Karne alındı.Öğrencilerimizin bir kısmı belge alırken bir kısmı belge almak nasip olması.Şimdi belge alanların neye dayanarak belge verildiği belge alamayanların neye dayanarak belge verilmediğinin cevabını aşağıda bulacağınızı umut ediyorum.

İlköğretim Okullarında:
Ödüllendirilecek Davranışlar ve Ödüller

Madde 107 — Okul Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulunca, örnek davranışları ile derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren öğrenciler;

a) (Değişik alt bent : 5.10.2007/26664 RG) 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70. 00-84 .99 olanlar “Teşekkür,”

b) (Değişik alt bent : 5.10.2007/26664 RG) 85.00 puan ve yukarı olanlar “Takdirname,”

c) (Değişik alt bent : 5.10.2007/26664 RG) Üç öğretim yılının her döneminde üst üste Takdirname alanlar “Üstün Başarı” ( EK-7 ),

ç) (Ek alt bent : 05.10.2007/26664 RG) Üç öğretim yılının her döneminde üst üste Teşekkür ya da dönemlerin herhangi birinden veya bir kaçından takdirname, diğerlerinden teşekkür alanlar “Başarı” (EK- 7/1)

belgesi ile ödüllendirilir.

(Değişik ikinci fıkra: 24.12.2008/27090 RG) Ayrıca, ilköğretim okullarının tüm sınıflarında derslerindeki başarı durumuna bakılmaksızın;

a) Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren,

b) Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren

öğrenciler “Onur Belgesi” (EK–8) ile ödüllendirilir. Bu ödüller, e-okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir. Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulunun toplantı tarih ve karar numarası ödül belgesinin tarih ve numarası olarak kabul edilir.

Liselerde:

Ödüllendirilecek Davranışlar, Ödül Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar

Ödüllendirilecek Davranışlar ve Ödüller

Madde 7- Okul disiplin kurulu, örnek, güzel davranışları, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren öğrencilerle ilgili olarak;

Dönem notu, hiçbir dersten 10’luk not sisteminde “5”‘ten, 5’lik not sisteminde “2”‘den az olmayan, dönem notlarının ağırlıklı ortalaması, 10’luk not sisteminde “7”‘den, 5’lik not sisteminde “3.50”den aşağı olmayan öğrencilerin adlarını dönem sonlarında bir liste halinde okul yönetiminden ister.

Listeyi inceleyerek, davranış notu indirilmemiş öğrencilerin, dönem notlarının ağırlıklı ortalaması, 10’luk not sisteminde “7.00-8.49”, 5’lik not sisteminde “3.50-4.49” arasında olanların Teşekkür, 10’luk not sisteminde “8.50”, 5’lik not sisteminde “4.50” ve daha yüksek olanların Takdirname ile ödüllendirilmesine karar verir.

Ayrıca, almış olduğu notlarla istenilen başarıyı gösterememekle beraber aşağıdaki şartlardan en az birisini taşıyan öğrencilerin, onur kurulu, öğretmenler veya okul yönetiminin teklifi üzerine “Onur Belgesi” ile ödüllendirilmesine karar verir ve en kısa sürede belgelerin verilmesini sağlar.

a) Hiç devamsızlığı bulunmamak.

b) Davranışlarıyla arkadaşlarına ve çevresine iyi örnek olmak.

c) Çeşitli yarışmalarda, sosyal, sportif ve sanatsal faaliyetlerde üstün başarı göstermek.

ç) Eğitici kol çalışmalarında liderlik vasfı göstermek ve gösterdiği faaliyetlerle eğitime katkısı bulunmak.

d) Okulun araç, gereç ve donanımlarını koruma ve kullanmadaki örnek davranışları okul yönetimi veya öğretmenlerince tespit edilmiş olmak.

Ödül Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar

Madde 8- Ödül takdir edilirken;

a) Öğrencinin okul içindeki ve dışındaki genel durumu,

b) Öğrencinin derslerindeki ilgisi,

c) Davranışın niteliği önemi ve çevresine iyi bir örnek teşkil edip etmediği,

ç) Çalışmaları ile eğitime katkı sağlayıp sağlamadığı,

gibi hususlar göz önünde bulundurulur.

Onur Kurulunca verilen ödüller yazılı olarak disiplin kuruluna bildirilir.

One thought on “Teşekkür,takdirname,üstün başarı,başarı ve onur belgesi kimlere verilir?”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir