-    Okullarına geri dönen öğrencilerin topluma kazandırılmaları ve yaşadığı olayların olumsuz etkilerinden kısa zamanda kurtularak okuluna ve çevreye uyumlarının sağlanabilmesi için, gerekli rehberlik hizmetinin verilmesi yönünde her türlü tedbir alınacaktır.

9-   Çocuk cğitimevlerinden tahliye edilen ve daha önce Bakanlığımıza bağlı okullarda parasız yatılı olarak barınmakta olan öğrencilerden isteyenler, millî eğitim müdürlüklerince kontenjanı uygun olan pansiyonlu okullara yerleştirilerek parasız yatılı olarak öğrenimlerini sürdürmeleri sağlanacaktır.

10-  İlköğretim çağındaki tutuklu çocuklardan okullarıyla ilişiği kesilmemiş olanlardan en az bir dönem puan/notu bulunanların başarı durumları, ilgi (d) Yönetmeliğin 48’inci maddesi çerçevesinde değerlendirilecektir.

11- Tutuklu veya hükümlü olan ortaöğretim kurumu öğrencilerinin disiplin yönünden ilgi (e) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda okullannca talep edilen savunmaları ile ilgili, ceza infaz kurumu müdürlüklerince gerekli kolaylık sağlanacaktır.

12-  Aynı konuda daha önce yayınlanan ilgi (0 Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

13-  Başta kızlarımız olmak üzere okullaşmaya büyük önem veren Bakanlığımızca.tutukluvc hükümlü durumda olan öğrencilerimizin de eğitim öğretim faaliyetlerinden mahrum bırakılmamaları önem arz etmektedir.

açıklamalar doğrultusunda yürütülmesi hususunda
jzts1i

Hakkımızda Kızıl Elma

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

meb

2021 Bursluluk Sınavı Başvuru Bilgileri

BAŞVURU BİLGİLERİ Veliler ön başvuruyu https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir. Sınav başvuruları 08-26 Şubat 2021 tarihleri …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir